1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Регламенти ( 0 структури и 11983 документа )
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1268/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 205/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 януари 2012 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с източника и параметрите на данните, които следва да се докладват от д...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 244/2012 НА КОМИСИЯТА от 16 януари 2012 година за допълване на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна методологична рамка за изчи...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 268/2012 НА КОМИСИЯТА от 25 януари 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 272/2012 НА КОМИСИЯТА от 7 февруари 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на агенциите з...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 286/2012 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2012 година за изменение, с цел включване на наименование на ново текстилно влакно, на приложение I и, за целите на привеждане в съответствие с техническия напредък, на приложения VIII и IX ...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 310/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1569/2007 за създаване на механизъм за определяне на еквивалентността на счетоводните стандарти, прилагани от емитенти на ценни книжа от трети ...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 311/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои аспекти, свързани с проспекти и...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 312/2012 НА КОМИСИЯТА от 9 януари 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 973/2010 на Съвета за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните обла...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 32/2012 НА КОМИСИЯТА от 14 ноември 2011 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо много...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 363/2012 НА КОМИСИЯТА от 23 февруари 2012 година относно процедурните правила за признаването и оттеглянето на признаване на мониторингови организации, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 392/2012 НА КОМИСИЯТА от 1 март 2012 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 446/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за съдържанието и формата на периодичните отчети...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 447/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг с регулаторни технически стандарти за оценката на съответстви...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 448/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти за представянето на информация, която агенциите за ...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 449/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията, която агенциите за кредитен рей...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 486/2012 НА КОМИСИЯТА от 30 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 по отношение на формата и съдържанието на проспекта, основния проспект, резюмето и окончателните условия, както и по отношение на изискван...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 603/2012 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многост...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 826/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2012 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за уведомяване и оповестяване във ...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 862/2012 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект, информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен о...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 874/2012 НА КОМИСИЯТА от 12 юли 2012 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 880/2012 НА КОМИСИЯТА от 28 юни 2012 година за допълнение към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на транснационалното сътрудничество и преговорите за сключване на договори от страна на организациите на производ...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 918/2012 НА КОМИСИЯТА от 5 юли 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение във връзка с определенията,...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 919/2012 НА КОМИСИЯТА от 5 юли 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение по отношение на регулаторни...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 946/2012 НА КОМИСИЯТА от 12 юли 2012 година за допълване на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата относно глобите, налагани на агенциите за кредитен рейтинг от страна на Евр...
Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 16 януари 2012 година за допълване на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна методологична р...
Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012 на Комисията от 1 март 2012 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини
Поправка на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Поправка на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социале...
Поправка на Регламент (ЕО) № 2229/2004 на Комисията от 3 декември 2004 година относно оределяне нa допълнтителни подробни правила зa изпъление на четвъртия етап на работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета
Поправка на Регламент (ЕО) № 2488/2000 на Съвета от 10 ноември 2000 година за поддържане замразяването на средства по отношение на господин Милошевич и свързаните с него лица и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1294/1999 и (ЕО) № 607/2000, както и на член...
Поправка на Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка
Поправка на Регламент (ЕО) № 913/2008 на Комисията от 18 септември 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата - (Официален вестник на Европейския съюз L 251 от 19 септември 2008 г.)
Поправка на Регламент (ЕО) № 914/2008 на Комисията от 18 септември 2008 година относно определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо - (Официален вестник на Европейския съюз L 251 от 19 септември 2008 г.)
Поправка на Регламент (ЕС) № 1235/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година за изменение по отношение на фармакологичната бдителност за лекарствените продукти за хуманна употреба на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване н...
Поправка на Регламент (ЕС) № 130/2012 на Комисията от 15 февруари 2012 година относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на достъпа до превозното средство и маневреността и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2...
Поправка на Регламент (ЕС) № 258/2011 на Комисията от 16 март 2011 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на керамични плочки с произход от Китайската народна република(Официален вестник на Европейския съюз L 70 от 17 март 2011 г.)
Поправка на Регламент (ЕС) № 351/2012 на Комисията от 23 април 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за одобрение на типа, отнасящи се до монтирането в моторните превозни...
Поправка на Регламент (ЕС) № 404/2010 на Комисията от 10 май 2010 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове колела от алуминий с произход от Китайската народна република
Поправка на Регламент (ЕС) № 488/2012 на Комисията от 8 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 658/2007 на Комисията относно размера на финансовите санкции при нарушения на някои задължения във връзка с разрешения за пускане на пазара, издаде...
Поправка на Регламент (ЕС) № 57/2011 нa Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 г., приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (Официал...
Поправка на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
Поправка на Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяван...
