1 2
Обществени поръчки ( 0 структури и 171 документа )
FI-Хелзинки: Извършване на обществена услуга за редовни полети.Покана за участие в търг
I-Рим: Осъществяване на въздушни превози по планирани въздушни линии - Покана за търг, публикувана от Италия, съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета, за опериране на планирана въздушна линия между Cuneo Levaldigi и...
Гръцка национална процедура за предоставяне на ограничени права за въздушен трафик
Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за съгласуване на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
ДИРЕКТИВА 2005/51/EО НА КОМИСИЯТА от 7 септември 2005 година за изменение на приложение XX към Директива 2004/17/EО и на приложение VIII към Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки
Държавна помощ C 57/07 (ex N 843/06) — Регионална ad hoc помощ за Alas Slovakia s.r.o. Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО текст от значение за ЕИП 2008/C 30/06
Държавна помощ C 59/07 (ex NN 13/06) — Неправилно използване на помощ за оздравяване на Ixfin Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО текст от значение за ЕИП 2008/C 30/07
Държавна помощ C 60/07 (ex NN 62/07) — Помощ за Fluorite di Silius, SpA Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО текст от значение за ЕИП 2008/C 30/08
Задължение за обществена услуга (текст от значение за ЕИП) - (2008/C 218/08)
Известие за постоянна тръжна процедура за продажба на алкохол с цел изключителното му използване, под формата на биоетанол, в сектора на горивата в Общността
Извършване на редовни въздухоплавателни услуги между La Rochelle (Ile de Re) и Poitiers (Biard) от една страна и Lyon (Saint-Exupery) от друга страна Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, параграф 1, буква ...
Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произве...
Конкурс за проектни предложения — EACEA/12/08 Мерки в подкрепа на популяризирането извън страните по програма МЕДИА 2008/C 117/12
Конкурс за проектни предложения — EACEA/18/08 - Подкрепа за промоция и достъп до пазара: аудиовизуални фестивали - (2008/C 233/07)
Литовска национална процедура за предоставяне на ограничени права за въздушен трафик 2008/C 31/08
МЕДИА 2007 — РАЗВИТИЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПРОМОЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ Конкурс за проектни предложения — EACEA/20/08 - Подкрепа за телевизионното разпространение на европейски аудио-визуални творби - (2008/C 216/09)
МЕДИА 2007 Конкурс за проектни предложения — EACEA/11/08 Подкрепа за промоция и достъп до пазара 2008/C 117/11
МЕДИА 2007 Конкурс за проектни предложения — EACEA/19/08 Подкрепа за промоция и достъп до пазара - (2008/C 214/04)
Налагане на задължение за обществена услуга относно планирани въздушни линии в Италия
Национална процедура за отпускане на ограничени права за въздушен трафик в Румъния
Национална процедура на Италия за разпределение на ограничени права за въздушен трафик 2008/C 19/07
Национална процедура на Нидерландия за отпускане на ограничени права за въздушен трафик
Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4827 - Rio Tinto/Alcan)(текст от значение за ЕИП)
Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4839 — AREVA NP/MHI/ATMEA) текст от значение за ЕИП 2008/C 61/01
Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4968 - Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel)(текст от значение за ЕИП)
Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4971 — MPC/VIGA-Villacero/MAN/Coutinho & Ferrostaal (JV)) текст от значение за ЕИП 2008/C 61/02
Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление(Дело COMP/M.4957 - Perstorp Holding/Solvay Interox (caprolactones business))(текст от значение за ЕИП)
Обслужване на полети по редовни въздушни линии Покана за участие в тръжна процедура от страна на Националната агенция за обществен транспорт (Rikstrafiken) съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета относно обслужванет...
Обслужване на редовни въздушни линии — Покана за търг, обявен от Обединеното кралство съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета по отношение на обслужването на редовни въздушни линии между Сторноуей — Бенбекула и Бенб...
Обслужване на редовни въздушни линии — Покана за участие в търг, обявен от местното правителство на Аландските острови съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета за обслужването на редовни въздушни линии между Marieham...
Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета с цел възлагане на обществена услуга
Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) №° 2408/92 на Съвета с целвъзлагане на обществена услуга
Откриване на процедура(Дело COMP/M.4919 - Statoil/Conocophillips) (текст от значение за ЕИП)
ОТКРИТА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08 - ReferNet — Европейска мрежа за справки и експертни съвети в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) - (2008/C 225/10)
Покана за изразяване на интерес за 2008 г. за експерти, които да бъдат назначени за членове на научния комитет на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) 2008/C 111/15
Покана за изразяване на интерес за външни експерти към Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните (Парма, Италия)
Покана за изразяване на интерес за външни експерти с цел сформиране на работна група от научни експерти към Европейския орган за безопасност на храните (Parma, Italy) - (2009/C 95/06)
Покана за изразяване на интерес за договорно наети служители за временни назначения (EMEA, Лондон) - (2008/C 217/09)
Покана за изразяване на интерес за договорно наети служители за временни назначения (EMEA, Лондон) (2009/С 71 A/01)
Покана за изразяване на интерес с оглед съставяне на списък с външни експерти за оценка на дейностите по следните програми: „Интелигентна енергия — Европа“, „Еко-иновация“ и „Марко Поло“ 2008/C 112/15
Покана за подаване на заявления от самостоятелни експерти за техническа помощ за трети държави в областта на хуманитарната помощ 2008/C 112/13
Покана за подаване на предложения за непреки действия в рамките на многогодишната общностна програма за по-голяма достъпност, използваемост и експлоатация на цифрово съдържание в Европа (Програма eContentplus) текст от значение за ЕИП 2008/C 74/13
Покана за подаване на предложения по Работната програма за безвъзмездни средства и обществени поръчки в областта на транспорта и енергетиката - (Решение на Комисията С(2008) 2014) - (2009/C 85/05)
Покана за предложения - Пилотен проект за засилване на сътрудничеството между държавите-членки в борбата с горските пожари
Покана за предложения — Показатели за често измерване на моментното състояние на световната и регионална търговия 2008/C 71/03
Покана за представяне на кандидатури 2008 г. Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008-2013 г.)(текст от значение за ЕИП)
Покана за представяне на кандидатури 2009 г. - Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008-2013 г.) - (текст от значение за ЕИП) - (2009/C 47/10)
Покана за представяне на кандидатури 2009 г. - Втора програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.) - (текст от значение за ЕИП) - (2009/C 80/05)
Покана за представяне на кандидатури за избор на членове на Надзорния съвет на Европейската консултативна група по финансовата отчетност с опит в политиката в публичната сфера -(2009/C 74/04)
Покана за представяне на кандидатури за общоевропейски системи, предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ) - (2008/C 201/03)
Покана за представяне на коментари съгласно член 1, параграф 2 от част I на Протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд относно държавната помощ, засягаща данъчното облагане на „вътрешни“ застрахователни д...
Покана за представяне на коментари съгласно член 1, параграф 2 от част I на Протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд относно държавната помощ, засягаща схемата за национална регионална помощ за транспор...
Покана за представяне на коментари съгласно член 1, параграф 2 от част I на Протокол № 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд относно държавна помощ за Исландския фонд за жилищно финансиране под формата на осв...
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - DG EAC 26/07 - Пилотни проекти за сътрудничество между европейските технологични институти
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — DG EAC/04/08 Темпус IV — Реформа във висшето образование посредством международно университетско сътрудничество 2008/C 31/11
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - DG EAC/05/2007 Рамкова договореност за сътрудничество между ЕС и Канада в сферата на висшето образование, професионалното обучение и въпросите на младежта Програма "ТОП"
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/01/08 Програма за сътрудничество между ЕС и Канада в сферата на висшето образование, обучението и въпросите на младежта Трансатлантически обмен на партньорства 2008/C 13/07
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/02/07 Покана за представяне на проекти за насърчаване на иновациите и качеството в областта на младежта Програма „Младежта в действие“
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/02/08 ЕС-САЩ сътрудничество в областта на висшето образование и професионалното обучение Програма „Атлантида“: Дейности за трансатлантически връзки и академични мрежи на обучение и интегрирано университетско...
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/03/07 "Младежта в света": сътрудничество със страни, различни от съседните на Европейския съюз Програма "Младежта в действие"
Покана за представяне на предложения — EACEA/03/09 - Подкрепа за международното разпространение на европейски филми — „Автоматичната“ схема 2009 - (2009/C 73/05)
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/05/09 - Програма „Младежта в действие“ - Действие 3.2 — „Младежта в света“: Сътрудничество със страни, различни от съседните на Европейския съюз - (2009/C 78/02)
Покана за представяне на предложения - EACEA/06/08 за осъществяване на Действие 4 през 2008 г. от програма "Еразмус Мундус", програма за дейностите на Общността за подобряване на качеството на висшето образование и насърчаване на разбирателството между...
