1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
13. Индустриална политика и вътрешен пазар ( 0 структури и 1266 документа )
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 30 март 1983 година относно приспособяване към техническия прогрес на приложения II, III, IV и V към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични про...
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 75/319/ЕИО от 20 май 1975 г. за сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби относно лекарствените средства
ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ДИРЕКТИВА 98/16/ЕО НА КОМИСИЯТА от 5 март 1998 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани...
ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ДИРЕКТИВА 2000/11/ЕО НА КОМИСИЯТА от 10 март 2000 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложениe II към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични...
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ДИРЕКТИВА 97/45/ЕО НА КОМИСИЯТА от 14 юли 1997 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-...
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ДИРЕКТИВА 98/62/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 септември 1998 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свъ...
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ДИРЕКТИВА 2000/6/EO НА КОМИСИЯТА от 29 февруари 2000 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения II, III, VI и VII към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, с...
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 2002/34/ЕО от 15 април 2002 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Приложения ІІ, ІІІ и VІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателството на държавите-членки по отнош...
ДВАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА 91/1/ЕО НА КОМИСИЯТА от 10 януари 1997 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с ко...
ДВАНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 20 февруари 1990 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки ...
ДЕВЕТА ДИРЕКТИВА 87/137/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 2 февруари 1987 година относно привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки ...
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА 96/41/ЕО НА КОМИСИЯТА от 25 юни 1996 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-чле...
ДЕРЕКТИВА 78/318/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 декември 1977 година за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно системи на чистачки и устройства за миене на моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 71/144/EИО НА СЪВЕТА от 22 март 1971 година относно продължаване на крайния срок, определен в член 10 от Директива на Съвета от 27 юни 1967 година относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби относно класифика...
ДИРЕКТИВА 1999/103/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 24 януари 2000 година за изменение на Директива 80/181/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици
ДИРЕКТИВА 1999/16/ЕО НА КОМИСИЯТA от 16 март 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 77/540/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държвите-членки
ДИРЕКТИВА 1999/17/ЕО НА КОМИСИЯТА от 18 март 1999 за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/761/ЕИО на Съвета по отношение на фаровете за моторни превозни средства, които функционират като дълги светлини и/или като къси светлин...
ДИРЕКТИВА 1999/2/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение
ДИРЕКТИВА 1999/23/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 април 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 93/33/ЕИО на Съвета относно устройствата за защита срещу неразрешена употреба на двуколесните или триколесните моторни превозни сре...
ДИРЕКТИВА 1999/24/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 април 1999 година за изменение, съобразно техническия прогрес, на Директива 93/32/ЕИО на Съвета относно устройството, осигуряващо задържането на пасажерите на двуколесните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 1999/24/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 април 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 93/32/ЕИО на Съвета относно устройството, осигуряващо задържането на пътниците в двуколесните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 1999/3/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 22 февруари 1999 година относно съставянето на списък на Общността за храни и хранителни съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение
ДИРЕКТИВА 1999/32/ЕО НА СЪВЕТА от 26 април 1999 година относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива и за изменение на Директива 93/12/EИО
ДИРЕКТИВА 1999/33/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 май 1999 година за изменение на Директива 67/548/ЕИО на Съвета по отношение на етикeтиране на някои опасни вещества в Австрия и Швеция
ДИРЕКТИВА 1999/40/ЕО НА КОМИСИЯТА от 6 май 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 79/622/ЕИО на Съвета относно защитните конструкции при преобръщане на колесни селскостопански или горски трактори (статични изпитвания)
ДИРЕКТИВА 1999/40/ЕО НА КОМИСИЯТА от 6 май 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 79/622/ЕИО на Съвета относно защитните устройства при преобръщане на колесни селскостопански или горски трактори (статични изпитвания)
ДИРЕКТИВА 1999/43/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 25 май 1999 г. седемнадесето изменение на директива 76/769/ЕИО относно сближаването на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, отнасящи се до ограниченията за пускането на...
