1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Други актове ( 0 структури и 4236 документа )
"Подготвително действие MEDIA International" - Покана за представяне на предложения за 2010 година - (2010/C 33/04)
FI-Хелзинки: Извършване на обществена услуга за редовни полети.Покана за участие в търг
F-Le Passage: Изпълнение на въздухоплавателни услуги по разписание - Обслужване на редовни въздушни линии между Ажен (La Garenne) и Париж (Orly) - Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, параграф 1, буква г) ...
F-Loudes: Обслужване на редовни въздушни линии между Льо Пюи на Веле (Loudes) и Париж (Orly) Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, пара- граф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета с оглед надел...
F-Perigueux: Обслужване на редовни въздушни линии Между Перигьо и Париж Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, пара- граф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета с оглед наделегиране на обществени...
F-Париж: Обслужване на редовни въздушни линии - Обслужване на редовни въздушни линии между Страсбург, от една страна, и Прага и Виена, от друга страна - Обява за публичен конкурс, отправена от Франция съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент ...
I-Рим: Осъществяване на въздушни превози по планирани въздушни линии - Покана за търг, публикувана от Италия, съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета, за опериране на планирана въздушна линия между Cuneo Levaldigi и...
Административна договореност между правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и Съвета на Европейския съюз
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ. СРЕДНИ РАЗХОДИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА В НАТУРА
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ - (2009/C 28/04)
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ 2008/C 27/04
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ - РЕШЕНИЕ № 208 от 11 март 2008 година за създаване на обща рамка за събиране на данни относно вземането на решения по заявления за пенсии - (текст от значение...
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ - Обменни курсове на валутите в съответствие с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета - (2008/C 198/06)
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ Обменни курсове на валутите в съответствие с Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета 2008/C 111/05
Административно споразумение със Съвета на Европа относно използването на европейския символ от трети страни
Акт на Френската република за продължаване на срока на междубраншово допълнително споразумение, сключено в рамките на националната междубраншова техническа организация в тютюневия сектор (ANITTA)
АКТ относно условията за присъединяване на Република Хърватия и промените в Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия
АКТОВЕ ОТНОСНО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ И ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
Актуализиран списък на компетентните национални органи, предвиден в Регламент (EО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите - (2009/C 39/06)
Актуализиран списък на одобрените лаборатории, които съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно детергентите са компетентни да извършват тестовете, предвидени от регламента - (2009/C 39/05)
Актуализиране на моделите за лични карти, издавани от Министерствата на външните работи на държавите-членки на акредитирани членове на дипломатически мисии и консулски представителства и на членове на семействата им съгласно член 19, параграф 2 от Регл...
Актуализиране на моделите карти, издадени от министерствата на външните работи на държавите- членки на акредитирани членове на дипломатически мисии и консулски представителства и членове на техните семейства, както е посочено в член 19, параграф 2 от Р...
Актуализиране на моделите карти, издадени от министерствата на външните работи на държавите- членки на акредитирани членове на дипломатически мисии и консулски представителства и членове на техните семейства, както е посочено в член 19, параграф 2 от Р...
Актуализиране на моделите карти, издадени от министерствата на външните работи на държавите-членки на акредитирани членове на дипломатически мисии и консулски представителства и членове на техните семейства, както е посочено в член 19, параграф 2 от Ре...
Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите...
Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите...
Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите...
Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите...
Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите...
Актуализиране на списъка на граничните контролно-пропускателни пунктове, посочени в член , параграф 8 от Регламент (ЕО) № 56 / 006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Ко...
Актуализиране на списъка на граничните контролно-пропускателни пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (К...
Актуализиране на списъка на граничните контролно-пропускателни пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (К...
Актуализиране на списъка на граничните контролно-пропускателни пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лиц...
Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите
Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на ш...
Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на ш...
Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на ш...
Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на ш...
Актуализиране на списъка на митническите бюра (1), в които продуктите, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1635/2006 на Комисията, могат да бъдат декларирани за свободно обращение в Европейската общност
Актуализиране на списъка на националните служби, отговорни за граничния контрол, за целите на член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през г...
Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочен в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенс...
Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенген...
Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенген...
Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенген...
Баланс на етиловия алкохол в ЕС 27 за 2011 г. (Изготвен на 12 юли 2012 г. в приложение на разпоредбите на член 2 от Регламент (ЕО) № 2336/2003 ( 1 ))
Баланс на етиловия алкохол в ЕС-27 за 2007 г. - (Установен към 10 юли 2008 г. Съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 2336/2003 на Комисията)
Бележка - Географски указания от Република Корея
Бележка относно искане съгласно член 30 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
Бележка относно искане съгласно член 30 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета — Удължаване на срока - Молба от страна на държава-членка - (2008/C 189/09)
В съответствие с разпоредбите на член 248, параграфи 1 и 4 от Договора за ЕО, и членове 129 и 143 от Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, измене...
Видове газ и съответстващи захранващи налягания съгласно член 2, параграф 2 от Директива 90/396/ЕИО на Съвета
Видове газ и съответстващи захранващи налягания съгласно член 2, параграф 2 от Директива 90/396/ЕИО на Съвета - (2009/C 39/07)
Внос в Общността на текстилни продукти от Бангладеш 2008/C 41/06
Встъпване в длъжност на нов съдия в Съда
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕС
Външната стратегия на ЕС относно данните от досиетата на пътниците (PNR данни) Резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2010 г. относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държави и относно пре...
