1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
11. Външни отношения ( 0 структури и 1401 документа )
54то изменение на Насоките за отпускане на държавни помощи Решение на надзорния орган на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) за предлагане на подходящи мерки
АДМИНИСТРАТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно системата от точки за преминаване, приложима спрямо тежкотоварните пътнотранспортни средства, които преминават през Австрия
АКТ НА СЪВЕТА от 17 юни 1998 година за изготвяне на Конвенцията за отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство
АКТ НА СЪВЕТА от 19 юни 1997 година относно изготвянето, на основание член К.3 на Договора за Европейския съюз и на член 41, параграф 3 от Конвенцията за Европол, на Протокол за привилегиите и имунитетите на Европол, членовете на неговите органи, заме...
АКТ НА СЪВЕТА От 10 март 1995 година Относно изготвянето на Конвенция за опростена процедура за екстрадиция между държавите-членки на Европейския съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 12 март 1999 година за изготвянето на Протокол относно обхвата на изпирането на незаконно придобити средства в Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели и включването в Конвенцията на регистрационен ном...
АКТ НА СЪВЕТА от 16 октомври 2001 г. относно създаването на Протокол към Конвенцията за взаимопомощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 18 декември 1997 година относно изготвяне на основание член К.3 на Договора за Европейски съюз на Конвенция за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации
АКТ НА СЪВЕТА от 19 юни 1997 година относно изготвянето на Втория протокол към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности
АКТ НА СЪВЕТА от 23 юли 1996 година относно приемане на изготвения на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, Протокол за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за създаването на Европейска ...
АКТ НА СЪВЕТА от 26 май 1997 година относно изготвянето на Протокол за тълкуване на Конвенция относно връчването в държавите-членки на Европейския съюз на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела от Съда на Европейските общности
АКТ НА СЪВЕТА от 26 май 1997година относно изготвянето на Конвенция относно връчването в държавите-членки на Европейския съюз на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела
АКТ НА СЪВЕТА от 26 юли 1995 година относно изготвянето на Конвенция, на основание на член К.3 на Договора за Европейски съюз, за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол)
АКТ НА СЪВЕТА от 26 юли 1995 година относно изготвянето на Конвенцията за използване на информационни технологии за митнически цели
АКТ НА СЪВЕТА от 27 ноември 2003 година за изработване на Протокол за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенцията за Европол), на основание на член 43, параграф 1 от тази Конвенцията
АКТ НА СЪВЕТА от 27 септември 1996 година относно изготвяне на Конвенцията относно екстрадицията между държавите-членки на Европейския съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 27 септември 1996 година,относно изготвяне на Протокол към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности
АКТ НА СЪВЕТА от 28 май 1998 година относно изготвяне на Конвенцията за подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела, на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 28 май 1998 година относно изготвянето на Конвенцията за подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела, на основание член K.3от Договора за Европейски съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 28 ноември 2002 година относно изготвянето на Протокол за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба ( Конвенция за Европол) и на Протокол за привилегиите и имунитета на Европол, членовете на неговите органи,...
АКТ НА СЪВЕТА от 29 май 2000 за създаване на Конвенция за взаимна помощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз, в съответствие с член 34 от Договора за Европейски съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 29 ноември 1996 година относно изготвяне на Протокол от 29 ноември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения, от Съда на Европейските общности на Конвенцията за...
АКТ НА СЪВЕТА от 29 ноември 1996 относно Протокол от 29 ноември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности, към Конвенцията за използването на и...
АКТ НА СЪВЕТА от 30 ноември 2000 година относно изготвяне на Протокол за изменение на член 2 и на приложението към Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенцията за Европол) Конвенция , на основание на член 43, параграф от тази К...
АКТ НА СЪВЕТА от 8 май 2003 година относно изготвяне на Протокол за изменение на Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели
Актуализиране на списъка на митническите бюра (1), в които продуктите, изброени в Приложение I към Регламент (ЕО) № 1635/2006 на Комисията (2), могат да бъдат декларирани за свободно обращение в Европейската общност
ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените мексикански щати, от друга страна, във връзка с при...
ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария след присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността
ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността
Декларации от Лихтенщайн и Норвегия, предвидени в член 5 от Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННО ПРИЛАГАНЕ от Европейската икономическа общност на Конвенцията за търговия с пшеница - 1986 г. и на Конвенцията за хранителните помощи - 1986 г., които съставляват Международното споразумение за пшеницата - 1986 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВРЕМЕННО ПРИЛАГАНЕ от Европейската икономическа общност на Конвенцията за търговия с пшеница - 1986 г. и на Конвенцията за хранителните помощи - 1986 г., които съставляват Международното споразумение за пшеницата - 1986 г.
Декларация на Европейската общност относно член 12, параграф 3 от Протокола за „съхранение на почвата” към Алпийската конвенция
ДИРЕКТИВА 2000/79/ЕО НА СЪВЕТА от 27 ноември 2000 година относно Европейското споразумение за организация на работното време на мобилния състав в гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиолинии (AEA), Европейската федерация на р...
