1
Препоръки ( 0 структури и 89 документа )
Добавка
ПРЕПОРЪКА 2007/78/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2006 година
ПРЕПОРЪКА № 1/2007 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС-ЛИВАН от 19 януари 2007 година за изпълнението на Плана за действие ЕС-Ливан
ПРЕПОРЪКА № 1/2009 НА СЪВЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЕС-УКРАЙНА от 23 ноември 2009 година относно изпълнението на Програмата за асоцииране ЕС-Украйна
ПРЕПОРЪКА № S1 от 15 март 2012 година относно финансовите аспекти на трансграничното донорство на органи (текст от значение за ЕИП и за Споразумението между ЕО и Швейцария)
Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА с оглед на прекратяването на съществуващия прекомерен държавен дефицит в Унгария
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение 2011/734/ЕС, отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемане на считаните за необходими мерки за коригирането на...
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА с което се констатира, че Унгария не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 7 юли 2009 г.
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 1 юли 2010 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Narodna banka Slovenska(ЕЦБ/2010/6)
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 1 юни 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije ЕЦБ/2012/9
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 10 февруари 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece (ЕЦБ/2012/1)
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 14 септември 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hEireann/Central Bank of Ireland
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 21 декември 2006 година
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 23 март 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque de France (ЕЦБ/2012/5)
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 септември 2012 година относно рамката за управление на качеството на данни за Централизираната база данни за ценни книжа
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 31 май 2007 година за изменение на Препоръка ЕЦБ/2004/16 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на статистиката на платежния баланс и международната инвест...
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 9 декември 2011 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank (ЕЦБ/2011/22)
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 9 декември 2011 година относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика ЕЦБ/2011/24
Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 14 декември 2010 г. относно изграждане на капацитет на ЕС за бързо реагиране (2010/2096(INI)) Изграждане на капацитет на ЕС за бързо реагиране P7_TA(2010)0465
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 февруари 2001 година относно европейското сътрудничество при оценката на качеството на училищното образование
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК от 22 декември 2011 година относно деноминираното в щатски долари финансиране на кредитните институции (ЕССР/2011/2)
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ ЗА СИСТЕМЕН РИСК от 22 декември 2011 година относно макропруденциалния мандат на националните органи (ЕССР/2011/3)
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2012 година относно процедурата за уведомяване, предвидена в член 22, параграф 3 от Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 13 юли 2010 година относно насоките за разработване на национални мерки за съвместно съществуване на генетично модифицирани култури с традиционните и биологичните земеделски култури с цел избягване на случайното наличие на ГМО...
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 14 февруари 2012 година относно насоки за представянето на информацията за идентифициране на партиди от горски репродуктивен материал и на информацията, която трябва да се съдържа в етикета или документа на доставчика (2012/90...
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 15 март 2012 година за наблюдение на наличието на алкалоиди от мораво рогче във фуражите и храните
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 17 юли 2012 година относно достъпа до научна информация и нейното съхранение
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2007 година относно насоки за настаняване и грижи за животни, използвани за опитни и други научни цели
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 2 юли 2008 година относно трансграничната оперативна съвместимост на системите за електронни здравни досиета (нотифицирано под номер C(2008) 3282)
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 26 май 2008 година относно безопасни и ефективни вградени в автомобилите информационни и комуникационни системи: актуализация на Европейската декларация за принципите на интерфейса човек—машина (нотифицирано под номер С(2008) ...
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 26 юли 2012 година за прилагането на плановете и целите за ефективност в съответствие с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, приети с Регламент (ЕС) № 691/2010 на Комисията, и за подготовката за втория рефер...
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 28 април 2010 година относно инициативата за съвместно планиране на научноизследователските програми в областта "Селско стопанство, продоволствена сигурност и изменение на климата"
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 3 април 2007 година относно координираната общностна програма за наблюдение през 2007 г. за гарантиране спазването на изискванията за максимално допустими количества остатъци от пестициди във и върху зърнените култури и някои ...
