1 2 3 4
04. Рибарство ( 0 структури и 387 документа )
ДИРЕКТИВА 95/71/ЕО НА СЪВЕТА от 22 декември 1995 година за изменение на приложението към Директива 91/493/ЕИО относно определяне на здравните условия за производството и пускането на пазара на рибни продукти
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, вследствие на присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ от конференцията на пълномощните представители на държавите страни по Mеждународната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (Париж, 9 и 10 юли 1984 година)
Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (1)
Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Федерални щати Микронезия (1)
КОНВЕНЦИЯ за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан
КОНВЕНЦИЯ ЗА БЪДЕЩОТО МНОГОСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБОЛОВА В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАЛЕКОМИГРИРАЩИТЕ РИБНИ ЗАПАСИ В ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ ТИХИ ОКЕАН
КОНВЕНЦИЯ за опазване и управление на рибните ресурси в Югоизточния Атлантически океан
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЬОМГАТА В СЕВЕРНИЯ АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН
КОНВЕНЦИЯ за риболова и опазването на живите морски ресурси в Балтийско море и Белтите
Конвенция за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическата риба тон, създадена с Конвенцията от 1949 г. между Съединените американски щати и Република Коста Рика (Конвенция от Антигуа)
КОНВЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО МОРСКО ПРАВО
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РИБАТА ТОН В АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ към Заключителния акт от конференцията на пълномощните представители на държавите страни по Mеждународната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (Париж, 9 и 10 юли 1984 година)
ПРОТОКОЛ от Конференцията на представителите на държавите-страни по Конвенцията за риболова и опазването на живите морски ресурси в Балтийско море и Белтите
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1185/2003 НА СЪВЕТА от 16 юни 2003 година за премахването на перките на акулите на борда на риболовните съдове
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1804/2005 НА КОМИСИЯТА oт 3 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2807/83 относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2056/2001 НА КОМИСИЯТА от 19 октомври 2001 година за установяване на допълнителни технически мерки за възстановяване на ресурсите от риба треска в Северно море и западно от Шотландия
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2115/2005 НА СЪВЕТА oт 20 декември 2005 година oтносно установяването на план за възстановяването на черната писия в рамките на Организацията за риболов в Северозападния Атлантик
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2166/2005 НА СЪВЕТА oт 20 декември 2005 година относно установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Карибско море и Западния иберийски полуостров и за изменение на Регламент (EO) № 850/98 относно ...
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2183/2001 НА КОМИСИЯТА от 9 ноември 2001 година за подробни правила за прилагане на Регламент (EO) № 104/2000 на Съвета по отношение на предоставянето на компенсаторни разрешения за риба тон, предназначена за преработвателната промишле...
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2561/2001 НА СЪВЕТА от 17 декември 2001 година за целите на развитието на процеса на освобождаване и пренасочване на риболовни съдове и рибари, които до 1999 година са били зависими от риболовното споразумение с Мароко
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 494/2002 НА КОМИСИЯТА от 19 март 2002 година за установяване на допълнителни технически мерки за възстановяване на ресурсите от мерлуза в подзони на ICES (Международен Съвет за изследване на морето) III, IV, V, VI и VII и участъци на I...
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 919/2005 НА СЪВЕТА от 13 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 827/2004 по отношение на забраната за внос на атлантически черноперест тон от Камбоджа, Екваториална Гвинея и Сиера Леоне и за отмяна на Регламент (ЕО) № 826/200...
