1 2
14. Регионална политика и координация на структурните елементи ( 0 структури и 121 документа )
ДИРЕКТИВА 96/16/ЕО НА СЪВЕТА от 19 март 1996 година относно статистическите проучвания на млякото и млечните продукти
ДИРЕКТИВА № 95/64/ЕО НА СЪВЕТА от 8 декември 1995 година относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 17 ноември 1980 година относно статистическите данни за превоза на товари по вътрешни водни пътища
НАСОКИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА РЕГИОНАЛНА ПОМОЩ ЗА 2007-2013 г. (Текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1083/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1260/1999 НА СЪВЕТА от 21 юли 1999 година относно определянето на общи разпоредби за Структурните фондове
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2561/2001 НА СЪВЕТА от 17 декември 2001 година за целите на развитието на процеса на освобождаване и пренасочване на риболовни съдове и рибари, които до 1999 година са били зависими от риболовното споразумение с Мароко
РЕГЛАМЕНТ (EИО) № 1911/91 НА СЪВЕТА от 26 юни 1991 година относно прилагането на разпоредбите на правото на Общността за Канарските острови
РЕГЛАМЕНТ (EИО) № 284/92 НА СЪВЕТА от 3 февруари 1992 година за изменение, по отношение на общата селскостопанска политика, на Регламент (ЕИО) № 1911/91 относно прилагането на разпоредбите на правота на Общността за Канарските острови
РЕГЛАМЕНТ (EО) No 1225/1999 НА КОМИСИЯТА от 27 май1999 година, относно определенията на характеристиките за статистиката на застрахователните услуги
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1080/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) 1783/1999
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1081/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1784/1999
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1082/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 юли 2006 година относно Eвропейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС)
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1084/2006 НА СЪВЕТА от 11 юли 2006 година за създаване на Кохезионен фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1164/94
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1159/ 2000 НА КОМИСИЯТА от 30 май 2000 година относно мерките за информация и публичност, които да се предприемат от държавите-членки относно помощта, предоставяна от структурните фондове
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1164/94 НА СЪВЕТА от 16 май 1994 година относно създаването на Кохезионен фонд
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1618/1999 НА КОМИСИЯТА от 23 юли 1999 година относно критериите за оценка на качеството на структурната бизнес статистика
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1698/2005 НА СЪВЕТА от 20 септември 2005 година относно помощи за развитие на селските райони, отпускани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1783/1999 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юли 1999 година относно Европейския фонд за регионално развитие1
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1784/1999 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юли 1999 година относно Европейския социален фонд
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1784/1999 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юли 1999 година относно Европейския социален фонд1
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1831/94 НА КОМИСИЯТА от 26 юли 1994 година относно нередности и възстановяване на неправомерно изплатени суми във връзка с финансиране от Кохезионния фонд и относно организирането на информационна система в тази област
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1888/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 октомври 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) поради присъединяването на...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2012/2002 НА СЪВЕТА от 11 ноември 2002 година относно създаване на Фонд "Солидарност" на Европейския съюз
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2168/2005 НА КОМИСИЯТА от 23 декември 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 1831/94 относно нередностите и възстановяването на суми, които са неправомерно изплатени във връзка с финансирането от Кохезионния фонд и организацията ...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2674/1999 НА СЪВЕТА от 13 декември 1999 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1911/91 относно прилагането на разпоредбите на правото на Общността за Канарските острови
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2694/95 НА КОМИСИЯТА от 21 ноември 1995 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2696/95 НА КОМИСИЯТА от 21 ноември 1995 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 438/2001 НА КОМИСИЯТА oт 2 март 2001 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1260/1999 на Съвета по отношение на системите за управление и контрол на помощта, отпускана по структурните фондове
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 448/2001 НА КОМИСИЯТА от 2 март 2001 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1260/1999 на Съвета по отношение на процедурата за извършване на финансови корекции на помощта, отпускана по структурни...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 448/2004 НА КОМИСИЯТА от 10 март 2004 година за изменение на Регламент (EО)№ 1685/2000 относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета по отношение на допустимостта на разходите за операц...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 643/2000 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2000 година относно реда и условията за използване на еурото за целите на управлението на бюджета на структурните фондове
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1481/2006 НА КОМИСИЯТА от 6 септември 2006 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията за целите на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и...
