1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Директиви ( 0 структури и 2207 документа )
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 18 ноември 1971 година относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 30 март 1983 година относно приспособяване към техническия прогрес на приложения II, III, IV и V към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични про...
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 6 ноември 1985 година за изменение на приложението към Директива 82/471/ЕИО на Съвета относно някои продукти, използвани при храненето на животните
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 75/319/ЕИО от 20 май 1975 г. за сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби относно лекарствените средства
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 12 юни 1972 година относно хармонизиране на законовите, подзаконовите или административните разпоредби относно режима на данъка върху оборота и акцизите, приложими при международни пътувания
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 13 декември 1976 година за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица ...
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 22 юни 1988 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прякото застраховане, различно от животозастраховането, и формулираща разпоредби за улесняване ефективнот...
ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ДИРЕКТИВА 98/16/ЕО НА КОМИСИЯТА от 5 март 1998 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани...
ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ДИРЕКТИВА 2000/11/ЕО НА КОМИСИЯТА от 10 март 2000 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложениe II към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични...
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ДИРЕКТИВА 97/45/ЕО НА КОМИСИЯТА от 14 юли 1997 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-...
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ДИРЕКТИВА 98/62/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 септември 1998 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свъ...
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ДИРЕКТИВА 2000/6/EO НА КОМИСИЯТА от 29 февруари 2000 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения II, III, VI и VII към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, с...
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 2002/34/ЕО от 15 април 2002 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Приложения ІІ, ІІІ и VІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателството на държавите-членки по отнош...
ДВАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА 91/1/ЕО НА КОМИСИЯТА от 10 януари 1997 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с ко...
ДВАНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА 93/117/ЕО НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1993 година относно установяване на методи за анализ на Общността за официален контрол на фуражите
ДВАНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 20 февруари 1990 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки ...
ДВАНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА В ОБЛАСТТА НА ДРУЖЕСТВЕНОТО ПРАВО от 21 декември 1989 година относно едноличните дружества с ограничена отговорност
ДЕВЕТА ДИРЕКТИВА 87/137/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 2 февруари 1987 година относно привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки ...
ДЕВЕТА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 31 юли 1981 година относно определяне на методи на Общността за анализ за официален контрол върху храните за животни
Девети годишен доклад за изпълнението на Съвместно действие на Съвета от 12 юли 2002 г. относно приноса на Европейския съюз в борбата срещу дестабилизиращото натрупване и разпространение на леко стрелково и малокалибрено оръжие (2002/589/ОВППС) - (2010...
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА 96/41/ЕО НА КОМИСИЯТА от 25 юни 1996 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-чле...
ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА 2012/50/ЕС НА КОМИСИЯТА от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от огран...
ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА 2012/51/ЕС НА КОМИСИЯТА от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от огран...
ДЕРЕКТИВА 78/318/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 декември 1977 година за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно системи на чистачки и устройства за миене на моторни превозни средства
ДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 25 юли 1984 година относно въвеждане на методи за анализ на Общността за провеждането на официален контрол на храните за животни
ДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 31 юли 1984 година относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки в областта на данъците върху оборота, за изменение на Директива 77/388/ЕИО - прилагане на данъка върху добавената стойност при отдаване на...
ДИРEКТИВА НА СЪВЕТА 75/129/EЕС от 17 февруари 1975 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно колективните уволнении
ДИРEКТИВА НА СЪВЕТА 80/987/ЕИО от 20 октомври 1980 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на работодателя
ДИРЕКТИВА 71/144/EИО НА СЪВЕТА от 22 март 1971 година относно продължаване на крайния срок, определен в член 10 от Директива на Съвета от 27 юни 1967 година относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби относно класифика...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/91/ЕИО от 3 ноември 1992 година за минималните изисквания за подобряване безопасността и опазване здравето на работниците в отрасли, свързани с добива на минерални суровини чрез сондиране (единадесета специална директива по сми...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 93/109/ЕО от 6 декември 1993 година, с която се определят подробни условия за упражняване на правото на глас и кандидатиране в избори за Европейския парламент от граждани на Съюза, които пребивават в държава-членка, на която не са ...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 94/33/ЕО от 22 юни 1994 година за закрила на младите хора на работното място
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 19 декември 1991 година за изменение на Директива 69/169/EИО с цел да се продължат и модифицират освобождаванията, предоставени на Дания и Ирландия във връзка с облекченията за пътуващи
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 юни 1999 година относно Споразумението за организацията на работното време на морските лица, сключено между Сдружението на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Федерацията на синдикатите на транспортните работ...