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1627/94 НА СЪВЕТА от 27 юни 1994 година относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1048/97 НА СЪВЕТА от 9 юни 1997 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 189/92 относно приемане на разпоредби за прилагането на определени мерки за контрол, приети от Северозападната атлантическа организация по рибарство
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1059/97 НА КОМИСИЯТА от 11 юни 1997 година за коригиране на максималното годишно риболовно усилие за определени риболовни райони
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1438/2003 НА КОМИСИЯТА от 12 август 2003 година за установяване на правила за прилагане на общностната политика по отношение на флота, както е дефинирана в глава III на Регламент (EО) № 2371/2002 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1447/1999 НА СЪВЕТА от 24 юни 1999 година за изготвяне на списък на типовете поведение, които сериозно нарушават правилата на общата политика в рибарството
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1636/2001 НА КОМИСИЯТА от 23 юли 2001 година за изменение на Регламент (EИО) № 2018/93 на Съвета за предаването на статистика за улова и риболовната дейност на държавите-членки, ловуващи в Северозападния Атлантически океан
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1638/2001 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2001 година за изменение на Регламент (EО) № 2597/95 на Съвета относно предаването на статистика за уловите и риболовната дейност на държавите-членки извършващи риболов в някои зони, различни от тези на...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1924/2000 НА КОМИСИЯТА от 11 септември 2000 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 104/2000 на Съвета по отношение на специалното признаване на организации на производители в сектор рибарство с це...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1936/2001 НА СЪВЕТА от 27 септември 2001 година за определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1965/2001 НА КОМИСИЯТА от 8 октомври 2001 година за изменение на Регламент (EИО) № 2807/83 относно определянето на подробни правила за записване на улова на риба от държавите-членки
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2268/97 НА КОМИСИЯТА от 14 ноември 1997 година за коригиране на максималното годишно риболовно усилие за определени риболовни райони
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2306/2002 НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2002 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 104/2000 на Съвета относно съобщаването на цените при внос на рибни продукти
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2493/2001 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2001 година за пласиране на някои рибни продукти, които са изтеглени от пазара
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2494/2001 НА КОМИСИЯТА от 19 декември 2001 година за изменение на Регламент (EО) № 80/2001 по отношение на възможностите за пласиране на рибни продукти, изтеглени от пазара
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2792/1999 НА СЪВЕТА от 17 декември 1999 година за установяване на подробни правила и условия относно структурната помощ на Общността за сектор рибарство
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 3067/95 НА СЪВЕТА oт 21 декември 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1956/88 за приемане на разпоредби за прилагането на международна програма за взаимна инспекция, приета от Северозападната атлантическа организация по рибарс...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 3068/95 НА СЪВЕТА от 21 декември 1995 година за изменение на Регламент (EИО) № 189/92 относно приемане на разпоредби за прилагане на някои мерки за контрол, приети от Северозападната атлантическа организация по рибарство
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 3069/95 НА СЪВЕТА от 21 декември 1995 година за създаване на схема за наблюдение от Европейската общност, приложима към риболовните кораби на Общността, действащи в регулаторната зона на Северозападната атлантическа организация по риба...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 347/96 НА КОМИСИЯТА от 27 февруари 1996 година за установяване на система за бързо съобщаване за пускането на сьомга в свободно обръщение в Европейската общност
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 414/96 НА СЪВЕТА от 4 март 1996 година за установяване на някои мерки за наблюдение, приложими към риболовните дейности във водите на Балтийско море, Белтите и Оресунд
РЕГЛАМЕНТ (EО)№ 179/2002 НА СЪВЕТА от 28 януари 2002 година за изменение на Регламент (EО) № 2792/1999 относно определяне на подробни правила и разпоредби относно структурната помощ на Общността за сектор рибарство
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) No 189/92 НА СЪВЕТА от 27 януари 1992 година относно приемане на разпоредби за прилагане на някои мерки за контрол, приети от Организацията за риболов в Северозападния Атлантик
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1043/94 НА КОМИСИЯТА от 12 април 1994 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3680/93 относно определяне на някои мерки за опазване и управление на риболовните ресурси в регулаторната зона, определена в Конвенцията за бъдещото многост...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 110/76 НА СЪВЕТА от 19 януари 1976 година за установяване на общите правила за отпускане на възстановяване при износ в сектора на продуктите от риболова и критериите за определяне на техните стойности
