1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Решения ( 0 структури и 10416 документа )
Решение за одобряване на подновяване на дейността на Societatea de asigurare-reasigurare LIG Insurance SA
ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2012 година относно разследванията и глобите във връзка с манипулиране на статистическите данни, посочени в Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното...
ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2012 година за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море
ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2012 година за изменение на приложение III към Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции...
Дело C-277/10, Решение на Съда (трети състав) от 9 февруари 2012 г., (преюдициално запитване от Handelsgericht Wien — Австрия) — Martin Luksan/Petrus van der Let
Допълнение Решение № 1/95 на Съвместния комитет ЕО—АНДОРА следва да се счита за част от специалното издание на български език на Официален вестник на Европейския съюз, глава 11, том 54.
Избор на заместник-председател (тълкуване на член 13, параграф 1 от правилника) P7_TA(2011)0298 Решение на Европейския парламент от 23 юни 2011 г. относно избора на заместник-председател (тълкуване на член 13, параграф 1 от правилника на Европейския па...
КОМИСИЯТА 97/876/EО РЕШЕНИЕ от 23 декември 1997 година относно установяване на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти и аквакултури, произхождащи от Индия
КОМИТЕТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ РЕШЕНИЕ EU SSR GUINEA-BISSAU/1/2008 от 5 март 2008 година относно назначаването на ръководителна мисията на Европейския съюз в подкрепа на реформата в областта на сигурността в Република Гвинея-Бисау (EU SSR GUINEA-BISSA...
Поправка на Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности
Поправка на Решение 2007/559/ЕО на Комисията от 2 август 2007 година за изменение на Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на някои административни региони на Полша за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата - (Официален вестник ...
Поправка на Решение 2007/777/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на ветеринарно-санитарни и здравни изисквания и образци на сертификати за внос от трети страни на определени месни продукти и обработени стомаси, пикочни мехури и черва за...
Поправка на Решение 2009/1017/ЕС на Съвета от 22 декември 2009 г. за предоставяне на държавна помощ от властите на Република Унгария за закупуване на земеделска земя между 1 януари 2010 г. и 31 декември 2013 г.
Поправка на Решение 2011/181/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 15 октомври 2010 година за подписването и временното прилагане на Евро- средиземноморското споразумение в областта н...
Поправка на Решение 2011/297/ОВППС на Съвета от 23 май 2011 година за изменение на Съвместно действие 2001/555/ОВППС за създаването на Сателитен център на Европейския съюз
Поправка на Решение 2011/50/ЕС на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 15 октомври 2010 година за подписването и временното прилагане на Споразумението за общо авиационно пространство межд...
Поправка на Решение 2012/308/ОВППС на Съвета от 26 април 2012 година за присъединяването на Европейския съюз към Договора за приятелство и сътрудничество в Югоизточна Азия
Поправка на Решение EU BAM Rafah/1/2012 на Комитета по политика и сигурност от 3 юли 2012 г. за назначаване на ръководителя на мисията на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah)
Поправка на Решение EUPOL COPPS/1/2012 на Комитета по политика и сигурност от 3 юли 2012 г. за назначаване на ръководителя на полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS)
Поправка на Решение за изпълнение 2011/344/ЕС на Съвета от 30 май 2011 година за предоставяне на финансова помощ за Португалия от страна на Съюза
Поправка на Решение за изпълнение 2011/762/ЕС на Комисията от 24 ноември 2011 г. за разрешаване пускането на пазара на бета-глюкани от дрожди като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета
Поправка на Решение за изпълнение 2012/119/ЕС на Комисията от 10 февруари 2012 година за формулиране на правила в Ръководство относно събирането на данни и съставянето на референтни документи за най- добрите налични техники (НДНТ), както и за осигурява...
Поправка на Решение за изпълнение 2012/234/ЕС на Комисията от 27 април 2012 година относно уравняване на счетоводните сметки на разплащателните агенции на държавите-членки във връзка с разходи, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на ...
Поправка на Решение за изпълнение 2012/302/ЕС на Комисията от 11 юни 2012 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета
Поправка на Решение за изпълнение 2012/411/ЕС на Комисията от 17 юли 2012 г. за изменение на Решение 2010/472/ЕС по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания, свързани с вирусите Simbu и епизоотична хеморагична болест
Поправка на Решение за изпълнение 2012/424/ОВППС на Съвета от 23 юли 2012 г. за изпълнение на Решение 2011/782/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия
Поправка на Решение за изпълнение 2012/478/ОВППС на Съвета от 16 август 2012 година за изпълнение на Решение 2011/782/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия
Поправка на Решение за изпълнение 2012/729/ЕС на Комисията от 23 ноември 2012 година за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека по отношение на неговия пе...
Поправка на Решение на Комисията от 13 декември 2012 г. за изменение на Решение 2007/134/ЕО за създаване на Европейски научноизследователски съвет (Официален вестник на Европейския съюз С 385 от 14 декември 2012 г.)
