1 2 3
06. Право на установяване и свобода за предоставяне на услуги ( 0 структури и 241 документа )
ДИРЕКТИВА 1999/24/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 април 1999 година за изменение, съобразно техническия прогрес, на Директива 93/32/ЕИО на Съвета относно устройството, осигуряващо задържането на пасажерите на двуколесните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 2000/12/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 март 2000 година относно предприемането и осъществяването на дейност на кредитни институции
ДИРЕКТИВА 2000/28/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 септември 2000 г. за изменeние на Директива 2000/12/EО относно започването и упражняването предприемането и осъществяването на дейност на от кредитни институции
ДИРЕКТИВА 2001/107/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 януари 2002 година за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестира...
ДИРЕКТИВА 2001/108/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 януари 2002 година за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестира...
ДИРЕКТИВА 2001/17/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НАСЪВЕТА от 19 март 2001 година, относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества
ДИРЕКТИВА 2001/86/ЕO НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица
ДИРЕКТИВА 2002/13/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 март 2002 година, за изменение на Директива 73/239/ЕИО на Съвета по отношение изискванията за границите на платежоспособност на дружества, които не извършват животозастраховане
ДИРЕКТИВА 2002/87/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2002 година относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните предприятия, принадлежащи към един финансов конгломерат, и за...
ДИРЕКТИВА 2003/124/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2003 година за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно определението и публичното оповестяване на вътрешна информация и относно определението за манипулиране на пазара
ДИРЕКТИВА 2003/125/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2003 година за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на справедливото представяне на инвестиционни препоръки и оповестяването на конфликт на интереси
ДИРЕКТИВА 2003/15/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и...
Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 година относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на стоки или пътници за изменение на Регламент на Съвета (ЕИО) № 3...
ДИРЕКТИВА 2003/6/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 януари 2003 година относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба)
ДИРЕКТИВА 2003/71/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМАНТ И НА СЪВЕТА от 4 ноември 2004 година, относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и относно изменение на Директ...
ДИРЕКТИВА 2004/109/EC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 15 декември 2004 година относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регламентиран пазар, и измен...
Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
ДИРЕКТИВА 2004/69/EО НА КОМИСИЯТА от 27 април 2004 година, за изменение на Директива на Европейския парламент и Съвета 2000/12/EО по отношение на определението на "многонационални банки за развитие"
ДИРЕКТИВА 2005/1/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2005 година за изменение на Директиви 73/239/ЕЕС, 85/611/ЕЕС, 91/675/ЕЕС, 92/49/ЕЕС и 93/6/ЕЕС на Съвета и Директиви 94/19/ЕС, 98/78/ЕС, 2000/12/ЕС, 2001/34/ЕС, 2002/83/ЕС и 2002/87/ЕС ...
ДИРЕКТИВА 2005/14/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 май 2005 година за изменение на Директиви 72/166/ЕЕС, 84/5/ЕЕС, 88/357/ЕЕС и 90/232/ЕЕС на Съвета и Директива 2000/26/ЕС на Европейския парламент и Съвета по отношение на застраховка "Граж...
ДИРЕКТИВА 2005/23/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 март 2005 година за изменение на Директива 2001/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималната степен на обучение на морските лица
ДИРЕКТИВА 2005/51/EО НА КОМИСИЯТА от 7 септември 2005 година за изменение на приложение XX към Директива 2004/17/EО и на приложение VIII към Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки
ДИРЕКТИВА 2005/68/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 ноември 2005 година относно презастраховането и за изменение на Директиви 73/239/EИО и 92/49/EИО на Съвета, както и на Директиви 98/78/EО и 2002/83/EО
ДИРЕКТИВА 2005/69/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 16 ноември 2005 година
ДИРЕКТИВА 2005/75/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 ноември 2005 година за коригиране на Директива 2004/18/EО относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки
ДИРЕКТИВА 2006/31/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 април 2006 година за изменение на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои срокове
ДИРЕКТИВА 2006/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 юни 2006 година относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции
ДИРЕКТИВА 2007/14/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 март 2007 година за определяне на подробни правила за прилагането на определени разпоредби от Директива 2004/109/EО относно хармонизиране на изискванията за прозрачност по отношение на информацията за емитенти, чи...