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1172/85 НА СЪВЕТА от 2 май 1985 година относно сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1237/90 НА СЪВЕТА от 25 април 1990 година относно сключването на Споразумение между Европейската икономическа общност и Република Сиера Леоне за риболов в крайбрежните води на Сиера Леоне
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1381/87 НА КОМИСИЯТА от 20 май 1987 година относно установяване на подробни правила по отношение на обозначаването и документацията на риболовните кораби
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1382/91 НА СЪВЕТА от 21 май 1991 година относно изпращането на данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-членки
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1449/98 НА КОМИСИЯТА от 7 юли 1998 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) на Съвета № 2807/83 по отношение на отчетите за риболовното усилие
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1471/99 НА КОМИСИЯТА от 5 юли 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 347/96 на Комисията относно установяването на система за бързо съобщаване на пускането на сьомга в свободно обръщение в Европейската общност
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 148/83 НА КОМИСИЯТА от 21 януари 1983 година за установяване на система за надзор на износа на някои продукти от риболов
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1482/86 НА КОМИСИЯТА от 15 май 1986 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3717/85 относно определянето на някои технически и контролни мерки относно риболовните дейности на корабите, плаващи под флага на Португалия в испански води
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1483/86 НА КОМИСИЯТА от 15 май 1986 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3718/85 относно определяне на някои технически и контролни мерки, свързани с риболовните дейности на корабите, плаващи под флага на Испания във водите на Пор...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1488/98 НА КОМИСИЯТА от 13 юли 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2807/83 относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1494/88 НА СЪВЕТА от 3 май 1988 година относно сключване на Споразумение между Европейската икономическа общност и Федеративна ислямска република Коморски острови за риболов в крайбрежните води на Коморските острови
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1536/92 НА СЪВЕТА от 9 юни 1992 година относно определяне на общи пазарни стандарти за консервирана риба тон и паламуд
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1544/89 НА КОМИСИЯТА от 2 юни 1989 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3460/85 относно определяне на подробни правила за предоставяне на финансови компенсации за средиземноморските сардини
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1554/85 НА СЪВЕТА от 4 юни 1985 година относно сключване на Споразумение между Европейската икономическа общност и правителството на Република Сейшелски острови относно риболова в крайбрежните води на Сейшелските острови
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1580/87 НА СЪВЕТА от 2 юни 1987 година относно сключване на Споразумение между Европейската икономическа общност и правителството на Република Гамбия за риболов в крайбрежните води на Гамбия и за приемане на разпоредби за неговото при...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1638/87 НА СЪВЕТА от 9 юни 1987 година относно определяне на минимални размери на отворите на мрежите за пелагични тралове, използвани при улова на северен путас в онази част от зоната на действие на Конвенцията за бъдещото многостран...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1708/87 НА СЪВЕТА от 15 юни 1987 година относно сключване на Споразумение между Европейската икономическа общност и Република Сейшелски острови за риболов в крайбрежните води на Сейшелските острови
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1737/93 НА СЪВЕТА от 24 юни 1993 година относно сключване на Споразумение за риболовните полета и морската среда между Европейската икономическа общност и Република Исландия
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1891/93 НА СЪВЕТА от 12 юли 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3759/92 относно общата организация на пазара за рибни продукти и продукти от аквакултури и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статист...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1899/85 НА СЪВЕТА от 8 юли 1985 година за определяне на минималния размер на меша на мрежите, използвани при улова на мойва в онази част от зоната на действие на Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболо...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1943/93 НА КОМИСИЯТА от 16 юли 1993 година относно издаването на документи за внос на консерви от някои видове риба тон с произход от някои трети страни
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1966/84 НА СЪВЕТА от 28 юни 1984 година относно сключване на Споразумение между Европейската икономическа общност и правителството на Република Екваториална Гвинея за риболов в крайбрежните води на Екваториална Гвинея
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1985/74 НА КОМИСИЯТА от 25 юли 1974 година относно установяване на подробни правила за прилагане на фиксиране на референтни цени и цени франко граница за шаран
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2046/85 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 1985 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1985/74 за определяне на подробни правила за прилагане на определянето на референтни цени и цени франко граница за шаран
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2122/89 НА КОМИСИЯТА от 14 юли 1989 година за изменение и допълнение на Регламент (ЕИО) № 3440/84 относно прикрепването на съоръжения към траловете, датските грибове и сходните мрежени уреди