Поправка на Решение на Съвета от 24 септември 2012 година за приемане на позицията на Съвета по проекта за коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2012 година
Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 103/2012 от 15 юни 2012 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП
Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 104/2011 от 30 септември 2011 г. за изменение на приложение XIII (Транспорт) и на Протокол 37 (съдържащ списъка, предвиден в член 101) към Споразумението за ЕИП
Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 127/2011 от 2 декември 2011 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП
Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 156/2011 от 2 декември 2011 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП
Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 162/2011 от 19 декември 2011 г. за изменение на приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП
Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 6/2011 от 1 април 2011 г. за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП
Поправка на Решението 2012/398/EC на Комисията от 9 март 2012 година относно Държавна помощ SA.12522 (C 37/08) - Франция - Прилагане на решение "Sernam 2"
Производство за ликвидация Решение за съкращаване срока на застрахователните договори на International Insurance Corporation (IIC) NV (Публикация в съответствие с член 3:162, параграф 5 от нидерландския закон за финансовия надзор)
Производство по ликвидация. Решение за откриване на производство по ликвидация на „Lemma Europe Insurance Company Limited“
РEШEНИE НА СЪВEТА 80/156/EИО от 21 януари 1980 година за създаване на Консултативен комитет за обучение на акушерки
РEШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1999 година относно минималните изисквания за инспекция на стопанствата, в които се държат животни за селскостопански цели
РEШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 1 октомври 1996 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Мароко, за установяване от 1 януари 1994 г. на допълнителната сума, която трябва да се приспада от таксите ил...
РEШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 14 октомври 1996 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Турция, за установяване от 1 януари 1994 г. на допълнителната сума, която трябва да се приспада от таксите ...
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2001/500/ПВР НА СЪВЕТА от 26 юни 2001 година относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2001/888/ПВР НА СЪВЕТА от 6 декември 2001 година за изменение на Рамково решение 2000/383/ПВР за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправката във връзка с въвеждането на еврото
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2003/577/ПВР НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2005/214/ПВР НА СЪВЕТА от 24 февруари 2005 година относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2005/222/ ПВР НА СЪВЕТА от 24 февруари 2005 година относно атаките срещу информационните системи
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2005/667/ПВР НА СЪВЕТА от 12 юли 2005 година за укрепване на наказателно-правната рамка за прилагане на законите срещу замърсяването от корабите
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2009/299/ПВР НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година за изменение на рамкови решения 2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на при...
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно борбата срещу тероризма
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за задържане и процедурите за предаване между държавите-членки (Консолидирана версия)
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 15 март 2001 година относно правното положение в наказателния процес на жертвите от престъпления
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 юли 2002 година относно борбата с трафика на хора
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно борбата с корупцията в частния сектор
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 27 януари 2003 година относно защита на околната среда чрез наказателното право
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година относно борбата с измамата и подправянето на платежните средства, различни от парите в брой
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 28 ноември 2002 година за укрепване на наказателноправната рамка за противодействие на подпомагането на незаконното влизане, транзит и престой
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 29 май 2000 година относно засилване на защитата срещу фалшифициране на пари чрез наказателни и други санкции, с оглед пускането в обращение на еврото
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1210/90 НА СЪВЕТА от 7 май 1990 година за създаването на Европейска агенция по околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 261/2008 НА СЪВЕТА от 17 март 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои компресори с произход от Китайската народна република
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 668/2012 НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2012 година относно издаването на лицензии за внос и предоставянето на права за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юли 2012 г. в рамките на тарифните квоти...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 927/2012 НА КОМИСИЯТА от 9 октомври 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА от 5 декември 2007 г. относно последващите действия във връзка с Европейската година на равните възможности за всички (2007 г.)
РЕШЕНИЕ № 1/2008 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ОБЩНОСТТА И ШВЕЙЦАРИЯ, СЪЗДАДЕН СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ПО ВЪПРОСИ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ от 16 декември 2008 год...
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 24 юли 1998 година относно третирането на измами с ДДС (несъответствията между теоретичните приходи от ДДС и действителните приходи от ДДС) за целите на националните сметки
РЕШЕНИЕ - (2010/C 19/03)
РЕШЕНИЕ - (2011/C 24/01)
РЕШЕНИЕ 2011/504/ОВППС НА СЪВЕТА от 16 август 2011 година за изменение на Решение 2010/232/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар
РЕШЕНИЕ № 2/2008 от 16 май 2008 година на Комитета за актуализиране на препратките към нормативни документи в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за взаимно признаване по отношение на оценка на съответствието
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2002 година за създаване на ръководни бележки, които да допълнят приложение ІІ към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околн...
РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 1 януари 2007 година относно назначаването на съдии в Съда на Европейските общности
РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 1 януари 2007 година относно назначаването на съдии в Първоинстанционния съд на Европейските общности
Решение на Първоинстанционния съд от 16 януари 2007 г. - Calvo Growers,/СХВП - Calvo Sanz (Calvo)
Решение на Първоинстанционния съд от 17 януари 2007 г. - Република Гърция/Комисия
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 юли 2011 година за назначаване на двама членове и на четирима заместник-членове от Словакия в Комитета на регионите
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2005 година относно изменение на Директива 2002/56/ЕО на Съвета по отношение на датата, посочена в член 21, параграф 3, до която държавите-членки имат правото да удължават валидността на решенията относно еквивалент...
РЕШЕНИЕ (1999/402/EО) НА КОМИСИЯТА от 31 май 1999 година за изменение на Решение 94/448/ЕО на Комисията относно определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от Нова Зеландия
РЕШЕНИЕ (2002/984/ЕО) НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2002 година относно продължаването на сравнителните опити и изследвания на Общността върху семена и размножителен материал от Gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus и Allium ascalo...
РЕШЕНИЕ (2009/С 20 А/01) - ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
РЕШЕНИЕ (2012/C 40/01)
РЕШЕНИЕ (78/78/ЕИО) НА КОМИСИЯТА от 23 декември 1977 година относно определени подробни правила за прилагането на Директива 64/432/ЕИО по отношение на шапа
РЕШЕНИЕ (88/376/ЕИО, Евратом)НА СЪВЕТА от 24 юни 1988 година относно системата на собствените средства на Общностите
РЕШЕНИЕ (93/704/ЕО) НА СЪВЕТА от 30 ноември 1993 година относно създаването на база данни на Общността за пътно-транспортните произшествия
РЕШЕНИЕ (94/149/ЕОВС, ЕО) НА СЪВЕТА от 7 март 1994 година за изменение на Решение 93/350/Евратом, ЕОВС, ЕИО за изменение на Решение 88/591/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Първоинстанционен съд на Европейските общности
РЕШЕНИЕ (94/457/EO) НА СЪВЕТА от 27 юни 1994 година относно сключването на Споразумение за научно и техническо сътрудничество между Европейската общност и Австралия
Решение (Orden ECC/1499/2012 от 19 юни) за откриване на производство по ликвидация по отношение на M. G. D. Mutualidad General Deportiva de Prevision Social (Публикация в съответствие с член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Евро...
РЕШЕНИЕ „ОМНИБУС“ № 1/2010 НА КОМИТЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕС — САН МАРИНО от 29 март 2010 година за определяне на различни мерки за прилагане на Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Са...
РЕШЕНИЕ 1/94 НА СЪВЕТА НА ЕИП от 17 май 1994 година за приемане на процедурни правила на Съвета на ЕИП
РЕШЕНИЕ 1999/47/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 януари 1999 година за изменение на Решения 94/432/ЕО, 94/433/ЕО, 94/434/ЕО и 95/380/ЕО, определящи подробни правила за прилагането на Директиви 93/23/ЕИО, 93/24/ЕИО и 93/25/ЕИО на Съвета относно статистическите изсл...
РЕШЕНИЕ 1999/622/EО, ЕВРАТОМ НА КОМИСИЯТА от 8 септември 1999 година относно третирането на възстановяване на ДДС за данъчно незадължени единици и за данъчнозадължени единици, за техните освободени дейности, за целите на прилагането на Директива 89/130...
РЕШЕНИЕ 1999/661/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 септември 1999 година за изменение на Решения 79/491/ЕИО и 80/765/ЕИО относно определяне код и стандартни правила за прехвърлянето във формат за четене от машина на данните от основните проучвания и данните, свърза...
РЕШЕНИЕ 2000/602/ЕИО НА СЪВЕТА от 28 септември 2000 година относно сключването на споразумение между Европейската общност и Кралство Норвегия за участието на Норвегия в работата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите
РЕШЕНИЕ 2000/604/ЕО НА СЪВЕТА от 29 септември 2000 година относно състава и Устава на Комитета за икономическа политика
РЕШЕНИЕ 2001/264/ЕО НА СЪВЕТА от 19 март 2001 година за приемане на разпоредбите на Съвета относно сигурността
РЕШЕНИЕ 2001/293/ЕО НА КОМИСИЯТА от 30 март 2001 година за изменение на Директива 95/70/ЕО на Съвета относно въвеждане на минимални мерки на Общността за контрол на някои болести, които засягат двучерупчестите мекотели във връзка със списъка на национа...
РЕШЕНИЕ 2001/393/ЕО НА КОМИСИЯТА от 4 май 2001 година относно определяне на ветеринарно- санитарните условия и ветеринарното сертифициране, при внос на яйца свободни от определени патогенни агенти от страни, които не са членки и за определяне на списък...
РЕШЕНИЕ 2001/405/EО НА КОМИСИЯТА от 4 май 2001 година за установяване на екологичните критерии за поставянето на екомаркировка на Общността за продукти от хартия тип “Тишу”
РЕШЕНИЕ 2001/419/ПВР НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година относно предаването на проби от контролирани вещества
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...