1
Интелектуална и индустриална собственост ( 0 структури и 63 документа )
ДИРЕКТИВА 2000/31/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар
ДИРЕКТИВА 2001/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество
ДИРЕКТИВА 2001/84/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 2001 година относно правото на препродажба в полза на автора на оригинално произведение на изкуството
ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост
ДИРЕКТИВА 92/100/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 ноември 1992 година относно правото на отдаване под наем и в заем и относно някои права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост
ДИРЕКТИВА 93/83/ЕИО НА СЪВЕТА от 27 септември 1993 година относно координирането на някои правила, отнасящи се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване
ДИРЕКТИВА 93/98/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 октомври 1993 година за хармонизиране на срока за закрила на авторското право и някои сродни права
ДИРЕКТИВА 96/9/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 1996 година за правна закрила на базите данни
ДИРЕКТИВА 98/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения
ДИРЕКТИВА 98/71/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 16 декември 1986 година относно правната закрила на топографията на полупроводникови изделия
ПРОТОКОЛ относно Мадридското споразумение по отношение на международната регистрация на търговски марки, прието в Мадрид на 27 юни 1989 г.
Публикация на заявка за регистрация по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни - (2008/C 263/05)
Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни
Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни - (2008/C 255/10)
Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (2008/C 244/09)
Публикация на заявление по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на селскостопански продукти и храни - (2008/C 254/09)
Публикация на заявление по член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер - (2008/C 244/10)
ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1041/2005 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2868/95, въвеждащ Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 2082/2004 НА КОМИСИЯТА от 6 декември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 216/96 относно установяването на процедурни правила за организацията на дейността на апелативните съвети към службата за хармонизиране на вътрешния пазар...
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 569/2003 НА КОМИСИЯТА от 28 март 2003 година относно изменение на Регламент (EO) № 1238/95 за установяване на правила за прилагане на Регламент (EO) № 2100/94 на Съвета относно таксите, платими на Службата за растителни сортове на Общн...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1177/205 НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 за установяване на въвеждащите правила за прилагане на Регламент(ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, платими на Службата за растително многообразие...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1002/2005 НА КОМИСИЯТА от 30 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1239/95 относно предоставянето на задължителни лицензии за използване и правилата за обществена проверка и достъп до документи на службата на Общността за со...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1238/95 НА КОМИСИЯТА от 31 май 1995 година относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се плащат на Службата на Общността за растително разнообразие
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1239/95 НА КОМИСИЯТА от 31 май 1995 година относно установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно производството пред Службата на Общността за растително разнообразие
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1610/96 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 23 юни 1996 година относно създаването на сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1650/2003 НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 за правата на Общността за растително разнообразие
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1653/2003 НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно търговската марка на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1768/95 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 1995 година относно прилагането на правила за селскостопанското освобождаване, предвидено в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно правата на Общността за растително разнообразие
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1891/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2004 година за определяне на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои п...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1992/2003 НА СЪВЕТА от 27 октомври 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно търговската марка на Общността, за да се приведе в сила присъединяването на Европейската общност към протокола, свързан с Мадридското споразу...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2039/2005 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета относно таксите, които се заплащат на Службата на Общността за сор...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2100/94 НА СЪВЕТА от 27 юли 1994 година относно правата на Общността за растително разнообразие
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/96 НА КОМИСИЯТА от 5 февруари 1996 година относно установяването на процедурни правила за организацията на дейността на апелативните състави към ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки и промишлени образци)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2181/2002 НА КОМИСИЯТА от 6 декември 2002 година, относно изменение на Регламент (ЕО) № 1239/95 за установяване на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, относно производствата пред Службата на Общността за расти...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2245/2002 НА КОМИСИЯТА от 21 октомври 2002 година относно прилагане на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета за промишления дизайн на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2470/96 НА СЪВЕТА от 17 декември 1996 година относно предвиждането на разширяване на условията за правото на Общността за растително разнообразие по отношение на картофите
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2506/95 НА СЪВЕТА от 25 октомври 1995 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 относно правата на Общността за растително разнообразие
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2605/98 НА КОМИСИЯТА от 3 декември 1998 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1768/95 относно въвеждане на правила за земеделско освобождаване, предвидено в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, за правата на Общ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2868/95 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3288/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно марката на Общността с оглед прилагането на споразуменията, подписани в рамките на Уругвайския кръг
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 329/2000 НА КОМИСИЯТА от 11 февруари 2000 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 за установяване на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета, относно таксите, плащани на Службата на Общността за растител...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 40/94 НА СЪВЕТА от 20 декември 1993 година относно търговската марка на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 422/2004 НА СЪВЕТА от 19 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно търговската марка на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 782/2004 НА КОМИСИЯТА от 26 април 2004 година за изменение на Регламент (EО) № 2868/95 относно присъединяването на Европейската общност към протокола от Мадрид
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 873/2004 НА КОМИСИЯТА от 29 април 2004 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 за установяване на режим на Общността за защита на сортовете растения
РЕГЛАМЕНТ № 2246/2202 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2002 година относно таксите, платими на Службата за хармонизиране на вътрешния пазар (търговски марки, дизайни и модели) във връзка с регистрацията на промишлен дизайн на Общността
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) №1367/95 от 16 юни 1995г., за утвърждаване на разпоредби за прилагане на Регламент на Съвета №3295/94, за приемане на мерки за предотвратяване пускането на пазара и свободното циркулиране, износ и внос, и установяване на про...
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 6/2002 от 12 декември 2001 година за промишления дизайн на Общността
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 3 март 1989 година относно определянето някои правила за декласифицирането на документи представляващи служебна или търговска тайна
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 1990 година за изменение на Решение 89/196/ЕИО, Евратом, ЕОВС относно определянето на някои правила за декласифицирането на документи представляващи служебна или търговска тайна
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 11 ноември 1996 година относно разпростирането на правната защита на топографията на полупроводникови изделия по отношение на лицата от остров Ман
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 18 февруари 2003 година относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от името на остров Ман и Европейската общност за разпростиране върху остров Ма...
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 декември 1991 година относно отлагането на датата на влизане в сила на националните разпоредби за прилагане на Директива 89/104/ЕИО относно сближаване законодателствата на държавите-членки относно въвеждането на търговските марки
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 21 декември 1992 година относно разпростирането на правната защита на топографията на полупроводникови изделия по отношение на лицата от Съединените американски щати и от някои територии
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година относно разширяването на правната защита на топографиите на полупроводниковите изделия за гражданите на държавите-членки на Световната търговска организация
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 24 октомври 1994 година относно разпростирането на правната защита на топографии на полупроводникови изделия по отношение на лицата от Канада
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 27 октомври 2003 година относно одобряване на присъединяването на Европейската общност към протокола по отношение на Мадридското споразумение относно международната регистрация на марки, прието в Мадрид на 27 юни 1989 г.
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 27 септември 1993 година за изменение на Решение 93/16/ЕИО относно разпростирането на правната защита на топографията на полупроводникови изделия по отношение на лицата от Съединените американски щати и от някои територии
РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 30 май 2005 година относно одобряването на присъединяването на Европейската общност към Международната конвенция за закрила на новите сортове растения, преразгледана в Женева на 19 март 1991 година
СПОРАЗУМЕНИЕ ПОД ФОРМА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА МЕЖДУ ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ ОТ ИМЕТО НА ОСТРОВ МАН И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, РАЗПРОСТРЯЛА ВЪРХУ ОСТРОВ МАН ПРАВНАТА ЗАЩИТА НА БАЗИ ДАННИ, ТАКА КАКТО Е ПРЕДВИДЕНО В ГЛАВА ІІІ Н...
1