ДИРЕКТИВА 1999/45/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 май 1999 година относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни ...
ДИРЕКТИВА 1999/5/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 1999 година относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие
ДИРЕКТИВА 1999/50/EО НА КОМИСИЯТА от 25 май 1999 година относно изменение на Директива 91/321/ЕИО относно продуктите за кърмачета и последващите продукти
ДИРЕКТИВА 1999/51/EO НА КО МИСИЯТА от 26 май 1999 година преработка с оглед на техническия прогрес на Приложение I към Директива на Съвета 76/769/ЕИО относно сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби на държавите-членк...
ДИРЕКТИВА 1999/52/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 май 1999 година относно привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 96/96/ЕО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с техническите прегледи за проверка...
ДИРЕКТИВА 1999/54/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 май 1999 година за изменение на Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури
ДИРЕКТИВА 1999/55/ЕО НА КОМИСИЯТА от 1 юни 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 77/536/ЕИО на Съвета относно защитните конструкции припреобръщане на селскостопанските или горските колесни трактори
ДИРЕКТИВА 1999/56/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 юни 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 78/933/ЕИО на Съвета относно инсталирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански и горски т...
ДИРЕКТИВА 1999/56/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 юни 1999 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 78/933/ЕИО на Съвета във връзка с инсталирането на светлини и светосигнални устройства на колесни селскостопански и горски трактори
ДИРЕКТИВА 1999/57/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 юни 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 78/764/ЕИО на Съвета относно седалката на водача на колесни селскостопански и горски трактори
ДИРЕКТИВА 1999/58/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 юни 1999 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 79/533/ ЕИО на Съвета във връзка с прикачни устройства и устройства за заден ход на колесни селскостопански или горски трактори
ДИРЕКТИВА 1999/66/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 юни 1999 година относно изисквания за етикет или друг документ, изготвени от доставчика съгласно Директива 98/56/ЕО на Съвета
ДИРЕКТИВА 1999/66/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 юни 1999 година относно изисквания за етикет или друг документ, изготвени от снабдителя съгласно Директива 98/56/ЕО
ДИРЕКТИВА 1999/7/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 януари 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/311/ЕИО на Съвета относно кормилната уредба на моторните превозни средства и на техните ремаркета
ДИРЕКТИВА 1999/77/EO НА КОМИСИЯТА от 26 юли 1999 година шеста адаптация към техническия прогрес на Приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби на държавите-членки о...
ДИРЕКТИВА 1999/8/EО НА КОМИСИЯТА от 18 февруари 1999 година за изменение на Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури
ДИРЕКТИВА 1999/9/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 1999 година за изменение на Директива 97/17/ЕО за прилагане на Директива 92/17/ЕИО на Съвета относно обозначението за енергопотребление на битовите съдомиялни машини
ДИРЕКТИВА 1999/93/ЕИО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 1999 година относно правната рамка на Общността за eлектронните подписи
ДИРЕКТИВА 1999/98/ЕО НА КОМИСИЯТА от 15 декември 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива на Европейския парламент и на Съвета 96/79/ЕО относно защитата на пътуващите в моторни превозни средства в случай на челен удар
ДИРЕКТИВА 2000/1/ЕО НА КОМИСИЯТА от 14 януари 2000 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 89/173/ЕИО на Съвета по отношение на някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори
ДИРЕКТИВА 2000/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 май 2000 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите
ДИРЕКТИВА 2000/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2000 година относно минималните изпитни изисквания за консултантите по безопасност при превоз на опасни товари с автомобилен, железопътен или вътрешноводен транспорт
ДИРЕКТИВА 2000/21/ЕО НА КОМИСИЯТА от 25 април 2000 година относно списъка на законодателството на Общността, посочен в петото тире на член 13, параграф 1 от Директива 67/548/ЕИО на Съвета
ДИРЕКТИВА 2000/22/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 април 2000 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 87/402/ЕИО на Съвета относно разположените пред седалката на водача защитни конструкции срещу преобръщане на колесните селскостопански и г...
