1 2 3
08. Политика на конкуренция ( 0 структури и 241 документа )
54то изменение на Насоките за отпускане на държавни помощи Решение на надзорния орган на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) за предлагане на подходящи мерки
ДИРЕКТИВА 2002/77/ЕО НА КОМИСИЯТА от 16 септември 2002 година относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги
ДИРЕКТИВА 2005/81/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 ноември 2005 година за изменение на Директива 80/723/ЕИО относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и публичните предприятия, както и за финансова прозрачност в определени предприятия
ДИРЕКТИВА 85/413/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 24 юли 1985 година за изменение на Директива 80/723/ЕИО относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и публичните предприятия
ДИРЕКТИВА 94/46/ЕО НА КОМИСИЯТА от 13 октомври 1994 година за отменяне на Директива 88/301/ЕИО и Директива 90/388/ЕИО, по-специално що се отнася до спътниковите комуникации
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 2000/52/ЕО от 26 юли 2000 година за изменение и допълнение на Директива 80/723/ЕИО относно прозрачността на финансовите взаимоотношения между държавите-членки и държавните предприятия
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 80/723/ЕИО от 25 юни 1980 година относно прозрачността на финансовите отношения между държавите-членки и публичните предприятия
ДЪРЖАВНА ПОМОЩ — ИТАЛИЯ: Държавна помощ № C 11/07 (предишни N 476/06 и NN 14/06) — Неправилно използване на помощ за оздравяване и съвместимост на помощ за преструктуриране за Ottana — Италия
ДЪРЖАВНА ПОМОЩ – НИДЕРЛАНДИЯ Държавна помощ № С 4/07 (ex N 465/06) - Схема "groepsrentebox"
ДЪРЖАВНА ПОМОЩ – ПОЛША Държавна помощ NN 73/06 (ex N 340/2006) - Помощ за преструктуриране в полза на Odlewnia Zeliwa SREM S.A. Покана за представяне на коментари съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО
Държавна помощ C 13/07 (ex NN 15/06 & N 734/06) - Помощ за оздравяване и преструктуриране на New Interline S.p.A.
Държавна помощ C 15/02 - Данъчен режим за координационните центрове
Държавна помощ C 21/05 (ex PL 45/04) - Poczta Polska: компенсации за предоставяне на универсални пощенски услуги - 2004-2005 г.
Държавна помощ № C 3/07 (ex NN 66/06) - регламентирани тарифи за електроенергия в Испания
Държавна помощ № C 9/07 (предишен N 608/06) — Мащабна помощ за научноизследователска и развойна дейност за ITP — „Trent 1000“
ИЗВЕСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ относно поставяне на допълнителни условия съгласно Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета и Регламент (ЕО) № 447/98 на Комисията
ИЗВЕСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ относно метода за определяне на референтната ставка и размера на сконтовия процент
ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА 2000/C 217/11 относно опростената процедура за разглеждане на определени концентрации в съответствие с Регламент на Съвета (EИО) № 4064/89 (текст от значение за ЕИП)
ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА Насоки относно засягане на търговията съгласно членове 81 и 82 от Договора
ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА Насоки относно прилагането на член 81 от Договора за създаване на Европейската общност към споразумения за трансфер на технологии
ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА Насоки относно приложимостта на член 81 от Договора за ЕО по отношение на споразуменията за хоризонтално сътрудничество (Текст от значение за ЕИП)
ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА от 18 декември 1978 година относно нейната оценка на определени договори за подизпълнение във връзка с член 85, параграф 1 от Договора за ЕИО
ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА относно ограниченията, директно свързани и необходими за концентрациите
Известие на Комисията относно неофициални насоки, свързани с нови въпроси по отношение на членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност, които възникват в отделни случаи (писма за насоки)
Известие на Комисията относно ограничения, пряко свързани и необходими за обединенията
ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПРИЛОЖИМИТЕ ПРАВИЛА ПРИ ОЦЕНКА НА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНАТА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ
Известие на Комисията относно определянето на съответния пазар по смисъла на законодателството на Общността в областта на конкуренцията (Текст от значение за ЕИП)
ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ОПРОСТЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА НЯКОИ ОБЕДИНЕНИЯ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 139/2004 НА СЪВЕТА
ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА относно освобождаване от глоби и намаляване на глоби в случаите на картел
ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА относно понятието концентрация съгласно Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета за контрола на концентрации между предприятия (Текст от значение за ЕИП)
Известие на Комисията относно правилата за достъп до преписката на Комисията при производства по членове 81 и 82 от Договора за ЕО, членове 53, 54 и 57 от Споразумението за ЕИП и Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета
Известие на Комисията относно разглеждане на жалби от Комисията съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО
Известие на Комисията относно споразуменията с незначителен ефект, които не ограничават съществено конкуренцията по смисъла на член 81, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност
Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на Мрежата от органите по конкуренция
Известие на Комисията относно сътрудничеството между Комисията и съдилищата на държавите-членки на Европейския съюз при прилагането на членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност
Известие относно правилата на конкуренция на ЕО, приложими по отношение на трансграничните кредитни трансфери
Известие относно сътрудничеството между националните съдилища и Комисията в областта на държавната помощ
Насоки за националната регионална помощ за 2007-2013 г. - Карта на националната регионална държавна помощ: Португалия, Кипър № 727/2006 – ПОРТУГАЛИЯ Карта на националната регионална държавна помощ 1.1.2007 г.-31.12.2013 г.
