1 2
16. Наука, информация, образование и култура ( 0 структури и 139 документа )
ДИРЕКТИВА 1999/94/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 1999 година относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили
ДИРЕКТИВА 85/384/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 юни 1985 година относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация в областта на архитектурата и за мерките за улесняване ефективното упражняване на прав...
ДИРЕКТИВА 90/658/ЕИО НА СЪВЕТА от 4 декември 1990 година за изменение на някои директиви относно взаимното признаване на дипломи вследствие на обединението на Германия
Директива на Комисията 2000/5/ЕО от 25 февруари 2000 година за изменение и допълнение на Приложения В и Г към Директива на Съвета 92/51/ЕИО относно втора обща система за признаване на професионалното образование и обучение, допълваща Директива 89/48/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 94/38/ЕО от 26 юли 1994 година за изменение на Приложения В и Г към Директива на Съвета 92/51/ЕИО относно втората обща система за признаване на професионално обучение и квалификация за допълнение на Директива 89/48/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 95/43/ЕО от 20 юли 1995 година към Директива на Съвета 92/51/ЕИО относно втората обща система за признаване на професионално обучение и образование за допълнение на Директива 89/48/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 97/38/ЕО от 20 юни 1997 година за изменение на Приложение В към Директива на Съвета 92/51/ЕИО относно втората обща система за признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива на Съвета 89/48/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 77/486/ЕИО от 25 юли 1977 година относно образованието на децата на мигриращи работници
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 78/1026/ЕИО от 18 декември 1978 година за взаимното признаване на дипломи, свидетелства и други удостоверения за професионална квалификация "ветеринарен лекар", включваща и мерки за улесняване eфективното упражняване на правото на у...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 80/1273/ЕИО от 22 декември 1980 за изменение и допълнение, вследствие присъединяването на Гърция, на директива 80/154/ЕИО за взаимното признаване на дипломи, свидетелства и други удостоверения за професионална квалификация "акушерка...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 85/433/ЕИО от 16 септември 1985 година за взаимното признаване на дипломи, свидетелства и други удостоверения за професионална квалификация в областта на фармацията, включваща и мерки за улесняване действителното упражняване на прав...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 85/584/ЕИО от 20 декември 1985 година за изменение и допълнение, вследствие присъединяването на Испания и на Португалия, на Директива 85/433/ЕИО за взаимното признаване на дипломи, свидетелства и други удостоверения за професионална...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/51 от 18 юни 1992 година относно втората обща система за признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година за изменение във връзка с присъединяването на Испания и Португалия на Директива 85/384/ЕИО за взаимното признаване на дипломи, свидетелства и други документи, удостоверяващи официална квалификация в област...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 27 януари 1986 година за изменение във връзка с присъединяването на Португалия на Директива 85/384/ЕИО за взаимното признаване на дипломи, свидетелства и други документи, удостоверяващи официална квалификация в областта на архите...
КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТУТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
КОНВЕНЦИЯ ОТНОСНО ИНФОРМАЦИОННО И ЗАКОНОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО ОТНОСНО “УСЛУГИТЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО”
Поправка на Решение 2000/520/ЕО на Комисията от 26 юли 2000 г. съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно адекватността на защитата, гарантирана от принципите за защита на личната неприкосновеност и свързаните с това често...
