1 2 3 4 5 6 7 8 9
15. Околна среда, потребители и здравеопазване ( 0 структури и 893 документа )
Актуализиране на списъка на митническите бюра (1), в които продуктите, изброени в Приложение I към Регламент (ЕО) № 1635/2006 на Комисията (2), могат да бъдат декларирани за свободно обращение в Европейската общност
Декларация на Европейската общност относно член 12, параграф 3 от Протокола за „съхранение на почвата” към Алпийската конвенция
ДИРЕКТИВА 1999/10/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 март 1999 година относно предвиждане на дерогации от разпоредбите на член 7 от Директива 79/112/EИО на Съвета по отношение на етикетирането на храни
ДИРЕКТИВА 1999/13/ЕО НА СЪВЕТА от 11 март 1999 година за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации
ДИРЕКТИВА 1999/22/ЕО НА СЪВЕТА от 29 март 1999 година относно държането на диви животни в зоологически градини
ДИРЕКТИВА 1999/28/ЕО НА КОМИСИЯТА от 21 април 1999 година за изменение на приложението към Директива 92/14/ЕИО на Съвета за ограничаване експлоатацията на самолети, които са предмет на част ІІ, глава 2, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за междуна...
ДИРЕКТИВА 1999/31 НА СЪВЕТА от 26 април 1999 година относно депониране на отпадъци
ДИРЕКТИВА 1999/32/ЕО НА СЪВЕТА от 26 април 1999 година относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива и за изменение на Директива 93/12/EИО
ДИРЕКТИВА 1999/34/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 май 1999 година за изменение на Директива 85/374/ЕИО на Съвета относно сближаване на законовите, подзаконовите и административни разпоредби на държавите-членки относно отговорността за деф...
ДИРЕКТИВА 1999/43/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 25 май 1999 г. седемнадесето изменение на директива 76/769/ЕИО относно сближаването на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, отнасящи се до ограниченията за пускането на...
ДИРЕКТИВА 1999/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции
ДИРЕКТИВА 1999/51/EO НА КО МИСИЯТА от 26 май 1999 година преработка с оглед на техническия прогрес на Приложение I към Директива на Съвета 76/769/ЕИО относно сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби на държавите-членк...
ДИРЕКТИВА 1999/74/ЕО НА СЪВЕТА от 19 юли 1999 година относно установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки
ДИРЕКТИВА 1999/77/EO НА КОМИСИЯТА от 26 юли 1999 година шеста адаптация към техническия прогрес на Приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби на държавите-членки о...
ДИРЕКТИВА 1999/94/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 1999 година относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили
ДИРЕКТИВА 2000/13/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 март 2000 година относно сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламирането на храните
ДИРЕКТИВА 2000/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 май 2000 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите
ДИРЕКТИВА 2000/25/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2000 година относно вземане на действия срещу емисиите от газообразни и прахообразни замърсяващи околната среда вещества от двигателите, предназначени за задвижване на селскостопански ...
ДИРЕКТИВА 2000/27/ЕО НА СЪВЕТА от 2 май 2000 година за изменение на Директива 93/53/ЕИО относно въвеждането на минималните мерки на Общността за контрол някои болести по рибите
Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 година относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари
ДИРЕКТИВА 2000/69/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 ноември 2000 година относно пределните стойности за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух
ДИРЕКТИВА 2000/71/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 ноември 2000 година относно привеждане в съответствие на измервателните методи към техническия напредък, определени в приложения І, ІІ, ІІІ и ІV от Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както е ...
ДИРЕКТИВА 2001/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета
ДИРЕКТИВА 2001/41/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 19 юни 2001 година за изменение за двадесет и първи път на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по ...
ДИРЕКТИВА 2001/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда
ДИРЕКТИВА 2001/60/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 август 2001 година за привеждане в съответствие към техническия прогрес на Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаването на законовите, подзаконови актове и административни разпоредби н...
