1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Съветът на Европейския съюз ( 0 структури и 1552 документа )
AКТ НА СЪВЕТА от 26 май 1997 година за съставяне на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз на Конвенция за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавит...
MODUS VIVENDI от 20 декември 1994 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно мерките за изпълнение на актове, приети в съответствие с процедурата, постановена в член 189б от Договора за ЕО
АКТ НА СЪВЕТА от 17 юни 1998 година за изготвяне на Конвенцията за отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство
АКТ НА СЪВЕТА от 19 юни 1997 година относно изготвянето, на основание член К.3 на Договора за Европейския съюз и на член 41, параграф 3 от Конвенцията за Европол, на Протокол за привилегиите и имунитетите на Европол, членовете на неговите органи, заме...
АКТ НА СЪВЕТА От 10 март 1995 година Относно изготвянето на Конвенция за опростена процедура за екстрадиция между държавите-членки на Европейския съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 12 март 1999 година за изготвянето на Протокол относно обхвата на изпирането на незаконно придобити средства в Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели и включването в Конвенцията на регистрационен ном...
АКТ НА СЪВЕТА от 12 март 1999 година за съставяне на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз на Протокол относно обхвата на изпирането на незаконно придобити средства в Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически це...
АКТ НА СЪВЕТА от 16 октомври 2001 г. относно създаването на Протокол към Конвенцията за взаимопомощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 16 октомври 2001 година за създаване на Протокол към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз - (2001/С 326/01)
АКТ НА СЪВЕТА от 18 декември 1997 година за съставяне, на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, на Конвенцията за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации - (98/С 24/01)
АКТ НА СЪВЕТА от 18 декември 1997 година относно изготвяне на основание член К.3 на Договора за Европейски съюз на Конвенция за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации
АКТ НА СЪВЕТА от 19 юни 1997 година относно изготвянето на Втория протокол към Конвенцията за защитата на финансовите интереси на Европейските общности
АКТ НА СЪВЕТА от 23 юли 1996 година относно приемане на изготвения на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, Протокол за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности на Конвенцията за създаването на Европейска ...
АКТ НА СЪВЕТА от 25 февруари 2010 година за определяне на степента и стъпката във връзка с назначаването на заместник-директор на Европейската полицейска служба (Европол) - (2010/C 55/02)
АКТ НА СЪВЕТА от 26 май 1997 година относно изготвянето на Протокол за тълкуване на Конвенция относно връчването в държавите-членки на Европейския съюз на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела от Съда на Европейските общности
АКТ НА СЪВЕТА от 26 май 1997година относно изготвянето на Конвенция относно връчването в държавите-членки на Европейския съюз на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела
АКТ НА СЪВЕТА от 26 юли 1995 година за съставяне на Конвенция за защита на финансовите интереси на Европейските общности - (95/С3 16/03)
АКТ НА СЪВЕТА от 26 юли 1995 година за съставяне на Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически цели - (95/С 316/02)
АКТ НА СЪВЕТА от 26 юли 1995 година за съставяне на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, на Конвенция за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол) - (95/С 316/01)
АКТ НА СЪВЕТА от 26 юли 1995 година относно изготвянето на Конвенция, на основание на член К.3 на Договора за Европейски съюз, за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол)
АКТ НА СЪВЕТА от 26 юли 1995 година относно изготвянето на Конвенцията за използване на информационни технологии за митнически цели
АКТ НА СЪВЕТА от 26 юли 2010 година за удължаване на мандата на заместник-директор на Европол - (2010/C 206/01)
АКТ НА СЪВЕТА от 27 ноември 2003 година за изработване на Протокол за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенцията за Европол), на основание на член 43, параграф 1 от тази Конвенцията
АКТ НА СЪВЕТА от 27 септември 1996 година за съставянето на протокол към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности - (96/С 313/01)
АКТ НА СЪВЕТА от 27 септември 1996 година относно изготвяне на Конвенцията относно екстрадицията между държавите-членки на Европейския съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 27 септември 1996 година,относно изготвяне на Протокол към Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности
АКТ НА СЪВЕТА от 28 май 1998 година относно изготвяне на Конвенцията за подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела, на основание член К.3 от Договора за Европейски съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 28 май 1998 година относно изготвянето на Конвенцията за подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела, на основание член K.3от Договора за Европейски съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 28 ноември 2002 година относно изготвянето на Протокол за изменение на Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба ( Конвенция за Европол) и на Протокол за привилегиите и имунитета на Европол, членовете на неговите органи,...
