1 2 3 4 5
Икономическият и социален комитет ( 0 структури и 404 документа )
433-ата ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА КР ОТ 15 И 16 ФЕВРУАРИ 2007 Г. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски консултативен комитет за политиката на Общн...
435-А СИ ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 25 И 26 АПРИЛ 2007 Г. - Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Развитие на веригите за създаване на стойност и доставка в европейски и глобален контекст"
Проектостановище на Европейския икономически и социален комитет относно
Проектостановище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на ЕС" (преработен) COM(2012) 64 final - 2012/0027 (COD)
Проектостановище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на разпределянето на х...
Проектостановище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация о...
Проектостановище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (ко...
Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно "Повече Европа" за внасяне на Европейската среща на високо равнище, която ще се състои на 22 и 23 ноември 2012 г.
Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно "Принос към Европейския съвет на 21 и 22 юни 2007 г. - Пътна карта на конституционния процес"
Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно "Природните бедствия"
Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно Изпълнение на ревизираната Лисабонска стратегия
РЕШЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА, СЕКРЕТАРЯ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, ГЕНЕРАЛНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ...
РЕШЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, КОМИСИЯТА, СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, СМЕТНАТА ПАЛАТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ, КАКТО И НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН от 26 ян...
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА, НА КОМИСИЯТА, НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И НА ОМБУДСМАНА от 26 януари 2005 година за създаването на Европей...
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА, НА КОМИСИЯТА, НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ от 29 юни 2012 година за изменение на Решение 2009/496/ЕО, Евратом отн...
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА, НА КОМИСИЯТА, НА СЪДА НА ЕО, НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ от 20 юли 2000 година относно организацията и функционирането на Службата за официални публикац...
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, КОМИСИЯТА, СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, СМЕТНАТА ПАЛАТА, ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ, КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН от 25 юли 2002 година относно създаването на Служба за подбор на персон...
Становищe на Европейския икономически и социален комитет относно "Развитие на системите за обезщетяване на необлагодетелстваните райони след 2010 г.
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за създаване на съвместно предприятие „Чисто небе““
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за подпомагане на трансграничния контрол върху безопасността по пътищата"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Въздействието и последиците на структурните политики върху сближаването в Европейския съюз“
Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно „Възможното положително или отрицателно въздействие на повишените изисквания в областта на околната среда и енергийната политика върху конкурентоспособността на европейската индустрия“ - ...
Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно „Иновациите: влияние върху индустриалните промени и ролята на ЕИБ“ (2007/C 256/17)
Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно предложение за регламент на Съвета относно специфични правила по отношение на сектор плодове и зеленчуци и за изменение на някои регламенти COM(2007) 17 окончателен - 2007/0012 (CNS)
Становище на Eвропейския икономически и социален комитет относно: - "Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейския икономически и социален комитет: координиране на разпоредбите на държавите-членки в сферата на прякото данъчно об...
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 12 декември 2006 година относно предложението на Комисията за Директива по прилагането на Директива 85/611/EИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби отн...
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 13 април 2007 година относно предложение за Директива на Съвета относно идентифицирането и обозначаването на европейска критична инфраструктура и оценката на необходимостта от подобряване на нейната защита(C...
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 18 декември 2006 г. по предложение за директива за изменение на определени директиви на Общността по отношение на процедурните правила и критериите за надзорна оценка на придобиването и увеличаването на дяло...
СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 5 октомври 2007 година относно предложение за регламент за изменение на Регламент (EО) № 1749/96 на Комисията относно първоначалните мерки за прилагане на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизи...
Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Предимствата и ползите от еврото: време за оценка“ (2008/C 224/27)
Становище на Европейски икономическия и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол“ COM(2012) 129 final — 2012/62 (COD) и относно „П...
Становище на Европейския и икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския и икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Укрепване на връзките между поколенията COM(2007) 244 ок...
Становище на Европейския икономически и социален комитет
Становище на Европейския икономически и социален комитет "Правата на пациента"
Становище на Европейския икономически и социален комитет „Командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги — оптимизиране на ползите и потенциала от него и същевременно гарантиране на защита на работниците“ COM(2007) 304 окончателен (...
Становище на Европейския икономически и социален комитет на тема „Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие: програма за промяна / Бъдещият подход към бюджетната подкрепа от ЕС за трети държави“ COM(2011) 637 final и COM(2011) 638 final
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно — „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги, 2002/19/...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно — „Предложение за Регламент на Съвета относно опазването на уязвимите екосистеми в открито море от неблагоприятните въздействия при използване на дънни риболовни съоръжения“ и — „Съобщени...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно — „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО и Директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Съвета с цел...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Ангажирането и участието на възрастните хора в обществото" (становище по собствена инициатива)
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Бъдещо законодателство в областта на електронния достъп"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Бяла книга - Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г."
