1 2
10. Икономическа и монетарна политика и свободно движение на капитали ( 0 структури и 196 документа )
ДИРЕКТИВА 2001/86/ЕO НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица
ДИРЕКТИВА 2001/97/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 декември 2001 година за изменение на Директива на Съвета 91/308/ЕИО относно превенцията на използването на финансовата система за целите на прането на пари
ДИРЕКТИВА 2002/47/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юни 2002 година относно финансови обезпечения
ДИРЕКТИВА 2003/48/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания
ДИРЕКТИВА 97/5/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 27 януари 1997 година относно презграничните кредитни преводи
Директива 98/26/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 година относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 97/9/ЕО от 3 март 1997 година относно схемите за компенсиране на инвеститорите
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/117/ЕИО от 13 февруари 1989 година за задълженията на клоновете на кредитни институции и на финансови институции, установени в държава-членка, чиито адреси на управление се намират извън тази държава-членка, относно публикуването...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 10 юни 1991 година относно предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 ноември 2001 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/1 относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правн...
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 21 ноември 2002 относно изискванията за предоставяне на статистически данни на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 31 август 2000 година относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 5 декември 2002 година относно законовата рамка за счетоводно и финансово отчитане в Европейската система на централните банки
ИЗВЕСТИЕ 1999/C 241/09 НА КОМИСИЯТА за техническа корекция на метода за определяне на референтния и сконтовия лихвени проценти
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 февруари 2005 година относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 1 юли 2004 година относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки извън Европейския съюз, страни извън Европейския съюз и международни организации
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 11 март 2005 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2001/1 относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 декември 2004 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/13 относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки извън Европейския съюз, страни извън Европейския с...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 юли 2004 година относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция и на рамката на междунаро...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 21 юни 2001 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/1 от 3 февруари 2000 г. относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната докум...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 23 октомври 2003 година относно операциите на участващите държави-членки с техните оборотни наличности в чуждестранна валута съгласно член 31.3. на Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и н...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 август 1998 година относно някои свързани с евро банкнотите разпоредби, изменени на 26 август 1999 година
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 април 2001 година относно Трансевропейска автоматизирана система за експресен брутен сетълмент на трансфер в реално време (TARGET)Транс-Европейската автоматизирана система за експресни преводи чрез брутен се...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 септември 2002 година относно минималните стандарти за Европейската централна банка и за националните централни банки при провеждане на операции в областта на паричната политика, валутни операции с чуждестра...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 3 ноември 1998 година изменена с Насоки от 16 ноември 2000 година относно състава, оценката и условията за първоначалното прехвърляне на чуждестранни резервни активи, както и деноминирането и олихвяването на в...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 3 февруари 2000 година относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с чуждестранните резервни активи...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКАот 4 април 2003 година изменящи и допълващи Насоки ЕЦБ/2001/3 относно Транс-Еевропейската автоматизирана система за брутни експресни трансфериза експресни преводи чрез брутен сетълмент в реално време (TARGET), изме...
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 27 март 2007 година за актуализиране за 2007 г. на общите насоки на икономическите политики на държавите-членки и на Общността и относно изпълнението на политиките по заетостта на държавите-членки
РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1466/97 НА СЪВЕТА от 7 юли 1997 година за засилване надзора върху състоянието на бюджета както и надзора и координацията на икономическите политики
РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1467/97 НА СЪВЕТА от 7 юли 1997 година относно определяне и изясняване прилагането на процедурата при свръхдефицит
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1260/1999 НА СЪВЕТА от 21 юли 1999 година относно определянето на общи разпоредби за Структурните фондове
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2646/98 НА КОМИСИЯТА от 9 декември 1998 година относно въвеждане на подробен правилник за прилагането на Регламент (EO) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти при разглеждането на тарифи в хармонизираните индекси на потребит...
