1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Европейският парламент ( 0 структури и 1402 документа )
MODUS VIVENDI от 20 декември 1994 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно мерките за изпълнение на актове, приети в съответствие с процедурата, постановена в член 189б от Договора за ЕО
Актуализиране на моделите карти, издадени от министерствата на външните работи на държавите-членки на акредитирани членове на дипломатически мисии и консулски представителства и членове на техните семейства, както е посочено в член 19, параграф 2 от Ре...
Декларация на Европейския парламент от 10 март 2011 г. относно произшествията с тежкотоварни превозни средства P7_TA(2011)0102
Декларация на Европейския парламент от 10 март 2011 г. относно създаването на европейски устави на взаимоспомагателните дружества, сдруженията и фондациите P7_TA(2011)0101
Декларация на Европейския парламент от 16 декември 2010 г. относно засилената подкрепа за масовия спорт от страна на Европейския съюз Засилена подкрепа на Европейския съюз в полза на основните спортове P7_TA(2010)0498
Декларация на Европейския парламент от 16 декември 2010 г. относно подкрепата за засилване на забраната на Европейския съюз за премахване на перките на акулите Подкрепа за засилване на забраната на Европейския съюз за премахване на перките на акулите P...
Декларация на Европейския парламент от 16 декември 2010 г. относно стратегия на ЕС за борба срещу бездомността Стратегия на ЕС за бездомните P7_TA(2010)0499
Декларация на Европейския парламент от 23 юни 2011 г. относно доброволна система за етикетиране в брайлов формат върху опаковките на промишлени продукти P7_TA(2011)0299
Декларация на Европейския парламент от 3 февруари 2011 г. относно необходимостта от повишена координация в Европейския съюз на научните изследвания в областта на рака
Декларация на Европейския парламент от 8 март 2011 г. относно възстановяването на реципрочността във визовия режим - солидарност с неравностойното положение на чешките граждани вследствие едностранното въвеждане на визи от страна на Канада P7_TA(2011)0087
Декларация на Европейския парламент относно ранното предупреждение на гражданите при тежки извънредни ситуации - Европейският парламент, - (2009/C 66 E/02)
ДИРЕКТИВА 1999/103/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 24 януари 2000 година за изменение на Директива 80/181/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно мерните единици
ДИРЕКТИВА 1999/2/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение
ДИРЕКТИВА 1999/3/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 22 февруари 1999 година относно съставянето на списък на Общността за храни и хранителни съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение
ДИРЕКТИВА 1999/33/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 май 1999 година за изменение на Директива 67/548/ЕИО на Съвета по отношение на етикeтиране на някои опасни вещества в Австрия и Швеция
ДИРЕКТИВА 1999/34/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 май 1999 година за изменение на Директива 85/374/ЕИО на Съвета относно сближаване на законовите, подзаконовите и административни разпоредби на държавите-членки относно отговорността за деф...
ДИРЕКТИВА 1999/43/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 25 май 1999 г. седемнадесето изменение на директива 76/769/ЕИО относно сближаването на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби, отнасящи се до ограниченията за пускането на...
ДИРЕКТИВА 1999/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции
ДИРЕКТИВА 1999/45/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 май 1999 година относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни ...
ДИРЕКТИВА 1999/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юни 1999 година относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури
ДИРЕКТИВА 1999/93/ЕИО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 1999 година относно правната рамка на Общността за eлектронните подписи
ДИРЕКТИВА 1999/94/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 декември 1999 година относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на СО2 по отношение на търговията с нови леки автомобили
ДИРЕКТИВА 2000/13/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 март 2000 година относно сближаване на законодателството на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламирането на храните
ДИРЕКТИВА 2000/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 май 2000 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите
ДИРЕКТИВА 2000/15/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 април 2000 година за изменение на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно ветеринарно-санитарните проблеми, засягащи търговията вътре в Общността с животни от рода на едрия рогат добитък и ...
ДИРЕКТИВА 2000/16/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 април 2000 година за изменение на Директива 79/373/ЕИО на Съвета относно търговията с комбинирани храни за животни и Директива 96/25/ЕО на Съвета относно обращението на фуражни суровини
ДИРЕКТИВА 2000/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2000 година относно минималните изпитни изисквания за консултантите по безопасност при превоз на опасни товари с автомобилен, железопътен или вътрешноводен транспорт
ДИРЕКТИВА 2000/20/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 май 2000 година за изменение на Директива 64/432/ЕИО относно ветеринарномедицинските проблеми, засягащи търговията вътре в Общността с животни от рода на едрия рогат добитък и свине
ДИРЕКТИВА 2000/25/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2000 година относно вземане на действия срещу емисиите от газообразни и прахообразни замърсяващи околната среда вещества от двигателите, предназначени за задвижване на селскостопански ...
Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 май 2000 година относно сближаването на законите на държавите-членки относно застраховане на гражданската отговорност във връзка с използването на моторни превозни средства, и за изменение...
ДИРЕКТИВА 2000/28/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 септември 2000 г. за изменeние на Директива 2000/12/EО относно започването и упражняването предприемането и осъществяването на дейност на от кредитни институции
ДИРЕКТИВА 2000/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юни 2000 година относно пътната проверка на техническата изправност на движещите се на територията на Общността товарни автомобили
ДИРЕКТИВА 2000/31/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар
ДИРЕКТИВА 2000/55/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 септември 2000 година относно изискванията за енергийна ефективност, приложими за баластите за флуоресцентно осветление
Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 година относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари
ДИРЕКТИВА 2000/69/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 ноември 2000 година относно пределните стойности за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух
ДИРЕКТИВА 2000/7/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 март 2000 година относно скоростомера на дву и триколесните моторни превозни средства и за изменение на Директива 92/61/ЕИО на Съвета относно типовото одобрение за дву и триколесните моторн...
ДИРЕКТИВА 2000/77/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 декември 2000 година относно изменение на Директива 95/53/ЕО на Съвета относно определяне на принципите на организирането на официалните инспекции в областта на храненето на животни
ДИРЕКТИВА 2000/84/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 януари 2001 година относно разпоредби за лятното часово време
ДИРЕКТИВА 2000/9/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 март 2000 година относно въжените линии за превоз на хора
ДИРЕКТИВА 2001/105/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 декември 2001 година за изменение на Директива 94/57/ЕО на Съвета относно общи правила и стандарти за оправомощените организации за инспектиране и преглед на кораби и за съответните дейст...
ДИРЕКТИВА 2001/106/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 декември 2001 година за изменение на Директива 95/21/ЕО относно прилагането, по отношение на кораби, които използват пристанища на Общността и плават във води под юрисдикцията на държавит...
ДИРЕКТИВА 2001/107/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 януари 2002 година за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестира...
ДИРЕКТИВА 2001/108/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 януари 2002 година за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета за координиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестира...
ДИРЕКТИВА 2001/12/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2001 година за изменение на Директива 91/440/ЕИО на Съвета относно развитието на железниците в Общността
ДИРЕКТИВА 2001/13/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2001 година за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензиране на железопътните предприятия
ДИРЕКТИВА 2001/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2001 година за разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътна инфраструктура и за сертифициране за безопасност
ДИРЕКТИВА 2001/16/ЕО НА ЕВРОПЕИЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 Март 2001 година относно оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система
ДИРЕКТИВА 2001/17/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НАСЪВЕТА от 19 март 2001 година, относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества
ДИРЕКТИВА 2001/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество
ДИРЕКТИВА 2001/41/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 19 юни 2001 година за изменение за двадесет и първи път на Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по ...
ДИРЕКТИВА 2001/45/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 юни 2001 година за изменение и допълнение на Директива 89/655/ЕИО на Съвета относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на работни съоръжения...
ДИРЕКТИВА 2001/77/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 27 септември 2001 година относно насърчаване на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар
ДИРЕКТИВА 2001/80/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2001 година относно ограничаването на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации
ДИРЕКТИВА 2001/81/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2001 година относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители
ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба
ДИРЕКТИВА 2001/84/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 септември 2001 година относно правото на препродажба в полза на автора на оригинално произведение на изкуството
ДИРЕКТИВА 2001/96/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 декември 2001 година относно установяване на хармонизирани изисквания и процедури за безопасното товарене и разтоварване на кораби за насипни товари
ДИРЕКТИВА 2002/13/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 март 2002 година, за изменение на Директива 73/239/ЕИО на Съвета по отношение изискванията за границите на платежоспособност на дружества, които не извършват животозастраховане
ДИРЕКТИВА 2002/14/EO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2002 година за създаване на обща рамка за информация и консултации на работниците и служителите в Европейската общност
ДИРЕКТИВА 2002/15/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2002 година за организацията на работното време на лицата, осъществяващи мобилни пътни транспортни дейности
ДИРЕКТИВА 2002/19/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 07 март 2002 година относно достъпа до електронни съобщителни мрежи и тяхната инфраструктура и взаимосвързаността между тях
ДИРЕКТИВА 2002/2/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 28 януари 2002 година относно изменение на Директива 79/373/ЕИО на Съвета относно обращението на комбинирани храни за животни и относно отмяна на Директива 91/357/ЕИО на Комисията
ДИРЕКТИВА 2002/20/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 7 март 2002 година относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги ("Директива за разрешение")
ДИРЕКТИВА 2002/22/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги
ДИРЕКТИВА 2002/24/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 март 2002 година относно типовото одобрение на дву и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета
ДИРЕКТИВА 2002/3/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 февруари 2002 година относно озона в атмосферния въздух
ДИРЕКТИВА 2002/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 март 2002 година относно установяването на правила и процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността
ДИРЕКТИВА 2002/32/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 май 2002 година за нежеланите вещества в храните за животни
ДИРЕКТИВА 2002/33/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2002 година за изменение на Директиви 90/425/ЕИО и 92/118/ЕИО на Съвета по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания към страничните животински продукти
ДИРЕКТИВА 2002/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 юни 2002 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве, свързани с излагането на работниците на рискове, дължащи се на физически фактори (вибрации)
ДИРЕКТИВА 2002/45/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 юни 2002 година за изменение за двадесети път на Директива 76/769/ЕИО относно ограничения за пускане на пазара и употреба на някои опасни вещества и препарати (хлорирани парафини с къса ве...
