1
Сметната палата ( 0 структури и 17 документа )
РЕГЛАМЕНТ (Eвратом, EОВС, EИО) № 1416/81 НА СЪВЕТА от 19 май 1981 година за изменение на Регламент (EИО, Eвратом, EОВС) № 2290/77 относно определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата
РЕГЛАМЕНТ (EИО, Eвратом, EОВС) № 2290/77 НА СЪВЕТА от 18 октомври 1977 година относно определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата
РЕГЛАМЕНТ (ЕО, Eвратом) № 1293/2004 НА СЪВЕТА от 30 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 относно определяне възнагражденията на членовете на Сметната палата
РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ, ЕОВС) № 840/95 НА СЪВЕТА от 10 април 1995 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 относно определяне на възнагражденията на членовете на Сметната палата
РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕОВС, ЕВРАТОМ) № 183/1999 НА СЪВЕТА от 25 януари 1999 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 840/95 за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 2290/77 относно определяне на възнагражденията на членовете на Сметната ...
РЕШЕНИЕ № 12-2005 от 10 март 2005 година относно публичния достъп до документите на Сметната палата
РЕШЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА, СЕКРЕТАРЯ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, ГЕНЕРАЛНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ...
РЕШЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, КОМИСИЯТА, СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, СМЕТНАТА ПАЛАТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ, КАКТО И НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН от 26 ян...
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА, НА КОМИСИЯТА, НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И НА ОМБУДСМАНА от 26 януари 2005 година за създаването на Европей...
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА, НА КОМИСИЯТА, НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ от 29 юни 2012 година за изменение на Решение 2009/496/ЕО, Евратом отн...
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА, НА КОМИСИЯТА, НА СЪДА НА ЕО, НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ от 20 юли 2000 година относно организацията и функционирането на Службата за официални публикац...
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, КОМИСИЯТА, СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, СМЕТНАТА ПАЛАТА, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН от 25 юли 2002 година относно създаването на Служба за подбор на персон...
РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ от 5 април 1977 година относно временното седалище на Сметната палата
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 1 януари 2007 година относно назначаването на членове на Сметната палата
СТАНОВИЩЕ № 5/2012 (съгласно член 336 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за раб...
СТАНОВИЩЕ № 6/2012 (съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз) относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на резул...
СТАНОВИЩЕ № 8/2012 относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (съгласно член 325 ДФЕС)
1