АКТ НА СЪВЕТА от 29 май 2000 за създаване на Конвенция за взаимна помощ по наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз, в съответствие с член 34 от Договора за Европейски съюз
АКТ НА СЪВЕТА от 29 ноември 1996 година относно изготвяне на Протокол от 29 ноември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения, от Съда на Европейските общности на Конвенцията за...
АКТ НА СЪВЕТА от 29 ноември 1996 относно Протокол от 29 ноември 1996 г., изготвен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за тълкуването чрез преюдициални заключения от Съда на Европейските общности, към Конвенцията за използването на и...
АКТ НА СЪВЕТА от 30 ноември 2000 година относно изготвяне на Протокол за изменение на член 2 и на приложението към Конвенцията за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенцията за Европол) Конвенция , на основание на член 43, параграф от тази К...
АКТ НА СЪВЕТА от 6 април 2009 година за назначаване на директор на Европол - (2009/C 111/02)
АКТ НА СЪВЕТА от 8 май 2003 година за съставяне на Протокол, който изменя, по отношение на създаването на идентификационна база данни за митнически досиета, Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически цели - (2003/С 139/01)
АКТ НА СЪВЕТА от 8 май 2003 година относно изготвяне на Протокол за изменение на Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели
АКТ НА СЪВЕТА от 8 март 2012 година за удължаване на мандата на директора на Европол
АКТ НА СЪВЕТА от 9 октомври 2009 година за преназначаване на заместник-директор на Европол - (2009/C 249/04)
Актуализиране на моделите карти, издадени от министерствата на външните работи на държавите-членки на акредитирани членове на дипломатически мисии и консулски представителства и членове на техните семейства, както е посочено в член 19, параграф 2 от Ре...
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 30 март 1983 година относно приспособяване към техническия прогрес на приложения II, III, IV и V към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични про...
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 6 ноември 1985 година за изменение на приложението към Директива 82/471/ЕИО на Съвета относно някои продукти, използвани при храненето на животните
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 12 юни 1972 година относно хармонизиране на законовите, подзаконовите или административните разпоредби относно режима на данъка върху оборота и акцизите, приложими при международни пътувания
ДВАНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА В ОБЛАСТТА НА ДРУЖЕСТВЕНОТО ПРАВО от 21 декември 1989 година относно едноличните дружества с ограничена отговорност
Декларации от Лихтенщайн и Норвегия, предвидени в член 5 от Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
ДЕРЕКТИВА 78/318/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 декември 1977 година за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно системи на чистачки и устройства за миене на моторни превозни средства
ДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 31 юли 1984 година относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки в областта на данъците върху оборота, за изменение на Директива 77/388/ЕИО - прилагане на данъка върху добавената стойност при отдаване на...
ДИРEКТИВА НА СЪВЕТА 80/987/ЕИО от 20 октомври 1980 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на работодателя
ДИРЕКТИВА 1999/103/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 24 януари 2000 година за изменение на Директива 80/181/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици
ДИРЕКТИВА 1999/105/ЕО НА СЪВЕТА от 22 декември 1999 година относно търговията с горски репродуктивен материал
ДИРЕКТИВА 1999/13/ЕО НА СЪВЕТА от 11 март 1999 година за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации
ДИРЕКТИВА 1999/2/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение
ДИРЕКТИВА 1999/20/ЕО НА СЪВЕТА от 22 март 1999 година за изменение на Директиви 70/524/ЕИО относно добавките в храните за животни, 82/471/ЕИО относно някои продукти, използвани при храненето на животните 95/53/ЕО относно определяне на принципите за рег...
