1
Счетоводство ( 0 структури и 42 документа )
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 12 юни 1972 година относно хармонизиране на законовите, подзаконовите или административните разпоредби относно режима на данъка върху оборота и акцизите, приложими при международни пътувания
ДИРEКТИВА НА СЪВЕТА 75/129/EЕС от 17 февруари 1975 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно колективните уволнении
ДИРEКТИВА НА СЪВЕТА 80/987/ЕИО от 20 октомври 1980 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на работодателя
ДИРЕКТИВА 2000/78/ЕО от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране при заетостта и упражняването на занятие
ДИРЕКТИВА 2003/48/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания
ДИРЕКТИВА 2003/49/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 2003 година относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки
Директива 2004/76/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно изменение на Директива 2003/96/ЕО относно възможността за някои държави-членки да прилагат преходни периоди за приложение на обща система на данъчно облагане на плащания на лихви и авторск...
ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност
ДИРЕКТИВА 2006/138/ЕО НА СЪВЕТА от 19 декември 2006 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данък върху добавената стойност, що се отнася до срока на прилагане на договореностите за данъка върху добавената стойност, прило...
ДИРЕКТИВА 2006/58/ЕО НА СЪВЕТА от 27 юни 2006 година за изменение на Директива 2002/38/ЕО на Съвета относно срока на прилагане на режима на данък добавена стойност за радио- и далекосъобщителните услуги и някои услуги, доставяни по електронен път
ДИРЕКТИВА 2006/69/ЕО НА СЪВЕТА от 24 юли 2006 година за изменение на Директива 77/388/ЕИО по отношение на някои мерки за опростяване на процедурата за начисляване на данък добавена стойност и за подпомагане на борбата срещу избягване на данъчно облаган...
ДИРЕКТИВА 2006/79/ЕО НА СЪВЕТА от 5 октомври 2006 година относно освобождаване от данъчно облагане на вноса на малки пратки стоки с нетърговски характер от трети страни
ДИРЕКТИВА 2006/98/ЕО НА СЪВЕТА от 20 ноември 2006 година за адаптиране на някои директиви в областта на данъчното облагане поради присъединяването на България и Румъния
ДИРЕКТИВА 71/318/ЕИО НА СЪВЕТА от 26 юли 1971 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно разходомерите за газ
ДИРЕКТИВА 78/660/ЕИО НА СЪВЕТА от 25 юли 1978 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества
ДИРЕКТИВА 83/349/ЕИО НА СЪВЕТА от 13 юни 1983 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно консолидираните счетоводни отчети
ДИРЕКТИВА 92/12/ЕИО НА СЪВЕТА от 25 февруари 1992 година относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти (Консолидирана версия)
ДИРЕКТИВА 92/79/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година относно сближаването на данъците върху цигари
ДИРЕКТИВА 92/80/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година относно сближаване на данъците върху тютюневите изделия, различни от цигари
ДИРЕКТИВА 92/84/EИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година относно сближаването на акцизните ставки на алкохола и алкохолните напитки
ДИРЕКТИВА 95/59/EО НА СЪВЕТА от 27 ноември 1995 година относно данъците, различни от данъка върху оборота, които оказват влияние върху потреблението на тютюневи изделия
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 84/253/ЕИО от 10 април 1984 година приета на основание член 54, параграф 3, б. "ж" от Договора, относно одобряването на лицата, натоварени с извършването на задължителни проверки на счетоводни документи
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 86/635/ЕИО от 8 декември 1986 година относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 91/674/ЕИО от 19 декември 1991 година относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 10 юни 1985 година за изменение на Директива 69/335/ЕИО относно косвените данъци върху прираста на капитала
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 17 юли 1969 година относно косвените данъци върху набирането на капитал
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година изменяща Директива 78/1035/ЕИО относно освобождаването от данъци на вноса от трети страни на малки пратки стоки с нетърговски характер
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 23 юли 1990 година относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 23 юли 1990 година относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 28 март 1983 година относно освобождаване от данъчно облагане при окончателен внос на имуществото на физически лица от една от държавите-членки
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 28 март 1983 година относно освобождаване от данъчно облагане, приложимо в рамките на Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 7 ноември 1974 година за изменение на член 5, параграф 2 от Директива 69/335/ЕИО относно косвените данъци върху набирането на капитал
ЕДИНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 26 март 1980 година относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки в областта на данъците върху оборота - изключване на френските отвъдморски територии от обхвата на Директива 77/388/ЕИО
ОСЕМНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 18 юли 1989 година относно хармонизирането на законодателствата на държавите-членки за данъците върху оборота
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1481/2006 НА КОМИСИЯТА от 6 септември 2006 година за определяне на формата и съдържанието на счетоводната информация, която следва да бъде предоставена на Комисията за целите на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, както и...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1408/71 НА СЪВЕТА от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социално осигуряване на наети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1435/2003 НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)
РЕГЛАМЕНТ 3649/92/EИО НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1992 година относно опростения придружаващ документ за вътреобщностното движение на стоки, подлежащи на облагане с акциз, които са освободени за потребление в държавата-членка на изпращане
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕO) № 2532/98 от 23 ноември 1998 година относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕИО) № 574/72 от 21 март 1972 година за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките на Общността
СПЕЦИАЛЕН ДОКЛАД № 8/2007 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност, придружен от отговорите на Комисията (съгласно член 248, параграф 4, втора алинея от Договора за ЕО) 2008/С 20/01
ШЕСТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота - обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа
1