1 2
Европейската централна банка ( 0 структури и 174 документа )
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 ноември 2001 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/1 относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правн...
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 21 ноември 2002 относно изискванията за предоставяне на статистически данни на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 април 2007 година относно Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET 2)
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 31 август 2000 година относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 5 декември 2002 година относно законовата рамка за счетоводно и финансово отчитане в Европейската система на централните банки
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА Препоръка за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2533/98 относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка(ЕЦБ/2008/09)
ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 3 юли 2008 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 по отношение на въвеждането на еврото в...
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 3,50 % на 1 януари 2007 г. Обменен курс на еурото (2)4 януари 2007 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1): 4,38 % на 1 август 2008 г. - Обменен курс на еврото (2) 1 август 2008 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране (1):3,56 % на 1 март 2007 г.Обменен курс на еурото (2)
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране 4,18 % на 1 февруари 2008 г. Обменен курс на еврото 1 февруари 2008 г.
Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране Обменен курс на еврото 5 май 2008 г.
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 февруари 2005 година относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейската система на централните банки...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 1 юли 2004 година относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки извън Европейския съюз, страни извън Европейския съюз и международни организации
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 10 декември 2012 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2012/29)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 10 октомври 2012 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2012/23)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 11 декември 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/16 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки - (ЕЦБ/2008/21) - (2009/100/ЕО)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 11 март 2005 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2001/1 относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 15 ноември 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 15 ноември 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2005/5 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европейск...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 15 септември 2010 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/2 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) - (ЕЦБ/2010/12) - (2010/593/ЕС)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 декември 2004 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/13 относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки извън Европейския съюз, страни извън Европейския с...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 септември 2010 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата - (ЕЦБ/2010/13) - (2010/598/EU)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 юли 2004 година относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на статистиката на платежния баланс и международната инвестиционна позиция и на рамката на междунаро...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 декември 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/16 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки(ЕЦБ/2007/20)(2008/122/ЕО)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 18 декември 2006 година за изменение на Насоки ЕЦБ 2005/5 относно изискванията за статистическа отчетност на Европей- ската централна банка и процедурите за обмен на статистическа информация в рамките на Европе...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 18 юли 2012 година относно TARGET2-Securities (преработен текст) (ЕЦБ/2012/13)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 19 декември 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени) - (ЕЦБ/2008/31) - (2009/160/ЕО)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 19 юни 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/9 относно някои приготовления за преминаването към парична наличност в евро и за първоначалното зареждане и подзареждането с евробанкноти и монети извън Еврозо...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 2 август 2012 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ЕЦБ/2012/18)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 20 септември 2007 година за изменение на приложения I и II към Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Еуросистемата
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 20 юли 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/28 относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 20 юли 2012 година относно обмена на данни за касови услуги (ЕЦБ/2012/16)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 20 юни 2008 година относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи (преработени) (ЕЦБ/2...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 20 януари 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата - (ЕЦБ/2009/1) - (2009/101/ЕО)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 21 декември 2006 година относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 21 декември 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 21 юни 2001 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/1 от 3 февруари 2000 г. относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната докум...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 23 октомври 2003 година относно операциите на участващите държави-членки с техните оборотни наличности в чуждестранна валута съгласно член 31.3. на Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и н...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 23 октомври 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2000/7 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата - (ЕЦБ/2008/13) - (2009/99/ЕО)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 август 1998 година относно някои свързани с евро банкнотите разпоредби, изменени на 26 август 1999 година
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 август 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки - (ЕЦБ/2008/6) - (2008/758/ЕО)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 август 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2002/7 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки - (ЕЦБ/2008/6) - (2008/758/ЕО)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 април 2001 година относно Трансевропейска автоматизирана система за експресен брутен сетълмент на трансфер в реално време (TARGET)Транс-Европейската автоматизирана система за експресни преводи чрез брутен се...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 ноември 2012 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/14 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2012/25)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 септември 2002 година относно минималните стандарти за Европейската централна банка и за националните централни банки при провеждане на операции в областта на паричната политика, валутни операции с чуждестра...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 септември 2012 година относно рамката за управление на качеството на данни за Централизираната база данни за ценни книжа (ЕЦБ/2012/21)
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 3 ноември 1998 година изменена с Насоки от 16 ноември 2000 година относно състава, оценката и условията за първоначалното прехвърляне на чуждестранни резервни активи, както и деноминирането и олихвяването на в...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 3 февруари 2000 година относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с чуждестранните резервни активи...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 5 септември 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2005/5 от 17 февруари 2005 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка и процедурите за обмен на статистическа информаци...
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 9 декември 2011 година относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика
НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКАот 4 април 2003 година изменящи и допълващи Насоки ЕЦБ/2001/3 относно Транс-Еевропейската автоматизирана система за брутни експресни трансфериза експресни преводи чрез брутен сетълмент в реално време (TARGET), изме...
