1 2 3
19. Зона на свободата, сигурността и правосъдието ( 0 структури и 213 документа )
АКТ НА СЪВЕТА от 19 юни 1997 година относно изготвянето, на основание член К.3 на Договора за Европейския съюз и на член 41, параграф 3 от Конвенцията за Европол, на Протокол за привилегиите и имунитетите на Европол, членовете на неговите органи, заме...
АКТ НА СЪВЕТА От 10 март 1995 година Относно изготвянето на Конвенция за опростена процедура за екстрадиция между държавите-членки на Европейския съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 12 март 1999 година за изготвянето на Протокол относно обхвата на изпирането на незаконно придобити средства в Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели и включването в Конвенцията на регистрационен ном...
АКТ НА СЪВЕТА от 16 октомври 2001 г. относно създаването на Протокол към Конвенцията за взаимопомощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 18 декември 1997 година относно изготвяне на основание член К.3 на Договора за Европейски съюз на Конвенция за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации
АКТ НА СЪВЕТА от 19 юни 1997 година относно изготвянето на Втория протокол към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности
АКТ НА СЪВЕТА от 23 юли 1996 година относно приемане на изготвения на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, Протокол за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за създаването на Европейска ...
АКТ НА СЪВЕТА от 26 юли 1995 година относно изготвянето на Конвенция, на основание на член К.3 на Договора за Европейски съюз, за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол)
АКТ НА СЪВЕТА от 26 юли 1995 година относно изготвянето на Конвенцията за използване на информационни технологии за митнически цели
АКТ НА СЪВЕТА от 27 ноември 2003 година за изработване на Протокол за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенцията за Европол), на основание на член 43, параграф 1 от тази Конвенцията
АКТ НА СЪВЕТА от 27 септември 1996 година относно изготвяне на Конвенцията относно екстрадицията между държавите-членки на Европейския съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 27 септември 1996 година,относно изготвяне на Протокол към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности
АКТ НА СЪВЕТА от 28 ноември 2002 година относно изготвянето на Протокол за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба ( Конвенция за Европол) и на Протокол за привилегиите и имунитета на Европол, членовете на неговите органи,...
АКТ НА СЪВЕТА от 29 май 2000 за създаване на Конвенция за взаимна помощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз, в съответствие с член 34 от Договора за Европейски съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 29 ноември 1996 година относно изготвяне на Протокол от 29 ноември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения, от Съда на Европейските общности на Конвенцията за...
АКТ НА СЪВЕТА от 29 ноември 1996 относно Протокол от 29 ноември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности, към Конвенцията за използването на и...
АКТ НА СЪВЕТА от 30 ноември 2000 година относно изготвяне на Протокол за изменение на член 2 и на приложението към Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенцията за Европол) Конвенция , на основание на член 43, параграф от тази К...
Второ становище на Европейския надзорен орган за защита на данните относно предложението за Рамково решение на Съвета относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
ДИРЕКТИВА 2001/51/ЕО НА СЪВЕТА от 28 юни 2001 година за допълнение на разпоредбите на член 26 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година
ДИРЕКТИВА 2001/55/ЕО НА СЪВЕТА от 20 юли 2001 година относно определянето на минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай на масов наплив на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите-членки в полагането ...