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Бяла книга за спорта" COM(2007) 391 окончателен
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Бяла книга за схемите за гарантиране на застрахователните вземания" COM(2010) 370 окончателен
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Вземане под внимание на нуждите на възрастните хора"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Въздействие на непрекъс- натото развитие на енергийните пазари върху индустриалните вериги за създаване на стойност в Европа"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Въздействие на финансово-икономическата криза върху разпределението на работните места между производствените сектори, със специален акцент върху МСП"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Външен аспект на европейската индустриална политика - търговската политика на ЕС отчита ли правилно интересите на европейската промишленост?" (становище по собствена инициатива)
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Вътрешен пазар на услугите - изисквания по отношение на пазара на труда и защита на потребителите"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Данъчните и финансовите убежища - заплаха за вътрешния пазар на ЕС" (становище по собствена инициатива)
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Доклад на Комисията: доклад за политиката на конкуренция за 2005 г." (SEC(2006)761 окончателен)
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Европейските метрополни области: социално-икономическо въздействие за бъдещето на Европа"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Европейските технологични платформи (ЕТП) и индустриалните промени" (становище по собствена инициатива)
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Жените предприемачи - конкретни политики за насърчаване на растежа и заетостта в ЕС" (становище по собствена инициатива)
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Засилване на социалната самостоятелност и интеграция на ромите в Европа" (допълнение към становище)
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Зелена книга - Европейското научноизследователско пространство: Нови перспективи"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Зелена книга - Осъвременяване на трудовото право за посрещане на предизвикателствата на XXI век" СOM(2006) 708 окончателен
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Зелена книга "Паралелна банкова система" COM(2012) 102 final
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Зелена книга за подобряване на ефективността на принудителното изпълнение на съдебните решения в Европейския съюз: налагане на запор върху банкови сметки" COM(2006) 618 окончателен
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Зелена книга относно правото на събиране на семейството на граждани на трети държави, пребиваващи в Европейския съюз (Директива 2003/86/ЕО)" COM(2011) 735 final
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Зелена книга относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации" COM(2011) 818 final
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Икономиката на ЕС: преглед 2006 г. - Засилване на еврозоната: основните приоритети на политиката" COM(2006) 714 окончателен - SEC(2006) 1490
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Икономическите и социални последствия от развитието на финансовите пазари"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Интеграция на световния пазар и възлагане на дейности на външни изпълнители. Как да се справим с новите предизвикателства"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Кооперативи и развитие на хранително-вкусовата промишленост" (становище по собствена инициатива)
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Към балансирано развитие на градската среда: предизвикателства и възможности"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Международни преговори относно изменението на климата"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Многоезичието"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Мониторингов доклад за 2011 г. относно стратегията за устойчиво развитие на ЕС: оценката на ЕИСК" (становище по собствена инициатива)
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Морските магистрали в логистичната верига"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Насърчаване на трансграничния велосипеден транспорт"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Насърчаване на устойчива производителност на труда в Европа"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Необходимост от европейска отбранителна индустрия: промишлени, иновационни и социални аспекти" (становище по собствена инициатива)
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Обща пристанищна политика на ЕС"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Опростяване на регулаторната среда в машиностроителния сектор"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на имуществото на физически лица от една от държавите-членки (кодифициране)"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Отношенията ЕС-Молдова: Каква е ролята на организираното гражданско общество?" (становище по собствена инициатива)
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Оценки на въздействието върху устойчивостта (ОВУ) и търговска политика на Европейския съюз"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предизвикателствата и шансовете за ЕС в контекста на глобализацията"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за дирек- тива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните мерки, предназначени да гаран- тират зачитането на правата на интелектуална собственост"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива за изменение на Директива 98/70/EО по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване ...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2009/138/ЕО във връзка с правомощията на Европейския орган за застраховане ...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парни...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2005/35/ЕО относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения"
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби отно...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреост...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/67/ЕО относно пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги на Общността" (COM(2006)...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 84/539/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки за използваното в ху...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обще...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за опазване на почвите и за изменение на Директива 2004/35/ЕО" (COM (2006) 232 окончателен - 2006/0086...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно атаките срещу информационните системи и за отмяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета" COM(2010) 517 окончател...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно везните с неавтоматично действие" (кодифицирана версия)
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (кодифицирана версия)" COM(20...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследва...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на стандарти за екологично качество в областта на политиката за водите и изменение на Директива 2000/60/E...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба и тяхното включване в...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер" СОМ(2010...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на сезонната заетост" COM(2010) 379 оконча...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за заглушаване на радиосмущенията, излъчвани от селскостопански или горски трактори (електромагнитна съвместимост)" (кодифицира...
Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за изменение на Директива 78/855/EИО на Съвета относно сливанията на акционерни дружества и Директива 82/891/EИО на Съвета отно...
1 2 3 4 5