1 2
12. Енергетика ( 0 структури и 102 документа )
ДИРЕКТИВА 2000/55/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 септември 2000 година относно изискванията за енергийна ефективност, приложими за баластите за флуоресцентно осветление
ДИРЕКТИВА 2000/84/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 януари 2001 година относно разпоредби за лятното часово време
ДИРЕКТИВА 2001/77/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 27 септември 2001 година относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар
ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 16 декември 2002 година относно енергийната ефективност на сградния фонд
ДИРЕКТИВА 2003/54/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 26 юни 2003 година,
ДИРЕКТИВА 2003/55/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2003 година
ДИРЕКТИВА 2004/67/ЕО НА СЪВЕТА от 26 април 2004 година относно мерките за гарантиране сигурността на снабдяването с природен газ текст от значение за ЕИП)
ДИРЕКТИВА 2004/8/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия във вътрешния енергиен пазар и за изменение на Директива 9...
ДИРЕКТИВА 2004/85/ЕО НА СЪВЕТА от 28 юни 2004 година за изменение на Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и Съвета по отношение на прилагането на някои разпоредби за Естония
ДИРЕКТИВА 2005/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 2005 година относно създаване на рамка за определяне на изискванията за еко-дизайн към енергоемките продукти и относно изменение на Директива 92/42/ЕИО на Съвета и Директиви 96/57/ЕО и ...
ДИРЕКТИВА 2005/69/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 16 ноември 2005 година
ДИРЕКТИВА 2005/89/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 януари 2006 година относно мерки за гарантиране сигурност на доставките на електрическа енергия и инфраструктурните инвестиции
ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 април 2006 година относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, която отменя Директива 93/76/ЕИО на Съвета
ДИРЕКТИВА 90/653/ЕИО НА СЪВЕТА от 4 декември 1990 година относно формулиране на изменения, за целите на прилагане в Германия, на определени директиви на Общността, които се отнасят до статистиката на цените за превоза на товари и статистиката на цените...
ДИРЕКТИВА 93/76/ЕИО НА СЪВЕТА от 13 септември 1993 година относно ограничаване на емисиите на въглероден двуокис чрез подобряване на енергийната ефективност (програма SAVE)
ДИРЕКТИВА 93/87/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 22 октомври 1993 година относно изменение на Директива 90/377/ЕИО относно местата и регионите, които се проучват във Федерална република Германия
ДИРЕКТИВА 94/22/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 1994 година
ДИРЕКТИВА 94/63/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 декември 1994 година относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции
ДИРЕКТИВА 96/57ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 септември 1996 година относно изискванията за енергийна ефективност на домашни хладилници, фризери и комбинирани хладилници, захранвани с електроенергия
ДИРЕКТИВА 96/92/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 декември 1996 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия
ДИРЕКТИВА 98/93/ЕО НА СЪВЕТА от 14 декември 1998 година относно изменение на Директива 68/414/ЕИО относно налагане на задължение за държавите-членки на ЕИО да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 98/30/ЕО от 22 юни 1998 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 78/170/ЕИО от 13 февруари 1978 г. за ефективността на топлогенераторите за отопление на помещения и за производство на топла вода в нови или съществуващи непромишлени сгради и за топлоизолацията и разпределението на топла вода за до...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 10 декември 1982 година относно изменение на Директива 78/170/EИО относно производителността на топлинни генератори за отопление на помещения и за производство на топла вода в нови или съществуващи не промишлени сгради и за топло...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 20 декември 1968 година относно налагането на задължение на държавите-членки на ЕИО да поддържат минимални запаси от суров петрол и/или петролни продукти
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 24 юли 1973 година относно мерките за намаляване на последиците от затрудненията при доставката на суров петрол и петролни продукти
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 29 юни 1990 година относно процедура на Общността за подобряване на прозрачността на цените на газта и електричеството за промишлени крайни потребители
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЕНЕРГИЙНА ХАРТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ И РЕШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ХАРТА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ХАРТА ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ И РЕШЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ЕНЕРГИ...
