1 2
17. Право, отнасящо се до предприятията ( 0 структури и 109 документа )
ДВАНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА В ОБЛАСТТА НА ДРУЖЕСТВЕНОТО ПРАВО от 21 декември 1989 година относно едноличните дружества с ограничена отговорност
ДИРЕКТИВА 2001/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество
ДИРЕКТИВА 2001/84/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 2001 година относно правото на препродажба в полза на автора на оригинално произведение на изкуството
ДИРЕКТИВА 2001/86/ЕO НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица
ДИРЕКТИВА 2003/123/ЕО НА СЪВЕТА от 22 декември 2003 година относно изменение на Директива 90/435/ЕИО относно общата система за данъчно облагане на дружества-майкии и дъщерни дружества от различни държави-членки
ДИРЕКТИВА 2003/15/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и...
ДИРЕКТИВА 2003/38/ЕО НА СЪВЕТА от 13 май 2003 година за изменение на Директива 78/660/ЕИО относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества по отношение на суми, изразени в евро
ДИРЕКТИВА 2003/49/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 2003 година относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки
ДИРЕКТИВА 2003/58/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2003 година за изменение на Директива 68/151/ЕИО на Съвета относно изискванията за оповестяване по отношение на някои видове дружества
ДИРЕКТИВА 2004/25/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година относно оферти за вливане
ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост
Директива 2004/76/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно изменение на Директива 2003/96/ЕО относно възможността за някои държави-членки да прилагат преходни периоди за приложение на обща система на данъчно облагане на плащания на лихви и авторск...
ДИРЕКТИВА 2005/19/ЕС НА СЪВЕТА от 17 февруари 2005 година относно изменение на Директива 90/434/ЕИО 1990 относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на...
ДИРЕКТИВА 2005/56/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 октомври 2005 година относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност
ДИРЕКТИВА 78/660/ЕИО НА СЪВЕТА от 25 юли 1978 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества
ДИРЕКТИВА 83/349/ЕИО НА СЪВЕТА от 13 юни 1983 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети
ДИРЕКТИВА 92/100/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 ноември 1992 година относно правото на отдаване под наем и в заем и относно някои права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост
ДИРЕКТИВА 92/101/ЕИО НА СЪВЕТА от 23 ноември 1992 година за изменение на Директива 77/91/ЕИО относно учредяването на акционерни дружества и поддържането и промяната на техния капитал
ДИРЕКТИВА 93/83/ЕИО НА СЪВЕТА от 27 септември 1993 година относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване
ДИРЕКТИВА 93/98/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 октомври 1993 година за хармонизиране на срока за закрила на авторското право и някои сродни права
ДИРЕКТИВА 98/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения
ДИРЕКТИВА 98/71/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 2000/35/ЕО от 29 юни 2000 година относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 2001/65/ЕО от 27 септември 2001 година допълваща и изменяща Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и консолидираните отчети на някои видове дружес...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 2003/72/ЕО от 22 юли 2003 година за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество (ЕКД) относно участието на работниците и служителите
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 84/253/ЕИО от 10 април 1984 година приета на основание член 54, параграф 3, б. "ж" от Договора, относно одобряването на лицата, натоварени с извършването на задължителни проверки на счетоводни документи
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 16 декември 1986 година относно правната закрила на топографията на полупроводникови изделия
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 27 ноември 1984 година относно преразглеждане на сумите изразени в екю в Директива 78/660/ЕИО
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 21 ноември 2002 относно изискванията за предоставяне на статистически данни на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки
ЕДИНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1989 година относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 февруари 2005 година относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 23 октомври 2003 година относно операциите на участващите държави-членки с техните оборотни наличности в чуждестранна валута съгласно член 31.3. на Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и н...
ПРОТОКОЛ относно Мадридското споразумение по отношение на международната регистрация на търговски марки, прието в Мадрид на 27 юни 1989 г.
ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките
Първа Директива на Съвета от 9 март 1968 година за съгласуване на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на трети лица, с цел тези гаранции д...
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1041/2005 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2868/95, въвеждащ Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2082/2004 НА КОМИСИЯТА от 6 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 216/96 относно установяването на процедурни правила за организацията на дейността на апелативните съвети към службата за хармонизиране на вътрешния пазар...
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 569/2003 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2003 година относно изменение на Регламент (EO) № 1238/95 за установяване на правила за прилагане на Регламент (EO) № 2100/94 на Съвета относно таксите, платими на Службата за растителни сортове на Общн...
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1956/2005 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2005 година за 58-то изменение на Регламент (EО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически и юридически лица, свързани с Осама бен...
РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 1746/2003 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 18 септември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания секторен баланс на парично-финансовите институции
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1177/205 НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 за установяване на въвеждащите правила за прилагане на Регламент(ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, платими на Службата за растително многообразие...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1435/2003 НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1002/2005 НА КОМИСИЯТА от 30 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1239/95 относно предоставянето на задължителни лицензии за използване и правилата за обществена проверка и достъп до документи на службата на Общността за со...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 108/2006 НА КОМИСИЯТА от 11 януари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1238/95 НА КОМИСИЯТА от 31 май 1995 година относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за растително разнообразие
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1239/95 НА КОМИСИЯТА от 31 май 1995 година относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно производството пред Службата на Общността за растително разнообразие
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 134/2002 НА СЪВЕТА от 22 януари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2531/ 98 относно прилагането на минимални резерви от страна на Европейската централна банка
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1606/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1610/96 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 23 юни 1996 година относно създаването на сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1650/2003 НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 за правата на Общността за растително разнообразие
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1653/2003 НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно търговската марка на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1725/2003 НА КОМИСИЯТА от 29 септември 2003 година относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1745/2003 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 12 септември 2003 година относно прилагане на изискването за минимални резерви
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1751/2005 НА КОМИСИЯТА от 25 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1768/95 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 1995 година относно прилагането на правила за селскостопанското освобождаване, предвидено в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно правата на Общността за растително разнообразие
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1864/2005 НА КОМИСИЯТА от 15 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1891/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2004 година за определяне на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои п...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1910/2005 НА КОМИСИЯТА от 8 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003, относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета,...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1992/2003 НА СЪВЕТА от 27 октомври 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно търговската марка на Общността, за да се приведе в сила присъединяването на Европейската общност към протокола, свързан с Мадридското споразу...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2039/2005 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се заплащат на Службата на Общността за сор...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2086/2004 НА КОМИСИЯТА от 19 ноември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета въ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2100/94 НА СЪВЕТА от 27 юли 1994 година относно правата на Общността за растително разнообразие
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2106/2005 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2157/1999 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 23 септември 1999 година относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/96 НА КОМИСИЯТА от 5 февруари 1996 година относно установяването на процедурни правила за организацията на дейността на апелативните състави към ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки и промишлени образци)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2174/2002 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2181/2002 НА КОМИСИЯТА от 6 декември 2002 година, относно изменение на Регламент (ЕО) № 1239/95 за установяване на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, относно производствата пред Службата на Общността за расти...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2181/2004 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор “Парично-финансови институции” и Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/1...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2238/2004 г. НА КОМИСИЯТА от 29 декември 2004 година, за изменение на Регламент № 1725/2003 г., относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 г. на Европейския парламент и на ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2245/2002 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2002 година относно прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2470/96 НА СЪВЕТА от 17 декември 1996 година относно предвиждането на разширяване на условията за правото на Общността за растително разнообразие по отношение на картофите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 250/2006 НА КОМИСИЯТА от 13 февруари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически и юридически лица с оглед на ситуацията в Кот...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2506/95 НА СЪВЕТА от 25 октомври 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 относно правата на Общността за растително разнообразие
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2605/98 НА КОМИСИЯТА от 3 декември 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1768/95 относно въвеждане на правила за земеделско освобождаване, предвидено в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, за правата на Общ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2868/95 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3288/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно марката на Общността с оглед прилагането на споразуменията, подписани в рамките на Уругвайския кръг
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 329/2000 НА КОМИСИЯТА от 11 февруари 2000 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, относно таксите, плащани на Службата на Общността за растител...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 329/2007 НА СЪВЕТА от 27 март 2007 година относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 40/94 НА СЪВЕТА от 20 декември 1993 година относно търговската марка на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 422/2004 НА СЪВЕТА от 19 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно търговската марка на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 610/2007 НА КОМИСИЯТА от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във вр...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 611/2007 НА КОМИСИЯТА от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка ст...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 707/2004 НА КОМИСИЯТА от 6 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 782/2004 НА КОМИСИЯТА от 26 април 2004 година за изменение на Регламент (EО) № 2868/95 относно присъединяването на Европейската общност към протокола от Мадрид
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 873/2004 НА КОМИСИЯТА от 29 април 2004 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 за установяване на режим на Общността за защита на сортовете растения
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 985/2001 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 10 май 2001 година относно изменение на Регламент ЕЦБ/1999/4 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции
РЕГЛАМЕНТ № 2246/2202 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2002 година относно таксите, платими на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни и модели) във връзка с регистрацията на промишлен дизайн на Общността
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА (ЕО) № 993/2002 от 6 юни 2002 година за коригиране на Регламент ЕЦБ/2001/13 относно консолидирания баланс на сектор на парично-финансовите институции
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕO) № 2532/98 от 23 ноември 1998 година относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 2533/98 от 23 ноември 1998 година относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 6/2002 от 12 декември 2001 година за промишления дизайн на Общността
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2005 година относно създаването на експертна група за консултиране на Комисията и за улесняване на сътрудничеството между системите за публичен надзор върху щатни одитори и одиторски предприятия
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 15 октомври 2004 г. относно създаване на Европейски форум за управление на дружествата
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 28 април 2005 година с което се съставя група от неправителствени експерти по корпоративно управление и дружествено право
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 3 март 1989 година относно определянето някои правила за декласифицирането на документи представляващи служебна или търговска тайна
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 1990 година за изменение на Решение 89/196/ЕИО, Евратом, ЕОВС относно определянето на някои правила за декласифицирането на документи представляващи служебна или търговска тайна
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 11 ноември 1996 година относно разпростирането на правната защита на топографията на полупроводникови изделия по отношение на лицата от остров Ман
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 18 февруари 2003 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от името на остров Ман и Европейската общност за разпростиране върху остров Ма...
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 декември 1991 година относно отлагането на датата на влизане в сила на националните разпоредби за прилагане на Директива 89/104/ЕИО относно сближаване законодателствата на държавите-членки относно въвеждането на търговските марки
1 2