ДИРЕКТИВА 1999/3/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 22 февруари 1999 година относно съставянето на списък на Общността за храни и хранителни съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение
ДИРЕКТИВА 1999/31 НА СЪВЕТА от 26 април 1999 година относно депониране на отпадъци
ДИРЕКТИВА 1999/32/ЕО НА СЪВЕТА от 26 април 1999 година относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива и за изменение на Директива 93/12/EИО
ДИРЕКТИВА 1999/33/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 май 1999 година за изменение на Директива 67/548/ЕИО на Съвета по отношение на етикeтиране на някои опасни вещества в Австрия и Швеция
ДИРЕКТИВА 1999/34/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 май 1999 година за изменение на Директива 85/374/ЕИО на Съвета относно сближаване на законовите, подзаконовите и административни разпоредби на държавите-членки относно отговорността за деф...
ДИРЕКТИВА 1999/35/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година относно система за задължителни инспекции за безопасна работа при редовни услуги от ро-ро фериботи и бързоходни пътнически плавателни съдове
ДИРЕКТИВА 1999/37/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства
ДИРЕКТИВА 1999/38/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година за второ изменение и допълнение на Директива 90/394/ЕИО за защита на работниците от рисковете, свързани с въздействието на канцерогени по време на работа, и за разширяването й с мутагени
ДИРЕКТИВА 1999/43/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 25 май 1999 г. седемнадесето изменение на директива 76/769/ЕИО относно сближаването на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, отнасящи се до ограниченията за пускането на...
ДИРЕКТИВА 1999/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции
ДИРЕКТИВА 1999/45/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 май 1999 година относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни ...
ДИРЕКТИВА 1999/49/ЕО НА СЪВЕТА от 25 май 1999 година за изменение по отношение на размера на основната ставка на Директива 77/388/ЕИО относно общата система за данъка върху добавената стойност
ДИРЕКТИВА 1999/59/ЕО НА СЪВЕТА от 17 юни 1999 година относно изменение на Директива 77/388/ЕИО по отношение на реда за облагане на далекосъобщителните услуги с данък добавена стойност
ДИРЕКТИВА 1999/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юни 1999 година относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури
ДИРЕКТИВА 1999/74/ЕО НА СЪВЕТА от 19 юли 1999 година относно установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки
ДИРЕКТИВА 1999/81/EО НА СЪВЕТА от 29 юли 1999 година за изменение на Директива 92/79/EИО относно сближаването на данъците върху цигари, Директива 92/80/EИО относно сближаването на данъците върху тютюневите изделия, различни от цигари, и Директива 95/59...
ДИРЕКТИВА 1999/85/ЕО НА СЪВЕТА от 22 октомври 1999 година за изменение на Директива 77/388/ЕИО по отношение на възможността за експериментално прилагане на намалена ставка на ДДС за трудоемките услуги
ДИРЕКТИВА 1999/90/EО НА СЪВЕТА от 15 ноември 1999 година относно изменение на Директива 90/539/ЕИО относно ветеринарномедицинските условия, регулиращи търговията в рамките на Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене
ДИРЕКТИВА 1999/93/ЕИО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 1999 година относно правната рамка на Общността за eлектронните подписи
ДИРЕКТИВА 1999/94/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 1999 година относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили
ДИРЕКТИВА 2000/13/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 март 2000 година относно сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламирането на храните
ДИРЕКТИВА 2000/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 май 2000 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите
ДИРЕКТИВА 2000/15/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 април 2000 година за изменение на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно ветеринарно-санитарните проблеми, засягащи търговията вътре в Общността с животни от рода на едрия рогат добитък и ...
