1
Трудовоправни отношения ( 0 структури и 90 документа )
АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ НА РАБОТНИЦИ МИГРАНТИ - РЕШЕНИЕ № 208 от 11 март 2008 година за създаване на обща рамка за събиране на данни относно вземането на решения по заявления за пенсии - (текст от значение...
ДИРEКТИВА НА СЪВЕТА 80/987/ЕИО от 20 октомври 1980 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на работодателя
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 94/33/ЕО от 22 юни 1994 година за закрила на младите хора на работното място
ДИРЕКТИВА 2002/74/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 септември 2002 година за изменение на Директива на Съвета 80/987/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани със защитата на работниците и служителите в слу...
ДИРЕКТИВА 91/533/ЕИО НА СЪВЕТА от 14 октомври 1991 година относно задължението на работодателя да запознае работниците или служителите с условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение
ДИРЕКТИВА 94/45/EО НА СЪВЕТА от 22 септември 1994 година за създаване на Европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 75/117/ЕИО от 10 февруари 1975 година ЗА СБЛИЖАВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПА ЗА РАВНОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОТ МЪЖКИ И ЖЕНСКИ ПОЛ
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 76/207/ЕИО от 9 февруари 1976 година относно прилагането на принципа на равното третиране на мьжете и жените по отношение на заетостта, професионалната квалификация и развитие, и условията на труд
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 92/85/ЕИО от 19 октомври 1992 година за въвеждане на мерки за насърчаване на подобрения в областта на безопасните и здравословни условия на труд на бременни работнички, на работнички-родилки или кърмачки
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 96/34/ЕО от 3 юни 1996 година относно рамковото споразумение за родителски отпуск, сключено между Съюза на европейските конфедерации на индустриалците и на работодателите (СЕКИР), Европейския център на предприятията с държавно участ...
Директива на Съвета 97/80/ЕО от 15 декември 1997 година относно тежестта на доказване в случаите на дискриминация, основана на пола
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 97/81/EО от 15 декември 1997 година относно Рамково споразумение за работа при непълно работно време, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и работодателите в Европа (UNICE ), Европейски център на предприятията с ...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 98/59/ЕО от 20 юли 1998 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективното освобождаване от работа
Жалба, подадена на 10 април 2008 г. от Deutsche Telekom AG срещу решението, постановено на 26 юли 2008 г. от Първоинстанционния съд (пети разширен състав) по дело T-271/03, Deutsche Telekom/Комисия - Дело C-280/08 P
Жалба, подадена на 10 юни 2008 г. - EuroChem MCC/Съвет (Дело T-234/08) (2008/C 209/105)
Жалба, подадена на 11 юли 2008 г. – Италия срещу Комисия - Дело T-275/08
Жалба, подадена на 11 юли 2008 г. - Италия/Комисия - Дело T-274/08
Жалба, подадена на 11 юни 2008 г. – Bundesverband Deutscher Milchviehhalter и др./Съвет (Дело T-217/08) (2008/C 209/102)
Жалба, подадена на 11 юни 2008 г. - Lemans/СХВП - Stephen Turner (ICON) - Дело T-218/08
Жалба, подадена на 12 май 2008 г. - Rui Manuel Alves dos Santos/Комисия (Дело T-184/08) (2008/C 209/99)
Жалба, подадена на 12 юни 2008 г. - Iranian Tobacco/ СХВП - Булгартабак АД (Bahman) - Дело T-223/08
Жалба, подадена на 13 юни 2008 г. – Comtec Translations/Комисия (Дело T-239/08) (2008/C 209/107)
Жалба, подадена на 13 юни 2008 г. - Impala/Комисия - Дело T-229/08
Жалба, подадена на 13 юни 2008 г. - Mineralbrunne Rhцn-Sprudel Egon Schindel/СХВП - Schwarzbrдu (Alaska) - Дело T-226/08
Жалба, подадена на 13 юни 2008 г. - Mineralbrunnen Rhon-Sprudel Egon Schindel/СХВП - Schwarzbrou - (ALASKA - Дело T-225/08
Жалба, подадена на 14 май 2008 г. - CHEMK и Kuznetskie ferrosplavy/Съвет и Комисия - Дело T-190/08
Жалба, подадена на 14 юли 2008 г. - X Technology Swiss/СХВП - Ipko-Amcor (First-On-Skin) - (Дело T-273/08) (2008/C 236/24)