ДИРЕКТИВА (91/439/ЕИО) НА СЪВЕТА ОТ 29 ЮЛИ 1991 ГОДИНА ОТНОСНО СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ДИРЕКТИВА (ЕО) 2006/13/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2006 година относно изменение на приложения І и ІІ на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на нежелани вещества в храните на животните, като диоксини и диоксиноподо...
ДИРЕКТИВА 1999/10/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 март 1999 година относно предвиждане на дерогации от разпоредбите на член 7 от Директива 79/112/EИО на Съвета по отношение на етикетирането на храни
ДИРЕКТИВА 1999/103/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 24 януари 2000 година за изменение на Директива 80/181/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици
ДИРЕКТИВА 1999/105/ЕО НА СЪВЕТА от 22 декември 1999 година относно търговията с горски репродуктивен материал
ДИРЕКТИВА 1999/13/ЕО НА СЪВЕТА от 11 март 1999 година за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации
ДИРЕКТИВА 1999/16/ЕО НА КОМИСИЯТA от 16 март 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 77/540/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държвите-членки
ДИРЕКТИВА 1999/17/ЕО НА КОМИСИЯТА от 18 март 1999 за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/761/ЕИО на Съвета по отношение на фаровете за моторни превозни средства, които функционират като дълги светлини и/или като къси светлин...
ДИРЕКТИВА 1999/18/ЕО НА КОМИСИЯТА от 18 март 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/762/ЕИО на Съвета относно предните фарове за мъгла за моторни превозни средства и лампите с нажежаема жичка за такива фарове
ДИРЕКТИВА 1999/19/ЕО НА КОМИСИЯТА от 18 март 1999 година за изменение на Директива 97/70/ЕО на Съвета за установяване на хармонизиран режим на безопасност на риболовни съдове с дължина равна или по-голяма от 24 метра
ДИРЕКТИВА 1999/2/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение
ДИРЕКТИВА 1999/20/ЕО НА СЪВЕТА от 22 март 1999 година за изменение на Директиви 70/524/ЕИО относно добавките в храните за животни, 82/471/ЕИО относно някои продукти, използвани при храненето на животните 95/53/ЕО относно определяне на принципите за рег...
ДИРЕКТИВА 1999/22/ЕО НА СЪВЕТА от 29 март 1999 година относно държането на диви животни в зоологически градини
ДИРЕКТИВА 1999/23/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 април 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 93/33/ЕИО на Съвета относно устройствата за защита срещу неразрешена употреба на двуколесните или триколесните моторни превозни сре...
ДИРЕКТИВА 1999/24/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 април 1999 година за изменение, съобразно техническия прогрес, на Директива 93/32/ЕИО на Съвета относно устройството, осигуряващо задържането на пасажерите на двуколесните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 1999/24/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 април 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 93/32/ЕИО на Съвета относно устройството, осигуряващо задържането на пътниците в двуколесните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 1999/27/ЕО НА КОМИСИЯТА от 20 април 1999 година относно въвеждане на общностни методи за анализ при дозирането на ампролиум, диклазурил и карбадокс във храните за животни за изменение на Директиви 71/250/ЕИО, 73/46/ЕИО и за отмяна на Директив...
ДИРЕКТИВА 1999/28/ЕО НА КОМИСИЯТА от 21 април 1999 година за изменение на приложението към Директива 92/14/ЕИО на Съвета за ограничаване експлоатацията на самолети, които са предмет на част ІІ, глава 2, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за междуна...
