1 2 3 4
07. Транспортна политика ( 0 структури и 321 документа )
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година относно Споразумението за организацията на работното време на морските лица, сключено между Сдружението на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Федерацията на синдикатите на транспортните работ...
ДИРЕКТИВА 1999/19/ЕО НА КОМИСИЯТА от 18 март 1999 година за изменение на Директива 97/70/ЕО на Съвета за установяване на хармонизиран режим на безопасност на риболовни съдове с дължина равна или по-голяма от 24 метра
ДИРЕКТИВА 1999/23/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 април 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 93/33/ЕИО на Съвета относно устройствата за защита срещу неразрешена употреба на двуколесните или триколесните моторни превозни сре...
ДИРЕКТИВА 1999/24/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 април 1999 година за изменение, съобразно техническия прогрес, на Директива 93/32/ЕИО на Съвета относно устройството, осигуряващо задържането на пасажерите на двуколесните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 1999/24/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 април 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 93/32/ЕИО на Съвета относно устройството, осигуряващо задържането на пътниците в двуколесните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 1999/28/ЕО НА КОМИСИЯТА от 21 април 1999 година за изменение на приложението към Директива 92/14/ЕИО на Съвета за ограничаване експлоатацията на самолети, които са предмет на част ІІ, глава 2, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за междуна...
ДИРЕКТИВА 1999/35/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година относно система за задължителни инспекции за безопасна работа при редовни услуги от ро-ро фериботи и бързоходни пътнически плавателни съдове
ДИРЕКТИВА 1999/36/EО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година относно транспортируемото оборудване под налягане
ДИРЕКТИВА 1999/37/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства
ДИРЕКТИВА 1999/52/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 май 1999 година относно привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 96/96/ЕО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с техническите прегледи за проверка...
ДИРЕКТИВА 1999/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юни 1999 година относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури
ДИРЕКТИВА 1999/7/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 януари 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/311/ЕИО на Съвета относно кормилната уредба на моторните превозни средства и на техните ремаркета
ДИРЕКТИВА 1999/97/ЕО НА КОМИСИЯТА от 13 декември 1999 година за изменяне на Директива 95/21/ЕО на Съвета относно прилагането, по отношение на кораби, които използват пристанищата на Общността и плават във водите под юрисдикцията на държавите-членки, на...
ДИРЕКТИВА 2000/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2000 година относно минималните изпитни изисквания за консултантите по безопасност при превоз на опасни товари с автомобилен, железопътен или вътрешноводен транспорт
ДИРЕКТИВА 2000/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юни 2000 година относно пътната проверка на техническата изправност на движещите се на територията на Общността товарни автомобили
ДИРЕКТИВА 2000/56/ЕО НА КОМИСИЯТА от 14 септември 2000 година относно изменение на Директива 91/439/ЕИО на Съвета относно свидетелствата за управление
Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 година относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари
ДИРЕКТИВА 2000/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 октомври 2000 година за изменение на Директива 96/49/ЕО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с превоза на опасни товари по релсов път
ДИРЕКТИВА 2000/72/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2000 година за привеждане в съответствие към техническия напредък на Директива 93/31/ЕИО на Съвета относно стойките за паркиране на двуколесните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 2000/73/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2000 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 93/92/ЕИО на Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на двуколесните или триколесните ...
ДИРЕКТИВА 2000/74/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2000 година относно приспособяване към техническия напредък на Директива 93/29/ЕИО на Съвета относно идентификацията на устройствата за управление, сигнализаторите и индикаторите при двуколесни или трикол...
ДИРЕКТИВА 2000/9/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 март 2000 година относно въжените линии за превоз на хора
ДИРЕКТИВА 2001/105/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 декември 2001 година за изменение на Директива 94/57/ЕО на Съвета относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и преглед на кораби и за съответните дейст...
ДИРЕКТИВА 2001/106/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 декември 2001 година за изменение на Директива 95/21/ЕО относно прилагането, по отношение на кораби, които използват пристанища на Общността и плават във води под юрисдикцията на държавит...
ДИРЕКТИВА 2001/11/ЕО НА КОМИСИЯТА от 14 февруари 2001 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 96/96/ЕО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с прегледите за проверка на техниче...
ДИРЕКТИВА 2001/13/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2001 година за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензиране на железопътните предприятия
ДИРЕКТИВА 2001/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2001 година за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура и за сертифициране за безопасност
ДИРЕКТИВА 2001/9/ЕО НА КОМИСИЯТА от 12 февруари 2001 година за привеждане в съответствие към техническия прогрес на Директива 96/96/ЕО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на прегледа за техническа изправ...
ДИРЕКТИВА 2001/92/ЕО НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2001 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 92/22/ЕИО на Съвета за предпазни стъкла и материалите за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета и Директива 70...