ДИРЕКТИВА 2001/80/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2001 година относно ограничаването на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации
ДИРЕКТИВА 2001/81/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2001 година относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители
ДИРЕКТИВА 2001/90/EO НА КОМИСИЯТА от 26 октомври 2001 година за адаптиране към техническия прогрес за седми на Приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби на държав...
ДИРЕКТИВА 2001/91/EO НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2001 година относно адаптиране за осми път към техническия прогрес на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби н...
ДИРЕКТИВА 2001/95/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛAМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 декември 2001 година относно общата безопасност на продуктите
ДИРЕКТИВА 2002/22/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги
ДИРЕКТИВА 2002/3/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 февруари 2002 година относно озона в атмосферния въздух
ДИРЕКТИВА 2002/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 март 2002 година относно установяването на правила и процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността
ДИРЕКТИВА 2002/4/EО НА КОМИСИЯТА от 30 януари 2002 година относно регистрацията на предприятия за отглеждане на кокошки-носачки, предмет на Директива 1999/74/EО на Съвета
ДИРЕКТИВА 2002/47/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юни 2002 година относно финансови обезпечения
ДИРЕКТИВА 2002/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 25 юни 2002 година за оценка и управление на шума в околната среда
ДИРЕКТИВА 2002/65/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 септември 2002 година относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги и за изменение на Директива 90/619/ЕИО на Съвета и на Директиви 97/7/ЕО и 98/27/ЕО
ДИРЕКТИВА 2002/84/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 ноември 2002 година относно изменение на директивите относно морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби
ДИРЕКТИВА 2002/86/ЕО НА КОМИСИЯТА от 6 ноември 2002 година за изменение на Директива 2001/101/ЕО относно датата, от която се забранява търговията на продукти, които не съответстват на Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
ДИРЕКТИВА 2002/88/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 декември 2002 година за изменение на Директива 97/68/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на мерките срещу емисиите от замърсяващи газове и частици, изпуска...
ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 16 декември 2002 година относно енергийната ефективност на сградния фонд
ДИРЕКТИВА 2002/98/ EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 януари 2003 година относно определяне стандартите за качество и безопасност при вземането, диагностиката, преработката и съхранението на човешка кръв и кръвни съставки и за изменение на Д...
ДИРЕКТИВА 2003/105/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2003 година за изменение на Директива 96/82/ЕО относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества
ДИРЕКТИВА 2003/108/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 декември 2003 година за изменение на Директива 2002/96/ЕО за отпадъци от електрическо и електронно оборудване(ОЕЕО)
ДИРЕКТИВА 2003/121/ЕО НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2003 година за изменение на Директива 98/53/ЕО относно определяне на методите за вземане на проби и методите за анализ за официалния контрол на нивата на определени замърсители в храните
ДИРЕКТИВА 2003/122/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 22 декември 2003 година относно контрола на високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници
ДИРЕКТИВА 2003/122/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 22 декември 2003 година относно контрола на високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници
ДИРЕКТИВА 2003/29/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 април 2003 година относно адаптиране за четвърти път към техническия напредък на Директива 96/49/ЕО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на железопътния превоз на опас...
ДИРЕКТИВА 2003/32/EО НА КОМИСИЯТА от 23 април 2003 година за въвеждане на подробни спецификации относно изискванията, предвидени в Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските продукти, изработени чрез използване на тъкани от животински произход
ДИРЕКТИВА 2003/33/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НАСЪВЕТА от 26 май 2003 година относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, свързани с рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия
ДИРЕКТИВА 2003/4/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета
ДИРЕКТИВА 2003/65/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година за изменение на Директива 86/609/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на защитата...
ДИРЕКТИВА 2003/73/ЕO НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2003 година за изменение на приложение III към Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
ДИРЕКТИВА 2003/89/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 ноември 2003 година за изменение на Директива 2000/13/ЕО относно обозначаването на съставките, които се съдържат в храните
ДИРЕКТИВА 2004/ 33/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 март 2004 година за прилагане на Директива 2002/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно някои технически изисквания за кръвта и кръвните съставки
ДИРЕКТИВА 2004/10/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година относно хармонизиране на законите, регламентите и административните разпоредби, свързани с прилагането на принципите на добра лабораторна практика и удостоверяването н...