ДИРЕКТИВА 2000/25/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2000 година относно вземане на действия срещу емисиите от газообразни и прахообразни замърсяващи околната среда вещества от двигателите, предназначени за задвижване на селскостопански ...
ДИРЕКТИВА 2000/27/ЕО НА СЪВЕТА от 2 май 2000 година за изменение на Директива 93/53/ЕИО относно въвеждането на минималните мерки на Общността за контрол някои болести по рибите
ДИРЕКТИВА 2000/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юни 2000 година относно пътната проверка на техническата изправност на движещите се на територията на Общността товарни автомобили
ДИРЕКТИВА 2000/31/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар
ДИРЕКТИВА 2000/32/EO НА КОМИСИЯТА от 19 май 2000 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес за двадесет и шести път на Директива 67/548/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на дър...
ДИРЕКТИВА 2000/33/ЕО НА КОМИСИЯТА от 25 април 2000 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес за 27-ми път на Директива 67/548/EИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административни разпоредби относно класифици...
ДИРЕКТИВА 2000/4/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 февруари 2000 година за изменение на Директива 74/60/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателството на държавите-членки по отношение на вътрешното оборудване на моторните превозни средств...
ДИРЕКТИВА 2000/41/EO НА КОМИСИЯТА от 19 юни 2000 година относно отлагането за втори път на датата, след която се забраняват експериментите на съставки или комбинации от съставки за козметични продукти върху животни
ДИРЕКТИВА 2000/7/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 март 2000 година относно скоростомера на дву и триколесните моторни превозни средства и за изменение на Директива 92/61/ЕИО на Съвета относно типовото одобрение за дву и триколесните моторн...
ДИРЕКТИВА 2000/71/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 ноември 2000 година относно привеждане в съответствие на измервателните методи към техническия напредък, определени в приложения І, ІІ, ІІІ и ІV от Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както е ...
ДИРЕКТИВА 2000/72/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2000 година за привеждане в съответствие към техническия напредък на Директива 93/31/ЕИО на Съвета относно стойките за паркиране на двуколесните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 2000/73/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2000 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 93/92/ЕИО на Съвета относно монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация на двуколесните или триколесните ...
ДИРЕКТИВА 2000/74/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2000 година относно приспособяване към техническия напредък на Директива 93/29/ЕИО на Съвета относно идентификацията на устройствата за управление, сигнализаторите и индикаторите при двуколесни или трикол...
ДИРЕКТИВА 2000/9/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 март 2000 година относно въжените линии за превоз на хора
ДИРЕКТИВА 2001/11/ЕО НА КОМИСИЯТА от 14 февруари 2001 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 96/96/ЕО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с прегледите за проверка на техниче...
ДИРЕКТИВА 2001/110/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 2001 година относно меда
ДИРЕКТИВА 2001/111/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 2001 година относно някои захари, предназначени за консумация от човека
ДИРЕКТИВА 2001/113/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 2001 година относно плодови конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени, предназначени за консумация от човека
ДИРЕКТИВА 2001/116/ЕО НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2001 година за адаптиране към техническия прогрес на Директива 70/156/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни с...
ДИРЕКТИВА 2001/16/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 Март 2001 година относно оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система
ДИРЕКТИВА 2001/3/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 януари 2001 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 74/150/ЕИО на Съвета във връзка с типовото одобрение на колесни селскостопански или горски трактори и Директива 75/322/ЕИО на Съвета във вр...
ДИРЕКТИВА 2001/41/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 19 юни 2001 година за изменение за двадесет и първи път на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по ...
ДИРЕКТИВА 2001/58/ЕО НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2001 година относно изменение и допълнение за втори път на Директива 91/155/ЕИО за определяне и установяване на подробни правила на системата за специална информация, отнасяща се до опасни препарати в изпълне...
