1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Становища ( 0 структури и 2104 документа )
433-ата ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА КР ОТ 15 И 16 ФЕВРУАРИ 2007 Г. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски консултативен комитет за политиката на Общн...
435-А СИ ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 25 И 26 АПРИЛ 2007 Г. - Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Развитие на веригите за създаване на стойност и доставка в европейски и глобален контекст"
440-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 12-13 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно — „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за акредитация и наблюдение на пазара във връзк...
441-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 16 И 17 ЯНУАРИ 2008 Г. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Зелена книга за финансовите услуги на дребно на единния пазар" COM(2007) 226 окончателен
442-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 13 И 14 ФЕВРУАРИ 2008 Г. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Определяне на ролята и режима на колективните искове в областта на общностното право за защита на потребителя“ (2008/C 162/01)
445-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 28 И 29 МАЙ 2008 Г. - Становище на Европейския икономически исоциален комитет относно „Екологични методи на производство“ - (2008/C 224/01)
450-МА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 14 И 15 ЯНУАРИ 2009 - Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Социално и екологично измерение на вътрешния пазар"
450-МА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 14 И 15 ЯНУАРИ 2009Г. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата бе...
455-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 15 И 16 юли 2009 г. - Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Интегриране на транспортните политики и политиките за устройство на територията за постигане на по-устойчив градски транспорт"(пр...
54то изменение на Насоките за отпускане на държавни помощи Решение на надзорния орган на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) за предлагане на подходящи мерки
59-то изменение на насоките за държавна помощ - Решение на Надзорния орган на ЕАСТ за предлагане на подходящи мерки
67-ма ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА КР ОТ 6 И 7 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. Становище на Комитета на регионите от 6 декември 2006 г. относно „Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — Към устойчив винопроизводителен сектор в ЕС“
68-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 13 И 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. - Становище на Комитета на регионите относно план за политика относно законната миграция, борба срещу незаконната имиграция, бъдеще на европейската миграционна мрежа
70-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 6-7 ЮНИ 2007 Г. - Становище на Комитета на регионите относно "Демографското бъдеще на Европа"
71-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 10-11 ОКТОМВРИ 2007 Г.
74-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 9-10 АПРИЛ 2008 Г. Становище по собствена инициатива на Комитета на регионите „Да реформираме бюджета, да променим Европа“ (2008/C 172/01)
75-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 18-19 ЮНИ 2008 Г. - Становище на Комитета на регионите относно „Активното включване“ - (2008/C 257/01)
78-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 12-13 ФЕВРУАРИ 2008 Г. - Становище на Комитета на регионите относно "постигане на по-екологосъобразен транспорт"
78-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 12-13 ФЕВРУАРИ 2008 Г. Становище на Комитета на регионите относно "дипломация на градовете"
79-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 21 И 22 АПРИЛ 2009 Г. - Становище на Комитета на регионите относно "План за действие за градска мобилност"
79-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 21-22 АПРИЛ 2009 Г. Становище на Комитета на регионите относно "Енергетика: стратегически преглед и характеристики на сградите"
80-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 17 И 18 ЮНИ 2009 Г. - Становище на Комитета на регионите пакет „морски и брегови транспорт“ - (2009/C 211/10)
81-ВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА ОТ 5 ДО 7 ОКТОМВРИ 2009 Г. - Становище на Комитета на регионите относно „Конкурентоспособен железопътен товарен превоз“ - (2010/C 79/09)
81-ВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА ОТ 5 ДО 7 ОКТОМВРИ 2009 Г. - Становище на Комитета на регионите относно „Стратегия на ЕС за Дунавското пространство“ - (2010/C 79/01)
CTАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА от 7 октомври 2009 година в приложение на член 7 от Директива 89/686/ЕИО на Съвета относно мярка за забрана, приета от полските власти, по отношение на следните типове лични помощни средства за плаване (средства за плаваемост): P...
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 3 юли 2008 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еврото в...
Поправка на Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на неговата 412-та среща на 10 юли 2006 г., относно проекторешение по дело COMP/C-3/37.792 - Microsoft
Проектостановище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на ЕС" (преработен) COM(2012) 64 final - 2012/0027 (COD)
Проектостановище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация о...
Проучвателно становище на Комитета на регионите относно "Преглед на състоянието на Общата селскостопанска политика"
Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно "Повече Европа" за внасяне на Европейската среща на високо равнище, която ще се състои на 22 и 23 ноември 2012 г.
Становищe на Европейския икономически и социален комитет относно "Развитие на системите за обезщетяване на необлагодетелстваните райони след 2010 г.
