1 2
Комитетът на регионите ( 0 структури и 147 документа )
67-ма ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА КР ОТ 6 И 7 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. Становище на Комитета на регионите от 6 декември 2006 г. относно „Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — Към устойчив винопроизводителен сектор в ЕС“
Cтановище на Комитета на регионите относно „Укрепване на глобалния подход към миграцията: засилване на координирането, последователността и взаимодействието“ - (2009/C 211/05)
Правилник за дейността на Комитета на регионите
Проучвателно становище на Комитета на регионите относно "Преглед на състоянието на Общата селскостопанска политика"
Резолюция на Комитета на регионите до пролетния Европейски съвет 2008 г. "Стратегия за растеж и работни места Справяне с "Лисабонския парадокс""
Резолюция на Комитета на регионите относно „Приоритетите на Комитета на регионите за 2013 г.във връзка с работната програма на Европейската комисия“
Резолюция на Комитета на регионите относно Законодателната и работната програма на Европейската комисия и приоритетите на Комитета на регионите за 2007 г.
РЕШЕНИЕ № 1/2011 НА КОМИТЕТА, СЪЗДАДЕН СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ЗА ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ от 20 декември 2011 година относно включването в приложение 1 на нова глава ...
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА, НА КОМИСИЯТА, НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ от 29 юни 2012 година за изменение на Решение 2009/496/ЕО, Евратом отн...
Становище на Комитета на регионите относно Пакет мерки относно разширяването 2005/ELAR/001 и относно Съобщение на Комисията "Западните Балкани по пътя към ЕС: Засилване на стабилността и просперитета"
Становище на Комитета на регионите относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализа- цията
Становище на Комитета на регионите относно Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 89/552/ЕО на Съвета относно координирането на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и ад...
Становище на Комитета на регионите относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно публично-частните партньорства и достиженията на правото на ЕС отно...
Становище на Комитет на регионите относно "Бъдещето на европейските летища"
Становище на Комитета на регионите "Активен живот на възрастните хора: иновации - интелигентно здравеопазване - по-добър живот"
Становище на Комитета на регионите "Европа в света: нов подход за финансиране на външната дейност на ЕС"
Становище на Комитета на регионите "Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)"
Становище на Комитета на регионите "Енергийна пътна карта за периода до 2050 г."
Становище на Комитета на регионите "Енергийната ефективност в градовете и регионите - акцент върху различията между селските области и градовете"
Становище на Комитета на регионите "Еразъм за всички"
Становище на Комитета на регионите "Ефективност и справедливост на европейските системи за образование и обучение" и "Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот"
Становище на Комитета на регионите "Зелена книга за събирането на семейството"
Становище на Комитета на регионите "Към бъдеща морска политика на Европейския съюз"
Становище на Комитета на регионите "Пакет за защита на легалната икономика"
Становище на Комитета на регионите "Предложение за регламент относно Европейския социален фонд"
Становище на Комитета на регионите "Преразгледана стратегия на ЕС за региона на Балтийско море"
Становище на Комитета на регионите "Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (2014 - 2020 г.)"
Становище на Комитета на регионите "Разработване на морска стратегия за района на Атлантическия океан"
Становище на Комитета на регионите "Регламент за определяне на общоприложими разпоредби за фондовете от Общата стратегическа рамка"
Становище на Комитета на регионите "Съобразени с регионалната специфика подходи спрямо изменението на климата в ЕС, по примера на планинските райони"
Становище на Комитета на регионите "Тематична стратегия за опазване на почвите"
Становище на Комитета на регионите „Посрещане на предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в Европейския съюз“ (2008/C 172/10)
Становище на Комитета на регионите „Пълноценното участие на младите хора в обществото“ (2008/C 172/13)
Становище на Комитета на регионите Жилища и регионална политика
Становище на Комитета на регионите Към стратегия на ЕС относно правата на детето
Становище на Комитета на регионите от 6 декември 2006 г. относно "Ролята на селските общини за развитието на европейските региони"
Становище на Комитета на регионите от 6 декември 2006 г. относно "Съобщение на Комисията: Спиране на намаляване на биоразнообразието 2010 г. и след това"
Становище на Комитета на регионите от 6 декември 2006 г. относно Съобщение на Комисията "Прилагане на Лисабонската програма на Общността: Обществените социални услуги в Европейския съюз"
Становище на Комитета на регионите от 6 декември 2006 г. относно Съобщение на Комисията "Стратегия за растеж и заетост и реформа на европейската политика за сближаване. Четвърти междинен доклад относно сближаването"
Становище на Комитета на регионите от 6 декември 2006 г. относно Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент Прилагане на Хагската програма: Пътят за следване занапред Оценка на политиките на Европейския съюз относно свободата, сигурнос...
Становище на Комитета на регионите от 6 декември 2006 г. относно Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент: "Доклад относно прилагането на национални мерки относно съжителството на генетично модифицирани култури и обикновеното и биологич...
Становище на Комитета на регионите от 6 декември 2006 г. относно Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: "Пътна карта за равенството между жените и мъжете - 2006-2010...
Становище на Комитета на регионите относно " "Здраве за растеж" - Трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014-2020 г."
Становище на Комитета на регионите относно "Адаптиране към изменението на климата в Европа - Възможни действия от страна на ЕС"
Становище на Комитета на регионите относно "Бяла книга - програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии"
Становище на Комитета на регионите относно "Бяла книга за спорта"
Становище на Комитета на регионите относно "Да остаряваме добре в информационното общество"
Становище на Комитета на регионите относно "Европейска програма за култура в глобализиращия се свят"
Становище на Комитета на регионите относно "Европейски фонд за приспособяване към глобализацията за периода от 2014 до 2020 г."