РЕГЛАМЕНТ (EО, EВРАТОМ) № 410/98 НА СЪВЕТА от 16 февруари 1998 година относно изменение на Регламент (EО, Евратом) № 58/97 относно структурна статистика за предприятията
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1108/70 НА СЪВЕТА от 4 юни 1970 година относно въвеждане на счетоводна система за разходи по инфраструктурата във връзка с железопътния, автомобилния и вътрешноводен транспорт
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1907/90 НА СЪВЕТА от 26 юни 1990 година относно някои маркетингови стандарти за яйца
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 571/88 НА СЪВЕТА от 29 февруари 1988 година относно организирането на проучванията на Общността за структурата на земеделските стопанства за периода 1988-1997 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 837/90 НА СЪВЕТА от 26 март 1990 година относно статистическата информация, която трябва да бъде предоставена от държавите-членки за производството на зърнени култури
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 959/93 НА СЪВЕТА от 5 април 1993 година относно статистическата информация, която следва да се предоставя от държавите-членки относно растителните продукти, различни от зърнени култури
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1226/1999 НА КОМИСИЯТА от 28 май 1999 година относно правата на изключение, които ще се предоставят по отношение на статистиката за застрахователните услуги
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1227/1999НА КОМИСИЯТА от 28 май 1999 година относно техническия формат за изпращането на статистически данни за застрахователните услуги
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1228/1999 НА КОМИСИЯТА от 28 май 1999 година относно сериите от данни, които ще се изготвят за статистиката за застрахователните услуги
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 102/2007 НА КОМИСИЯТА от 2 февруари 2007 година за приемане на спецификацията на ad hoc модула от 2008 г. относно положението на мигрантите и техните преки потомци на пазара на труда съгласно Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета и за изме...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 105/2007 НА КОМИСИЯТА от 1 февруари 2007 година за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1105/2003 НА СЪВЕТА от 26 май 2003 година за изменение на Регламент (EО) № 1260/1999 относно определянето на общи разпоредби за структурните фондове
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1257/1999 НА СЪВЕТА от 17 май 1999 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна на някои регламенти
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1263/1999 НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година относно Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1264/1999 НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1164/94 относно създаването на Кохезионен фонд
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1265/1999 НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година за изменение на приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 1164/94 за създаване на Фонд за сближаване
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1290/2005 НА СЪВЕТА т 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1360/ 2005 НА КОМИСИЯТА от 18 август 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 817/2004 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1257/1999 на Съвета относно подпомагането за селското развитие чрез Евро...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1386/2002 НА КОМИСИЯТА от 29 юли 2002 година относно определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета по отношение на системите на управление и контрол на помощта, предоставяна от Кохезионния фонд и п...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 141/2004 НА КОМИСИЯТА от 28 януари 2004 година, относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета за преходните мерки за развитие на селските райони, които са приложими за Чешката република, Естония, Ки...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1444/2002НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2002 година относно изменение на Решение 2000/115/ЕО на Комисията относно дефинициите на характеристиките, изключенията от дефинициите и регионите и областите, използвани при провеждане на проучванията н...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1447/ 2001 НА СЪВЕТА от 28 юни 2001 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1260/ 1999 относно определянето на основните разпоредби за структурните фондове
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 16/2003 НА КОМИСИЯТА от 6 януари 2003 година относно определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета по отношение на допустимостта на разходи в контекста на мерките, частично финансирани от Кохезионн...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1614/2002 НА КОМИСИЯТА от 6 септември 2002 година за адаптиране на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета към икономическо и техническо развитие и за изменение на Регламенти (ЕО) № 2700/98 на Комисията, (ЕО) № 2701/98 и (ЕО) № 2702/98
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1681/94 НА КОМИСИЯТА от 11 юли 1994 година относно нередностите и събирането на неправомерно платени суми в рамките на финансирането на структурните политики, както и организирането на информационна система в тази област
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1685/2000 НА КОМИСИЯТА от 28 юли 2000 година относно приемане на подробни правила за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета по отношение допустимостта на разходи за дейности, съвместно финансирани от Структурните фондове
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 173/2005 НА СЪВЕТА от 24 януари 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1260/1999 относно определянето на общи разпоредби за Структурните фондове във връзка с продължаването на срока на Програмата РЕАСЕ и предоставянето на нови бю...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1783/2003 НА СЪВЕТА от 29 септември 2003 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 1257/1999, за подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1889/2002 НА КОМИСИЯТА от 23 октомври 2002 година относно приложението на Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета за допълнение на Регламент (ЕО) № 2223/96 по отношение на разпределянето на непряко измерваните услуги по финансово посредничес...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1929/2000 НА КОМИСИЯТА от 12 септември 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2603/1999 относно определянето на преходни правила за подпомагането на развитието на селските райони, предвидено от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвет...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2035/2005 НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1681/94 относно нередностите и възстановяването на суми, които са неправомерно изплатени в рамките на финансирането на структурните политики и организац...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2055/2001 НА КОМИСИЯТА от 19 октомври 2001 година за изменяне на Регламент (ЕО) № 2603/1999 относно определянето на преходни правила за подпомагането на развитието на селските райони, предвидено в Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2056/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 ноември 2002 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 58/97 на Съвета относно структурната бизнес статистика