Насоки на Общността по използуването на държавна помощ в опазването на околната среда
Насоки относно метода за определяне на размера на глобите, налагани съгласно член 15, параграф 2 от Регламент № 17 и член 65, параграф 5 от Договора за Европейска общност за въглища и стомана (Текст от значение за ЕИП)
Насоки относно оценката на хоризонталните сливания съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия
Поправка на Регламент (ЕО) № 4/2007 на Европейската централна банка от 14 декември 2006 година относно консолидирания баланс на сектор "Парично-финансови институции"
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 1 юни 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije ЕЦБ/2012/9
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 14 септември 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hEireann/Central Bank of Ireland
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 21 декември 2006 година
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 26 септември 2012 година относно рамката за управление на качеството на данни за Централизираната база данни за ценни книжа
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 28 януари 2008 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Suomen Pankki ЕЦБ/2008/1 2008/C 29/01
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 30 април 2008 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Европейската централна банка (EЦБ/2008/2) 2008/C 114/01
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 31 май 2007 година за изменение на Препоръка ЕЦБ/2004/16 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на статистиката на платежния баланс и международната инвест...
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 9 декември 2011 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank (ЕЦБ/2011/22)
ПРЕПОРЪКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 февруари 2001 година относно европейското сътрудничество при оценката на качеството на училищното образование
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2548/2000 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 2 ноември 2000 година относно преходни разпоредби за прилагане изискването за минимални резерви от Европейската централна банка след въвеждането на еврото в Гърция
РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 1746/2003 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 18 септември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания секторен баланс на парично-финансовите институции
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1489/2007 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 29 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидираниябаланс на сектор „Паричнo-финансови институции“ (ECB/2007/18)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1745/2003 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 12 септември 2003 година относно прилагане на изискването за минимални резерви
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2157/1999 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 23 септември 1999 година относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2174/2002 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2181/2004 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидирания баланс на сектор “Парично-финансови институции” и Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/1...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 4/2007 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 14 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2423/2001 (ЕЦБ/2001/13) относно консолидираниябаланс на сектор "Паричнo-финансови институции"
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 63/2002 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 20 декември 2001 година относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 985/2001 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 10 май 2001 година относно изменение на Регламент ЕЦБ/1999/4 относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1011/2012 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 октомври 2012 година относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2012/24)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 674/2010 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 23 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на дома...
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА (ЕО) № 2157/1999 от 23 септември 1999 година относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА (ЕО) № 993/2002 от 6 юни 2002 година за коригиране на Регламент ЕЦБ/2001/13 относно консолидирания баланс на сектор на парично-финансовите институции
РЕШЕНИЕ 2004/525/EО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 3 юни 2004 година относно условията за извършване на разследвания в Европейската централна банка от Европейската служба за борба с измамите, във връзка с предотвратяването на измами, корупция и вся...
РЕШЕНИЕ 2004/526/EО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 юни 2004 година за приемане на Процедурния правилник на Генералния съвет на Европейската централна банка
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 7 ноември 2003 година заотносно управлението на операциите по вземане и отпускане на заемкредитиране, извършени от Европейската общност в рамките на според механизмаулеснението за средно-срочна финансова помощ
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 1999/285/EО от 1 декември 1998 година относно необходимите мерки за внасяне на капитала на Европейската централна банка от неучастващите национални централни банки
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 1999/32/EО от 9 юни 1998 година относно необходимите мерки за внасяне на капитала на Европейската централна банка
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА oт 28 ноември 2003година. Заотносно одобрение на количеството на издаденитеемитираните монети през 2004 г.
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА ЕЦБ/2001/11 от 8 ноември 2001 година за някои условия относно достъпа до Системата за следене на фалшификати (ССФ)
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 10 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на Европейската централна банка (ЕЦБ/2012/30)
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 10 ноември 2000 година относно публикуването на някои юридически актове и документи на Европейската централна банка
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 11 декември 2008 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на Европейската централна банка - (ЕЦБ/2008/22) - (2009/98/ЕО)
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 11 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ (ЕЦБ/2012/31)
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 15 декември 2006 година за изменение на Решение EЦБ/2001/15 относно емитирането на еуробанкноти
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 15 декември 2006 година за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на Европейската централна банка от участващите национални централни банки
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 15 декември 2006 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 15 декември 2006 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на Европейската централна банка и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съо...
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 15 декември 2006 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 15 май 2008 година относно процедурите по акредитация за сигурност на производителите на евроматериали за сигурност за евробанкноти(ЕЦБ/2008/3)
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 16 ноември 2000 година относно вноската на Централната банка на Гърция (Bank of Greece) в капитала и в резервите и провизиите на ЕЦБ както и първоначалното прехвърляне на валутни резерви от Централната банка н...
РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА от 17 декември 2007 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на Европейската централна банка(ЕЦБ/2007/21) (2008/121/ЕО)
1 2