ДИРЕКТИВА 2002/46/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 10 юни 2002 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни
ДИРЕКТИВА 2002/47/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юни 2002 година относно финансови обезпечения
ДИРЕКТИВА 2002/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 25 юни 2002 година за оценка и управление на шума в околната среда
ДИРЕКТИВА 2002/58/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации
ДИРЕКТИВА 2002/59/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 юни 2002 година относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация и отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета
ДИРЕКТИВА 2002/6/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 февруари 2002 година относно формалностите за даване на сведения за кораби пристигащи и/или напускащи пристанищата на държавите-членки на Общността
ДИРЕКТИВА 2002/61/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 19 юли 2002 година за изменение за деветнадесети път на Директива 76/769/ЕИО относно ограничения за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (азооцветители)
ДИРЕКТИВА 2002/65/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 септември 2002 година относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги и за изменение на Директива 90/619/ЕИО на Съвета и на Директиви 97/7/ЕО и 98/27/ЕО
ДИРЕКТИВА 2002/7/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 февруари 2002 година относно изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета за определяне на максимално допустимите размери при вътрешен и международен превози и на максимално допустимото тегло ...
Директива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 2002/73/ЕО от 23 септември 2002 година за изменение и допълнение на Директива 76/207/ЕИО за прилагането на принципа на равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, про...
ДИРЕКТИВА 2002/74/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 септември 2002 година за изменение на Директива на Съвета 80/987/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани със защитата на работниците и служителите в слу...
ДИРЕКТИВА 2002/84/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 ноември 2002 година относно изменение на директивите относно морската безопасност и предотвратяването на замърсяването от кораби
ДИРЕКТИВА 2002/85/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 ноември 2002 година относно изменение на Директива 92/6/ЕИО на Съвета относно монтирането и използването в рамките на Общността на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории...
ДИРЕКТИВА 2002/87/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2002 година относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните предприятия, принадлежащи към един финансов конгломерат, и за...
ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 16 декември 2002 година относно енергийната ефективност на сградния фонд
ДИРЕКТИВА 2002/92/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 декември 2002 година за застрахователното посредничество
ДИРЕКТИВА 2002/95/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 януари 2003 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване
ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 януари 2003 година за отпадъци от електрическо и електронно оборудване(ОЕЕО)
ДИРЕКТИВА 2002/98/ EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 януари 2003 година относно определяне стандартите за качество и безопасност при вземането, диагностиката, преработката и съхранението на човешка кръв и кръвни съставки и за изменение на Д...
Директива 2003/10/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 година относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия, свързани с експозицията на работници на рисковете от физически агенти (шум)
ДИРЕКТИВА 2003/102/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 17 ноември 2003 година относно защитата на пешеходците и останалите застрашени участници в пътното движение преди и в случай на сблъсък с моторно превозно средство и за изменение на Директива 7...
ДИРЕКТИВА 2003/107/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 декември 2003 година за изменение на Директива 96/16/ЕО на Съвета относно статистическите проучвания на млякото и млечните продукти
ДИРЕКТИВА 2003/108/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 декември 2003 година за изменение на Директива 2002/96/ЕО за отпадъци от електрическо и електронно оборудване(ОЕЕО)
ДИРЕКТИВА 2003/108/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 декември 2003 година за изменение на Директива 2002/96/ЕО за отпадъци от електрическо и електронно оборудване(ОЕЕО)
ДИРЕКТИВА 2003/11/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 6 февруари 2003 за изменение за 24-ти път Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (пентабромодифенил етер, ...
ДИРЕКТИВА 2003/114/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 22 декември 2003 година относно изменение на Директива 95/2/ЕО относно хранителните добавки, различни от оцветители и подсладители
ДИРЕКТИВА 2003/115/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 22 декември 2003 година относно изменение на Директива 94/35/ЕО относно подсладители за употреба в храни
ДИРЕКТИВА 2003/15/ЕO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година за изменение на Директиви 78/660/ЕИО, 83/349/ЕИО, 86/635/ЕИО и 91/674/ЕИО на Съвета относно годишните и консолидираните счетоводни отчети на някои видове дружества, банки и...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...