ДИРЕКТИВА 2001/96/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 декември 2001 година относно установяване на хармонизирани изисквания и процедури за безопасното товарене и разтоварване на кораби за насипни товари
ДИРЕКТИВА 2002/15/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, осъществяващи мобилни пътни транспортни дейности
ДИРЕКТИВА 2002/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 март 2002 година относно установяването на правила и процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността
ДИРЕКТИВА 2002/35/ЕО НА КОМИСИЯТА от 25 април 2002 година за изменение на Директива 97/70/ЕО за установяване на хармонизиран режим за безопасност на риболовните кораби с дължина равна или по-голяма от 24 метра
ДИРЕКТИВА 2002/50/EО НА КОМИСИЯТА от 6 юни 2002 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 1999/36/EО на Съвета относно транспортируеми съоръжения под налягане
ДИРЕКТИВА 2002/59/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 юни 2002 година относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация и отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета
ДИРЕКТИВА 2002/6/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 февруари 2002 година относно формалностите за даване на сведения за кораби пристигащи и/или напускащи пристанищата на държавите-членки на Общността
ДИРЕКТИВА 2002/7/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 февруари 2002 година относно изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета за определяне на максимално допустимите размери при вътрешен и международен превози и на максимално допустимото тегло ...
ДИРЕКТИВА 2002/84/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 ноември 2002 година относно изменение на директивите относно морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби
ДИРЕКТИВА 2002/85/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 ноември 2002 година относно изменение на Директива 92/6/ЕИО на Съвета относно монтирането и използването в рамките на Общността на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории...
ДИРЕКТИВА 2003/127/ЕО НА КОМИСИЯТА от 23 декември 2003 година относно изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства
ДИРЕКТИВА 2003/24/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 април 2003 година относно изменение на Директива 98/18/ЕО на Съвета относно правилата и стандартите за безопасност за пътнически кораби
ДИРЕКТИВА 2003/29/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 април 2003 година относно адаптиране за четвърти път към техническия напредък на Директива 96/49/ЕО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на железопътния превоз на опас...
ДИРЕКТИВА 2003/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юни 2003 година относно докладване на събития в гражданското въздухоплаване
Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 година относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на стоки или пътници за изменение на Регламент на Съвета (ЕИО) № 3...
ДИРЕКТИВА 2003/75/ЕО НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2003 година относно изменение на приложение І към Директива 98/18/ЕО на Съвета относно правилата и стандартите за безопасност на пътническите кораби
ДИРЕКТИВА 2004/11/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година за изменение на Директива 92/24/ЕИО на Съвета относно устройствата за ограничаване на скоростта или подобни бордови системи за ограничаване на скоростта на някои катег...
ДИРЕКТИВА 2004/110/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 декември 2004 година относно адаптиране за шести път към техническия прогрес на Директива 96/49/ЕО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение железопътния превоз на опасни товари
ДИРЕКТИВА 2004/111/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 декември 2004 година за адаптиране за пети път към техническия прогрес на Директива 94/55/ЕО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение превоза на опасни товари по шосе
ДИРЕКТИВА 2004/112/ЕО НА КОМИСИЯТА от 13 декември 2004 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 95/50/ЕО на Съвета относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари
ДИРЕКТИВА 2004/36/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година за безопасността на въздухоплавателни средства на трети страни, които използват летища на Общността
ДИРЕКТИВА 2004/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива ...
ДИРЕКТИВА 2004/51/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно изменение на Директива 91/440/ЕИО на Съвета относно развитието на железниците в Общността
ДИРЕКТИВА 2004/54/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на трансевропейската пътна мрежа
ДИРЕКТИВА 2004/86/ЕО НА КОМИСИЯТА от 5 юли май 2004 г. за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на Директива 93/93/ЕИО на Съвета за масите и размерите на дву - и триколесни моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 2005/12/ЕО НА КОМИСИЯТА от 18 февруари 2005 година относно изменение на приложения І и ІІ към Директива 2003/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за специфичните изисквания за устойчивост на пътническите кораби тип "ро-ро"
ДИРЕКТИВА 2005/23/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 март 2005 година за изменение на Директива 2001/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималната степен на обучение на морските лица
ДИРЕКТИВА 2005/30/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 април 2005 година за изменение с цел адаптация към техническия прогрес на Директиви 97/24/ЕО и 2002/24/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 2005/35/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 септември 2005 година относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения
ДИРЕКТИВА 2005/44/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 септември 2005 година относно хармонизирани речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни пътища на Общността
ДИРЕКТИВА 2005/47/ЕО НА СЪВЕТА от 18 юли 2005 година относно Споразумението между Общността на европейските железници (CER) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) по определени аспекти на условията на труд на мобилните работници, кои...
ДИРЕКТИВА 2005/65/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 октомври 2005 година за повишаване на сигурността по пристанищата
ДИРЕКТИВА 2006/27/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 март 2006 година относно изменение, с цел адаптиране към техническия прогрес, на Директиви на Съвета 93/14/ЕИО относно спирачните системи на дву- и триколесни моторни превозни средства и 93/34/ЕИО относно регламен...
Директива 77/143/ЕЕС от 29 декември 1976 год. на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно техническите прегледи на моторни превозни средства и ремаркета за тях
ДИРЕКТИВА 82/714/ЕИО на СЪВЕТА от 4 октомври 1982 година за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища
ДИРЕКТИВА 88/599/ЕИО НА СЪВЕТА от 23 ноември 1988 година относно процедури за стандартна проверка на изпълнението на Регламент № 3820/85/ЕИО за хармонизиране на част от социалното законодателство, която се отнася се до автомобилния транспорт и Регламен...
