1
Дружества ( 0 структури и 52 документа )
ДВАНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА В ОБЛАСТТА НА ДРУЖЕСТВЕНОТО ПРАВО от 21 декември 1989 година относно едноличните дружества с ограничена отговорност
ДИРЕКТИВА 2001/86/ЕO НА СЪВЕТА от 8 октомври 2001 година за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица
ДИРЕКТИВА 2003/123/ЕО НА СЪВЕТА от 22 декември 2003 година относно изменение на Директива 90/435/ЕИО относно общата система за данъчно облагане на дружества-майкии и дъщерни дружества от различни държави-членки
ДИРЕКТИВА 2003/15/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и...
ДИРЕКТИВА 2003/38/ЕО НА СЪВЕТА от 13 май 2003 година за изменение на Директива 78/660/ЕИО относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества по отношение на суми, изразени в евро
ДИРЕКТИВА 2003/49/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 2003 година относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки
ДИРЕКТИВА 2003/58/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2003 година за изменение на Директива 68/151/ЕИО на Съвета относно изискванията за оповестяване по отношение на някои видове дружества
ДИРЕКТИВА 2004/25/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година относно оферти за вливане
Директива 2004/76/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно изменение на Директива 2003/96/ЕО относно възможността за някои държави-членки да прилагат преходни периоди за приложение на обща система на данъчно облагане на плащания на лихви и авторск...
ДИРЕКТИВА 2005/19/ЕС НА СЪВЕТА от 17 февруари 2005 година относно изменение на Директива 90/434/ЕИО 1990 относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на...
ДИРЕКТИВА 2005/56/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 октомври 2005 година относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност
ДИРЕКТИВА 78/660/ЕИО НА СЪВЕТА от 25 юли 1978 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества
ДИРЕКТИВА 83/349/ЕИО НА СЪВЕТА от 13 юни 1983 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети
ДИРЕКТИВА 92/101/ЕИО НА СЪВЕТА от 23 ноември 1992 година за изменение на Директива 77/91/ЕИО относно учредяването на акционерни дружества и поддържането и промяната на техния капитал
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 2001/65/ЕО от 27 септември 2001 година допълваща и изменяща Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО и 86/635/ЕИО относно правилата за оценка на годишните счетоводни и консолидираните отчети на някои видове дружес...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 2003/72/ЕО от 22 юли 2003 година за допълване на Устава на Европейското кооперативно дружество (ЕКД) относно участието на работниците и служителите
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 84/253/ЕИО от 10 април 1984 година приета на основание член 54, параграф 3, б. "ж" от Договора, относно одобряването на лицата, натоварени с извършването на задължителни проверки на счетоводни документи
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 10 юни 1985 година за изменение на Директива 69/335/ЕИО относно косвените данъци върху прираста на капитала
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 17 юли 1969 година относно косвените данъци върху набирането на капитал
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 27 ноември 1984 година относно преразглеждане на сумите изразени в екю в Директива 78/660/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 7 ноември 1974 година за изменение на член 5, параграф 2 от Директива 69/335/ЕИО относно косвените данъци върху набирането на капитал
ЕДИНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1989 година относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава
Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Сейшели
Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произве...
Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произве...
Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (EО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произве...
Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произве...
Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произве...
Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произве...
Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произве...
Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произве...
Информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1857/2006 на Комисията за приложението на членове 87 и 88 от Договора към държавните помощи за малки и средни предприятия, които произве...
Насоки за оценяването на нехоризонтални сливания, извършвано съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия - (2008/C 265/07)
Първа Директива на Съвета от 9 март 1968 година за съгласуване на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на трети лица, с цел тези гаранции д...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2137/85 НА СЪВЕТА от 25 юли 1985 година относно Eвропейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1435/2003 НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 108/2006 НА КОМИСИЯТА от 11 януари 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1606/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1725/2003 НА КОМИСИЯТА от 29 септември 2003 година относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1751/2005 НА КОМИСИЯТА от 25 октомври 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1864/2005 НА КОМИСИЯТА от 15 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1910/2005 НА КОМИСИЯТА от 8 ноември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003, относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета,...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2086/2004 НА КОМИСИЯТА от 19 ноември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета въ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2106/2005 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2238/2004 г. НА КОМИСИЯТА от 29 декември 2004 година, за изменение на Регламент № 1725/2003 г., относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 г. на Европейския парламент и на ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 610/2007 НА КОМИСИЯТА от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във вр...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 611/2007 НА КОМИСИЯТА от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка ст...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 707/2004 НА КОМИСИЯТА от 6 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2005 година относно създаването на експертна група за консултиране на Комисията и за улесняване на сътрудничеството между системите за публичен надзор върху щатни одитори и одиторски предприятия
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 15 октомври 2004 г. относно създаване на Европейски форум за управление на дружествата
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 28 април 2005 година с което се съставя група от неправителствени експерти по корпоративно управление и дружествено право
ШЕСТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 17 декември 1982 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно разделянето на акционерните дружества
1