ДИРЕКТИВА 2001/60/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 август 2001 година за привеждане в съответствие към техническия прогрес на Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаването на законовите, подзаконови актове и административни разпоредби н...
ДИРЕКТИВА 2001/64/ЕО НА СЪВЕТА от 31 август 2001 година за изменение на Директиви 66/401/ЕИО относно търговията със семена от фуражни култури и 66/402/ЕИО относно търговията със семена от зърнени култури
ДИРЕКТИВА 2001/77/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 27 септември 2001 година относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар
ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба
ДИРЕКТИВА 2001/85/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 20 ноември 2001 година относно специални изисквания по отношение използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от осем места за сядане без мястото на водача и за изменение на Дире...
ДИРЕКТИВА 2001/9/ЕО НА КОМИСИЯТА от 12 февруари 2001 година за привеждане в съответствие към техническия прогрес на Директива 96/96/ЕО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на прегледа за техническа изправ...
ДИРЕКТИВА 2001/90/EO НА КОМИСИЯТА от 26 октомври 2001 година за адаптиране към техническия прогрес за седми на Приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби на държав...
ДИРЕКТИВА 2001/91/EO НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2001 година относно адаптиране за осми път към техническия прогрес на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби н...
ДИРЕКТИВА 2001/92/ЕО НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 2001 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 92/22/ЕИО на Съвета за предпазни стъкла и материалите за стъкла на моторни превозни средства и техните ремаркета и Директива 70...
ДИРЕКТИВА 2002/11/ЕО НА СЪВЕТА от 14 февруари 2002 година за изменение на Директива 68/193/EИО относно търговията с материали за вегетативно размножаване на лозата и за отмяна на Директива 74/649/ЕИО
ДИРЕКТИВА 2002/19/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 07 март 2002 година относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях
ДИРЕКТИВА 2002/20/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 7 март 2002 година относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги ("Директива за разрешение")
ДИРЕКТИВА 2002/22/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги
ДИРЕКТИВА 2002/24/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 март 2002 година относно типовото одобрение на дву и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета
ДИРЕКТИВА 2002/31/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 март 2002 година относно прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета, по отношение обозначаването на консумацията на енергия от битови въздушни климатизатори
ДИРЕКТИВА 2002/40/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 май 2002 година относно прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета, по отношение на обозначаването за консумацията на енергия от битови електрически фурни
ДИРЕКТИВА 2002/41/ЕО НА КОМИСИЯТА от 17 май 2002 година за приспособяване към техническия прогрес на Директива 95/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно максималната проектна скорост, максималния момент на въртене и максималната нетна мощнос...
ДИРЕКТИВА 2002/45/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 юни 2002 година за изменение за двадесети път на Директива 76/769/ЕИО относно ограничения за пускане на пазара и употреба на някои опасни вещества и препарати (хлорирани парафини с къса ве...
ДИРЕКТИВА 2002/46/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 10 юни 2002 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни
ДИРЕКТИВА 2002/53/ЕО НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове
ДИРЕКТИВА 2002/57/ЕО НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури
ДИРЕКТИВА 2002/58/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации
ДИРЕКТИВА 2002/61/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 19 юли 2002 година за изменение за деветнадесети път на Директива 76/769/ЕИО относно ограничения за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (азооцветители)
ДИРЕКТИВА 2002/62/EO НА КОМИСИЯТА от 9 юли 2002 година относно адаптиране за девети път към техническия прогрес на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите...
ДИРЕКТИВА 2002/7/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 февруари 2002 година относно изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета за определяне на максимално допустимите размери при вътрешен и международен превози и на максимално допустимото тегло ...
ДИРЕКТИВА 2002/77/ЕО НА КОМИСИЯТА от 16 септември 2002 година относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...