ДИРЕКТИВА 2002/90/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2002 година относно определянето на подпомагането незаконно влизане, преминаване и пребиваване
ДИРЕКТИВА 2003/109/ЕО НА СЪВЕТА от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни
ДИРЕКТИВА 2003/110/ЕО НА СЪВЕТА от 25 ноември 2003 година относно помощ в случаите на транзит за целите на извеждане от територията по въздух
ДИРЕКТИВА 2003/8/ЕО НА СЪВЕТА от 27 януари 2003година относно подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове
ДИРЕКТИВА 2003/9/ЕО НА СЪВЕТА от 27 януари 2003 година относно минималните норми за приемане в държавите-членки на лица търсещи убежище
ДИРЕКТИВА 2004/80/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно обезщетението на жертвите на престъпления
ДИРЕКТИВА 90/364/ЕИО НА СЪВЕТА от 28 юни 1990 година относно правото на пребиваване
ДИРЕКТИВА № 2001/40/ЕО НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година относно взаимното признаване на решения за експулсиране на граждани на трети страни
ДИРЕКТИВА № 2003/86/ЕО НА СЪВЕТА от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 27 май 1999 година приета от Съвета на основание член 34 от Договора за Европейски съюз, по проведените в Съвета на Европа преговори относно проекта за Конвенция за престъпленията в кибернетичното пространство
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 29 март 1999 година определена от Съвета на основание на член К.3 от Договора за Европейски съюз, относно предложената Конвенция на Организацията на обединените нации срещу организираната престъпност
ОБЩА ПОЗИЦИЯ от 6 октомври 1997 година определена от Съвета на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз към преговорите в Съвета на Европа и ОИСР относно борбата с корупцията
ПРИЛОЖЕНИЕ КОНВЕНЦИЯ за взаимна помощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз, приета от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейски съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОТОКОЛ за тълкуване чрез преюдициални заключения на Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности от Съда на Европейските общности, изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОТОКОЛ към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности, изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОТОКОЛ към Конвенцията за използването на информационна технология за митнически цели, за тълкуване чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности, , изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОТОКОЛ към Конвенцията за правна взаимопомощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз, изготвен от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейски съюз
ПРОТОКОЛ изготвен в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за изменение на Конвенцията за използването на информационна технология за митнически цели, по отношение на създаването на идентификационна база данни за митнически досиета
ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Исланди...
ПРОТОКОЛ от 12 март 1999 г., относно обхвата на изпирането на незаконно придобити средства в Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели и включването в Конвенцията на регистрационен номер на транспортните средства, изгот...
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2001/500/ПВР НА СЪВЕТА от 26 юни 2001 година относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2001/888/ПВР НА СЪВЕТА от 6 декември 2001 година за изменение на Рамково решение 2000/383/ПВР за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправката във връзка с въвеждането на еврото
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2003/577/ПВР НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно борбата срещу тероризма
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за задържане и процедурите за предаване между държавите-членки (Консолидирана версия)
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 15 март 2001 година относно правното положение в наказателния процес на жертвите от престъпления
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 юли 2002 година относно борбата с трафика на хора
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно борбата с корупцията в частния сектор
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 27 януари 2003 година относно защита на околната среда чрез наказателното право
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година относно борбата с измамата и подправянето на платежните средства, различни от парите в брой
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 28 ноември 2002 година за укрепване на наказателноправната рамка за противодействие на подпомагането на незаконното влизане, транзит и престой
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 29 май 2000 година относно засилване на защитата срещу фалшифициране на пари чрез наказателни и други санкции, с оглед пускането в обращение на еврото
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1030/2002 НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1116/2001 НА СЪВЕТА от 5 юни 2001 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3677/90 относно определяне на мерки, които трябва да се предприемат с цел да се ограничи отклоняването на някои вещества за незаконно производство на наркотични...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 302/93 НА СЪВЕТА от 8 февруари 1993 година за създаване на Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3677/90 НА СЪВЕТА от 13 декември 1990 година относно определяне на мерки, които трябва да се предприемат с цел да се ограничи отклоняването на някои вещества за незаконно производство на наркотични и психотропни вещества
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3769/92 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 1992 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕИО) № 3677/90 на Съвета относно определяне на мерки, които трябва да се предприемат с цел да се ограничи отклоняването на някои вещества за незако...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 111/2005 НА СЪВЕТА от 22 декември 2004 година относно определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1206/2001 НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански и търговски дела
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1277/2005 НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2005 година относно установяване на правилата за прилагане на Регламент(ЕО) 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно прекурсорите на наркотичните вещества и на Регламент(ЕО) 111/2005 относно ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1889/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 октомври 2005 година относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 24241/2001 НА СЪВЕТА от 6 декември 2001 година относно разработване на второ поколение Шенгенска информационна система
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1035/97 НА СЪВЕТА от 2 юни 1997 година за създаване на Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1091/2001 НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година за свободното движение с виза за дългосрочно пребиваване
