1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Европейската комисия ( 0 структури и 11567 документа )
MODUS VIVENDI от 20 декември 1994 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно мерките за изпълнение на актове, приети в съответствие с процедурата, постановена в член 189б от Договора за ЕО
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 18 ноември 1971 година относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 30 март 1983 година относно приспособяване към техническия прогрес на приложения II, III, IV и V към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични про...
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 6 ноември 1985 година за изменение на приложението към Директива 82/471/ЕИО на Съвета относно някои продукти, използвани при храненето на животните
ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ДИРЕКТИВА 98/16/ЕО НА КОМИСИЯТА от 5 март 1998 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани...
ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ДИРЕКТИВА 2000/11/ЕО НА КОМИСИЯТА от 10 март 2000 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложениe II към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични...
ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ДИРЕКТИВА 97/45/ЕО НА КОМИСИЯТА от 14 юли 1997 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-...
ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ДИРЕКТИВА 98/62/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 септември 1998 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свъ...
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ДИРЕКТИВА 2000/6/EO НА КОМИСИЯТА от 29 февруари 2000 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения II, III, VI и VII към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, с...
ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА 2002/34/ЕО от 15 април 2002 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Приложения ІІ, ІІІ и VІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателството на държавите-членки по отнош...
ДВАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА 91/1/ЕО НА КОМИСИЯТА от 10 януари 1997 година относно адаптиране към техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с ко...
ДВАНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА 93/117/ЕО НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1993 година относно установяване на методи за анализ на Общността за официален контрол на фуражите
ДВАНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 20 февруари 1990 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки ...
ДЕВЕТА ДИРЕКТИВА 87/137/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 2 февруари 1987 година относно привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, ІV, V и VІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки ...
ДЕВЕТА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 31 юли 1981 година относно определяне на методи на Общността за анализ за официален контрол върху храните за животни
ДЕВЕТНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА 96/41/ЕО НА КОМИСИЯТА от 25 юни 1996 година относно адаптиране към постиженията на техническия прогрес на приложения ІІ, ІІІ, VI и VІI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-чле...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1268/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2012 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 205/2012 НА КОМИСИЯТА от 6 януари 2012 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с източника и параметрите на данните, които следва да се докладват от д...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 244/2012 НА КОМИСИЯТА от 16 януари 2012 година за допълване на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна методологична рамка за изчи...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 268/2012 НА КОМИСИЯТА от 25 януари 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 272/2012 НА КОМИСИЯТА от 7 февруари 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на таксите, начислявани от Европейския орган за ценни книжа и пазари на агенциите з...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 286/2012 НА КОМИСИЯТА от 27 януари 2012 година за изменение, с цел включване на наименование на ново текстилно влакно, на приложение I и, за целите на привеждане в съответствие с техническия напредък, на приложения VIII и IX ...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 310/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1569/2007 за създаване на механизъм за определяне на еквивалентността на счетоводните стандарти, прилагани от емитенти на ценни книжа от трети ...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 311/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои аспекти, свързани с проспекти и...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 312/2012 НА КОМИСИЯТА от 9 януари 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 973/2010 на Съвета за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните обла...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 392/2012 НА КОМИСИЯТА от 1 март 2012 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 446/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за съдържанието и формата на периодичните отчети...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 447/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг с регулаторни технически стандарти за оценката на съответстви...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 448/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с регулаторните технически стандарти за представянето на информация, която агенциите за ...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 449/2012 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2012 година за допълнение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за информацията, която агенциите за кредитен рей...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 486/2012 НА КОМИСИЯТА от 30 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 по отношение на формата и съдържанието на проспекта, основния проспект, резюмето и окончателните условия, както и по отношение на изискван...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 603/2012 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1236/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на схема за контрол и изпълнение в зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многост...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 826/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2012 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за уведомяване и оповестяване във ...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 862/2012 НА КОМИСИЯТА от 4 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 809/2004 по отношение на информацията за съгласието за използване на проспект, информацията за базисните индекси и изискването за доклад, подготвен о...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 874/2012 НА КОМИСИЯТА от 12 юли 2012 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 918/2012 НА КОМИСИЯТА от 5 юли 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение във връзка с определенията,...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 919/2012 НА КОМИСИЯТА от 5 юли 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение по отношение на регулаторни...