РЕГЛАМЕНТ (EО) No 1225/1999 НА КОМИСИЯТА от 27 май1999 година, относно определенията на характеристиките за статистиката на застрахователните услуги
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1103/97 НА СЪВЕТА от 17 юни 1997 година относно определени разпоредби, отнасящи се до въвеждане на еврото
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1164/94 НА СЪВЕТА от 16 май 1994 година относно създаването на Кохезионен фонд
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1450/2005 НА КОМИСИЯТА от 5 септември 2005 година за изменение на приложение V към Регламент (EО) № 1210/2003 на Съвета относно ограничаване на икономическите и финансовите отношения с Ирак
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1618/1999 НА КОМИСИЯТА от 23 юли 1999 година относно критериите за оценка на качеството на структурната бизнес статистика
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1708/2005 НА КОМИСИЯТА от 19 октомври 2005 година относно установяването на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени,...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1749/1999 НА КОМИСИЯТА от 23 юли 1999 година за изменение на Регламент (EО) № 2214/96 относно подиндексите на хармонизираните индекси на потребителските цени
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1920/2001 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2001 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) №2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за разглежданене на цени на услуги, пропорционални на стойността на ...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1921/2001 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2001 година относно определяне подробни правила за прилагането на Директива (EО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за ревизиране на хармонизираните индекси на потребителските цени...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2103/2005 НА СЪВЕТА от 12 декември 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 3605/93 по отношение на качеството на статистическите данни в рамките на процедурата при свръхдефицит
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2169/2005 НА СЪВЕТА от 21 декември 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 974/98 относно въвеждането на еврото
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2548/2000 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 2 ноември 2000 година относно преходни разпоредби за прилагане изискването за минимални резерви от Европейската централна банка след въвеждането на еврото в Гърция
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2601/2000 НА КОМИСИЯТА от 17 ноември 2000 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета относно момента на въвеждане на покупните цени в хармонизирания индекс на потребителските цени
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2602/2000 НА КОМИСИЯТА от 17 ноември 2000 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета относно минималните стандарти за отчитане на намаленията на ценитете в хармонизирания индекс на пот...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 3604/93 НА СЪВЕТА от 13 декември 1993 година уточняващ дефинициите за прилагането на забраната за привилегирован достъп, установена в член 104 а от Договора
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 3605/93 НА СЪВЕТА от 22 ноември 1993 година за прилагането на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 974/98 НА СЪВЕТА от 3 май 1998 година относно въвеждането на еврото
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 975/98 НА СЪВЕТА от 3 май 1998 година относно деноминациите и техническите спецификации на евромонетите, предназначени за обръщение
РЕГЛАМЕНТ (EО, EВРАТОМ) № 410/98 НА СЪВЕТА от 16 февруари 1998 година относно изменение на Регламент (EО, Евратом) № 58/97 относно структурна статистика за предприятията
РЕГЛАМЕНТ (EО, Евратом) № 1026/1999 НА СЪВЕТА от 10 май 1999 година относно определяне на правомощията и задълженията на агентите, упълномощени от Комисията да извършват контрол и инспекции на собствените ресурси на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 1746/2003 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 18 септември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания секторен баланс на парично-финансовите институции
РЕГЛАМЕНТ (ЕO, Евратом) № 1287/2003 НА СЪВЕТА от 15 юли 2003 година относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1227/1999НА КОМИСИЯТА от 28 май 1999 година относно техническия формат за изпращането на статистически данни за застрахователните услуги
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1228/1999 НА КОМИСИЯТА от 28 май 1999 година относно сериите от данни, които ще се изготвят за статистиката за застрахователните услуги
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1889/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1055/2005 НА СЪВЕТА от 27 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на наблюдението върху бюджетните позиции и наблюдението и координацията на икономическите политики
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1056/2005 НА СЪВЕТА от 27 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 относно ускоряването и разясняването на прилагането на процедурата при свръхдефицит
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1086/2004 НА КОМИСИЯТА от 9 юни 2004 за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно специфични ограничения върху икономическите и финансови отношения с Ирак
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1087/2005 НА КОМИСИЯТА от 8 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансови отношения с Ирак
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 113/2002 НА КОМИСИЯТА от 23 януари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно ревизираните класификации на разходите в зависимост от предназначението им
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1158/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 2005 година относно изменение на Регламент № 1165/98 на Съвета относно краткосрочна статистика
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1165/98 НА СЪВЕТА от 19 май 1998 година относно краткосрочна статистика
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1205/2001 НА КОМИСИЯТА от 19 юни 2001 година за изменение, за първи път, на Регламент (ЕО) № 2488/2000 на Съвета за поддържане блокирането на средства по отношение на г-н Милошевич и свързаните с него лица
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1222/2004 НА СЪВЕТА от 28 юни 2004 година относно съставянето и предаването на данни за тримесечния държавен дълг
