1 2 3
05. Свобода на движение на работниците и социална политика ( 0 структури и 268 документа )
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ Обменни курсове на валутите в съответствие с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА МИГРИРАЩИ РАБОТНИЦИ РЕШЕНИЕ № 151 от 22 април 1993 г. относно приложението на член 10а от Регламент (ЕЕС) № 1408/71 и член 2 от Регламент (ЕЕС) № 1247/92
Декларации от Лихтенщайн и Норвегия, предвидени в член 5 от Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
ДИРEКТИВА НА СЪВЕТА 75/129/EЕС от 17 февруари 1975 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно колективните уволнении
ДИРEКТИВА НА СЪВЕТА 80/987/ЕИО от 20 октомври 1980 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на работодателя
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/91/ЕИО от 3 ноември 1992 година за минималните изисквания за подобряване безопасността и опазване здравето на работниците в отрасли, свързани с добива на минерални суровини чрез сондиране (единадесета специална директива по сми...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 94/33/ЕО от 22 юни 1994 година за закрила на младите хора на работното място
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година относно Споразумението за организацията на работното време на морските лица, сключено между Сдружението на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Федерацията на синдикатите на транспортните работ...
ДИРЕКТИВА 1999/38/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година за второ изменение и допълнение на Директива 90/394/ЕИО за защита на работниците от рисковете, свързани с въздействието на канцерогени по време на работа, и за разширяването й с мутагени
Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 година относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците в потенциален риск от експлозивни атмосфери (петнадесета специална ди...
ДИРЕКТИВА 2000/39/ЕО НА СЪВЕТА от 8 юни 2000 година за изготвяне на първи списък на ориентировъчни гранични стойности при излагане на въздействие в работна среда в приложение на Директива 98/24/ЕО на Съвета за опазване на здравето и безопасността на ра...
ДИРЕКТИВА 2000/54/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 септември 2000 година относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа (седма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Ди...
ДИРЕКТИВА 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране при заетостта и упражняването на занятие
ДИРЕКТИВА 2000/79/ЕО НА СЪВЕТА от 27 ноември 2000 година относно Европейското споразумение за организация на работното време на мобилния състав в гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиолинии (AEA), Европейската федерация на р...
ДИРЕКТИВА 2001/45/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 юни 2001 година за изменение и допълнение на Директива 89/655/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работни съоръжения...
ДИРЕКТИВА 2001/86/ЕO НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица
ДИРЕКТИВА 2002/14/EO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2002 година за създаване на обща рамка за информация и консултации на работниците и служителите в Европейската общност
ДИРЕКТИВА 2002/15/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, осъществяващи мобилни пътни транспортни дейности
ДИРЕКТИВА 2002/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 юни 2002 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве, свързани с излагането на работниците на рискове, дължащи се на физически фактори (вибрации)
Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 2002/73/ЕО от 23 септември 2002 година за изменение и допълнение на Директива 76/207/ЕИО за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, про...
ДИРЕКТИВА 2002/74/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 септември 2002 година за изменение на Директива на Съвета 80/987/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани със защитата на работниците и служителите в слу...
Директива 2003/10/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 година относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия, свързани с експозицията на работници на рисковете от физически агенти (шум)
ДИРЕКТИВА 2003/105/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2003 година за изменение на Директива 96/82/ЕО относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества
ДИРЕКТИВА 2003/122/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 22 декември 2003 година относно контрола на високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници
ДИРЕКТИВА 2003/41/ЕО на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 юни 2003 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване
ДИРЕКТИВА 2004/113/ЕО НА СЪВЕТА от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги
Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параг...
ДИРЕКТИВА 2004/38/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, за изменение на Регламент...
ДИРЕКТИВА 2005/23/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 март 2005 година за изменение на Директива 2001/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималната степен на обучение на морските лица
ДИРЕКТИВА 2005/47/ЕО НА СЪВЕТА от 18 юли 2005 година относно Споразумението между Общността на европейските железници (CER) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) по определени аспекти на условията на труд на мобилните работници, кои...
ДИРЕКТИВА 2006/15/ЕС НА КОМИСИЯТА от 7 февруари 2006 година за установяване на втори списък на индикативни, пределно допустими стойности на производствени въздействия при прилагането на Директива 98/24/ЕС на Съвета и за изменение на Директиви 91/322/ЕИ...