Изменение на Споразумението за сътрудничество относно мирното използване на атомната енергия между Европейската общност за атомна енергия и правителството на Канада от 6 октомври 1959 година чрез размяна на писма
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Европейската общност за атомна енергия и Комисията на Европейските общности и правителството на Канада относно сътрудничеството в областта на изследването и развитието на ядрения синтез
Покана за подаване на заявление за разрешение за проучване за въглеводороди, относно един или множество от (под-)секторите D9, D18b, E10, E14, E15b, E17c и E18b на нидерландското континентално плато
Покана за подаване на заявление за разрешение за разработване на въглеводороди, отнасяща се за сектор P3c на нидерландското континентално плато
Покана за подаване на заявления за разрешение за проучване за въглеводороди, отнасяща се за подсектор Q13b на нидерландското континентално плато
Покана за подаване на заявления за разрешение за проучване за въглеводороди, отнасяща се за сектор P2 на нидерландското континентално плато
ПРАВИЛА на Агенцията за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ДОГОВОР ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ХАРТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПРОТОКОЛ КЪМ ЕНЕРГИЙНАТА ХАРТА относно енергийната ефективност и съответните екологични аспекти
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОМИРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОРОВЕ ПО ТРАНЗИТНОТО ПРЕМИНАВАНЕ
ПРОТОКОЛ ОТНОСНО ИСКОВЕ, ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И КОМПЕНСАЦИИ КЪМ РАМКОВОТО РАБОТНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МНОГОСТРАННА ЯДРЕНА ПРОГРАМА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за Многостранна ядрена програма за околната среда в Руската федерация
РЕГЛАМЕНТ (EВРАТОМ) № 1493/93 НА CЪВЕТА oт 8 юни 1993 година oтносно доставките на радиоактивни вещества между държавите-членки
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1407/2002 НА СЪВЕТА от 23 юли 2002 година относно държавните помощи за въгледобивната промишленост
РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 1352/2003 НА КОМИСИЯТА от 23 юли 2003 година за изменение на Регламент (EО) № 1209/2000 относно определянето на процедурите за изпълнение на съобщенията, предписани съгласно член 41 от Договора за създаване на Европейската общност...
РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 2587/1999 НА СЪВЕТА от 2 декември 1999 година относно определянето на инвестиционните проекти, които следва да се съобщават на Комисията в съответствие с член 41 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия
РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 3 относно прилагането на член 24 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия
РЕГЛАМЕНТ (Евратом) № 302/2005 НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2005 година относно прилагането на предпазните мерки по Евратом
РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 3137/74 НА КОМИСИЯТА от 12 декември 1974 година за изменение на Регламент № 17/66/Евратом на Комисията от 29 ноември 1966 г. относно освобождаване на прехвърлянето на малки количества руда, суровини и специални делящи се материали...
РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 549/2007 НА СЪВЕТА от 14 май 2007 година за изпълнението на Протокол № 9 относно блок 1 и блок 2 на атомната електроцентрала Бохунице V1 в Словакия, приложен към Акта относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чеш...
РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 66/2006 НА КОМИСИЯТА от 16 януари 2006 година относно освобождаването на преноса на малки количества руди, суровини и специални делящи се материали от правилата по главата за снабдяването
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1209/2000 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2000 година относно определянето на процедурите за осъществяване на съобщенията, предвидени в член 41 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2004 НА СЪВЕТА от 28 юни 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1228/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с прилагането на някои разпоредби по отношение на Словения
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1228/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 26 юни 2003 година относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1775 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 септември 2005 година относно условия за достъп до газопреносни мрежи (Текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2386/96 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 1996 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета от 22 април 1996 г. относно уведомяването на Комисията за инвестиционни проекти в секторите на петрол, природен газ и в електроенергийния...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2964/95 НА СЪВЕТА от 20 декември 1995 година относно въвеждането на регистриране на вноса и доставките на суров петрол в Общността
РЕГЛАМЕНТ № 17/66/ЕВРАТОМ НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 1966 година относно освобождаването на преноса на малки количества руди, суровини и специални делящи се материали от правилата по главата за снабдяването
РЕГЛАМЕНТ № 5 относно изменение на списък Б от приложение IV към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия
РЕГЛАМЕНТ № 7/63/EВРАТОМ НА CЪВЕТА от 3 декември 1963 година относно правилник за дейността на Арбитражния комитет, предвиден в член 18 от Договора за създаване нa Европейската общност за атомна енергия
Регламент на Агенцията за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия относно изменение на правилата на Агенцията за снабдяване от 5 май 1960 година за определяне на начина, по който търсенето следва да се уравновесява спрямо предлагането на р...