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1232 НА КОМИСИЯТА от 9 юли 2002 година за замяна на приложението към Регламент (ЕИО) № 3677/90 на Съвета относно определяне на мерки, които трябва да се предприемат с цел да се ограничи отклоняването на някои вещества за незаконно прои...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1339/2001 НА СЪВЕТА от 28 юни 2001 година за разширяване на действието на Регламент (ЕО) № 1338/2001 относно определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране, към държавите-членки, които не са приели еврото за с...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1346/2000 НА СЪВЕТА от 29 май 2000 година относно производството по несъстоятелност
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1496/2002 НА КОМИСИЯТА от 21 август 2002 година за изменение на приложение І (правила за подсъдност по член 3, параграф 2 и в член 4, параграф 2) и на приложение ІІ (списък на компетентни съдилища или органи) към Регламент (ЕО) № 44/20...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1560/2003 НА КОМИСИЯТА от 2 септември 2003 година относно определяне условията за прилагане на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна за разгле...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1610/2000 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2000 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3769/92 за прилагане и изменение на Регламент (ЕИО) № 3677/90 на Съвета относно определяне на мерки, които трябва да се предприемат с цел да се ограничи отк...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1651/2003 НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент(ЕО) № 302/93 относно създаването на Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1652/2003 НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1035/97 за създаване на Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1683/95 НА СЪВЕТА от 29 май 1995 година относно определяне на единен формат за визи
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2220/2000 НА СЪВЕТА от 28 септември 2000 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 302/93 за създаване на Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2414/2001 НА СЪВЕТА от 7 декември 2001 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 относно определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2725/2000 НА СЪВЕТА От 11 декември 2000 година относно създаването на система “Евродак” за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 273/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година относно прекурсорите на наркотичните вещества
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3294/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 302/93 за създаване на Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 333/2002 НА СЪВЕТА от 18 февруари 2002 година за единния формат на формуляра за поставяне на визите, които се издават от държавите-членки на лицата, които притежават пътен документ, който не е признат от държавата-членка, която е изгот...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 334/2002 НА СЪВЕТА от 18 февруари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/95 относно определяне на единен формат за визи
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 343/2003 НА СЪВЕТА от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 407/2002 НА СЪВЕТА от 28 февруари 2002 година относно определяне на някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на системата "Евродак" за сравняване на дактилоскопичните отпечатъци с цел ефективното п...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 415/2003 НА СЪВЕТА от 27 февруари 2003 година относно издаването на визи на границата, включително и на транзитно преминаващите моряци
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 44/2001 НА СЪВЕТА от 22 декември 2000 година относно подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 789/2001 НА СЪВЕТА от 24 април 2001 година относно запазване на правомощията на Съвета по прилагане на определени подробни разпоредби и практически процедури за проучване на исканията за издаване на виза
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 790/2001 НА СЪВЕТА от 24 април 2001 година относно прехвърляне на изпълнителни правомощия на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби и практически процедури за извършването на граничния контрол и наблюдение
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 790/2001 НА СЪВЕТА от 24 април 2001година относно прехвърляне на изпълнителни правомощия на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби и практически процедури за извършването на граничния контрол и наблюдение
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 988/2002 НА СЪВЕТА от 3 юни 2002 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3677/90 относно определяне на мерки, които трябва да се предприемат с цел да се ограничи отклоняването на някои вещества за незаконно производство на наркотични ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №. 539/2001 НА СЪВЕТА от 15 март 2001 година Относно определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изиск...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1348/2000 НА СЪВЕТА от 29 май 2000 година относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №2201/2003 НА СЪВЕТА от 27 ноември 2003 година относно подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) №1347/2000
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №273/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 февруари 2004 година относно прекурсорите на наркотичните вещества
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №453/2003 НА СЪВЕТА от 6 март 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 относно определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чии...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №693/2003 НА СЪВЕТА от 14 април 2003 година за създаване на документ за улеснен транзит (FTD) и на документ за улеснен транзит с влак (FRTD), както и за изменение на Общите консулски инструкции и на Общия наръчник
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №694/2003 НА СЪВЕТА от 14 април 2003 година относно единни формати за документ за улеснен тарнзит (FTD) и за документ за улеснен транзит с влак (FRTD), предвидени в Регламент (ЕО) №693/2003
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №743/2002 НА СЪВЕТА от 25 април 2002 година относно създаване на обща рамка на Общността за дейности за улесняване на прилагането на съдебното сътрудничество по граждански дела
РЕШЕНИЕ 2001/419/ПВР НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година относно предаването на проби от контролирани вещества
РЕШЕНИЕ 2001/420/ЕО НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година за приемане на части V и VІ и приложение 13 от Общите консулски инструкции относно визите и приложение 6а към Общото ръководство във връзка с визите за дългосрочно пребиваване, които са валидни едновр...
РЕШЕНИЕ 2001/427/ПВР НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година за създаване на Европейска мрежа за предотвратяване на престъпността
1 2 3