1 2
09. Данъчно облагане ( 0 структури и 120 документа )
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 12 юни 1972 година относно хармонизиране на законовите, подзаконовите или административните разпоредби относно режима на данъка върху оборота и акцизите, приложими при международни пътувания
ДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 31 юли 1984 година относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки в областта на данъците върху оборота, за изменение на Директива 77/388/ЕИО - прилагане на данъка върху добавената стойност при отдаване на...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 93/109/ЕО от 6 декември 1993 година, с която се определят подробни условия за упражняване на правото на глас и кандидатиране в избори за Европейския парламент от граждани на Съюза, които пребивават в държава-членка, на която не са ...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 19 декември 1991 година за изменение на Директива 69/169/EИО с цел да се продължат и модифицират освобождаванията, предоставени на Дания и Ирландия във връзка с облекченията за пътуващи
ДИРЕКТИВА 1999/49/ЕО НА СЪВЕТА от 25 май 1999 година за изменение по отношение на размера на основната ставка на Директива 77/388/ЕИО относно общата система за данъка върху добавената стойност
ДИРЕКТИВА 1999/59/ЕО НА СЪВЕТА от 17 юни 1999 година относно изменение на Директива 77/388/ЕИО по отношение на реда за облагане на далекосъобщителните услуги с данък добавена стойност
ДИРЕКТИВА 1999/81/EО НА СЪВЕТА от 29 юли 1999 година за изменение на Директива 92/79/EИО относно сближаването на данъците върху цигари, Директива 92/80/EИО относно сближаването на данъците върху тютюневите изделия, различни от цигари, и Директива 95/59...
ДИРЕКТИВА 1999/85/ЕО НА СЪВЕТА от 22 октомври 1999 година за изменение на Директива 77/388/ЕИО по отношение на възможността за експериментално прилагане на намалена ставка на ДДС за трудоемките услуги
ДИРЕКТИВА 2000/17/ЕО НА СЪВЕТА от 30 март 2000 година за изменение на Директива 77/388/ЕИО относно общата система на данъка върху добавената стойност - преходни разпоредби относно Република Австрия и Португалската република
ДИРЕКТИВА 2000/44/ЕО НА СЪВЕТА от 30 юни 2000 година за изменение на Директива 92/12/ЕИО по отношение на временните количествени ограничения за продуктите, подлежащи на облагане с акциз, внасяни в Швеция от други държави членки
ДИРЕКТИВА 2000/65/ЕО НА СЪВЕТА от 17 октомври 2000 година относно изменение на Директива 77/388/ЕИО по отношение на определянето на лицето-платец на данъка върху добавената стойност
ДИРЕКТИВА 2001/115/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 2001 година за изменение на Директива 77/388/ЕИО с цел опростяване, модернизиране и хармонизиране на предвидените условия за фактуриране на данъка върху добавената стойност
ДИРЕКТИВА 2001/4/ЕО НА СЪВЕТА от 19 януари 2001 година за изменение на Директива 77/388/ЕИО относно общата система на данъка върху добавената стойност във връзка с продължителността на прилагане на минималния размер на основната ставка
ДИРЕКТИВА 2001/97/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 декември 2001 година за изменение на Директива на Съвета 91/308/ЕИО относно превенцията на използването на финансовата система за целите на прането на пари
ДИРЕКТИВА 2002/10/EО НА СЪВЕТА от 12 февруари 2002година за изменение на Директиви 92/79/EИО, 92/80/EИО и 95/59/EО по отношение на структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн
ДИРЕКТИВА 2002/10/EО НА СЪВЕТА от 12 февруари 2002година относно изменение на Директиви 92/79/EИО, 92/80/EИО и 95/59/EО относно структурата и ставките на акцизите, прилагани към промишлено обработен тютюн
ДИРЕКТИВА 2002/38/ЕО НА СЪВЕТА от 7 май 2002 година относно изменение и временно изменение на Директива 77/388/ЕИО по отношение на режима на данъка върху добавената стойност за услугите по разпространение на радио и телевизия и далекосъобщителните услу...