ДИРЕКТИВА 2007/16/EО НА КОМИСИЯТА oт 19 март 2007 година за изпълнение на Директива 85/611/EИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими це...
ДИРЕКТИВА 2007/18/ЕО НА КОМИСИЯТА от 27 март 2007 година за изменение на Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключването или включването на определени институции от/в нейното приложно поле и относно третирането на...
ДИРЕКТИВА 2007/24/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 май 2007 година за отмяна на Директива 71/304/ЕИО на Съвета за премахване на ограниченията пред свободата на предоставяне на услуги в областта на обществените поръчки за строителство и въз...
ДИРЕКТИВА 73/240/EИО НА СЪВЕТА от 24 юли 1973 година относно премахване на ограниченията на свободата на установяване в областта на прякото застраховане, различно от животозастраховане
ДИРЕКТИВА 78/1027/ЕИО НА СЪВЕТА от 18 декември 1978 година относно координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно дейностите на ветеринарните лекари
ДИРЕКТИВА 85/384/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 юни 1985 година относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация в областта на архитектурата и за мерките за улесняване ефективното упражняване на прав...
ДИРЕКТИВА 86/653/ЕИО НА СЪВЕТА от 18 декември 1986 година относно координирането на правото на държавите-членки, свързано с дейността на самостоятелно заетите търговски представители
ДИРЕКТИВА 89/595/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 октомври 1989 година за изменение на Директива 77/452/ЕИО относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация на медицински сестри с общ профил, включител...
ДИРЕКТИВА 90/658/ЕИО НА СЪВЕТА от 4 декември 1990 година за изменение на някои директиви относно взаимното признаване на дипломи вследствие на обединението на Германия
ДИРЕКТИВА 92/13/ЕИО НА СЪВЕТА от 25 февруари 1992 година относно съгласуването на законовите, подзаконови и административни разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във в...
ДИРЕКТИВА 92/49/EИО НА СЪВЕТА от 18 юни 1992 година за съгласуването на законовите, подзаконови и административни разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането и за изменение на Директиви 73/239/EИО и 88/357/EИО (Трета д...
ДИРЕКТИВА 93/16/ЕИО НА СЪВЕТА от 5 април 1993 година относно улесняване свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация
ДИРЕКТИВА 93/29/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 юни 1993 година относно символите за идентификацията на органите за управление, сигналните устройства и информационно екранните устройства при дву - и триколесни моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 93/30/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 юни 1993 година относно устройствата за звуков сигнал на дву- или триколесни моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 93/32/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 юни 1993 година относно ръкохватките за пътници на двуколесни моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 93/36/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 юни 1993 година за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки за доставки
ДИРЕКТИВА 93/37/ ЕИО НА СЪВЕТА от 14 юни 1993 година за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство
ДИРЕКТИВА 93/38/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 юни 1993 година за съгласуване на процедурите за възлагане на поръчки на субекти, извършващи дейности във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и телекомуникациите
ДИРЕКТИВА 93/6/ЕИО НА СЪВЕТА от 15 март 1993 година относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции
ДИРЕКТИВА 94/22/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 1994 година
ДИРЕКТИВА 95/26/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТот 29 юни 1995 година за изменение на Директиви 77/780/ЕИО и 89/646/ЕИО в областта на кредитните институции, Директиви 73/239/ЕИО и 92/49/ЕИО в областта на застраховането, различно от жи...
ДИРЕКТИВА 96/26/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1996 година относно допускане до професията на автомобилен превозвач на товари и автомобилен превозвач на пътници и взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квали...
ДИРЕКТИВА 96/71/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 1996 година относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги
ДИРЕКТИВА 97/36/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 юни 1997 година за изменение на Директива 89/552/ЕИО на Съвета относно съгласуването на някои разпоредби от законовите, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се ...