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2223/2004 НА СЪВЕТА от 22 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1257/1999 относно помощта за развитие на селските райони чрез Фонда за ориентиране и гарантиране в селското стопанство (ФЕОГА)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2325/2003 НА СЪВЕТА от 17 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2561/2001 за насърчаване на конверсията на корабите и рибарите, които до 1999 г. са били подчинени на договора за риболов с Мароко
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2355/2002 НА КОМИСИЯТА от 27 декември 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 438/2001 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1260/1999 на Съвета относно системите за управление и контрол н...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2467/96 НА СЪВЕТА от 17 декември 1996 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 571/88 относно организирането на европейски анкети за определяне структурата на земеделските стопанства
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2603/1999 НА КОМИСИЯТА от 9 декември 1999 година относно определяне на правилата за прехода при помощите за развитие на селските райони, предвидено с Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2699/98 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1998 година относно дерогациите, които се предоставят за структурната бизнес статистика
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 27/2004 НА КОМИСИЯТА от 5 януари 2004 година относно определяне на преходни подробни правила за прилагането на Регламент (EO) № 1257/1999 на Съвета по отношение на финансирането, чрез секцията "Гарантиране" на Европейския фонд за ориен...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2700/98 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1998 година относно дефинициите на характеристиките на структурната бизнес статистика
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2702/98 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1998 година относно техническият формат на предаването на структурна бизнес статистика
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 384/2005 НА КОМИСИЯТА от 7 март 2005 година за приемане на програма от ad hoc модули за 2007 - 2009 г. за извадково изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 430/2005 НА КОМИСИЯТА от 15 март 2005 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се използва за предаване...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 434/2007 НА КОМИСИЯТА от 20 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006, определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 434/2007 НА КОМИСИЯТА от 20 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006, определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 448/98 НА СЪВЕТА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА от 26 март 2007 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета относно Европейския фонд за рибарство
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 567/2004 НА СЪВЕТА от 22 март 2004 година,относно изменение на Регламент (EО) № 1257/1999 на Съвета за подпомагането на развитието на селските райони от страна на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране в земеделието (ФЕОГА)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 568/2003 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2003 година за коригиране на нидерландската и английската езикови версии на Регламент (ЕО) № 2603/1999 относно определянето на преходни правила за подпомагане на развитието на селските райони, предвиден...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 577/98 НА СЪВЕТА от 9 март 1998 година относно организацията на извадково наблюдение на работната сила в Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 621/2004 НА КОМИСИЯТА от 1 април 2004 година относно определянето на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета по отношение на мерките за информиране и публичност, свързани с дейностите на Кохезионния фонд
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 740/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 април 2004 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 141/2004 за определяне на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета за преходните мерки за развитие на селските райони, които са п...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 817/2004 НА КОМИСИЯТА от 29 април 2004 година относно определяне на подробни правила за прилагането от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гаран...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2006 НА КОМИСИЯТА от 21 юни 2006 година относно реда и начина на приложение на Регламент (ЕО) №1290 на Съвета за воденето на счетоводството на разплащателните агенции, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 885/2006 НА КОМИСИЯТА от 21 юни 2006 година относно реда и начина на приложение на Регламент (ЕО) №1290/2500 на Съвета по отношение на акредитирането на разплащателните агенции и други стопански субекти, както и по отношение на клиринг...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1172/98 НА СЪВЕТА от 25 май 1998 година относно регистрирането за целите на статистиката при превоз на товари по шосе
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА № 1991/2002 от 08 октомври 2002 година за изменение и допълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 577/98 относно организацията на извадково проучване на работната сила в Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО)№ 1059/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 май 2003 година относно установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 58/97 НА СЪВЕТА от 20 декември 1996 година относно структурната бизнес статистика
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1313/2002 от 19 юли 2002 година за изпълнението на Регламент на Съвета (ЕО) № 577/98 относно организацията на извадково проучване на работната сила в Общността във връзка със спецификацията на ad hoc модул за 2003 година з...
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1575/2000 от 19 юли 2000 година за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 577/98 относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността във връзка с кодификацията, която се използва за предаването на...
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1578/2000 от 19 юли 2000 година за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 577/98 относно организирането на извадково изследване на работната сила в Общността във връзка с определянето на ad hoc модул за 2001 г. за продъл...
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1626/2000 от 24 юли 2000 година за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 577/98 относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността във връзка с програмата от ad hoc модули за 2001 - 2004 г. за ...
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 1897/2000 от 7 септември 2000 година за прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 577/98 относно организирането на извадково изследване за работната сила в Общността във връзка с оперативната дефиниция за безработица
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2104/2002 от 28 ноември 2002 година за изменението на Регламент на Съвета (ЕО) № 577/98 относно организацията на извадково проучване на работната сила в Общността и Регламент на Комисията (ЕО) № 1575/2000 за приложението н...
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 2701/98 от 17 декември 1998 година относно серия от данни, които да бъдат съставени за структурната бизнес статистика
1 2