Становище на Комитета на регионите относно "Европейското научноизследователско пространство- Нови перспективи"
Становище на Комитета на регионите относно "Законодателни предложения относно реформата на общата политика в областта на рибарството"
Становище на Комитета на регионите относно "Законодателни предложения относно реформата на общата селскостопанска политика и развитието на селските райони след 2013 г."
Становище на Комитета на регионите относно "Зелена книга за приложенията на спътниковата навигация"
Становище на Комитета на регионите относно "Местните и регионални власти в Украйна и развитие на сътрудничеството между ЕС и Украйна"
Становище на Комитета на регионите относно "Насърчаване на активното гражданство на младите хора чрез образование"
Становище на Комитета на регионите относно "Новата многогодишна финансова рамка за периода след 2013 г."
Становище на Комитета на регионите относно "Ограничаване на глобалното изменение на климата до 2 градуса целзий" и "Включването на авиацията в системата за търговия с емисии"
Становище на Комитета на регионите относно "Пакет от законодателни актове за защита на данните"
Становище на Комитета на регионите относно "Пакет от мерки за възлагането на обществени поръчки"
Становище на Комитета на регионите относно "Пакет от мерки за по-добро законотворчество 2005 г. и 2006 г."
Становище на Комитета на регионите относно "Пакет разширавяне 2006 г. - Интеграционен капацитет"
Становище на Комитета на регионите относно "Пакет разширяване 2006 г. - Държави-кандидатки"
Становище на Комитета на регионите относно "Пакет разширяване 2006 г. - Потенциални кандидат-членки"
Становище на Комитета на регионите относно "По-ефективна подкрепа за научноизследователската дейност и иновациите в регионите на ЕС"
Становище на Комитета на регионите относно "Пощенските услуги на Общността"
Становище на Комитета на регионите относно "Преглед на законодателната рамка за ТЕМ-Т"
Становище на Комитета на регионите относно "Преглед на политиката на ЕС относно качеството на въздуха и емисиите"
Становище на Комитета на регионите относно "Предложение за регламент относно ЕФРР"
Становище на Комитета на регионите относно "Предложение за регламент относно Кохезионния фонд"
Становище на Комитета на регионите относно "Преодоляване на широколентовата разлика" и "План за действие i2010 за електронно правителство"
Становище на Комитета на регионите относно "Преразглеждане на директивата относно повторната употреба на информацията в обществения сектор и свободно достъпните данни"
Становище на Комитета на регионите относно "Прилагане на глобален подход към миграцията по отношение на южните морски граници на Европейския съюз и на Източните и югоизточните региони, граничещи с Европейския съюз"
Становище на Комитета на регионите относно "Принос към устойчивото развитие: ролята на справедливата търговия и неправителствените системи за гарантиране на устойчивост, свързани с търговията" - (2010/C 175/03)
Становище на Комитета на регионите относно "Принос на доброволчеството за икономическото и оциално сближаване"
Становище на Комитета на регионите относно "Приспособяване към изменението на климата и отговори на регионално равнище: ситуацията в крайбрежните региони"
Становище на Комитета на регионите относно "Програма "Потребители" за периода 2014-2020 г."
Становище на Комитета на регионите относно "Програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации"
Становище на Комитета на регионите относно "Равни възможности и спорт"
Становище на Комитета на регионите относно "Регионите за икономическа промяна"
Становище на Комитета на регионите относно "Ролята на образованието и повишаването на информираността за насърчаване на устойчивото развитие"
Становище на Комитета на регионите относно "Средносрочен преглед на стратегията за науките за живота и биотехнологиите"
Становище на Комитета на регионите относно "Стратегия за Европа по отношение на здравословните проблеми, свързани с храненето, наднорменото тегло и затлъстяването"
Становище на Комитета на регионите относно "Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2011-2012 г."
Становище на Комитета на регионите относно "Стратегия на ЕС за подкрепа на държавите-членки при намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол"
Становище на Комитета на регионите относно "Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г."
Становище на Комитета на регионите относно "Трансевропейски телекомуникационни мрежи"
Становище на Комитета на регионите относно "Управлението в европейския консенсус за развитие"
Становище на Комитета на регионите относно "Черноморско взаимодействие" Нова инициатива за регионално сътрудничество
Становище на Комитета на регионите относно "Четвърти доклад за икономическото и социално сближаване"
Становище на Комитета на регионите относно „Eвропейска група за териториално сътрудничество: Нов тласък за териториалното сътрудничество в Eвропа“ - (2008/C 257/03)
Становище на Комитета на регионите относно „Борба с малограмотността — изготвяне на амбициозна европейска стратегия за предотвратяване на изключването и насърчаване на личната реализация“ - (2010/C 175/07)
Становище на Комитета на регионите относно „Бъдещата обща европейска система за убежище“ (2008/C 172/05)
Становище на Комитета на регионите относно „Бяла книга — Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.“ (2008/C 172/08)
Становище на Комитета на регионите относно „Възлагане на концесионни договори“
Становище на Комитета на регионите относно „Глобален подход към миграцията: Разработване на Европейска политика за имиграция на работна ръка и нейното значение за връзките с трети страни“ - (2008/C 257/04)
Становище на Комитета на регионите относно „Глобалният подход към миграцията и мобилността“
Становище на Комитета на регионите относно „Градовете на бъдещето: градове, устойчиви в екологично и социално отношение“
Становище на Комитета на регионите относно „Гъвкавата сигурност“
Становище на Комитета на регионите относно „Да общуваме на тема Европа в партньорство“ - (2008/C 257/08)
Становище на Комитета на регионите относно „Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване (2010)“ - (2008/C 257/02)
1 2