1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Обяви, съобщения, нотификации ( 0 структури и 2720 документа )
MEDIA Mundus — Покана за представяне на предложения за 2013 г.
Актуализация на уведомлението от Латвия в съответствие с член 37 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенскит...
Актуализиране на моделите карти, издадени от министерствата на външните работи на държавите- членки на акредитирани членове на дипломатически мисии и консулски представителства и членове на техните семейства, както е посочено в член 19, параграф 2 от Р...
Актуализиране на моделите карти, издадени от министерствата на външните работи на държавите- членки на акредитирани членове на дипломатически мисии и консулски представителства и членове на техните семейства, както е посочено в член 19, параграф 2 от Р...
Актуализиране на моделите карти, издадени от министерствата на външните работи на държавите- членки на акредитирани членове на дипломатически мисии и консулски представителства и членове на техните семейства, както е посочено в член 19, параграф 2 от Р...
Актуализиране на моделите карти, издадени от министерствата на външните работи на държавите-членки на акредитирани членове на дипломатически мисии и консулски представителства и членове на техните семейства, както е посочено в член 19, параграф 2 от Ре...
Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите...
Актуализиране на референтните стойности за преминаване на външните граници, посочени в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите...
Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на ш...
Актуализиране на списъка на гранично-пропускателните пунктове, посочени в член 2, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на ш...
Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенген...
Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенген...
Бележка във връзка с влизането в сила на споразумение за търговията с банани между Европейския съюз и Бразилия, Колумбия, Коста Рика, Еквадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Перу и Венецуела
Внос на продукти с високо съдържание на захар в Общността
Възможности за финансова подкрепа посредством Програмата на ЕИБ за финансиране на универ- ситетски изследвания (EIBURS) в рамките на Инициативата на ЕИБ за подкрепа на университетски изследвания
ГД „Енергетика и транспорт“ - Обява за свободно работно място за поста директор (степен AD 14) Дирекция „Контрол на ядрената безопасност“ (TREN.I) в Люксембург (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/10089 - (2008/С 188 А/05)
ГД „Енергетика и транспорт“ (TREN) - Обява за свободно работно място за поста главен съветник (степен AD 14) в Брюксел - (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/10091 - (2008/С 188 А/04)
ГД „Здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите“ - Обява за свободно работно място за поста главен съветник (степен AD 14) в Брюксел - (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/10093 - (2008/С 188 А/07)
ГД „Изследвания“ (Брюксел) - Обява за свободно работно място за поста изпълнителен директор (степен AD14) на съвместното предприятие на Инициативата за иновативни лекарства (Брюксел) - COM/2008/10087 - 2008/С 155 А/01
ГД „ИЗСЛЕДВАНИЯ“ Обява за свободно място за директор (степен AD 14) Дирекция „Здравеопазване“ (RTD.F), Брюксел (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/10064 2008/С 76 А/01
ГД „Икономически и финансови въпроси“ Обява за свободно работно място за директор (степен AD 14) ECFIN.L „Финансови операции, управление на програми и връзка с групата на ЕИБ“ (Люксембург) (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/20...
ГД „ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО И МЕДИИ“ Обява за свободно работно място за директор (степен AD 14) Дирекция Н „Информационните и комуникационните технологии в отговор на обществените предизвикателства“ (INFSO.H), Брюксел (член 29, параграф 2 от Правилника ...
ГД „КОНКУРЕНЦИЯ“ ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДИРЕКТОР O (СТЕПЕН AD 14) Дирекция „Пазари и дела I: Енергетика и околна среда“ (COMP.B), Брюксел (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/10067 2008/С 76 А/04
ГД „ПЕРСОНАЛ И АДМИНИСТРАЦИЯ“ Обява за свободно работно място за директор (степен AD 14) Дирекция „Социални грижи и здравни политики“ (ADMIN.C), Брюксел (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/10066 2008/С 76 А/03
ГД „Правосъдие, свобода и сигурност“ (JLS) - Обява за свободно работно място за поста директор (степен AD 14) - Дирекция „Имиграция и убежище“ (JLS.B) в Брюксел - (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/10096 - (2008/С 188 А/08)
ГД „Правосъдие, свобода и сигурност“ (JLS) - Обява за свободно работно място за поста директор (степен AD 14) Дирекция „Основни права и гражданство“ (JLS.D) в Брюксел (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/10097 - (2008/С 188...
ГД „Предприятия и промишленост“ - Обява за свободно работно място за поста директор (степен AD 14) - Дирекция „Регулаторна политика“ (ENTR.C) в Брюксел - (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/10090 - (2008/С 188 А/03)
ГД „СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ Обява за свободно работно място за директор (степен AD 14) Дирекция „Връзки с други институции, комуникация и документация“ (AGRI.K), Брюксел (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) ...