ДИРЕКТИВА 1999/3/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 22 февруари 1999 година относно съставянето на списък на Общността за храни и хранителни съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение
ДИРЕКТИВА 1999/31 НА СЪВЕТА от 26 април 1999 година относно депониране на отпадъци
ДИРЕКТИВА 1999/32/ЕО НА СЪВЕТА от 26 април 1999 година относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива и за изменение на Директива 93/12/EИО
ДИРЕКТИВА 1999/33/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 май 1999 година за изменение на Директива 67/548/ЕИО на Съвета по отношение на етикeтиране на някои опасни вещества в Австрия и Швеция
ДИРЕКТИВА 1999/34/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 май 1999 година за изменение на Директива 85/374/ЕИО на Съвета относно сближаване на законовите, подзаконовите и административни разпоредби на държавите-членки относно отговорността за деф...
ДИРЕКТИВА 1999/35/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година относно система за задължителни инспекции за безопасна работа при редовни услуги от ро-ро фериботи и бързоходни пътнически плавателни съдове
ДИРЕКТИВА 1999/36/EО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година относно транспортируемото оборудване под налягане
ДИРЕКТИВА 1999/37/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства
ДИРЕКТИВА 1999/38/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година за второ изменение и допълнение на Директива 90/394/ЕИО за защита на работниците от рисковете, свързани с въздействието на канцерогени по време на работа, и за разширяването й с мутагени
ДИРЕКТИВА 1999/40/ЕО НА КОМИСИЯТА от 6 май 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 79/622/ЕИО на Съвета относно защитните конструкции при преобръщане на колесни селскостопански или горски трактори (статични изпитвания)
ДИРЕКТИВА 1999/40/ЕО НА КОМИСИЯТА от 6 май 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 79/622/ЕИО на Съвета относно защитните устройства при преобръщане на колесни селскостопански или горски трактори (статични изпитвания)
ДИРЕКТИВА 1999/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юни 1999 година относно създаването на механизъм за признаване на придобита квалификация във връзка с професионалните дейности в приложното поле на директивите за либерализация и преходни м...
ДИРЕКТИВА 1999/43/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 25 май 1999 г. седемнадесето изменение на директива 76/769/ЕИО относно сближаването на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, отнасящи се до ограниченията за пускането на...
ДИРЕКТИВА 1999/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции
ДИРЕКТИВА 1999/45/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 май 1999 година относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни ...
ДИРЕКТИВА 1999/49/ЕО НА СЪВЕТА от 25 май 1999 година за изменение по отношение на размера на основната ставка на Директива 77/388/ЕИО относно общата система за данъка върху добавената стойност
ДИРЕКТИВА 1999/5/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 1999 година относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие
ДИРЕКТИВА 1999/50/EО НА КОМИСИЯТА от 25 май 1999 година относно изменение на Директива 91/321/ЕИО относно продуктите за кърмачета и последващите продукти
ДИРЕКТИВА 1999/51/EO НА КО МИСИЯТА от 26 май 1999 година преработка с оглед на техническия прогрес на Приложение I към Директива на Съвета 76/769/ЕИО относно сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби на държавите-членк...
ДИРЕКТИВА 1999/52/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 май 1999 година относно привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 96/96/ЕО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с техническите прегледи за проверка...
ДИРЕКТИВА 1999/54/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 май 1999 година за изменение на Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури
ДИРЕКТИВА 1999/55/ЕО НА КОМИСИЯТА от 1 юни 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 77/536/ЕИО на Съвета относно защитните конструкции припреобръщане на селскостопанските или горските колесни трактори
ДИРЕКТИВА 1999/56/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 юни 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 78/933/ЕИО на Съвета относно инсталирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански и горски т...
ДИРЕКТИВА 1999/56/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 юни 1999 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 78/933/ЕИО на Съвета във връзка с инсталирането на светлини и светосигнални устройства на колесни селскостопански и горски трактори
ДИРЕКТИВА 1999/57/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 юни 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 78/764/ЕИО на Съвета относно седалката на водача на колесни селскостопански и горски трактори
ДИРЕКТИВА 1999/58/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 юни 1999 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 79/533/ ЕИО на Съвета във връзка с прикачни устройства и устройства за заден ход на колесни селскостопански или горски трактори
ДИРЕКТИВА 1999/59/ЕО НА СЪВЕТА от 17 юни 1999 година относно изменение на Директива 77/388/ЕИО по отношение на реда за облагане на далекосъобщителните услуги с данък добавена стойност
ДИРЕКТИВА 1999/61/ЕО НА КОМИСИЯТА от 18 юни 1999 година относно изменение на приложенията към Директиви 79/373/ЕИО и 96/25/ЕО на Съвета
ДИРЕКТИВА 1999/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юни 1999 година относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури
ДИРЕКТИВА 1999/65/ЕО НА КОМИСИЯТА от 24 юни 1999година за изменение и допълнение на Директиви на Съвета 86/362/ЕИО и 90/642/ЕИО относно фиксирането на максимални количества пестицидни остатъци в и по зърнените култури и някои продукти от растителен про...