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 февруари 2001 година относно европейското сътрудничество при оценката на качеството на училищното образование
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1099/2005 НА КОМИСИЯТА от 13 юли 2005 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 808/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за информационното общество
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1177/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 юни 2003 година относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC)
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 13/2005 НА КОМИСИЯТА от 6 януари 2005 година в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка ...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1445/2005 НА КОМИСИЯТА от 5 септември 2005 година относно определяне на подходящите критерии за оценка на качеството и съдържанието на докладите за качество на статистиката на отпадъците, за целите на Регламент (EО) № 2150/2002 на Евро...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2744/95 НА СЪВЕТА от 27 ноември 1995 година относно статистика за структурата и разпределението на заплатите
РЕГЛАМЕНТ (ЕВРАТОМ) № 2387/98 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 1998 година относно присъединяването на Европейската общност за атомна енергия и на Европейската общност, действащи като една страна, към Споразумението, сключено между Канада, Швеция, Украйна и С...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1360/90 НА СЪВЕТА от 7 май 1990 година за създаване на Европейска фондация за обучение
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2380/74 НА СЪВЕТА от 17 септември 1974 година относно приемане на разпоредби за разпространяване на информация, свързана с научно-изследователски програми за Европейската икономическа общност
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 322/97 НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА от 17 февруари 1997 година относно статистиката на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО, ЕВРАТОМ) № 354/83 НА СЪВЕТА от 1 февруари 1983 година относно отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1049/2001 НА EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1450/2004 НА КОМИСИЯТА от 13 август 2004 година относно изпълнение на Решение № 1608/2003ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно производството и разработката на общностна статистика относно иновационната дейност
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1553/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 септември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1177/2003 относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1572/98 НА СЪВЕТА от 17 юли 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1360/90 за създаване на Европейска фондация за обучение
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 16/2004 НА КОМИСИЯТА от 6 януари 2004 година относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка със сп...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1654/2005 НА КОМИСИЯТА oт 10 октомври 2005 година относно изменение на Регламент (EО) № 874/2004 относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на домейн от най-високо ниво .eu (Top Level Domain.eu) и...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1980/2003 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2003 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка с дефини...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1981/2003 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2003 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) по отношение на асп...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1982/2003 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2003 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка с изготв...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1983/2003 НА КОМИСИЯТА от 7 ноември 2003 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) във връзка със списък...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2051/2004 НА СЪВЕТА от 25 октомври 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 215/2007 НА КОМИСИЯТА от 28 февруари 2007 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на спис...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2150/2002 НА ЕВРОПЕЙСКЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2002 година относно статистиката на отпадъците
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 28/2004 НА КОМИСИЯТА от 5 януари 2004 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) по отношение на подробно...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 315/2006 НА КОМИСИЯТА от 22 февруари 2006 година за прилагане на Регламент (EO) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на спис...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 317/2004 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2004 година за приемане на дерогации от разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и Съвета относно статистиката на отпадъците по отношение на Австрия, Франция и Люксембург
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 460/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 март 2004 година относно създаване на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 574/2004 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2004 година за изменение на приложения I и III към Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и Съвета относно статистиката на отпадъците
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 733/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 април 2002 година относно въвеждането на eu. домейн от най-високо ниво
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 753/2004 НА КОМИСИЯТА от 22 април 2004 година за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистически данни в научно-технологичната област
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 782/2005 НА КОМИСИЯТА от 24 май 2005 година относно определяне на формата за предаване на резултати от статистиката за отпадъците
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 783/2005 НА КОМИСИЯТА от 24 май 2005 годиназа изменение на приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на отпадъците
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 808/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година относно статистическите данни на Общността за информационното общество
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 831/2002 НА КОМИСИЯТА от 17 май 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността във връзка с достъпа до поверителни данни за научни цели
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 874/2004 НА КОМИСИЯТА от 28 април 2004 година относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на домейн от най-високо ниво .eu (Top Level Domain .eu) и принципите, които ръководят регистрирането
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1648/2003 НА СЪВЕТА от 18 април 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1360/90 относно създаването на Европейска фондация за обучение
РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1700/2003 НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 относно отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за ато...
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1552/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 септември 2005 година относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 198/2006 НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2006 година за прилагане на Регламент (ЕС) 1552/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 1946/93 от 30 юни 1993 година изменящ Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 1948/93 от 30 юни 1993 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1416/76 относно финансовите разпоредби, приложими по отношение на Европейския център за развитие на професионалната квалификация
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 337/75 от 10 февруари 1975 година за създаване на Европейски център за развитие на професионалната квалификация
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1131/94 от 16 май 1994 година изменящ Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 251/95 от 6 февруари 1995 година изменящ Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 354/95 от 20 февруари 1995 година изменящ на Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение
Регламент на Съвета (ЕО) №1655/2003 от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) №337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение и за отмяна на Регламент (ЕИО) №1416/76
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА от 22 март 2007 г. относно Стратегия за сигурност на информационното общество в Европа
РЕШЕНИЕ 89/691/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 декември 1989 година относно сключването на споразумение между Европейската икономическа общност и Република Исландия за системите за електронен обмен на данни с търговско предназначение
РЕШЕНИЕ 91/613/EИО НА СЪВЕТА от 28 октомври 1991 година относно сключването на Споразумение между Европейската икономическа общност и Република Исландия за установяване на сътрудничество в областта на образованието и професионалното обучение в рамките ...