Становищe на Европейския Икономически и социален комитет относно "Съобщение на Комисията: Спиране на намаляването на биоразнообразието до 2010 г. и отвъд нея - запазване на услугите, предлагани от екосистемите, за благото на човека" COM(2006) 216 final
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе““
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за подпомагане на трансграничния контрол върху безопасността по пътищата"
Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета — „Преглед на управлението на информацията в областта на свобода...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Въздействието и последиците на структурните политики върху сближаването в Европейския съюз“
Становище на Комитета на регионите относно Пакет мерки относно разширяването 2005/ELAR/001 и относно Съобщение на Комисията "Западните Балкани по пътя към ЕС: Засилване на стабилността и просперитета"
Становище на Комитета на регионите относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализа- цията
Становище на Комитета на регионите относно Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 89/552/ЕО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и ад...
Становище на Комитета на регионите относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно публично-частните партньорства и достиженията на правото на ЕС отно...
Становище на Консултативния комитет по концентрациите, изложено на 141-ва среща на Комитета, проведена на 30 юни 2006 г., относно проекторешение във връзка с дело COMP/M.3796- OMYA/J.M. HUBER PCC
СТАНОВИЩЕ 1/08 НА СЪДА (голям състав) от 30 ноември 2009 година
СТАНОВИЩЕ 1/09 НА СЪДА (пленум) от 8 март 2011 година
СТАНОВИЩЕ 1/75
СТАНОВИЩЕ № 1/2007 по проект за Регламент (ЕО, Евратом) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, при...
СТАНОВИЩЕ № 1/2010 - "Подобряване на финансовото управление на бюджета на Европейския съюз - рискове и предизвикателства" - (2010/C 35/05)
СТАНОВИЩЕ № 1/2011 относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 215/2008 относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие, по отношение на Европейската служба за външна дейност - (съгласно член ...
СТАНОВИЩЕ № 2/2007 относно проект за регламент, изменящ Финансовия регламент, приложим за Деветия европейски фонд за развитие(в съответствие с член 248, параграф 4, втора алинея от Договора за ЕО)
СТАНОВИЩЕ № 2/2008 относно предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000 за прилагане на Решение 2000/597/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите - (2008/С 192/01)
СТАНОВИЩЕ № 2/2012 (съгласно член 287, параграф 4, втора алинея и член 311 и член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с член 106a от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия)
СТАНОВИЩЕ № 3/2007 по предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета, изменящ Регламент (EО) № 515/97 относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране...
СТАНОВИЩЕ № 3/2008 на Сметната палата на Европейските общности относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (Евратом, EОВС, EИО) № 549/69 за определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общнос...
СТАНОВИЩЕ № 3/2010 - (съгласно член 322 от ДФЕС) - относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейскит...
СТАНОВИЩЕ № 3/2012 (съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз) относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма „Херкулес III“ за насърчаване на дейности в облас...
СТАНОВИЩЕ № 4/2007 относно проект за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1653/2004 относно стандартен финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпъ...
СТАНОВИЩЕ № 4/2010 - (съгласно член 322 от ДФЕС) относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските ...
СТАНОВИЩЕ № 4/2011 относно Зелената книга на Комисията относно модернизирането на политиката на Европейския съюз в областта на обществените поръчки (съгласно член 287, параграф 4 от ДФЕС) (2011/C 195/01)
СТАНОВИЩЕ № 4/2012 относно доклада на Комисията за оценка на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати, изготвен съгласно член 318 от Договора за функционирането на Европейския съюз
СТАНОВИЩЕ № 5/2008 на Сметната палата на Европейските общности относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Условията за работа на другите служители на Европейските общности - (2009/С 8/01)
СТАНОВИЩЕ № 5/2010 - (съгласно член 336 от ДФЕС) относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите - (...
СТАНОВИЩЕ № 5/2012 (съгласно член 336 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за раб...
СТАНОВИЩЕ № 6/2007 относно годишните обобщения на одитите, извършвани от държавите-членки, "националните декларации" от държавите-членки и одитната дейност на националните одитни органи по отношение на фондовете на ЕС (в съответствие с член 248, парагр...
СТАНОВИЩЕ № 6/2010
СТАНОВИЩЕ № 6/2011 в съответствие с член 325 от ДФЕС относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измами...
СТАНОВИЩЕ № 6/2012 (съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз) относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на резул...