ГД „СЕЛСКО СТОПАНСТВО И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ Обява за свободно работно място за директор (степен AD 14) Дирекция „Програми за развитие на селските райони I“ (AGRI.E), Брюксел (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/100...
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ" (SANCO)Обява за свободно работно място за главен съветник (степен AD /14)Обществено здравеопазване и оценка на риска - Люксембург (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM...
Генерална дирекция „Информационно общество и медии“ - Обява за свободно работно място за поста главен съветник (степен AD 14) в Брюксел - (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/10092 - (2008/С 188 А/02)
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВОСЪДИЕ, СВОБОДА И СИГУРНОСТ“ Обява за свободно работно място за директор (степен AD 14) Дирекция „Вътрешна сигурност и наказателно правосъдие“ в Брюксел (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2007/10052 (20...
Генерална дирекция „Разширяване“ - Обява за свободно работно място за главен съветник (степен AD 14) в Брюксел - (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/10104 - (2008/С 188 А/06)
Генерална дирекция „Съвместен изследователски център“ Обява за свободно работно място за поста заместник-генерален директор (степен AD15) – Брюксел (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/10071 - 2008/С 127 А/01
Гръцка национална процедура за предоставяне на ограничени права за въздушен трафик
Европейска служба за борба с измамите (OLAF) - Обява за свободно работно място за главен съветник (степен AD 14) (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/10095 - (2008/С 188 А/01)
Европейска служба за борба с измамите (OLAF) Обява за свободно работно място за директор (степен AD14) OLAF A „Разследвания и операции I“ (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) COM/2008/10094 - 2008/С 166 А/01
Известие на Комисията съгласно член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета
ИЗВЕСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ относно поставяне на допълнителни условия съгласно Регламент (ЕИО) № 4064/89 на Съвета и Регламент (ЕО) № 447/98 на Комисията
ИЗВЕСТИЕ 1999/C 241/09 НА КОМИСИЯТА за техническа корекция на метода за определяне на референтния и сконтовия лихвени проценти
Известие до вносителите в Европейския съюз, които предлагат да внасят през 2009 г. контролирани вещества, които разрушават озоновия слой и попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които разр...
Известие до вносителите Внос от Израел в EC
Известие до износителите, възнамеряващи да изнасят от Европейския Съюз през 2009 г. контролирани вещества, които разрушават озонния слой и попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които разр...
Известие до операторите на Общността, внасящи селскостопански и промишлени изделия с произход от държавите от АКТБ, в съответствие с търговските мерки, предвидени в приложение V към Споразумението за партньорство АКТБ-ЕО, известно като Споразумението о...
ИЗВЕСТИЕ ДО ОПЕРАТОРИТЕ. Обяснителна бележка относно прилагането на Регламент (ЕО) № 616/2007 на Комисията - Тарифни квоти за птиче месо
Известие до потребителите на контролирани вещества в Европейския съюз, разрешени за използване за неотложни нужди в Общността през 2009 година съгласно Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които разрушават о...
Известие за временно преустановяване на постоянните тръжни процедури за продажбата на масло по намалени цени от интервенционните агенции и отпускането на помощ за сметана, масло и концентрирано масло
Известие за започване антидъмпингова процедура във връзка с вноса на лимонена киселина с произход от Китайската народна република
Известие за започване на антидъмпингова процедура във връзка с внос на биодизел с произход от Съединените американски щати
Известие за започване на антидъмпингова процедура във връзка с внос на биодизел с произход от Съединените американски щати
Известие за започване на антидъмпингова процедура във връзка с внос на натрий с произход от Съединените американски щати - (2008/C 186/10)
Известие за започване на антидъмпингова процедура във връзка с вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия
Известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китайската народна република - (2008/C 174/04)
Известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои видове тел и въжета от нелегирана стомана за предварително напрягане на бетон преди и след втвърдяване, с произход от Китайската народна република
Известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои заварени тръби и тръби от желязо или нелегирана стомана с произход от Беларус, Босна и Херцеговина, Китайската народна република и Русия
Известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои потопени в горещ разтвор с метално покритие плосковалцувани продукти от стомана или желязо с произход от Китайската народна република
Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. клетки и подложки) с произход от Китайската народна република
Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на съединителни елементи за челно заваряване, от неръждаема стомана, за тръбопроводи, завършени или не, с произход от Китайската народна република и Тайван
Известие за започване на антидъмпингова процедура по отношение на вноса на телове от неръждаеми стомани с произход от Индия
Известие за започване на антисубсидийна процедура във връзка с вноса на биодизел с произход от Аржентина и Индонезия
Известие за започване на антисубсидийна процедура по отношение на вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република
Известие за започване на антисубсидийна процедура по отношение на вноса на телове от неръждаеми стомани с произход от Индия
Известие за започване на междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република
Известие за започване на преразглеждане на антидъмпинговите мерки, които са в сила по отношение на вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, след приетите на 28 юли 2011 г. препоръки и решения...