ДИРЕКТИВА 97/5/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 27 януари 1997 година относно презграничните кредитни преводи
ДИРЕКТИВА 97/67/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 1997 година относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата
Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 година относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа
ДИРЕКТИВА 98/31/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 юни 1998 година за изменение и допълнение на Директива 93/6/ЕИО на Съвета относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции
ДИРЕКТИВА 98/33/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 юни 1998 година за изменение на член 12 от Директива 77/780/ЕИО на Съвета относно започването и упражняването на дейността на кредитните институции, на член 2, 5, 6, 7 и 8 и на приложения II...
ДИРЕКТИВА 98/5/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 февруари 1998 година относно улесняването постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията
ДИРЕКТИВА 98/63/EО НА КОМИСИЯТА от 3 септември 1998 година за изменение на Директива 93/16/ЕИО на Съвета за улесняване свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните дипломи, свидетелства и други документи, удостоверяващи официална к...
ДИРЕКТИВА 98/76/ЕО НА СЪВЕТА от 1 октомври 1998г. за изменение на Директива 96/26/ЕО относно допускането до професията на автомобилен превозвач на стоки и автомобилен превозвач на пътници и взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официал...
ДИРЕКТИВА 98/78/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 27 октомври 1998 г. за допълнителен надзор върху застрахователни предприятия, които са част от застрахователна группа
ДИРЕКТИВА 98/84/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 ноември 1998 година, относно правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие
ДИРЕКТИВА № 2005/45/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 септември 2005 година относно взаимното признаване на свидетелства за морски лица, издадени от държавите-членки и за изменение на Директива 2001/25/ЕО
ДИРЕКТИВА НА 93/31/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 юни 1993 година относно стойки на двуколесни моторни превозни средства
Директива на Европейския парламент и на Съвета 2000/26/ЕО от 16 май 2000 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховката "Гражданска отговорност" във връзка с използването на моторни превозни средства, и за изменение...
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 2000/46/EО от 18 септември 2000 година относно предприемането, упражняването и надзора над дейността на институциите за електронни пари
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 2000/64/ЕО от 7 ноември 2000 година за изменение и допълнение на Директиви на Съвета 85/611/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО и 93/22/ЕИО що се отнася до обмена на информация с трети страни
Директива на Европейския парламент и на Съвета 2001/19/ЕО от 14 май 2001 година за изменение и допълнение на Директиви на Съвета 89/48/ЕИО и 92/51/ЕИО относно общата система за признаване на професионална квалификация и Директиви на Съвета 77/452/ЕИО, ...
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 2001/24/ЕО от 4 април 2001 година за оздравяването и ликвидацията на кредитни институции
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 2001/34/EО от 28 май 2001 година относно допускане на ценни книжа до официална регистрация на фондова борса и относно информацията, която подлежи на публикуване
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 2002/34/ЕО от 10 юни 2002 година за изменение и допълнение на Директива 97/67/ЕО относно по-нататъшното отваряне на пощенските услуги в Общността за конкуренция
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 2002/83/ЕО от 5 ноември 2002 година относно животозастраховането
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 2004/39/EО от 21 април 2004 година, за пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна н...
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 94/19/ЕО от 30 май 1994 година относно схемите за гарантиране на депозити
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 97/50/ЕО от 6 октомври 1997 година за изменение и допълнение на Директива 93/16/ЕИО за улесняване на свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните дипломи, свидетелства и други удостове...
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 97/52/ЕО от 13 октомври 1997 година за изменение и допълнение на Директиви 92/50/ЕИО, 93/36/ЕИО и 93/37/ЕИО, отнасящи се до координирането на процедурите за възлагане съответно на обществени поръчки за усл...
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 97/9/ЕО от 3 март 1997 година относно схемите за компенсиране на инвеститорите
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 98/4/ЕО от 16 февруари 1998 година за изменение на Директива 93/38/ЕИО за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката...