ДИРЕКТИВА 90/641/Евратом на СЪВЕТА от 4 декември 1990 година относно оперативната защита на външни работници, изложени на риск от йонизиращо лъчение по време на работа в контролирани зони
ДИРЕКТИВА 91/533/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 октомври 1991 година относно задължението на работодателя да запознае работниците или служителите с условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение
ДИРЕКТИВА 92/29/ЕИО НА СЪВЕТА от 31 март 1992 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове
ДИРЕКТИВА 92/58/ЕИО НА СЪВЕТА от 24 юни 1992 година относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа (девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО)
ДИРЕКТИВА 94/45/EО НА СЪВЕТА от 22 септември 1994 година за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение
ДИРЕКТИВА 95/63/ЕО НА СЪВЕТА от 5 декември 1995 година за изменение и допълнение на Директива 89/655/ЕИО относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работни съоръжения по време на работа (втора специал...
ДИРЕКТИВА 96/29/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 13 май 1996 година относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение
ДИРЕКТИВА 96/71/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги
ДИРЕКТИВА 96/82/ЕО НА СЪВЕТА от 9 декември 1996 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества
ДИРЕКТИВА 98/24/EO НА СЪВЕТА от 7 април 1998 година за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място
ДИРЕКТИВА № 2005/45/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 септември 2005 година относно взаимното признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите-членки и за изменение на Директива 2001/25/ЕО
ДИРЕКТИВА № 68/360/ЕИО НА СЪВЕТА от 15 октомври 1968 година Отменена с Директива 2004/38 на Европейския парламент и на Съвета относно премахването на ограниченията за придвижване движение и пребиваване в рамките на Общността зна работниците на държавит...
ДИРЕКТИВА за свободния достъп до квалифицираните професии в областта на ядрената енергетика
Директива на Европейския Парламент и на Съвета 2000/34/ЕО от 22 юни 2000 година за изменение и допълнение на Директива на Съвета 93/104/ЕО относно определени аспекти на организацията на работното време, с цел да се обхванат секторите и дейностите, изкл...
Директива на Европейския парламент и на Съвета 2001/19/ЕО от 14 май 2001 година за изменение и допълнение на Директиви на Съвета 89/48/ЕИО и 92/51/ЕИО относно общата система за признаване на професионална квалификация и Директиви на Съвета 77/452/ЕИО, ...
Директива на Европейския парламент и на Съвета 2002/73/ЕО от 23 септември 2002година за изменение на Директива 76/207/ЕИО за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и разв...
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 2003/88/ЕО от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 2004/40/ЕО от 29 април 2004 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност , свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически фактори (електромагнитни полета)
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 2003/18/ЕО от 27 март 2003 година изменяща Директива на Съвета 83/477/ЕИО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
Директива на Комисията 2000/5/ЕО от 25 февруари 2000 година за изменение и допълнение на Приложения В и Г към Директива на Съвета 92/51/ЕИО относно втора обща система за признаване на професионалното образование и обучение, допълваща Директива 89/48/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 91/322/ЕИО от 29 май 1991 година за установяване на примерни пределно допустими норми в приложение на Директива 80/1107/ЕИО на Съвета за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на химични, физични...
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 94/38/ЕО от 26 юли 1994 година за изменение на Приложения В и Г към Директива на Съвета 92/51/ЕИО относно втората обща система за признаване на професионално обучение и квалификация за допълнение на Директива 89/48/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 95/43/ЕО от 20 юли 1995 година към Директива на Съвета 92/51/ЕИО относно втората обща система за признаване на професионално обучение и образование за допълнение на Директива 89/48/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 97/38/ЕО от 20 юни 1997 година за изменение на Приложение В към Директива на Съвета 92/51/ЕИО относно втората обща система за признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива на Съвета 89/48/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 64/221/ЕИО от 25 февруари 1964 година за координиране на специалните мерки относно движението и пребиваването на чуждестранни граждани, основани на съображения във връзка с обществения ред, обществената сигурност и общественото здраве
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 75/34/ЕИО от 17декември 1974 година относно правото на граждани на дадена държава-членка да останат на територията на друга държава-членка след като са упражнявали там дейност на свободна практика
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/394/ЕИО от 28 юни от 1990 година за защитата на работниците от рискове, свързани с излагане под влиянието на канцерогени по време на работа
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/104/ЕИО от 3 декември 1992 година за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с рудодобив по открит и подземен способ
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 93/103/ЕО от 23 ноември 1993 година относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на борда на риболовни кораби
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 1999/70/ЕО от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено от ЕКП, СКИРЕ и ЕЦПДУ
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 2001/23/ЕО от 12.03.2001 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците при прехвърляне на собствеността на предприятия или обособени части от тях
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 2003/72/ЕО от 22 юли 2003 година за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество (ЕКД) относно участието на работниците и служителите
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 68/390/ЕИО от 15 октомври 1968 година относно премахването на ограниченията на движението и пребиваването на територията на Общността на работници от държавите-членки и техните семейства
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 72/194/ЕИО от 18 май 1972 година за включване на работниците, упражняващи правото да останат на територията на държава-членка, след като са били наети на работа в тази държава, в обхвата на Директивата от 25 февруари 1964 г. относн...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 73/148/ЕИО от 21 май 1973 година относно премахването на ограниченията за придвижване и пребиваване на гражданите на държавите-членки в рамките на Общността по отношение на установяването и предоставянето на услуги