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 3 май 2007 година относно мониторинга на нивата на акриламид в хранителните продукти(нотифицирано под номер C(2007) 1873)(Текст от значение за ЕИП)
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 5 юли 2010 година относно оценката на неизправностите при проверките на техническата изправност в съответствие с Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправно...
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 5 юли 2010 година относно оценката на риска от неизправностите, открити при крайпътните технически проверки (на търговските превозни средства) в съответствие с Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 6 декември 2012 година относно агресивното данъчно планиране
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 6 декември 2012 година относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 6 февруари 2012 година относно насоки за защита на данните в системата за ранно предупреждение и реагиране (СРПР) (нотифицирано под номер C(2012) 568) (текст от значение за ЕИП) (2012/73/ЕС)
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 9 март 2012 година относно подготовката за въвеждането на интелигентни измервателни системи
ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 9 януари 2004 година относно координирана общностна програма за наблюдение през 2004 г. за гарантиране спазването на изискванията за максимално допустими граници на остатъчни вещества от пестициди в и по зърнените култури и ня...
ПРЕПОРЪКА НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ от 13 април 2011 година относно подхода за регулиране на цените за терминиране на фиксирана и мобилна връзка в държавите от ЕАСТ
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС - ЙОРДАНИЯ от 3 октомври 2012 година за изпълнението на плана за действие ЕС - Йордания в рамките на ЕПС
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година за прилагане на общите насоки за икономическите политики на държавите членки, чиято парична единица е еврото
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Австрия за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Австрия за периода 2011-2016 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Белгия за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Белгия за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно Националната програма за реформи на България за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Германия за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Германия за периода 2012-2016 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Гърция за 2012 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Дания за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Дания за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Естония за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Естония за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Ирландия за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Ирландия за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Испания за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Испания за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Италия за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Италия за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Кипър за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Кипър за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Латвия за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Латвия за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Литва за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Литва за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Люксембург за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Люксембург за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Малта за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Малта за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Нидерландия за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Нидерландия за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Обединеното кралство за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Обединеното кралство за периода 2012-2017 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно Националната програма за реформи на Полша за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Полша за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Португалия за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Португалия за периода 2012-2016 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Румъния за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Румъния за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Словакия за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Словакия за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Словения за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Словения за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Унгария за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Унгария за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Финландия за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Финландия за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Франция за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Франция за периода 2012-2016 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Чешката република за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета за програмата за конвергенция на Чешката република за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 10 юли 2012 година относно националната програма за реформи на Швеция за 2012 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Швеция за периода 2012-2015 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 12 юли 2011 година за прилагане на общите насоки на икономическите политики на държавите-членки, чиято парична единица е еврото
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Обединеното кралство за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за конвергенция на Обединеното кралство за периода 2011—2014 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Полша за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за конвергенция на Полша за периода 2011—2014 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Словения за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за стабилност на Словения за периода 2011-2014 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 12 юли 2011 година относно Националната програма за реформи на Швеция за 2011 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Програма за конвергенция на Швеция за периода 2011-2014 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 13 юли 2010 година относно общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза - (2010/410/ЕС)
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 17 май 2011 година относно назначаването на председателя на Европейската централна банка
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 19 март 2007 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2005 година
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 19 март 2007 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Осми ЕФР) за финансовата 2005 година
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 19 март 2007 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Седми ЕФР) за финансовата 2005 година
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 19 март 2007 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Шести ЕФР) за финансовата 2005 година
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 20 декември 2012 година относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 21 февруари 2012 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Девети ЕФР) за финансовата 2010 година
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 21 февруари 2012 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Десети ЕФР) за финансовата 2010 година
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 21 февруари 2012 година относно освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на операциите на Европейския фонд за развитие (Осми ЕФР) за финансовата 2010 година
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 27 март 2007 година за актуализиране за 2007 г. на общите насоки на икономическите политики на държавите-членки и на Общността и относно изпълнението на политиките по заетостта на държавите-членки
Придружителен документ към препоръките на Съвета към държавите членки в рамките на Европейския семестър за 2012 г.
1