Поправка на Регламент (ЕС) № 653/2012 на Комисията от 17 юли 2012 г. за образуване на процедура по преразглеждане във връзка с „нов износител“ на Регламент (ЕО) № 192/2007 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на полиетил...
Поправка на Регламент (ЕС) № 692/2012 на Съвета от 24 юли 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2012 и Регламент (ЕС) № 44/2012 по отношение на защитата на Manta birostris и някои възможности за риболов
Поправка на Регламент (ЕС) № 699/2012 на Комисията от 30 юли 2012 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове принадлежности за тръбопроводи от желязо или стомана с произход от Русия и Турция
Поправка на Регламент (ЕС) № 771/2012 на Комисията от 23 август 2012 година за подлагане на вноса на биоетанол с произход от Съединените американски щати на регистриране при прилагане на член 24, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относн...
Поправка на Регламент (ЕС) № 794/2012 на Комисията от 5 септември 2012 година относно преходните мерки, засягащи списъка на Съюза на ароматизантите и изходните материали, установен в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент ...
Поправка на Регламент (ЕС) № 833/2012 на Комисията от 17 септември 2012 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио на ролки с произход от Китайската народна република
Поправка на Регламент (ЕС) № 90/2011 на Комисията от 3 февруари 2011 година за определяне на подробни правила за прилагане на режима на лицензии за износ в сектора на птичето месо
Поправка на Регламент (ЕС) № 927/2012 на Съвета от 16 юли 2012 година за определяне на срока в случай на неоползотворяване на възможности за риболов съгласно протокола, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за...
Поправка на Регламент (ЕС) № 966/2010 на Комисията от 27 октомври 2010 година за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 91/2009 на Съвета върху вноса на някои скрепителни елем...
Поправка на Регламент (ЕС) № 976/2012 на Комисията от 23 октомври 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 165/2011 за приспадане на прекомерния риболов през 2010 г. от някои квоти за скумрия, отпуснати на Испания за 2011 г. и за следващите години
Поправка на Регламент (ЕС, Евратом) № 1080/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 102/2012 на Съвета от 27 януари 2012 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република и Украйна, разширено с цел да обхване ...
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1095/2012 на Комисията от 22 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1155/2012 на Комисията от 5 декември 2012 г. за изменение за 183-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и об...
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 314/2012 на Комисията от 12 април 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 и Регламент (ЕО) № 436/2009 по отношение на придружителните документи при превоза на лозаро-винарските продукти, както и на р...
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 648/2012 на Комисията от 25 юли 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 673/2012 на Съвета от 23 юли 2012 година за прилагане на член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 742/2012 на Съвета от 16 август 2012 година за прилагане на член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 793/2012 на Комисията от 5 септември 2012 година за приемане на предвидения в Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в приложение I към...
Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 799/2012 на Комисията от 5 септември 2012 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията за целите на уравняването на сметки на ЕФГЗ и...
Поправка на Регламент за изпълнение 2012/544/ОВППС на Съвета от 25 юни 2012 година за прилагане на член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия
Поравка на Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент (ЕС) № 961/2010
Р ЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1150/2012 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
Рeгламент (ЕИО) № 1454/86 на Съвета от 13 май 1986 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 136/66/ЕИО относно създаване на обща организация на пазара на масла и мазнини
РEГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1458/89 НА КОМИСИЯТА от 26 май 1989 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1936/79 относно установяване на подробни правила за прилагане на възстановявания при производството на зехтин, използван за производството на определени конс...
Рeгламент (ЕИО) № 2048/87 на Комисията от 10 юли 1987 година относно определяне на подробни правила за прилагане на специални мерки за внос на маслиново масло с произход от Тунис
РEГЛАМЕНТ (ЕИО) № 231/85 НА СЪВЕТА от 29 януари 1985 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 136/66/ЕИО относно създаване на обща организация на пазара на масла и мазнини
РEГЛАМЕНТ (ЕИО) № 27/85 НА КОМИСИЯТА от 4 януари 1985 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2262/84 относно определяне на специални мерки за зехтина
Рeгламент (ЕИО) № 2940/80 на Комисията от 13 ноември 1980 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 1936/79 относно установяване на подробни правила за прилагане на възстановяване на производствени разходи за маслиново масло, използвано при произво...
РEГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3067/85 НА СЪВЕТА от 29 октомври 1985 година относно установяване на критерии за предоставяне на пазара на Общността за растителни масла за доставка като хранителна помощ
Рeгламент (ЕИО) № 3170/87 на Комисията от 23 октомври 1987 година относно определяне на подробни правила за прилагане на специални мерки за внос на маслиново масло с произход от Тунис
РEГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3453/80 НА СЪВЕТА от 22 декември 1980 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 154/75 относно създаване на регистър на маслиновите насаждения в държавите-членки, произвеждащи зехтин
РEГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3454/80 НА СЪВЕТА от 22 декември 1980 година относно изменение на Регламент (ЕИО) № 136/66/ЕИО относно създаване на обща организация на пазара на масла и мазнини и на Регламент (ЕИО) № 516/77 относно общата организация на пазара на пр...
РEГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3519/83 НА СЪВЕТА от 12 декември 1983 година относно установяване на определени мерки за мастни киселини , получени от рафиниране на вторични продукти от зехтин или масло от маслиново кюспе
РEГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3818/85 НА КОМИСИЯТА от 30 декември 1985 година за изменение на някои регламенти, свързани с маслата и мазнините вследствие присъединяването на Испания и Португалия
РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 1476/95 НА КОМИСИЯТА от 28 юни 1995 година относно установяване на специални подробни правила за прилагане на режим за разрешителни за внос на зехтин
РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 1581/96 НА СЪВЕТА от 30 юли 1996 година за изменение на Регламент № 136/66/ЕИО относно създаване на обща организация на пазара на масла и мазнини
РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 1639/98 НА СЪВЕТА от 20 юли 1998 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2261/84 относно установяване на общи правила за отпускане на помощ за производство на зехтин и помощ за организации на производителите на зехтин
РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 1948/95 НА КОМИСИЯТА от 7 август 1995 година относно установяване на специфични мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 974/95 в сектор зехтин
РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 2005/97 НА СЪВЕТА от 9 октомври 1997 година относно определяне на определени правила за прилагане на специални мерки при вноса на зехтин с произход от Алжир
РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 2006/97 НА СЪВЕТА от 9 октомври 1997 година относно установяване на определени правила за прилагане на специални мерки при вноса на зехтин с произход от Мароко
РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 2007/97 НА СЪВЕТА от 9 октомври 1997 година относно установяване на определени правила за прилагане на специални мерки при вноса на зехтин с произход Ливан
РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 2008/97 НА СЪВЕТА от 9 октомври 1997 година относно установяване на определени правила за прилагане на специални мерки при вноса на зехтин и други определени селскостопански продукти с произход от Турция
РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 2126/96 НА КОМИСИЯТА от 5 ноември 1996 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2543/95 относно установяване на специални подробни правила за прилагане на система от разрешителни за износ на зехтин
РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 2138/97 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 1997 година относно определяне на границите на еднородните производствени зони на зехтин
РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 2543/95 НА КОМИСИЯТА от 30 октомври 1995 година относно установяване на подробни правила за прилагане на режим за разрешителни за износ на зехтин
РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 3498/93 НА КОМИСИЯТА от 20 декември 1993 година относно определяне на правопораждащите факти, приложими специално към сектор зехтин
РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 636/95 НА СЪВЕТА от 20 февруари 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2261/84 относно установяване на общи правила за предоставяне на помощ за производство на зехтин и помощ за организациите на производители на зехтин
РEГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕИО) № 393/87 от 9 февруари 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1963/79 относно установяване на подробни правила за прилагане на възстановявания при производството за растително масло, използвано при производството на ...
Рeгламент на Съвета (ЕИО) № 168/87 от 19 януари 1987 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2261/84 относно определяне на общи правила за предоставянето на помощ за производство на маслиново масло и помощ за организации на производители на маслиново ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 822/2009 НА КОМИСИЯТА от 27 август 2009 година за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допус...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1488/96 НА СЪВЕТА от 23 юли 1996 година относно финансови и технически мерки (MEDA), които съпътстват реформата на икономическите и социалните структури в рамките на евро-средиземноморското партньорство
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 842/2011 НА КОМИСИЯТА от 19 август 2011 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент (Е...
РЕГЛАМЕНТ ( ЕО) № 1252/2003 НА КОМИСИЯТА от 14 юли 2003 година за определяне на дерогациите от Регламент( ЕО) № 800/1999 относно продуктите под форма на стоки, необхванати от приложение I към Договора, изнасяни в трети страни, различни от Чехия, Естони...
РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1020/2002 НА КОМИСИЯТА от 13 юни 2002 година относно изменение на Регламент (EИО) )№ 2958/93 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент № 2019/93(EИО) на Съвета относно специфичните мерки за доставка на някои земе...
РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1255/96 НА СЪВЕТА от 27 юни 1996 година отменящ временно автономните митни сборове по Общата митническа тарифа за определени индустриални и селскостопански продукти (Консолидирана версия)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...