РЕШЕНИЕ 97/281/ЕО НА КОМИСИЯТА от 21 април 1997 година относно ролята на Евростат по отношение на производството на статистическата информация на Общността
РЕШЕНИЕ № 12-2005 от 10 март 2005 година относно публичния достъп до документите на Сметната палата
РЕШЕНИЕ № 1336/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юни 1997 година относно поредица от насоки за трансевропейски телекомуникационни мрежи
РЕШЕНИЕ № 1376/2002/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юли 2002 година за изменение на Решение № 1336/97/ЕО относно редица насоки за трансевропейски телекомуникационни мрежи
РЕШЕНИЕ № 1608/2003/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област
РЕШЕНИЕ № 2239/2004/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 ноември 2004 година относно изменение на Решение 1999/784/ЕО на Съвета относно участието на Общността в Европейската аудиовизуална обсерватория
РЕШЕНИЕ № 2241/2004/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2004 година относно единна рамка на Общността за прозрачност на професионалните квалификации и умения (Европас)
РЕШЕНИЕ № 2367/2002/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2002 година относно статистическата програма на Общността от 2003 до 2007 г.
РЕШЕНИЕ № 507/2001/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 март 2001 година относно съвкупността от действия по отношение на трансевропейската мрежа за събиране, производство и разпространение на статистически данни за търговията със стоки в рамк...
РЕШЕНИЕ № 649/2005/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 април 2005 година за изменение на Решение № 1419/1999/ЕО за установяване на действията на Общността за събитието "Европейска столица на културата" за годините от 2005 до 2019
РЕШЕНИЕ № 854/2005/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И КОМИСИЯТА от 11 май 2005 година относно създаване на многогодишна програма за насърчаване на по-безопасно използване на Интернет и нови онлайн технологии
РЕШЕНИЕ №2317/2003/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 декември 2003 година за приемане на програма за повишаване на качеството на висшето образование и за насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни("Ера...
РЕШЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД от 4 март 2004 година относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на ...
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА № 790/2004/ЕО от 21 април 2004 година за създаване на програма за действие на Общността за популяризиране на органите, които функционират на европейско равнище в областта на младежта
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА oт 30 юни 2003 година относно установяване съгласно Директива 95/ 46/ ЕО на Европейския парламент и Съвета на нивото на адекватната защита на личните данни в Аржентина
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 10 август 2001 година относно образеца на доклад, който държавите-членки попълват в съответствие с член 9 от Директива 1999/94/ЕО
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 10 декември 2004 година относно изменение на Приложението към Директива 95/57/ЕО на Съвета относно събирането на статистическа информация в областта на туризма, свързана със списъците със страни
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 11 април 2007 година за изменение на Решение 2004/452/ЕО за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14 май 2004 година относно адекватната защита на лични данни, съдържащи се в регистрацията на имената на пътниците по въздух, предавани в Бюрото за митническа и гранична защита на САЩ
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14 януари 2005 година за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управлението на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/20...
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 15 юни 2001 година относно общите договорни клаузи за трансфера на лични данни към трети страни съгласно Директива 95/46/ЕО
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 2 февруари 2007 година за изменение на Решение 2004/452/ЕО за създаване на списък от органи, на чиито изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2001 година относно констатиране съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета нивото на адекватна защита на личните данни, осигурявано от канадския закон за защита на личните сведения и електронни...
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20 октомври 2005 година относно изменение на Решение 2004/452/ЕО относно списъка с ведомствата, чиито изследователи ще имат достъп до поверителни данни за научни цели
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 21 ноември 2003 година за подходящата защита на личните данни в Guernsey
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 26 юли 2000 година относно Директива 95/46/EО на Европейския парламент и на Съвета за достатъчната защита на личните данни, предоставяни в Швейцария
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 26 юли 2000 година съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно адекватността на защитата, гарантирана от принципите за защита на личната неприкосновеност и свързаните с това често задавани въпроси, п...
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 27 декември 2001 година относно общите договорни клаузи за трансфера на лични данни към лицата, които ги обработват установени в трети страни съгласно Директива 95/46/ЕО
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 27 декември 2004 година относно изменение на Решение 2001/497/ЕО относно въвеждането на алтернативен комплект общи договорни клаузи за прехвърляне на лични данни в трети страни
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 28 април 2004 година относно адекватното ниво на защита на личните данни на остров Ман
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29 април 2004 година относно създаване на списък от органи, на чийто изследователи е разрешен достъп до поверителни данни за научни цели
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2005 година за изменение на допълнение Б към приложение XII към Акта за присъединяване от 2003 г. относно някои предприятия от месния, млечния и рибния сектор в Полша
1 2