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 75/117/ЕИО от 10 февруари 1975 година ЗА СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПА ЗА РАВНОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ПОЛ
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 75/35/ЕИО от 17 декември 1974 година относно разширяването на приложното поле на Директива 64/221/ЕИО относно съгласуването на специалните мерки във връзка с движението и постоянното пребиваване на чуждестранни граждани, за които им...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 76/207/ЕИО от 9 февруари 1976 година относно прилагането на принципа на равното третиране на мьжете и жените по отношение на заетостта, професионалната квалификация и развитие, и условията на труд
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 77/486/ЕИО от 25 юли 1977 година относно образованието на децата на мигриращи работници
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 79/7/ЕИО от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 83/477/ЕИО от 19 септември 1983 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с излагане на влиянието на азбест по време на работа
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 86/378/EИО от 24 юли 1986 година относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените в професионалните социално-осигурителни схеми
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 86/613/ЕИО от 11 декември 1986 година за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, които работят на свободна практика, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на жените, които работят на свободна...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/105/ЕИО от 21 декември 1988 година относно прозрачността на мерките, регулиращи цените на лекарствени продукти за употреба от човека и включването им в обхвата на националните системи за здравно осигуряване
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/48/ЕИО от 21 декември 1988 година относно обща система за признаване на дипломите за висше образование, издадени след завършването на професионално обучение с минимална продължителност от три години
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/654/ЕИО от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място (първа специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/655/ЕИО от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето при използването на работно оборудване от работниците по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, пар...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/269/ЕИО от 29 май 1990 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците (четвърта специална директ...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/270/ЕИО от 29 май 1990 година за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия труд при работа с екранно оборудване (пета
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 91/382/ЕИО от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/ЕИО за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 91/383/ЕИО от 25 юни 1991 година за допълнение на мерките за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на работниците със срочнаa трудова заетост или временна трудова заетост
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/51 от 18 юни 1992 година относно втората обща система за признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/57/ЕИО от 24 юни 1992 година за прилагане на минимални изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при временни или подвижни строителни участъци
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/85/ЕИО от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на бременни работнички, на работнички-родилки или кърмачки
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 93/104/ЕО от 23 ноември 1993 година относно някои аспекти на организацията на работното време
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 96/34/ЕО от 3 юни 1996 година относно рамковото споразумение за родителски отпуск, сключено между Съюза на европейските конфедерации на индустриалците и на работодателите (СЕКИР), Европейския център на предприятията с държавно участ...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 96/97/ЕО от 20 декември 1996 година за изменение и допълнение на Директива 86/378/ЕИО относно прилагането на принципа на равното третирането на мъжете и жените в професионалните социално-осигурителни схеми
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 97/42/EO от 27 юни 1997 година за първо изменение и допълнение на Директива 90/394/ЕИО за защита на работниците от рисковете, свързани с излагане на въздействието на канцерогени при работа
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 97/74/ЕИО от 15 декември 1997 година за включване на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Директива 94/45/ЕИО за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работни...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 97/75/ЕО от 15 декември 1997 година за изменение и допълнение и за прилагане в Обединеното кралство на Директива 96/34/ЕО относно рамковото споразумение за родителски отпуск, сключено между Съюза на европейските конфедерации на инду...
Директива на Съвета 97/80/ЕО от 15 декември 1997 година относно тежестта на доказване в случаите на дискриминация, основана на пола
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 97/81/EО от 15 декември 1997 година относно Рамково споразумение за работа при непълно работно време, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и работодателите в Европа (UNICE ), Европейски център на предприятията с ...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 98/23/ЕО от 07 април 1998 година относно разширяването на приложното поле на Директива 97/81/ЕО относно рамковото споразумение за непълната заетост сключено от Съюз на конфедерациите на индустриалците и работодателите в Европа (СКИР...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 98/49/ЕО от 29 юни 1998 година за запазване на правото на допълнителна пенсия на наети заети лица и самостоятелно заети лица на свободна практика, движещи се в границите на Общността
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 98/52/ЕО от 13 юли 1998 година за прилагане в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия на Директива 97/80/ЕО относно доказателствената тежест, в случаите на дискриминация, основана на пола
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 98/59/ЕО от 20 юли 1998 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективното освобождаване от работа
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 2 март 1987 година за изменение, с оглед присъединяването на Испания, на Директива 80/987/ЕИО за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно закрилата на работниците или служителите при несъстоятелност на работ...
1 2 3