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2136/89 НА СЪВЕТА от 21 юни 1989 година относно установяване на общи пазарни стандарти за консервирани сардини
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2143/87 НА СЪВЕТА от 13 юли 1987 година относно сключването на Споразумение между Европейската икономическа общност и правителството на Народна република Мозамбик за отношенията, свързани с риболова
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2166/83 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 1983 година относно създаване на система за лицензиране за определени риболовни дейности, разположени в областта северно от Шотландия (областта на Шетландските острови)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2211/80 НА СЪВЕТА от 27 юни 1980 година за сключване на Споразумението относно риболова между Европейската икономическа общност и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2213/80 НА СЪВЕТА от 27 юни 1980 година за сключване на Споразумение между правителството на Република Гвинея Бисау и Европейската икономическа общност относно риболова в открито море край бреговете на Гвинея Бисау и за размяната на д...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2214/80 НА СЪВЕТА от 27 юни 1980 година за сключване на споразумение относно риболова между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 223/85 НА СЪВЕТА от 29 януари 1985 година относно сключването на Споразумение за риболова между Европейската икономическа общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Гренландия, от друга страна
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2321/90 НА СЪВЕТА от 24 юли 1990 година относно сключване на Споразумение между Европейската икономическа общност и Република Кабо Верде за риболов в крайбрежните води на Кабо Верде
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 25/93 НА КОМИСИЯТА от 8 януари 1993 година относно издаването на документи за внос на консервирана риба от някои видове риба тон и бонито от някои трети страни
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 253/87 НА СЪВЕТА от 19 януари 1987 година относно сключването на споразумение между Европейската икономическа общност и правителството на Република Гвинея за изменение на Споразумението между Европейската икономическа общност и правит...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 254/86 НА КОМИСИЯТА от 4 февруари 1986 година относно установяване на подробни правила за постепенната отмяна на количествените ограничения, които се прилагат в държавите-членки, с изключение на Испания и Португалия, по отношение на к...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2847/93 НА СЪВЕТА от 12 октомври 1993 година относно установяването на система за контрол, приложима към общата риболовна политика
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2868/88 НА КОМИСИЯТА от 16 септември 1988 година относно установяването на подробни правила за прилагане на схемата за съвместно международно инспектиране, приета от Северозападната атлантическа организация по рибарство
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2930/86 НА СЪВЕТА от 22 септември 1986 година определящ характеристиките на риболовните кораби
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2945/95 НА КОМИСИЯТА от 20 декември 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2807/83 относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3117/85 НА СЪВЕТА от 4 ноември 1985 година относно определяне на общи правила за предоставяне на финансови компенсации за сардините
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3179/78 НА СЪВЕТА от 28 декември 1978 година относно подписването от Европейската икономическа общност на Конвенцията за бъдещото многостранно сътрудничество в областта на риболова в северозападната част на Атлантическия океан
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3252/87 НА СЪВЕТА от 19 октомври 1987 година относно координирането и насърчаването на изследователската дейност в областта на рибарството
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3447/93 НА СЪВЕТА от 28 септември 1993 година относно сключването на Споразумение между Европейската икономическа общност и Република Аржентина за взаимоотношенията в сектора на морския стопански риболов
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3459/85 НА КОМИСИЯТА от 6 декември 1985 година относно определяне на подробни правила за предоставяне на компенсационни обезщетения за атлантически сардини
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3460/85 НА КОМИСИЯТА от 6 декември 1985 година относно определяне на подробни правила за предоставяне на финансови компенсации за средиземноморските сардини
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3499/91 НА СЪВЕТА от 28 ноември 1991 година относно определяне на рамка на Общността за проучвания и пилотни проекти, свързани с опазването и управлението на рибните ресурси в Средиземно море
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3506/89 НА КОМИСИЯТА от 23 ноември 1989 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3703/85 за установяване реда и условията за приложение на общите стандарти за пускане на пазара на някои пресни или охладени риби
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3510/82 НА КОМИСИЯТА от 23 декември 1982 година за определяне на коефициентите на преобразуване, приложими за риба тон
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3531/85 НА КОМИСИЯТА от 12 декември 1985 година относно определяне на някои технически и контролни мерки, свързани с риболовните дейности на корабите, плаващи под флага на Испания във водите на останалите държави-членки, с изключение ...
1 2 3 4