ДИРЕКТИВА 2000/16/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 април 2000 година за изменение на Директива 79/373/ЕИО на Съвета относно търговията с комбинирани храни за животни и Директива 96/25/ЕО на Съвета относно обращението на фуражни суровини
ДИРЕКТИВА 2000/17/ЕО НА СЪВЕТА от 30 март 2000 година за изменение на Директива 77/388/ЕИО относно общата система на данъка върху добавената стойност - преходни разпоредби относно Република Австрия и Португалската република
ДИРЕКТИВА 2000/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2000 година относно минималните изпитни изисквания за консултантите по безопасност при превоз на опасни товари с автомобилен, железопътен или вътрешноводен транспорт
ДИРЕКТИВА 2000/20/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 май 2000 година за изменение на Директива 64/432/ЕИО относно ветеринарномедицинските проблеми, засягащи търговията вътре в Общността с животни от рода на едрия рогат добитък и свине
ДИРЕКТИВА 2000/25/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2000 година относно вземане на действия срещу емисиите от газообразни и прахообразни замърсяващи околната среда вещества от двигателите, предназначени за задвижване на селскостопански ...
ДИРЕКТИВА 2000/27/ЕО НА СЪВЕТА от 2 май 2000 година за изменение на Директива 93/53/ЕИО относно въвеждането на минималните мерки на Общността за контрол някои болести по рибите
ДИРЕКТИВА 2000/28/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 септември 2000 г. за изменeние на Директива 2000/12/EО относно започването и упражняването предприемането и осъществяването на дейност на от кредитни институции
ДИРЕКТИВА 2000/29/ЕО НА СЪВЕТА от 8 май 2000 година относно предпазни мерки срещу внасянето в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и тяхното разпространение в Общността (Консолидирана версия)
ДИРЕКТИВА 2000/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юни 2000 година относно пътната проверка на техническата изправност на движещите се на територията на Общността товарни автомобили
ДИРЕКТИВА 2000/31/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар
ДИРЕКТИВА 2000/39/ЕО НА СЪВЕТА от 8 юни 2000 година за изготвяне на първи списък на ориентировъчни гранични стойности при излагане на въздействие в работна среда в приложение на Директива 98/24/ЕО на Съвета за опазване на здравето и безопасността на ра...
ДИРЕКТИВА 2000/43/ЕО НА СЪВЕТА от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица, без разлика на расата или етническия произход
ДИРЕКТИВА 2000/44/ЕО НА СЪВЕТА от 30 юни 2000 година за изменение на Директива 92/12/ЕИО по отношение на временните количествени ограничения за продуктите, подлежащи на облагане с акциз, внасяни в Швеция от други държави членки
ДИРЕКТИВА 2000/47/EC НА СЪВЕТА от 20 юли 2000 година за изменение на Директиви 69/169/EEC и 92/12/EEC относно временните количествени ограничения, касаещи вноса на бира във Финландия
ДИРЕКТИВА 2000/47/EC НА СЪВЕТА от 20 юли 2000 година за изменение на Директиви 69/169/EEC и 92/12/EEC относно временните количествени ограничения, касаещи вноса на бира във Финландия
ДИРЕКТИВА 2000/55/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 септември 2000 година относно изискванията за енергийна ефективност, приложими за баластите за флуоресцентно осветление
Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 година относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари
ДИРЕКТИВА 2000/65/ЕО НА СЪВЕТА от 17 октомври 2000 година относно изменение на Директива 77/388/ЕИО по отношение на определянето на лицето-платец на данъка върху добавената стойност
ДИРЕКТИВА 2000/69/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 ноември 2000 година относно пределните стойности за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух
ДИРЕКТИВА 2000/7/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 март 2000 година относно скоростомера на дву и триколесните моторни превозни средства и за изменение на Директива 92/61/ЕИО на Съвета относно типовото одобрение за дву и триколесните моторн...
ДИРЕКТИВА 2000/75/ЕО НА СЪВЕТА от 20 ноември 2000 година относно определяне на условията за борба и ликвидиране на болестта син език
ДИРЕКТИВА 2000/77/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 декември 2000 година относно изменение на Директива 95/53/ЕО на Съвета относно определяне на принципите на организирането на официалните инспекции в областта на храненето на животни
ДИРЕКТИВА 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране при заетостта и упражняването на занятие
ДИРЕКТИВА 2000/79/ЕО НА СЪВЕТА от 27 ноември 2000 година относно Европейското споразумение за организация на работното време на мобилния състав в гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиолинии (AEA), Европейската федерация на р...
ДИРЕКТИВА 2000/84/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 януари 2001 година относно разпоредби за лятното часово време
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...