1
20. Европа на хората ( 0 структури и 13 документа )
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 93/109/ЕО от 6 декември 1993 година, с която се определят подробни условия за упражняване на правото на глас и кандидатиране в избори за Европейския парламент от граждани на Съюза, които пребивават в държава-членка, на която не са ...
ДИРЕКТИВА 2000/43/ЕО НА СЪВЕТА от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица, без разлика на расата или етническия произход
ДИРЕКТИВА 2004/38/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки, за изменение на Регламент...
ДИРЕКТИВА 90/364/ЕИО НА СЪВЕТА от 28 юни 1990 година относно правото на пребиваване
ДИРЕКТИВА 96/30/ЕО НА СЪВЕТА от 13 май 1996 година за изменение на Директива 94/80/ЕО определяща подробните условия, при които гражданите на Съюза, пребиваващи в държава-членка, чиито граждани не са, упражняват правото си да избират и да бъдат избирани...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/364/ЕИО от 28 юни 1990 година относно правото на пребиваване
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 90/365/ЕИО от 28 юни 1990 година относно правото на пребиваване на наемните работници и на лицата на свободна практика, които са преустановили професионалната си дейност
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 93/96/ЕИО от 29 октомври 1993 година относно правото на пребиваване на студентите
Поправка на Решение 2007/252/ПВР от 19 април 2007 година за създаване за периода 2007—2013 г. На специална програма „Основни права и гражданство“ като част от общата програма „Основни права и правосъдие“ (Официален вестник на Европейския съюз L 110 от ...
ПРОТОКОЛ 15 относно преходните периоди за установяването на свободно движение на лица (Швейцария и Лихтенщайн)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 2252/2004 НА СЪВЕТА от 13 декември 2004 година относно стандартите за отличителните знаци за сигурност и биометричните данни в паспортите и документите за пътуване, издавани от държавите-членки
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 311/76 от 9 февруари 1976 година относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници
РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА от 25 юни 1996 година относно утвърждаването на временен документ за пътуване
1