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА ЕО № 736/96 от 22 април 1996 г. относно уведомяване на Комисията за инвестиционни проекти в секторите петрол, природен газ и електроенергия в интерес на Общността
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА ЕО № 736/96 от 22 април 1996 г. относно уведомяване на Комисията за инвестиционни проекти в секторите петрол, природен газ и електроенергия в интерес на Общността
РЕШЕНИЕ 2007/58/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 август 2006 година
РЕШЕНИЕ 2007/74/ЕО НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2006 година
РЕШЕНИЕ № 1229/2003/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 26 юни 2003 година
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 10 април 1996 година относно реорганизацията на Съвместния изследователски център
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 11 ноември 2003 година относно създаването на Европейската група на регулаторите на електроенергия и природен газ текст от значение за ЕИП)
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 11 юли 2001 относно създаването на консултативен комитет, наречен "Европейски форум за енергетика и транспорт"
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 13 ноември 1974 година за изменение на Решение от 13 януари 1971 г. относно местоработата на Генералния директор на Съвместния център за ядрени изследвания и неговите отдели
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 13 януари 1971 година относно реорганизацията на Съвместния център за ядрени изследвания (СИЦ)
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 15 юни 1979 година относно определянето на подробни правила за прилагането на Решение 77/706/ЕИО на Съвета
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 17 октомври 2002 година относно създаването на обща рамка за предоставяне на информация, необходима за прилагането на Регламент (ЕО) № 1407/2002 на Съвета относно държавните помощи за въгледобивната промишленост (нотифицирано по...
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 26 юли 1999 година за прилагането на Решение 1999/280/ЕО на Съвета относно процедура на Общността за информиране и консултиране за доставните цени на суровия петрол и потребителски цени на петролните продукти (съобщено с докумен...
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 2002 година относно сключването на Споразумение за сътрудничество между Европейската общност за атомна енергия и Правителството на Република Казахстан в областта на контролирания ядрен синтез
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 77/706/ЕИО от 7 ноември 1977 година за определяне на общностната цел за намаляване потреблението на основни източници на енергия в случай на трудности при снабдяването със суров нефт и нефтени продукти
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И КОМИСИЯТА от 23 септември 1997 година за сключването от Европейските общности на Договора за енергийната харта и на Протокола за енергийната харта относно енергийната ефективност и свързаните екологични аспекти
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 юли 1998 година относно одобряване на текста на изменение на разпоредбите, свързани с търговията на Договора за Енергийната харта и неговото временно прилагане, договорено от Конференцията за Енергийната харта и Международната к...
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 юли 2001 година относно сключването от Европейската общност на изменение на свързаните с търговията разпоредби на Договора за Енергийната харта
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 18 април 2005 година за изменение на Решение на Съвета от 16 декември 1980 г. относно създаването на Консултативен комитет по Програмата "Ядрен синтез"
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 20 декември 1968 година относно сключването и изпълнението на отделни междуправителствени споразумения относно задължението на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 21 март 1994 година за изменение на Решение 77/270/Евратом относно прилагането на Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията да отпуска кредити в рамките на Евратом с цел участие във финансирането, необходимо за повишава...
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 22 април 1999 година относно процедура на Общността за информиране и консултиране за доставните цени на суровия петрол и потребителски цени на петролните продукти
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 23 април 1990 година за изменение на Решение 77/271/Евратом относно прилагането на Решение 77/270/Евратом за упълномощаване на Комисията да отпуска кредити в рамките на Евратом с цел участие във финансирането на атомни електроцентрали
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 26 април 1982 година относно одобряване сключването от Комисията на протоколи с Кралство Швеция и Конфедерация Швейцария за изменение на Споразуменията за сътрудничество в областта на контролирания термоядрен синтез и физика на пла...
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 26 ноември 1998 година относно позицията, която следва да бъде възприета от Европейската общност по отношение на правилата за провеждане на помирително производство във връзка със спорове по транзитното преминаване, които следва да...
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 28 март 1996 година относно определянето на серия от мерки с цел изграждането на по-благоприятна среда за развитието на транс-европейските мрежи в енергийния сектор
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 29 март 1994 година за сключване на Споразумение във формата на размяна писма между Европейската общност и Европейската банка за възстановяване и развитие относно вноските на Общността по сметката за ядрена безопасност
РЕШЕНИЕ относно определяне на датата, на която Агенцията по снабдяване на Евратом поема задълженията си и за одобряване на Правилника на Агенцията от 5 май 1960 г., определящ начина, по който търсенето е пропорционално на предлагането на руда, суровини...
СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и Правителството на Република Узбекистан
СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество в областта на мирното използване на ядрената енергия между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и Правителството на Република Аржентина
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО между Европейската общност за атомна енергия и Конфедерация Швейцария в областта на контролирания термоядрен синтез и физиката на плазмата
Съобщение от френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди
Съобщение на френското правителство относно Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, експлоатация и добив на въглеводороди (1)
Съобщение на френското правителство, свързано с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди (1)(Известие във връзка със заявление...
Съобщение от правителството на Република Кипър във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди(текст от значение за ЕИП)
Съобщение от правителството на Република Кипър във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди(текст от значение за ЕИП)
Съобщение от правителството на Република Полша, свързано с Директива 94/22/ЕО на Европей- ския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди
Съобщение от френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и производство на въглеводороди
Съобщение от френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди (1)(Известие във връзка с молбата за...
Съобщение от френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди(Известие във връзка със заявлението ...
1 2