ДИРЕКТИВА 98/29/ЕО НА СЪВЕТА от 7 май 1998 година относно хармонизирането на основните разпоредби, приложими при застраховане на експортни кредити, за сделки, които се ползват със средносрочно и дългосрочно покритие
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 1 февруари 1971 година относно хармонизацията на основните разпоредби за гаранциите при краткосрочните сделки (политически рискове) с обществени или частни купувачи
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 14 юни 1966 година относно търговията със семена от фуражни култури
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за адаптиране на търговските аспекти на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватска, от друга страна, за да се вземат предвид резултатите...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Алжирската демократична и народна република
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Арабска република Египет
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Ливан
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Хашемитско кралство Йордания
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария в резултат на присъединяването на Република Гърция към Общността
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно премахването на съществуващите и предотвратяването на нови количествени ограничения, които оказват въздействие върху износа или на мерки с...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия относно премахването на съществуващите и предотвратяването на нови количествени ограничения, които оказват влияние върху износа, или на мерки с равност...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, вследствие на присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия в резултат на присъединяването на Република Гърция към Общността
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия относно премахването на съществуващите и недопускането на налагането на нови количествени ограничения върху износа или на мерки, които имат еквивалент...
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ относно валидността по отношение на Княжество Лихтенщайн на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 година
ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ ЗА КЛАНЕ
ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ (РЕВИЗИРАНА)
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 ноември 2001 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/1 относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правн...
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 21 ноември 2002 относно изискванията за предоставяне на статистически данни на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 31 август 2000 година относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 5 декември 2002 година относно законовата рамка за счетоводно и финансово отчитане в Европейската система на централните банки
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ от конференцията на пълномощните представители на държавите страни по Mеждународната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (Париж, 9 и 10 юли 1984 година)
Известие за започване на процедура за проверка относно пречки за търговията по смисъла на Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета, състоящи се от мерки, приети от Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу, засягащи патентна закрила по ...
Известие за започване на частично временно преразглеждане на антидъмпинговите мерки за вноса на някои видове пластмасови пликове и торби с произход от Китайската народна република
Известие за започване на частично временно преразглеждане на антидъмпинговите мерки за вноса на отгледана в рибовъдни стопанства сьомга с произход от Норвегия
Известие за започване на частично временно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, прилагащи се при вноса на едра дъгова пъстърва с произход от Норвегия
Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки за вноса на компактдискове за еднократен запис с произход от Тайван и на частично междинно преразгле- ждане на изравнителните мерки за вноса на компактдискове за еднокр...
Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки за вноса на някои железни или стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Тайланд
Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на винена киселина с произход от Китайската народна република
Известие за изтичане на срока на някои антидъмпингови и изравнителни мерки
Известие за изтичане на срока на някои антидъмпингови мерки
Известие на Надзорния орган на ЕАСТ за текущите лихвени проценти при възстановяване на държавните помощи за държавите от ЕАСТ, приложими от 1 януари 2007 г.(Публикувано съгласно член 10 от Решение № 195/04/COL (ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37))
Известие относно действащите антидъмпингови мерки спрямо вноса в Общността на някои пластмасови пликове и торби, с произход, inter alia, от Китайската народна република: промяна на наименованието на компания, която подлежи на усреднено антидъмпингово м...
ИЗМЕНЕНИЕ НА МОНРЕАЛСКИЯ ПРОТОКОЛ, ПРИЕТ НА ДЕВЕТАТА СРЕЩА НА СТРАНИТЕ
Изменение на Споразумението за сътрудничество относно мирното използване на атомната енергия между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Канада от 6 октомври 1959 година чрез размяна на писма
Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Руската федерация за реадмисията на лица, пребиваващи без разрешение
Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (1)
Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Федерални щати Микронезия (1)
КОНВЕНЦИЯ ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
КОНВЕНЦИЯ за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова в североизточната част на Атлантическия океан
КОНВЕНЦИЯ ЗА БЪДЕЩОТО МНОГОСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБОЛОВА В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН
КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА МОРСКАТА СРЕДА В СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ АТЛАНТИК
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАЛЕКОМИГРИРАЩИТЕ РИБНИ ЗАПАСИ В ЗАПАДНИЯ И ЦЕНТРАЛНИЯ ТИХИ ОКЕАН
КОНВЕНЦИЯ за опазване и управление на рибните ресурси в Югоизточния Атлантически океан
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА АЛПИТЕ (АЛПИЙСКА КОНВЕНЦИЯ)
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВАТА ЕВРОПЕЙСКА ФЛОРА И ФАУНА И ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВИТЕ МОРСКИ РЕСУРСИ НА АНТАРКТИКА
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА МИГРИРАЩИТЕ ВИДОВЕ ДИВИ ЖИВОТНИ ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СЬОМГАТА В СЕВЕРНИЯ АТЛАНТИЧЕСКИ ОКЕАН
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПЕРАТИВНО УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ЯДРЕНА АВАРИЯ
КОНВЕНЦИЯ ЗА ПОМОЩ В СЛУЧАЙ НА ЯДРЕНА АВАРИЯ ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЙНА ОБСТАНОВКА
КОНВЕНЦИЯ за риболова и опазването на живите морски ресурси в Балтийско море и Белтите
КОНВЕНЦИЯ за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния
Конвенция за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическата риба тон, създадена с Конвенцията от 1949 г. между Съединените американски щати и Република Коста Рика (Конвенция от Антигуа)
КОНВЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО МОРСКО ПРАВО
КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО ИНФОРМАЦИОННО И ЗАКОНОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО “УСЛУГИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО”
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини, 2005 г.
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини, 2005 г.
Коригендум към Решение 2004/387/ЕО на Комисията от 28 април 2004 г. - Решение 2004/387/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно взаимно предоставяне на паневропейски електронноправителствени услуги за публичните администрации...
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С КОРАБНО ГОРИВО ОТ 2001 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РИБАТА ТОН В АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
МЕЖДУНАРОДНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАХАРТА ОТ 1992 Г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...