Насоки за националната регионална помощ за 2007-2013 г. (1) - Карта на националната регионална държавна помощ: Белгия, България, Румъния
Насоки за националната регионална помощ за 2007-2013 г. (1) — Карта на националната регионална държавна помощ: Обединено Кралство
НАСОКИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА РЕГИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА 2007-2013 г. (Текст от значение за ЕИП)
Насоки на Общността по използуването на държавна помощ в опазването на околната среда
Насоки относно метода за определяне на размера на глобите, налагани съгласно член 15, параграф 2 от Регламент № 17 и член 65, параграф 5 от Договора за Европейска общност за въглища и стомана (Текст от значение за ЕИП)
Насоки относно оценката на хоризонталните сливания съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия
НАСОКИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРАВИЛАТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА НА ЕИО В ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИЯ СЕКТОР
Обобщена информация от държавите-членки за отпусканата държавна помощ, съгласно Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност за държавна помощ за малки и средни предприятия които...
Обобщена информация от държавите-членки за отпусканата държавна помощ, съгласно Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност за държавна помощ за малки и средни предприятия, коит...
Обобщена информация относно държавните помощи, предоставени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1595/2004 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към държавните помощи за малки и средни предприятия в сектора на производствот...
Обобщена информация относно държавните помощи, предоставени в съответствие с Регламент (ЕО)№ 1595/2004 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към държавните помощи за малки и средни предприятия в сектора на производството...
Обобщена информация относно държавните помощи, предоставени съответствие с Регламент (ЕО) № 1595/2004 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към държавните помощи за малки и средни предприятия в сектора на производството,...
Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комисията за прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към държавните помощи за малки и средни предприятия, ко...
Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към държавните помощи за малки и средни предприяти...
Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавни помощи, предоставени в съответствие с Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за EO по отношение на държавната помощ за малките и ср...
Обобщена информация, която държавите-членки съобщават, относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 2204/2002 на Комисията относно приложението на членове 87 и 88 от Договора за EO за държавните помощи за заетост(текст от знач...
Обобщена информация, която държавите-членки съобщават, относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 2204/2002 на Комисията относно приложението на членове 87 и 88 от Договора за EO за държавните помощи за заетост(текст от знач...
Обобщена информация, която държавите-членки съобщават, относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 2204/2002 на Комисията относно приложението на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност за държавните помощи за зае...
Обобщена информация, която държавите-членки съобщават, относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 2204/2002 на Комисията относно приложението на членове 87 и 88 от Договора за Европейската общност за държавните помощи за зае...
Обобщена информация, съобщена от държавите-членки, относно държавната помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1/2004 на Комисията от 23 декември 2003 г., за прилагането на членове 87 и 88 от договора на ЕО към държавните помощи в за малки...
Окончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/M.3796 - OMYA/J.M. HUBER PCC(в съответствие с членове 15 и 16 от Решение (2001/462/ЕО, ЕОВС) на Комисията от 23 май 2001 г.относно мандата на служителите по изслушването в някои производства ...
Окончателен доклад на служителя по изслушванията по дело COMP/M.4000 - Inco/Falconbridge(съгласно членове 15 и 16 от Решение (2001/462/EО, EОВС) на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушванията в някои производства ...
Подробни мерки за електронното предаване на нотификации за държавна помощ, включително адреси, както и необходимите разпоредби за осигуряване защита на поверителната информация Член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 20...
Покана за представяне на коментари съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО
Поправка към Насоките на Общността относно държавната помощ за спасяване и преструктуриране на предприятия в затруднено положение 2000/С 121/11 (Уведомление до държавите-членки, включващо предложения за подходящи мерки) ("Официален вестник" на Европейс...
Проект на окончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/M.4094 - Ineos/BP Dormagen(съгласно член 15 от Решение на Комисията (2001/462/ЕО, ЕОВС) от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конк...
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения (текст от значение за ЕИП)
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения(текст от значение за ЕИП)
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения(текст от значение за ЕИП)
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения(текст от значение за ЕИП)
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения(текст от значение за ЕИП)
Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Случаи, в които Комисията няма възражения(текст от значение за ЕИП)
1 2 3