ДИРЕКТИВА 1999/66/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 юни 1999 година относно изисквания за етикет или друг документ, изготвени от доставчика съгласно Директива 98/56/ЕО на Съвета
ДИРЕКТИВА 1999/66/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 юни 1999 година относно изисквания за етикет или друг документ, изготвени от снабдителя съгласно Директива 98/56/ЕО
ДИРЕКТИВА 1999/67/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 юни 1999 година за изменение на Директива 93/49/ЕИО на Комисията относно създаване на списък с условията, на които да отговарят декоративните растения и размножителният материал от декоративни растения, съгласно ...
ДИРЕКТИВА 1999/68/ЕO НА КОМИСИЯТА oт 28 юни 1999 година относно допълнителни мерки за списъци със сортове декоративни растения, както се съхраняват от доставчиците съгласно Директива 98/56/ЕО на Съвета
ДИРЕКТИВА 1999/68/ЕO НА КОМИСИЯТА oт 28 юни 1999 година относно допълнителни разпоредби за списъци с видове декоративни растения, както се съхраняват от снабдителите, съгласно Директива 98/56/ЕО на Съвета
ДИРЕКТИВА 1999/7/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 януари 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 70/311/ЕИО на Съвета относно кормилната уредба на моторните превозни средства и на техните ремаркета
ДИРЕКТИВА 1999/71/ ЕО НА КОМИСИЯТА от 14 юли 1999 година за изменение и допълнение на приложенията към Директивите 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максимално допустими нива на пестицидни остатъци в и по зърнените к...
ДИРЕКТИВА 1999/74/ЕО НА СЪВЕТА от 19 юли 1999 година относно установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки
ДИРЕКТИВА 1999/76/ЕО НА КОМИСИЯТА от 23 юли 1999 година относно установяването на общностни методи за анализ за дозиране на натриев лазалоцид в храните за животни
ДИРЕКТИВА 1999/77/EO НА КОМИСИЯТА от 26 юли 1999 година шеста адаптация към техническия прогрес на Приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби на държавите-членки о...
ДИРЕКТИВА 1999/79/ЕО НА КОМИСИЯТА от 27 юли 1999 години за изменение на третата Директива 72/199/ЕИО на Комисията относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни
ДИРЕКТИВА 1999/8/EО НА КОМИСИЯТА от 18 февруари 1999 година за изменение на Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури
ДИРЕКТИВА 1999/81/EО НА СЪВЕТА от 29 юли 1999 година за изменение на Директива 92/79/EИО относно сближаването на данъците върху цигари, Директива 92/80/EИО относно сближаването на данъците върху тютюневите изделия, различни от цигари, и Директива 95/59...
ДИРЕКТИВА 1999/85/ЕО НА СЪВЕТА от 22 октомври 1999 година за изменение на Директива 77/388/ЕИО по отношение на възможността за експериментално прилагане на намалена ставка на ДДС за трудоемките услуги
ДИРЕКТИВА 1999/9/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 1999 година за изменение на Директива 97/17/ЕО за прилагане на Директива 92/17/ЕИО на Съвета относно обозначението за енергопотребление на битовите съдомиялни машини
ДИРЕКТИВА 1999/90/EО НА СЪВЕТА от 15 ноември 1999 година относно изменение на Директива 90/539/ЕИО относно ветеринарномедицинските условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене
Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 година относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците в потенциален риск от експлозивни атмосфери (петнадесета специална ди...
ДИРЕКТИВА 1999/93/ЕИО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 1999 година относно правната рамка на Общността за eлектронните подписи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...