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/15/08 Дейност 4.5.б — Покана за представяне на предложения за проекти за подпомагане на информационни действия относно изборите за Европейски парламент през 2009 г., осъществявани от младежи и лица, работещи...
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/20/07 Младежта в действие
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/21/07 Специални дейности на културно сътрудничество с и в трети страни
Покана за представяне на предложения — EACEA/23/08 - Подкрепа за създаване на мрежа от киносалони, прожектиращи европейски филми - (2008/C 226/07)
Покана за представяне на предложения — EACEA/24/08 - Подкрепа за развитието на продуцентски проекти — Игрално, документално и анимационно кино — Единични проекти, Пакетно финансиране и Пакетно финансиране 2 етап - (2008/C 225/09)
Покана за представяне на предложения — EACEA/25/08 - Подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби - (2008/C 225/08)
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/26/08 Структурна помощ за европейските изследователски организации за обществена политика и за организациите на гражданското общество на европейско ниво - 2009 г.
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/30/07 Структурна помощ за европейските изследователски организации за обществена политика и за организациите на гражданското общество на европейско ниво - 2008-2009 г. Гражданство - Т.7
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/30/08 - Действие 4.6 - Партньорства - Програма "Младежта в действие"
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/31/08
Покана за представяне на предложения — EACEA/34/07 (Продължаване на срока за изменение на изискванията по състава на партньорствата за Обособена позиция 12 (Азия 1)) Прозорец за външно сътрудничество „Еразмус Мундус“ Изпълнение на действия в областта н...
Покана за представяне на предложения — EACEA/36/08 - Подкрепа за свързване в мрежи и мобилност на студенти и обучаващи в Европа - (2009/C 31/11)
Покана за представяне на предложения — EACEA/36/08 - Подкрепа за свързване в мрежи и мобилност на студенти и обучаващи в Европа - (2009/C 37/08)
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ENTR/CIP/09/E/N02S001 -Предприемаческа култура на младите хора и обучение по предприемачество
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - eParticipation 2007/1
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ЕАСЕ/08/08. ПОДКРЕПА ЗА ОСЪШЕСТВЯВАНЕТО НА ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ
Покана за представяне на предложения 2007 г. - Симулационни учения по гражданска защита
Покана за представяне на предложения 2007 г. - Финансов инструмент за гражданска защита - Превенция и други действия
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2007 Г. (LIFE+)
Покана за представяне на предложения 2008 г. — Финансов инструмент в областта на гражданската защита — Проекти за сътрудничество по отношение на готовността и превантивната дейност 2008/C 65/06
Покана за представяне на предложения 2008 г.-Симулационни учения по гражданска защита
Покана за представяне на предложения 2009 г. — Финансов инструмент в областта на гражданската защита — Проекти за сътрудничество по отношение на готовността и превантивната дейност - (2009/C 57/03)
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ DG EAC/20/07 (ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА")В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ EAC/26/08 Подготвително действие Amicus
Покана за представяне на предложения EACEA/09/08. Подкрепа на видео по поръчка и разпространение цифрово кино
Покана за представяне на предложения SUB 01-2008 и SUB 02-2008 2008/C 112/14
Покана за представяне на предложения в рамките на годишната работна програма за безвъзмездни помощи в областта на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за 2009 г. - (Решение С(2009) 2179 на Комисията) - (2009/C 75/10)
Покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма за 2009 г. за безвъзмездни помощи в областта на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за периода 2007-2013 г. - (Решение С(2009) 2178 на Комисията) - (2009/C 75/11)
Покана за представяне на предложения в рамките на план за изпълнението на Съвместното предприятие "Горивни клетки и водород"
Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма - "Интелигентна заобикаляща среда" (ИЗС)
Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма "Капацитети" на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности
Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма "Капацитети" на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности
Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма „Капацитет“ на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности 2008/C 111/14
Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL) - "Интелигентна заобикаляща среда" (ИЗС)
Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма Artemis Joint Undertaking
Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма Artemis Joint Undertaking
Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма Artemis Joint Undertaking - (2009/C 52/06)
1 2