ДИРЕКТИВА 89/459/ЕИО НА СЪВЕТА от 18 юли 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение надълбочината на протекторите на гумите на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета
ДИРЕКТИВА 90/653/ЕИО НА СЪВЕТА от 4 декември 1990 година относно формулиране на изменения, за целите на прилагане в Германия, на определени директиви на Общността, които се отнасят до статистиката на цените за превоза на товари и статистиката на цените...
ДИРЕКТИВА 91/440/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 юли 1991 година относно развитието на железниците в Общността
ДИРЕКТИВА 92/06/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 февруари 1992 година относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността
ДИРЕКТИВА 92/106/ЕИО НА СЪВЕТА от 7 декември 1992 година относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки
ДИРЕКТИВА 92/29/ЕИО НА СЪВЕТА от 31 март 1992 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове
ДИРЕКТИВА 93/29/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 юни 1993 година относно символите за идентификацията на органите за управление, сигналните устройства и информационно екранните устройства при дву - и триколесни моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 93/30/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 юни 1993 година относно устройствата за звуков сигнал на дву- или триколесни моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 93/32/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 юни 1993 година относно ръкохватките за пътници на двуколесни моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 93/65/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 юли 1993 година относно определението и използването на съвместими технически спецификации за доставка на оборудване и системи за управление на въздушния трафик
ДИРЕКТИВА 93/92/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 октомври 1993 година относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на двуколесните или триколесните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 93/93/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 октомври 1993 година относно масите и размерите на двуколесните и триколесните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 93/94/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 октомври 1993 година относно мястото за монтирането на задния регистрационен номер на двуколесни и триколесни моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 94/55/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 1996 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на автомобилния превоз на опасни товари
ДИРЕКТИВА 94/55/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 1996 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на автомобилния превоз на опасни товари
ДИРЕКТИВА 94/57/ЕО НА СЪВЕТА от 22 ноември 1994 година относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и преглед на кораби и за съответните действия на морските администрации
ДИРЕКТИВА 95/18/EО НА СЪВЕТА от 19 юни 1995 година относно лицензиране на железопътните предприятия
ДИРЕКТИВА 95/18/EО НА СЪВЕТА от 19 юни 1995 година относно лицензиране на железопътните предприятия
ДИРЕКТИВА 95/21/ЕО НА СЪВЕТА от 19 юни 1995 година относно прилагането, по отношение на кораби, които използват пристанища на Общността или плават във водите под юрисдикцията на държавите-членки, на международните стандарти за безопасност на корабоплав...
ДИРЕКТИВА 95/28/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 октомври 1995 година относно горимостта на материалите, използвани за изработката на вътрешната конструкция на някои категории моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 95/50/ЕО НА СЪВЕТА от 6 октомври 1995 година относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари
ДИРЕКТИВА 96/26/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1996 година относно допускане до професията на автомобилен превозвач на товари и автомобилен превозвач на пътници и взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квали...
ДИРЕКТИВА 96/35/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 1996 година относно назначаването и професионалната квалификация на консултантите по безопасността на автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари
ДИРЕКТИВА 96/40/ЕО НА КОМИСИЯТА от 25 юни 1996 година за установяване на общ модел за идентификационна карта за инспектори, провеждащи държавен пристанищен контрол
ДИРЕКТИВА 96/49/ЕО НА СЪВЕТА от 23 юли 1996 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на железопътния превоз на опасни товари
ДИРЕКТИВА 96/53/ЕО НА СЪВЕТА от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в междунаро...
ДИРЕКТИВА 96/53/ЕО НА СЪВЕТА от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в междунаро...
ДИРЕКТИВА 96/67/ЕО НА СЪВЕТА от 15 Октомври 1996 година относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността
ДИРЕКТИВА 96/86/EО НА КОМИСИЯТА от 13 декември 1996 година относно адаптиране към техническия напредък на Директива 94/55/EО на Съвета относно сближаване законодателствата на държавите-членки за автомобилни превози на опасни товари
ДИРЕКТИВА 96/96/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 1996 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета
ДИРЕКТИВА 96/98/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 1996 година относно морското оборудване
ДИРЕКТИВА 97/24/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юни 1997 година относно някои компоненти или характеристики на двуколесните или триколесните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 97/70/ЕО НА СЪВЕТА от 11 декември 1997 година относно установяване на хармонизиран режим на безопасност на риболовни кораби с дължина равна на или по-голяма от 24 метра
ДИРЕКТИВА 98/20/ЕО НА СЪВЕТА от 30 март 1998 година за изменение на Директива 92/14/ЕИО за ограничаване на експлоатацията на самолети, които са предмет на част ІІ, глава 2, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаван...
ДИРЕКТИВА 98/20/ЕО НА СЪВЕТА от 30 март 1998 година за изменение на Директива 92/14/ЕИО за ограничаване на експлоатацията на самолети, които са предмет на част ІІ, глава 2, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаван...
1 2 3 4