Годишен доклад 2011
ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ДЕЙНОСТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОСМИЯ, ДЕВЕТИЯ И ДЕСЕТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ (ЕФР)
ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
ДВАНАДЕСЕТИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ЧЛЕН 8, ПАРАГРАФ 2 ОТ ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2008/944/ОВППС НА СЪВЕТА, ОПРЕДЕЛЯЩА ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РЕЖИМ НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗНОСА НА ВОЕННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДВАНЕ
Дванадесети доклад за напредъка по изпълнението на стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси за тях (2011/II)
ДЕКЛАРАЦИИ ПРИЛОЖЕНИ КЪМ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ АКТ НА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ПРИЕ ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН попдисан на 13 декември 2007 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ ОТНОСНО ОСМИЯ, ДЕВЕТИЯ И ДЕСЕТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ (ЕФР), ПРЕДСТАВЕНА ОТ СМЕТНАТА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА - ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА СМЕТНА ПАЛАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА — ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
Декларация на Европейския парламент от 10 март 2011 г. относно произшествията с тежкотоварни превозни средства P7_TA(2011)0102
Декларация на Европейския парламент от 10 март 2011 г. относно създаването на европейски устави на взаимоспомагателните дружества, сдруженията и фондациите P7_TA(2011)0101
Декларация на Европейския парламент от 12 май 2011 г. P7_TA(2011)0245 относно "Почистване в Европа" и "Да го направим в целия свят - 2012 г."
Декларация на Европейския парламент от 16 декември 2010 г. относно засилената подкрепа за масовия спорт от страна на Европейския съюз Засилена подкрепа на Европейския съюз в полза на основните спортове P7_TA(2010)0498
Декларация на Европейския парламент от 16 декември 2010 г. относно подкрепата за засилване на забраната на Европейския съюз за премахване на перките на акулите Подкрепа за засилване на забраната на Европейския съюз за премахване на перките на акулите P...
Декларация на Европейския парламент от 16 декември 2010 г. относно стратегия на ЕС за борба срещу бездомността Стратегия на ЕС за бездомните P7_TA(2010)0499
Декларация на Европейския парламент от 23 юни 2011 г. относно доброволна система за етикетиране в брайлов формат върху опаковките на промишлени продукти P7_TA(2011)0299
Декларация на Европейския парламент от 3 февруари 2011 г. относно необходимостта от повишена координация в Европейския съюз на научните изследвания в областта на рака
Декларация на Европейския парламент от 8 март 2011 г. относно възстановяването на реципрочността във визовия режим - солидарност с неравностойното положение на чешките граждани вследствие едностранното въвеждане на визи от страна на Канада P7_TA(2011)0087
Декларация на Европейския парламент относно ранното предупреждение на гражданите при тежки извънредни ситуации - Европейският парламент, - (2009/C 66 E/02)
Декларация на Ирландия относно Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за ...
Декларация на Комисията относно позиция на Съвета относно приемането на предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част...
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА
Дело 59120 - Color Line: РЕЗЮМЕ НА РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ № 387/11/COL от 14 декември 2011 година относно производство по членове 53 и 54 от Споразумението за ЕИП срещу Color Group AS и Color Line AS (само текстовете на английски и норвежк...
Дело, заведено на 21 февруари 2008 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Република Исландия(Дело E-2/08)
Дело, заведено на 21 февруари 2008 г. от Надзорния орган на ЕАСТ срещу Република Исландия(Дело E-3/08)
ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА Hans-Gert POTTERING - ПРОТОКОЛ
Добавка
ДОКЛАД ЗА БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2011 ГОДИНА
ДОКЛАД ЗА БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛ I ОТ БЮДЖЕТА НА Е 2006 ФИНАНСОВА ГОДИНА (2007/C 318/01)
Доклад на Комисията относно програма SAFA на Европейската общност (оценка на безопасността на чуждестранни въздухоплавателни средства)
Доклад на Комисията относно програма SAFA на Европейската общност (оценка на безопасността на чуждестранни въздухоплавателни средства)(обобщена информация доклад 1 януари-31 декември 2007 г.)(текст от значение за ЕИП)
Доклад на Комисията съгласно член 28, параграф 3 от Регламент (EC) № 980/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. за прилагане на схема на общи тарифни преференции 2008/C 66/01
ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛ I - ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ФИНАНСОВА 2011 ГОДИНА
ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ - РАЗДЕЛ I ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС 2007 ФИНАНСОВА ГОДИНА
ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВАТА 2011 година
Доклад относно бюджетното и финансовото управление през финансовата 2008 година - Раздел II — Съвет - (2009/C 105/02)
ДОКЛАД относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на Агенцията
ДОКЛАД относно годишните отчети на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2011 година, придружен от отговора на Агенцията
ДОКЛАД относно годишните отчети на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2011 година, придружен от отговорите на Агенцията
ДОКЛАД относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права (с предишно наименование Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията) за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията
ДОКЛАД относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на Агенцията
ДОКЛАД относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2011 година, придружен от отговора на Агенцията
ДОКЛАД относно годишните отчети на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на Агенцията
ДОКЛАД относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2006 година, придружен от отговорите на Агенцията
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...