ДИРЕКТИВА 2002/92/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 декември 2002 година за застрахователното посредничество
ДИРЕКТИВА 2002/93/ЕО НА СЪВЕТА от 3 декември 2002 година относно изменение на Директива 77/388/ЕИО относно удължаване на възможността за прилагане на по-ниски ставки на данък добавена стойност за определени трудоемки услуги
ДИРЕКТИВА 2003/123/ЕО НА СЪВЕТА от 22 декември 2003 година относно изменение на Директива 90/435/ЕИО относно общата система за данъчно облагане на дружества-майкии и дъщерни дружества от различни държави-членки
ДИРЕКТИВА 2003/48/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания
ДИРЕКТИВА 2003/49/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 2003 година относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки
ДИРЕКТИВА 2003/92/ЕО НА СЪВЕТА от 7 октомври 2003 година за изменение на Директива 77/388/ЕИО относно правилата за мястото на доставка на газ и електроенергия
ДИРЕКТИВА 2003/93/ЕО НА СЪВЕТА от 7 октомври 2003 година за изменение на Директива 77/799/ЕИО на Съвета относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото и косвеното данъчно облагане
ДИРЕКТИВА 2004/106/ЕО НА СЪВЕТА от 16 ноември 2004 година за изменение на Директиви 77/799/ЕИО относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане, определени акцизи и облагането на застраховател...
ДИРЕКТИВА 2004/15/ЕО НА СЪВЕТА от 10 февруари 2004 година относно изменение на Директива 77/388/ЕИО относно удължаване на възможността за прилагане на по-ниски ставки по данък добавена стойност за определени трудоемки услуги
ДИРЕКТИВА 2004/56/ЕО НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година за изменение на Директива 77/799/ЕИО на Съвета относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане, някои акцизи и облагането на застраховат...
ДИРЕКТИВА 2004/7/ЕО НА СЪВЕТА от 20 януари 2004 година за изменение на Директива 77/388/ЕИО относно общата система на данъка върху добавена стойност по отношение на процедурата по приемане на дерогации, както и предоставянето на изпълнителни правомощия
ДИРЕКТИВА 2004/74/EО НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година за изменение на Директива 2003/96/EО по отношение на възможността за някои държави-членки да прилагат временно освобождаване от данъчно облагане или намаляване на нивата на данъчното облагане за е...
ДИРЕКТИВА 2004/75/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година за изменение на Директива 2003/96/ЕО по отношение на възможността Кипър да прилага временни облекчения или намаления на данъчните ставки по отношение на енергоносителите и електрическата енергия
Директива 2004/76/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно изменение на Директива 2003/96/ЕО относно възможността за някои държави-членки да прилагат преходни периоди за приложение на обща система на данъчно облагане на плащания на лихви и авторск...
ДИРЕКТИВА 2005/19/ЕС НА СЪВЕТА от 17 февруари 2005 година относно изменение на Директива 90/434/ЕИО 1990 относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на...
ДИРЕКТИВА 69/169/ЕИО НА СЪВЕТА от 28 май 1969 година относно хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно освобождаване от данък върху оборота и акциз при внос при международните пътувания
ДИРЕКТИВА 92/108/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 декември 1992 година за изменение на Директива 92/12/ЕИО относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти и за изменение на Директива 92/81/ЕИО
ДИРЕКТИВА 92/111/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 декември 1992 година относно изменение на Директива 77/388/ЕИО и въвеждане на мерки за опростяване във връзка с данъка върху добавената стойност
ДИРЕКТИВА 92/12/ЕИО НА СЪВЕТА от 25 февруари 1992 година относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти (Консолидирана версия)
ДИРЕКТИВА 92/77/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година относно допълнение на общата система на данъка върху добавената стойност и относно изменение на Директива 77/388/ЕИО (сближаване на ставките на ДДС)
ДИРЕКТИВА 92/79/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година относно сближаването на данъците върху цигари
ДИРЕКТИВА 92/80/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година относно сближаване на данъците върху тютюневите изделия, различни от цигари
ДИРЕКТИВА 92/84/EИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки
ДИРЕКТИВА 94/5/ЕО НА СЪВЕТА от 14 февруари 1994 година за допълнение на общата система на данъка върху добавената стойност и относно изменение на Директива 77/388/ЕИО - специален режим на стоките втора употреба, произведенията на изкуството, предметит...
ДИРЕКТИВА 94/74/ЕО НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година относно изменение на Директива 92/12/ЕИО относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти Директива 92/81/ЕИО относно хармон...
ДИРЕКТИВА 95/59/EО НА СЪВЕТА от 27 ноември 1995 година относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия
ДИРЕКТИВА 95/60/EО НА СЪВЕТА от 27 ноември 1995 година относно фискалното маркиране на газьол и керосин
ДИРЕКТИВА 95/7/EC НА СЪВЕТА от 10 април 1995 година относно изменение на Директива 77/388/ЕИО и за въвеждане на нови мерки за опростяване във връзка с данъка върху добавената стойност - обхват на някои освобождавания от данъка и практически подробности...