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои заварени тръби и тръби от желязо или нелегирана стомана с произход от Тайланд, Турция и Украйна и на междинно преразглеждане на антидъмпинг...
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, прилагани при вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, прилагани при вноса на някои съединителни части за тръби или тръбни профили от желязо или стомана с произход от Република Корея и Малайзия
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, прилагани при вноса на някои тръбни съединителни части от желязо или стомана с произход от Китайската народна република и Тайланд, и на частично ме...
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на дъски за гладене с произход от Китайската народна република и Украйна
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на пероксосулфати (персулфати) с произход от Китайската народна република
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на изравнителните мерки, приложими по отношение на вноса на сулфанилова киселина с произход от Индия
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на антидъмпинговите мерки относно вноса на активен въглен на прах с произход от Китайската народна република
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на антидъмпинговите мерки относно вноса на кумарин с произход от Китайската народна република
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на антидъмпинговите мерки относно вноса на сулфанилова киселина с произход от Китайската народна република и Индия
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои видове приготвена или консервирана сладка царевица на зърна с произход от Тайланд
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои волфрамови електроди с произход от Китайската народна република
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на вноса на дициандиамид с произход от Китайската народна република
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на вноса на някои многоснопови въжета от желязо или от стомана с произход от Руската федерация
Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичането срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на етаноламини с произход от Съединените американски щати (2012/C 18/12)
Известие за започване на процедура за проверка относно пречки за търговията по смисъла на Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета, състоящи се във въвеждането и прилагането от САЩ на забрана за организирането на хазартни игри по интернет от чуждестранни дос...
Известие за започване на процедура за проверка относно пречки за търговията по смисъла на Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета, състоящи се от мерки, приети от Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу, засягащи патентна закрила по ...
Известие за започване на процедура срещу субсидиранe във връзка с внос на биодизел с произход от Съединените американски щати
Известие за започване на процедура срещу субсидиранe във връзка с внос на биодизел с произход от Съединените американски щати
Известие за започване на процедура срещу субсидиранe във връзка с внос на натрий с произход от Съединените американски щати - (2008/C 186/11)
Известие за започване на разследване във връзка с налагането на защитни мерки съгласно регламенти (ЕО) № 260/2009 и (ЕО) № 625/2009 на Съвета по отношение на модеми за безжична глобална мрежа (WWAN)
Известие за започване на частичен междинен преглед на изравнителните мерки, приложими за вноса на някои видове полиетилен терефталат (РЕТ) с произход от Индия
Известие за започване на частично временно преразглеждане на антидъмпинговите мерки за вноса на валцована текстурована електротехническа стомана (със съдържание на силиций) с произход от Русия
Известие за започване на частично временно преразглеждане на антидъмпинговите мерки за вноса на някои видове пластмасови пликове и торби с произход от Китайската народна република
Известие за започване на частично временно преразглеждане на антидъмпинговите мерки за вноса на някои системи от графитни електроди с произход от Индия
Известие за започване на частично временно преразглеждане на антидъмпинговите мерки за вноса на отгледана в рибовъдни стопанства сьомга с произход от Норвегия
Известие за започване на частично временно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, прилагани при вноса на синтетични полиестерни щапелни влакна (PSF) с произход от Беларус, Корейската република, Саудитска Арабия и Китайската народна република
Известие за започване на частично временно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, прилагащи се при вноса на едра дъгова пъстърва с произход от Норвегия
Известие за започване на частично временно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, прило- жими за вноса на ръчни транспалетни колички и техните основни части (РТК) с произход от Китайската народна република
Известие за започване на частично временно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република
Известие за започване на частично възобновяване на антидъмпинговото разследване относно вноса на някои видове готова или консервирана сладка царевица на зърна с произход от Тайланд 2008/C 7/12
Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки за вноса на компактдискове за еднократен запис с произход от Тайван и на частично междинно преразгле- ждане на изравнителните мерки за вноса на компактдискове за еднокр...
Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки за вноса на някои железни или стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Тайланд
Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки за вноса на отгледана в рибовъдни стопанства сьомга с произход от Норвегия - (2008/C 181/09)
Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки за вноса на спално памучно бельо с произход от Индия
Известие за започване на частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки прилагани при вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана, с произход, inter alia, от Русия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...