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 134/2002 НА СЪВЕТА от 22 януари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2531/ 98 относно прилагането на минимални резерви от страна на Европейската централна банка
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1500/2000 НА КОМИСИЯТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1566/2004 НА КОМИСИЯТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1614/2002 НА КОМИСИЯТА от 6 септември 2002 година за адаптиране на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета към икономическо и техническо развитие и за изменение на Регламенти (ЕО) № 2700/98 на Комисията, (ЕО) № 2701/98 и (ЕО) № 2702/98
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1667 НА КОМИСИЯТА от 1 септември 2003 година за прилагане на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета относно дерогациите, които се предоставят за структурната бизнес статистика
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1668/2003 НА КОМИСИЯТА от 1 септември 2003 година прилагащ Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета относно техническия формат на предаване на структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент (ЕО) № 2702/98 на Комисията отно...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1669/2003 НА КОМИСИЯТА от 1 септември 2003 година прилагащ Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета по отношение на сериите данни, които трябва да бъдат създадени за структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент (ЕО) № 27...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1670/2003 НА КОМИСИЯТА от 1 септември 2003 година за приложение на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета относно определенията на характеристиките на структурната бизнес статистика и за изменение на Регламент (ЕО) № 2700/98 относно...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1687/98 НА СЪВЕТА от 20 юли 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1749/96 на Комисията относно покритието на стоки и услуги от хармонизираните индекси на потребителските цени
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1722/2005 НА КОМИСИЯТА от 20 октомври 2005 година относно принципите на оценяване на жилищните услуги за целта на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1745/2003 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 12 септември 2003 година относно прилагане на изискването за минимални резерви
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1799/2003 НА СЪВЕТА от 13 октомври 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансови отношения с Ирак
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1889/2002 НА КОМИСИЯТА от 23 октомври 2002 година относно приложението на Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета за допълнение на Регламент (ЕО) № 2223/96 по отношение на разпределянето на непряко измерваните услуги по финансово посредничес...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2056/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 ноември 2002 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета относно структурната бизнес статистика
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2119/2003 НА КОМИСИЯТА oт 2 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансови отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (EО) № 2465/96
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2157/1999 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 23 септември 1999 година относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2174/2002 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2174/2005 НА СЪВЕТА от 21 декември 2005 година относно прилагането на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Япония по силата на член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговия...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2181/2004 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор “Парично-финансови институции” и Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/1...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2183/2004 НА СЪВЕТА от 6 декември 2004 година относно разширяване приложението на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на евро монети, по отношение на неучастващи държави-членки
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2204/2003 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2003 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономически и финансови отношения с Ирак
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2488/2000 НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2516/2000 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 ноември 2000 година за изменение на общите принципи на Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ESA-95) относно данъците и социалните вноски и за изменение ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2558/2001 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 декември 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно прекласификацията на паричните потоци по споразумения за суап и лихвен форуърд
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2595/2000 НА СЪВЕТА от 27 ноември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1103/97 относно определени разпоредби, свързани с въвеждането на еврото
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2596/2000 НА СЪВЕТА от 27 ноември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 относно въвеждането на еврото
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 264/2000 НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2000 година относно приложението на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на краткосрочната статистика на публичните финанси
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2700/98 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1998 година относно дефинициите на характеристиките на структурната бизнес статистика
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2702/98 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1998 година относно техническият формат на предаването на структурна бизнес статистика
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 294/2007 НА КОМИСИЯТА от 20 февруари 2007 година за създаване на Продком списък за 2006 г. с промишлени продукти, предвиден в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 351/2002 НА КОМИСИЯТА от 25 февруари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 3605/93 на Съвета относно позоваванията на ESA-95
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 359/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 февруари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение използването на ESA 95 при определянето на вноските на държавите-членки в собствения ресурс на баз...
1 2