ДИРЕКТИВА 96/42/ЕО НА СЪВЕТА от 25 юни 1996 година за изменение на Директива 77/388/ЕИО относно общата система на данъка върху добавената стойност
ДИРЕКТИВА 96/99/EO НА СЪВЕТА от 30 декември 1996 година за изменение на Директива 92/12/ЕИО относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти
ДИРЕКТИВА 98/80/ЕО НА СЪВЕТА от 12 октомври 1998 година за допълнение на общата система за данъка върху добавената стойност и за изменение на Директива 77/388/ЕИО - специален режим за инвестиционно злато
ДИРЕКТИВА 98/94/EО НА СЪВЕТА от 14 декември 1998 година за изменение на Директива 94/4/EО и за продължаване на временната дерогация, приложима за Германия и Австрия
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 7 март 1989 година за изменение и допълнение на Директива 69/169/ЕИО на Съвета за хармонизиране на разпоредбите, установени със закон, подзаконов или административен акт, свързани с освобождаването от данък върху оборота и акц...
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 7 март 1989 година за изменение на Директива 83/181/ЕИО от 28 март 1983 г. относно определяне на обхвата на член 14, параграф 1, буква г) от Директива 77/388/ЕИО по отношение освобождаването от ДДС при окончателен внос на няк...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/364/ЕИО от 28 юни 1990 година относно правото на пребиваване
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/365/ЕИО от 28 юни 1990 година относно правото на пребиваване на наемните работници и на лицата на свободна практика, които са преустановили професионалната си дейност
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 88/331/EИО от 13 юни 1988 година изменяща за изменение на Директива 83/181/ЕИО, определяща за определяне на обхвата на член 14, параграф 1, точка буква г), на от Директива 77/388/ЕИО относно за освобождаването от данък върху добавен...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 88/664/EИО от 21 декември 1988 година за девето изменение за девети път на Директива 69/169/ЕИО за хармонизирането на разпоредбите, въведени чрез закон, подзаконов или административен акт, свързани с освобождаването от данък върху о...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 19 декември 1978 година относно освобождаването от данъци на вноса от трети страни на малки пратки стоки с нетърговски характер
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 10 юни 1991 година относно предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 13 юни 1988 година за изменение на Директива 83/181/ЕИО относно определяне на обхвата на член 14, параграф 1, буква г) от Директива 77/388/ЕИО по отношение освобождаването от ДДС при внос на някои стоки
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 16 декември 1991 година относно допълнение на общата система на данъка върху добавената стойност и относно изменение на Директива 77/388/ЕИО с оглед на премахването на фискалните граници
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 17 ноември 1981 година за изменение на Директиви 69/169/ЕИО и 78/1035/ЕИО по отношение на данъчните облекчения, приложими при международни пътувания и при внос от трети страни на малки пратки стоки с нетърговски характер
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 19 декември 1978 година относно хармонизирането на разпоредбите, установени със закон, подзаконови или административни актове, относно правилата за данъка върху оборота и акциза, приложими при международни пътувания
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година изменяща Директива 78/1035/ЕИО относно освобождаването от данъци на вноса от трети страни на малки пратки стоки с нетърговски характер
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година за девето изменение на Директива 69/169/ЕИО относно хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно освобождаване от данък върху оборота и акциз при внос при международнит...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 23 ноември 1989 година изменяща Директива 83/183/ЕИО относно освобождаване от данъчно облагане при окончателен внос на имуществото на физически лица от една от държавите-членки
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 27 март 1991 година за изменение на Директива 69/169/ЕИО по отношение на облекченията за платен данък при пътуване в рамките на Общността и относно дерогацията, предоставена на Кралство Дания и на Ирландия във връзка с правилата ...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 28 март 1983 година за изменение на Директива 68/297/EИО относно стандартизацията на разпоредбите за безмитното допускане на гориво, съдържащо се в резервоарите на товарните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 28 март 1983 година относно определяне на обхвата на член 14, параграф 1, буква г) от Директива 77/388/ЕИО по отношение освобождаването от ДДС при внос на някои стоки
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 28 март 1983 година относно освобождаване от данъчно облагане при окончателен внос на имуществото на физически лица от една от държавите-членки
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 28 март 1983 година относно освобождаване от данъчно облагане, приложимо в рамките на Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 29 юни 1982 година за изменение на Директиви 69/169/ЕИО и 77/800/ЕИО по отношение на правилата за данъка върху оборота и акциза, приложими при международни пътувания
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 8 юли 1985 година за изменение на Директива 69/169/EИО относно хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно освобождаване от данък върху оборота и акциз при внос при международните пътувания
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 8 юли 1985 година за изменение на Директива 83/181/ЕИО относно определяне на обхвата на член 14, параграф 1, буква г) от Директива 77/388/ЕИО по отношение на освобождаването от данък върху добавената стойност на окончателния вно...
ЕДИНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 26 март 1980 година относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки в областта на данъците върху оборота - изключване на френските отвъдморски територии от обхвата на Директива 77/388/ЕИО
МЕЖДУИНСТИТУЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ от 25 май 1999 година между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ)
ОСЕМНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 18 юли 1989 година относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки за данъците върху оборота
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2073/2004 НА СЪВЕТА от 16 ноември 2004 година относно административното сътрудничество в областта на акцизите
РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 НА СЪВЕТА от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1042/2005 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2869/95 относно таксите, дължими на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1309/2005 НА КОМИСИЯТА от 10 август 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2205/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 411/2004 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2004 година за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3975/87 и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3976/87 и (ЕО) № 1/2003 във връзка с въздушния транспорт между Общността и трети държави
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) НА КОМИСИЯТА 781/2004 от 26 април 2004 година относно изменение на Регламент на Комисията (ЕО) № 2869/95 относно таксите, прилагани от Службата за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и промишлени дезайни)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО, Евратом) № 2988/95 НА СЪВЕТА от 18 декември 1995 година относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности
РЕГЛАМЕНТ 2546/95/ЕО НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 1995 година относно изменение на Регламент 3199/93/ЕО на Комисията относно взаимното признаване на процедурите за пълното денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз
РЕГЛАМЕНТ 2559/98/ЕО НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 1998 година за изменение на Регламент 3199/93/ЕО относно взаимното признаване на процедурите за пълното денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз
РЕГЛАМЕНТ 3199/93/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 1993 година относно взаимното признаване на процедурите за пълното денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз
РЕГЛАМЕНТ 3649/92/EИО НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1992 година относно опростения придружаващ документ за вътреобщностното движение на стоки, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата-членка на изпращане
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 24 юли 1998 година относно третирането на измами с ДДС (несъответствията между теоретичните приходи от ДДС и действителните приходи от ДДС) за целите на националните сметки
РЕШЕНИЕ 1999/622/EО, ЕВРАТОМ НА КОМИСИЯТА от 8 септември 1999 година относно третирането на възстановяване на ДДС за данъчно незадължени единици и за данъчнозадължени единици, за техните освободени дейности, за целите на прилагането на Директива 89/130...
РЕШЕНИЕ 2001/574/EО НА КОМИСИЯТА от 13 юли 2001 година относно въвеждането на общо вещество за фискално маркиране на газьол и керосин
РЕШЕНИЕ 2002/269/EО НА КОМИСИЯТА от 8 април 2002 година относно изменение на Решение 2001/574/ЕО относно въвеждане на общо вещество за фискално маркиране на газьол и керосин
РЕШЕНИЕ 2004/897/ЕО НА СЪВЕТА от 29 ноември 2004 година относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, с което се предвиждат мерки, еквивалентни на постановените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчно ...
РЕШЕНИЕ 2005/353/ЕО НА СЪВЕТА от 22 декември 2004 година относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, предвиждащо мерки, еквивалентни на постановените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчно облагане ...
РЕШЕНИЕ 2007/68/ЕО НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2006 година
РЕШЕНИЕ 2235/2002/EО на Европейския парламент и Съвета от 3 декември 2002 година
РЕШЕНИЕ 98/532/EО НА КОМИСИЯТА от 8 юли 1998 година относно определени мерки, необходими за извършването на дейности, свързани със системите за комуникации и обмен на информация и с инструментите за езиково обучение по програмата ФИСКАЛИС
РЕШЕНИЕ № 1152/2003/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 юни 2003 година относно компютъризиране на движението и контрол върху акцизните стоки
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14 март 2003 година за предоставяне на държавите-членки на допълнителни дни за отсъствие от пристанището в съответствие с приложение XVII към Регламент 2341/2002 на Съвета (нотифицирано под № С(2003) 762)
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2001 година за изменение на Решение 2001/574/ЕО относно въвеждането на общо вещество за фискално маркиране на газьол и керосин
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2 юни 1999 година относно реда и условията за провеждане на вътрешни разследвания във връзка с предотвратяване на измами, корупция и други незаконни действия, който накърняват интересите на Общностите
1 2