ДИРЕКТИВА 2004/101/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 октомври 2004 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, по отношение на проектните мех...
ДИРЕКТИВА 2004/107/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2004 година относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух
ДИРЕКТИВА 2004/111/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 декември 2004 година за адаптиране за пети път към техническия прогрес на Директива 94/55/ЕО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение превоза на опасни товари по шосе
ДИРЕКТИВА 2004/23/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 март 2004 година относно установяването на стандарти за качество и безопасност при даряването, доставянето, контрола, преработването, съхраняването, съхранението и разпределянето на човешк...
ДИРЕКТИВА 2004/26/EO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година за изменение на Директива 97/68/ЕО за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерките за намаляване на емисиите на замърсяващи газове и частици от д...
ДИРЕКТИВА 2004/35/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година за екологична отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети
ДИРЕКТИВА 2004/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядис...
ДИРЕКТИВА 2004/43/ЕО НА КОМИСИЯТА от 13 април 2004 година за изменение на Директива 98/53/ЕО и Директива 2002/26/ЕО по отношение на начините за вземане на проби и методите за анализ при извършване на официален контрол на съдържанието на афлатоксини и о...
ДИРЕКТИВА 2004/57/ЕО НА КОМИСИЯТА от 23 април 2004 година относно идентификацията на пиротехнически изделия и някои боеприпаси по смисъла на Директива 93/15/ЕИО на Съвета относно хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора н...
ДИРЕКТИВА 2004/77/ЕО НА КОМИСИЯТА от 29 април 2004 година изменяща Директива 94/54/ЕО относно етикетирането на определени храни, съдържащи глициризинова киселина и нейната амониева сол
ДИРЕКТИВА 2004/96/ЕО НА КОМИСИЯТА от 27 септември 2004 година относно изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията върху търговията и употребата на никел за артикули за пиърсинг с цел адаптиране на приложение I към нея към техничес...
ДИРЕКТИВА 2004/98/ЕО НА КОМИСИЯТА от 30 септември 2004 година относно изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограничения в търговията и употребата на пентабромодифенил в системите за аварийна евакуация по въздухоплавателните средства с огл...
ДИРЕКТИВА 2005/13/ЕО НА КОМИСИЯТА от 21 февруари 2005 година изменяща и допълваща Директива 2000/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно емисията на замърсители във вид на газове и частици от двигатели, предназначени за селскостопански и гор...
ДИРЕКТИВА 2005/21/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 март 2005 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 72/306/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателството на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу емиси...
ДИРЕКТИВА 2005/28/ЕС НА КОМИСИЯТА от 8 април 2005 година относно определяне на принципи и подробни насоки за добра клинична практика по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба, предназначени за изследване, както и изискванията относно и...
ДИРЕКТИВА 2005/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики, от страна на търговци към потребители, на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/EО, 98/27/EО и 200...
ДИРЕКТИВА 2005/35/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 септември 2005 година относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения
ДИРЕКТИВА 2005/55/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 септември 2005 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да се предприемат срещу емисиите на газообразни и механични замърсители от дизелови д...
ДИРЕКТИВА 2005/59/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 октомври 2005 година относно изменение за двадесет и осми път на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконови и административните разпоредби на държавите-...
ДИРЕКТИВА 2005/61/EО НА КОМИСИЯТА от 30 септември 2005 година за прилагане на Директива 2002/98/EО на Европейския парламент и Съвета по отношение изискванията за проследяване и уведомяване за сериозни нежелани реакции и инциденти
ДИРЕКТИВА 2005/62/EО НА КОМИСИЯТА от 30 септември 2005 година за прилагане на Директива 2002/98/EО на Европейския парламент и Съвета по отношение стандарти и спецификации на Общността, свързани със система за качество на кръвни центрове
ДИРЕКТИВА 2005/63/EО НА КОМИСИЯТА от 3 октомври 2005 година за поправяне на Директива 2005/26/EО относно списъка на хранителни съставки или вещества, временно изключени от приложение ІІІа към Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
ДИРЕКТИВА 2005/78/ЕО НА КОМИСИЯТА от 14 ноември 2005 година относно изпълнение на Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване законодателствата на държавите-членки относно мерките, които трябва да бъдат взети срещу емисии от...