СТАНОВИЩЕ № 7/2006 относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1073/1999 относно извършените проверки от Европейската служба за борба с измамите (ОLAF)(съгласно член 280, параграф 4 от Договора...
СТАНОВИЩЕ № 7/2007 относно проекторегламент на Съвета за изменение на Регламент ЕО, Евратом № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности представено съгласно член 279, параграф 1 от Догов...
СТАНОВИЩЕ № 7/2011 относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за р...
СТАНОВИЩЕ № 7/2012 относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване във връзка с присъединяването на Хърватия на специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на Европейския...
СТАНОВИЩЕ № 8/2006 относно предложение за регламент на Съвета за отмяна на Регламент (EО) № 2040/2000 на Съвета относно бюджетната дисциплина (съгласно член 248, параграф 4, втора алинея от Договора за EО)
СТАНОВИЩЕ № 8/2007 относно предложение за регламент (ЕО, Евратом) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 ...
СТАНОВИЩЕ № 8/2012 относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (съгласно член 325 ДФЕС)
СТАНОВИЩЕ № 9/2007 по предложението за регламент на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие
Становище а Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за регламент (ЕО) № .../2008 на Европейския парламент и на Съвета от [...] година за изменение на Регламент (ЕО) № 1692/2006 за въвеждане на втората програма "Марко Поло" за п...
Становище Европейския икономически и социален комитет относно "Бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2013 г." (допълнение към становище)
Становище Европейския икономически и социален комитет относно Установяване на съществуващите пречки за мобилността на вътрешния пазар на труда (проучвателно становище)
Становище за известие на вниманието на лицата, субектите и органите, включени от Съвета в списъка на лицата, субектите и органите, за които се прилага член 7, параграф 2, от Регламент (ЕО)№ 423/2007 на Съвета (Приложение V)
СТАНОВИЩЕ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 15 февруари 2007 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно осем предложения за изменениe на директиви 2006/49/ЕО, 2006/60/ЕО, 2004/39/ЕО, 2003/71/ЕО, 2003/6/ЕО и 2002/87/ЕО във връзка с изпълнит...
Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно "Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно данъчни ставки по ДДС, различни от стандартните данъчни ставки по ДДС"
Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно "Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Регионална интеграция за развитие в държавите от АКТБ"
Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно „Възможното положително или отрицателно въздействие на повишените изисквания в областта на околната среда и енергийната политика върху конкурентоспособността на европейската индустрия“ - ...
Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно „Иновациите: влияние върху индустриалните промени и ролята на ЕИБ“ (2007/C 256/17)
Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно Бяла книга „Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие“
Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно предложение за регламент на Съвета относно специфични правила по отношение на сектор плодове и зеленчуци и за изменение на някои регламенти COM(2007) 17 окончателен - 2007/0012 (CNS)
Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно: - "Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет: координиране на разпоредбите на държавите-членки в сферата на прякото данъчно об...
Становище на kонсултативния kомитет по сливанията представено на срещата му от 21 май 2008 г. Относно проект на решение, свързано с Дело COMP/M.4513 - Arjowiggins/Zanders - (2009/C 96/03)
Становище на XLV заседание на КОСАК Будапеща, 29—31 май 2011 година
СТАНОВИЩЕ НА XLVII ЗАСЕДАНИЕ НА КОСАК Копенхаген, 22-24 април 2012 година
Становище на вропейския икономически и социален комитет относно "Предложение за Регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността" C...
СТАНОВИЩЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-ЖА E. SHARPSTON от 16 юни 2010 година
СТАНОВИЩЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-Н J. MAZ?K представено на 1 април 2011 година
СТАНОВИЩЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ Г-Н Y. BOT представено на 9 декември 2009 година - Дело C?403/09 PPU
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 1 август 2012 година относно предложение за регламент относно подобряването на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и относно централните депозитари на ценни книжа CON/2012/62
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 10 февруари 2012 относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за ...
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 11 март 2011 година относно препоръка за решение на Съвета относно правилата във връзка с преговорите за парично споразумение с Френската република, действаща от името на френската отвъдморска административн...
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 11 февруари 2011 година относно препоръка за решение на Съвета относно условията за предоговаряне на Паричното споразумение с Княжество Монако(CON/2011/8)
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 11 януари 2010 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на - Директива 2003/71/ЕО и Директива 2004/109/ЕО - (CON/2010/6) - (2010/C 19/01)
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 12 декември 2006 година относно предложението на Комисията за Директива по прилагането на Директива 85/611/EИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби отн...
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 12 ноември 2009 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на капиталовите изисквания за търговските портфейли...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...