Жалба, подадена на 15 юли 2008 г. - Al-Aqsa/Съвет (Дело T-276/08) (2008/C 236/25)
Жалба, подадена на 15 юли 2008 г. - Bayer Healthcare/СХВП - Laboratorios ERN (CITRACAL) - (Дело T-277/08) (2008/C 236/26)
Жалба, подадена на 15 юли 2008 г. - Meyer-Falk/ Комисия (Дело T-251/06) (2008/C 236/23)
Жалба, подадена на 16 май 2008 г. от American Clothing Associates SA срещу Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 28 февруари 2008 г. по дело T-215/06, American Clothing Associates SA/СХВП -(Дело C-202/08 P) (2008/C 209/29)
Жалба, подадена на 16 юни 2008 г. - HPA/Комисия - Дело T-236/08
Жалба, подадена на 16 юни 2008 г. - Montero Padilla/СХВП - Padilla Requena (JOSE PADILLA) (Дело T-255/08) - (2008/C 209/115)
Жалба, подадена на 16 юни 2008 г. - MPDV Mikrolab срещу СХВП ROI ANALYZER - Дело T-233/08
Жалба, подадена на 16 юни 2008 г. - Procter & Gamble/СХВП - Laboratorios Alcala Farma (oli) (Дело T-240/08) (2008/C 209/108)
Жалба, подадена на 17 юни 2008 г. - Asenbaum Fine Arts срещу СХВП WIENER WERKSTATTE - Дело T-230/08
Жалба, подадена на 17 юни 2008 г. - Asenbaum Fine Arts/СХВП (WIENER WERKSTATTE)-Дело T-231/08
Жалба, подадена на 17 юни 2008 г. - Люксембург/Комисия (Дело T-232/08) (2008/C 209/104)
Жалба, подадена на 18 юни 2008 г. - Batchelor/Комисия (Дело T-250/08) (2008/C 209/113)
Жалба, подадена на 19 май 2008 г. - Bartha/Комисия (Дело F-50/08) (2008/C 209/134)
Жалба, подадена на 19 юни 2008 г. - Avogadri и др./Комисия (Дело F-58/08) (2008/C 209/137)
Жалба, подадена на 2 май 2008 г. от Erika Krcova срещу решение, постановено на 18 октомври 2007 г. от Съда на публичната служба по дело F-112/06, Krcova/Съд (Дело T-498/07 P) (2008/C 209/98)
Жалба, подадена на 20 май 2008 г. от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) срещу Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 28 февруари 2008 г. по дело T-215/06, American Clothing Associates/СХВП (Дело C-208/08 P) (2008...
Жалба, подадена на 20 юни 2008 г. - CBI и Abisp/Комисия (Дело T-241/08) (2008/C 209/109)
Жалба, подадена на 20 юни 2008 г. - Iranian Tobacco срещу СХВП - Булгартабак АД (TIR 20 FILTER CIGARETTES) - Дело T-245/08
Жалба, подадена на 21 май 2008 г. - Transnational Company "Kazchrome" и ENRC Marketing/Съвет - Дело T-192/08
Жалба, подадена на 21 май 2008 г. от Carina Skareby срещу решение, постановено на 6 март 2008 г. от Съда на публичната служба по дело F-46/06, Skareby/Комисия - Дело T-193/08 P
Жалба, подадена на 21 юли 2008 г. - People's Mojahedin of Iran/Съвет (Дело T-284/08) (2008/C 236/27)
Жалба, подадена на 22 май 2008 г. от Philippe Guigard срещу решението на Първоинстанционния съд (трети състав), постановено на 11 мaрт 2008 г. по дело T-301/05, Guigard/Комисия - Дело C-214/08 P
Жалба, подадена на 23 май 2008 г. - Polson и др./ Комисия (Дело T-197/08) (2008/C 209/100)
Жалба, подадена на 23 юли 2008 г. - Inditex/СХВП - Marin Diaz de Cerio (Словна марка OFTEN) - (Дело T-292/08) (2008/C 236/28)
Жалба, подадена на 23 юни 2008 г. - Konsum Nord срещу Комисия - Дело T-244/08
Жалба, подадена на 23 юни 2008 г. - Ravensburger/СХВП - Educa Borras (EDUCA Memory game) (Дело T-243/08) (2008/C 209/110)
Жалба, подадена на 23 юни 2008 г. от Frantisek Doktor срещу Решение, постановено на 16 април 2008 г. от Съда на публичната служба по дело F-73/07, Doktor/Съвет - Дело T-248/08 P
Жалба, подадена на 24 юни 2008 г. - Coin/СХВП - Dynamiki Zoi ("FITCOIN") (Дело T-249/08) (2008/C 209/112)
Жалба, подадена на 24 юни 2008 г. - Wrigley/СХВП - Mejerigaarden (POLAR ICE) (Дело T-256/08) (2008/C 209/116)
Жалба, подадена на 24 юни 2008 г. от Christos Michail срещу решението на Първоинстанционния съд (първи състав), постановено на 16 април 2008 г. по дело T-486/04, Michail/Комисия - Дело C-268/08 P
Жалба, подадена на 25 юни 2008 г. - Melli Bank/Съвет - Дело T-246/08
Жалба, подадена на 25 юни 2008 г. - Z/Комисия - Дело F-60/08
Жалба, подадена на 25 юни 2008 г. от Комисията на Европейските общности срещу Решение от 10 април 2008 г. на Първоинстанционния съд (пети разширен състав) по дело T-233/04, Кралство Нидерландия, подпома- гано от Федерална република Германия/Комисия на ...
