1
Процедури, резюмета, анотации ( 0 структури и 30 документа )
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕС
ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ ОТНОСНО ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО И ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ Е 101 ЗА ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА НАЕТИ ЛИЦА ПРИ УСЛОВИЯТА НА КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ/СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ Е 101 ЗА ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА САМОСТОЯТЕЛНО ЗАЕТИ ЛИЦА ПРИ УСЛОВИЯТА НА КОМАНДИРОВАНЕ В ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА
МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПОДОБРЯВАНЕТО НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ В ЕС
МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ И ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО В ТАЗИ ОБЛАСТ
ОСВОБОДЕНИ ОТ ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ДОСТАВКИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДИРЕКТИВИ
ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ПРЕД EВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН
ПОДАВАНЕ НА ПЕТИЦИИ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА
Признаване на професионалната квалификация на адвокати в страните от Европейския съюз
Признаване на професионалната квалификация на акушерки в страните от ЕС
ПРИЛАГАНЕ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА
ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ГРАЖДАНИН НА EС
ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПРОЦЕДУРИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПРОЦЕДУРИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО
Резюме за публикуване на решение на Комисията от 11 октомври 2007 г. относно производство съгласно член 82 от Договора за ЕО (Дело COMP/B-1/37.966 — Distrigaz) само текстът на Английски език е автентичен 2008/C 9/05
Резюме за публикуване на решение на Комисията от 14 септември 2005 година относно производство по член 81 от Договора за ЕО и член 53 от Споразумението за ЕИП(Дело COMP/38.337 - PO/Thread(нотифицирано под номера C(2005) 3452 и C(2005) 3765)
Резюме за публикуване на решение на Комисията от 24 януари 2007 г. Относно производство по член 81 от Договора за създаване на Европейската общност и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело COMP/38.899 - Комутационни апарати с газова изолация) (нотифици...
Резюме на решения на Общността относно разрешения за търговия с лекарствени продукти от 1 декември 2007 г. до 31 декември 2007 г. (Публикувано съгласно член 13 или член 38 от Регламент (EО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета
Резюме на решения на Общността относно разрешения за търговия с лекарствени продукти от 1 декември 2007 г. до 31 декември 2007 г. (Решения, приети съгласно член 34 от Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета или член 38 от Директива 20...
Сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламирането на храните
СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В ГРАНИЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ В ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ В ДЪРЖАВИ, С КОИТО ИМА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПО КОЙТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПРИДОБИТ В ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ В ДЪРЖАВИ, С КОИТО ИМА МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПО КОЙТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА
1