ДИРЕКТИВА 2005/84/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 декември 2005 година относно двадесет и второ изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки в...
ДИРЕКТИВА 2005/88/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 декември 2005 година относно изменение на Директива 2000/14/ЕО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на шумовите емисии в околната среда на съоръжения, п...
ДИРЕКТИВА 2005/90/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 януари 2006 година относно изменение за 29-ти път на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки отн...
ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 април 2006 година относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, която отменя Директива 93/76/ЕИО на Съвета
ДИРЕКТИВА 2006/7/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 февруари 2006 година относно управление качеството на водите за къпане и за отмяна на Директива 76/160/EИО
ДИРЕКТИВА 2006/8/EО НА КОМИСИЯТА oт 23 януари 2006 година относно изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на mриложения II, III и V към Директива 1999/45/EО на Европейския парламент и на Съвета относно сближаването на законовите...
ДИРЕКТИВА 2007/23/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 май 2007 година относно пускането на пазара на пиротехнически изделия(текст от значение за ЕИП)
ДИРЕКТИВА 2007/34/ЕО НА КОМИСИЯТА oт 14 юни 2007 година за изменение, за целите на привеждането в съответствие с техническия прогрес, на Директива 70/157/ЕИО на Съвета относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средств...
ДИРЕКТИВА 70/157/EИО НА СЪВЕТА от 6 февруари 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно допустимото ниво на шума и изпускателната уредба на моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 75/106/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 декември 1974 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки за определянето на обема на някои предварително опаковани течности
ДИРЕКТИВА 76/464/ЕИО НА СЪВЕТА от 4 май 1976 година относно замърсяването, причинено от определени опасни вещества, зауствани във водната околна среда на Общността
Директива 76/769/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати
ДИРЕКТИВА 77/537/ЕИО НА СЪВЕТА от 28 юни 1977 година за сближаване на законодателството на държавите-членки относно мерките, които трябва да се вземат срещу емисиите на замърсяващи вещества от дизелови двигатели, предназначени за селскостопанските или ...
ДИРЕКТИВА 78/659/ЕИО НА СЪВЕТА от 18 юли 1978 година за качеството на пресните повърхностни води, които се нуждаят от опазване или подобряване, за да са годни за обитаване от риби
ДИРЕКТИВА 79/663/EИО НА СЪВЕТА от 24 юли 1979 година за допълнение на приложението към Директива 76/769/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограничението за пускането на пазара и за ...
ДИРЕКТИВА 79/831/ЕИО НА СЪВЕТА от 18 септември 1979 година за изменение за шести път на Директива 67/548/ЕИО за сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества
ДИРЕКТИВА 79/869/ЕИО НА СЪВЕТА от 9 октомври 1979 година относно методите за измерване и честотите на пробовземанията и анализ на повърхностните води, предназначени за черпене на вода за питейно-битови нужди в държавите-членки
ДИРЕКТИВА 79/923/ЕИО НА СЪВЕТА от 30 октомври 1979 година относно изискванията за качеството на водите за развъждане на черупкови организми
ДИРЕКТИВА 80/12/ЕИО НА СЪВЕТА от 16 декември 1980 година за сближаване на законодателството на държавите-членки относно разхода на гориво на моторните превозни средства
ДИРЕКТИВА 82/883/ЕИО НА СЪВЕТА от 3 декември 1982 година относно процедури за наблюдение и контрол на видове среда, засегнати от отпадъци от производството на титанов диоксид
1 2 3 4 5 6 7 8 9