Жалба, подадена на 26 май 2008 г. - Market Watch/СХВП - Ares Trading (SEROSLIM) - Дело T-201/08
Жалба, подадена на 26 юни 2008 г. - Tipik/Комисия (Дело T-252/08) (2008/C 209/114)
Жалба, подадена на 26 юни 2008 г. - Vion/СХВП PASSION FOR BETTER FOOD - Дело T-251/08
Жалба, подадена на 29 април 2008 г. от Комисията на Европейските общности срещу Решение на Първоинстанционния съд (пети състав), постановено на 14 февруари 2008 г. по дело T-351/05, Provincia di Imperia/Комисия (Дело C-183/08 P) - (2008/C 209/28)
Жалба, подадена на 29 май 2008 г. - Bernard срещу Европол - Дело F-54/08
Жалба, подадена на 29 май 2008 г. от Massimo Giannini срещу решението на Първоинстанционния съд (трети състав) от 12 март 2008 г. по дело T-100/04 (Massimo Giannini/Комисия) - Дело C-231/08 P
Жалба, подадена на 3 април 2008 г. от Japan Tobacco, Inc. срещу Решение на Първоинстанционния съд (пети състав), постановено на 30 януари 2008 г. по дело T-128/06, Japan Tobacco, Inc./Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) ...
Жалба, подадена на 3 юли 2008 г. - Indo Internacional срещу СХВП - Visual (VISUAL MAP) - Дело T-260/08
Жалба, подадена на 30 юни 2008 г. - Biotronik/СХВП - Дело T-257/08
Жалба, подадена на 30 юни 2008 г. - Klug/Европейска агенция по лекарствата - Дело F-59/08
Жалба, подадена на 30 юни 2008 г. - Rath/СХВП - Portela & Ca. (DIACOR) - Дело T-258/08
Жалба, подадена на 4 юли 2008 г. - Германия/Комисия - Дело T-265/08
Жалба, подадена на 4 юни 2008 г. - Amertranseuro International Holdings и др./Комисия - Дело T-212/08
Жалба, подадена на 4 юни 2008 г. - Gosselin Word Wide Moving/Комисия - Дело T-208/08
Жалба, подадена на 4 юни 2008 г. - Putters International/Комисия - Дело T-211/08
Жалба, подадена на 4 юни 2008 г. - Stichting Administratiekantoor Portielje/Комисия - Дело T-209/08
Жалба, подадена на 4 юни 2008 г. - Team Relocation NV/Комисия - Дело T-204/08
Жалба, подадена на 4 юни 2008 г. - Verhuizingen Coppens/Комисия - Дело T-210/08
Жалба, подадена на 5 юни 2008 г. - De Nicola/Европейска инвестиционна банка (Дело F-55/08) (2008/C 209/135)
Жалба, подадена на 6 юни 2008 г. - Strack срещу Комисия - Дело T-221/08
Жалба, подадена на 7 юли 2008 г. - Becker Flugfunkwerk/СХВП - Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS) - Дело T-263/08
Жалба, подадена на 7 юли 2008 г. от Leche Celta, SL срещу Решение на Първоинстанционния съд (трети състав), постановено на 23 април 2008 г. по дело T-35/07, Leche Celta/СХВП Дело C-300/08 P
Жалба, подадена на 8 юли 2008 г. – Canon Communications/СХВП - Messe Dusseldorf (MEDTEC)- Дело T-262/08
Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - Acron и Dorogobuzh/Съвет (Дело T-235/08) (2008/C 209/106
Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - De Britto Patricio-Dias/Комисия (Дело F-56/08) (2008/C 209/136)
Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - Habanos/СХВП - Tabacos de Centroamerica (KIOWA) (Дело T-207/08) (2008/C 209/101)
Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - Palazzo/Комисия - Дело F-57/08
Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - Paul Alfons Rehbein/СХВП - Herve Dias Martinho и Manuel Dias Martinho (Outburst) - Дело T-214/08
Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - Sanatur/СХВП - Sektkellerei Schloss Wachenheim (life light) - Дело T-222/08
Жалба, подадена на 9 юни 2008 г. - Испания/Комисия - Дело T-206/08
1