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТ 98/10/EC от 26 февруари 1981 за прилагане на подхода на отворената мрежа (ONP) за гласова телефония и за универсалните услуги в далекосъобщенията при конкурентна среда
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 1999/46/ЕО от 21 май 1999 годиназа изменение и допълнение на Директива на Съвета 93/16/ЕИО за улесняване свободното движение на лекари и взаимното признаване на техните дипломи, свидетелства и други удостоверения за професионална...
Директива на Комисията 2000/5/ЕО от 25 февруари 2000 година за изменение и допълнение на Приложения В и Г към Директива на Съвета 92/51/ЕИО относно втора обща система за признаване на професионалното образование и обучение, допълваща Директива 89/48/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 2004/72/ЕО от 29 април 2004 година за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на възприетите пазарни практики, определянето на вътрешна информация по отношение на дериватните продукти, и...
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 94/38/ЕО от 26 юли 1994 година за изменение на Приложения В и Г към Директива на Съвета 92/51/ЕИО относно втората обща система за признаване на професионално обучение и квалификация за допълнение на Директива 89/48/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 95/43/ЕО от 20 юли 1995 година към Директива на Съвета 92/51/ЕИО относно втората обща система за признаване на професионално обучение и образование за допълнение на Директива 89/48/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 97/38/ЕО от 20 юни 1997 година за изменение на Приложение В към Директива на Съвета 92/51/ЕИО относно втората обща система за признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива на Съвета 89/48/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 98/21/ЕО от 8 април 1998 година за изменение и допълнение на Директива на Съвета 93/16/ЕИО за улесняване свободното движение
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 72/166/EИО от 24 април 1972 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховките "Гражданска отговорност" при използването на моторни превозни средства и за прилагане на задължението за застраховане на...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 73/148/ЕИО от 21 май 1973 година относно премахването на ограниченията за придвижване и пребиваване на гражданите на държавите-членки в рамките на Общността по отношение на установяването и предоставянето на услуги
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 77/249/ЕИО от 22 март 1977 година за улесняване ефективното упражняване на свободата на предоставяне на адвокатски услуги
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 77/452/ЕИО от 27 юни 1977 година за взаимното признаване на дипломи, свидетелства и други документи за медицински сестри, включително и за мерките за улесняване ефективното упражняване на правото на установяване и свободата на предо...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 77/453/ЕИО от 27 юни 1977 година за съгласуване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до дейността на медицинските сестри с общ профил
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 78/1026/ЕИО от 18 декември 1978 година за взаимното признаване на дипломи, свидетелства и други удостоверения за професионална квалификация "ветеринарен лекар", включваща и мерки за улесняване eфективното упражняване на правото на у...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 78/1027/ЕИО от 18 декември 1978 година за координиране на законодателните, подзаконовите и административните разпоредби относно ветеринарните дейности
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 78/686/ЕИО от 25 юли 1978 година за взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официално придобита квалификация по стоматология, включителномерки за улесняване на ефективното упражняване на правото на ус...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 78/687/ЕИО от 25 юли 1978 за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно дейностите на стоматолозите
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 80/1273/ЕИО от 22 декември 1980 за изменение и допълнение, вследствие присъединяването на Гърция, на директива 80/154/ЕИО за взаимното признаване на дипломи, свидетелства и други удостоверения за професионална квалификация "акушерка...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 80/154/ЕИО от 21 януари 1980 за взаимното признаване на дипломи, свидетелства и други удостоверения за професионална квалификация "акушерка", включваща мерки за улесняване на действителното упражняване на правото на установяване и с...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 80/155/ЕИО от 21 януари 1980 г. за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до акушерските дейности и упражняването на тези дейности
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 81/1057/ЕИО от 14 декември 1981 година за допълнение на Директиви 75/362/ЕИО, 77/452/ЕИО, 78/686/ЕИО и 78/1026/ЕИО относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официално придобита квалификация съот...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 85/432/ЕИО от 16 септември 1985 година за съгласуване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до някои от дейносттите в областта на фармацията
1 2 3