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 946/2012 НА КОМИСИЯТА от 12 юли 2012 година за допълване на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата относно глобите, налагани на агенциите за кредитен рейтинг от страна на Евр...
ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА 2012/50/ЕС НА КОМИСИЯТА от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от огран...
ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА 2012/51/ЕС НА КОМИСИЯТА от 10 октомври 2012 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от огран...
ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2012 година относно разследванията и глобите във връзка с манипулиране на статистическите данни, посочени в Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетното...
ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2012 година за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море
ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2012 година за изменение на приложение III към Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции...
Дело COMP/39.462 - Freight forwarding: Резюме на решение на Комисията от 28 март 2012 година относно производство по член 101 от договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от споразумението за ЕИП (нотифицирано под номер C(2012) 1959) са...
ДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА от 25 юли 1984 година относно въвеждане на методи за анализ на Общността за провеждането на официален контрол на храните за животни
ДИРЕКТИВА (ЕО) 2006/13/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 февруари 2006 година относно изменение на приложения І и ІІ на Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на нежелани вещества в храните на животните, като диоксини и диоксиноподо...
ДИРЕКТИВА 1999/10/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 март 1999 година относно предвиждане на дерогации от разпоредбите на член 7 от Директива 79/112/EИО на Съвета по отношение на етикетирането на храни
ДИРЕКТИВА 1999/16/ЕО НА КОМИСИЯТA от 16 март 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 77/540/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държвите-членки
ДИРЕКТИВА 1999/17/ЕО НА КОМИСИЯТА от 18 март 1999 за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/761/ЕИО на Съвета по отношение на фаровете за моторни превозни средства, които функционират като дълги светлини и/или като къси светлин...
ДИРЕКТИВА 1999/19/ЕО НА КОМИСИЯТА от 18 март 1999 година за изменение на Директива 97/70/ЕО на Съвета за установяване на хармонизиран режим на безопасност на риболовни съдове с дължина равна или по-голяма от 24 метра
ДИРЕКТИВА 1999/24/ЕО НА КОМИСИЯТА от 9 април 1999 година за изменение, съобразно техническия прогрес, на Директива 93/32/ЕИО на Съвета относно устройството, осигуряващо задържането на пасажерите на двуколесните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 1999/27/ЕО НА КОМИСИЯТА от 20 април 1999 година относно въвеждане на общностни методи за анализ при дозирането на ампролиум, диклазурил и карбадокс във храните за животни за изменение на Директиви 71/250/ЕИО, 73/46/ЕИО и за отмяна на Директив...
ДИРЕКТИВА 1999/28/ЕО НА КОМИСИЯТА от 21 април 1999 година за изменение на приложението към Директива 92/14/ЕИО на Съвета за ограничаване експлоатацията на самолети, които са предмет на част ІІ, глава 2, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за междуна...
ДИРЕКТИВА 1999/40/ЕО НА КОМИСИЯТА от 6 май 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 79/622/ЕИО на Съвета относно защитните устройства при преобръщане на колесни селскостопански или горски трактори (статични изпитвания)
ДИРЕКТИВА 1999/50/EО НА КОМИСИЯТА от 25 май 1999 година относно изменение на Директива 91/321/ЕИО относно продуктите за кърмачета и последващите продукти
ДИРЕКТИВА 1999/51/EO НА КО МИСИЯТА от 26 май 1999 година преработка с оглед на техническия прогрес на Приложение I към Директива на Съвета 76/769/ЕИО относно сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби на държавите-членк...
ДИРЕКТИВА 1999/54/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 май 1999 година за изменение на Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури
ДИРЕКТИВА 1999/56/ЕО НА КОМИСИЯТА от 3 юни 1999 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 78/933/ЕИО на Съвета във връзка с инсталирането на светлини и светосигнални устройства на колесни селскостопански и горски трактори
ДИРЕКТИВА 1999/58/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 юни 1999 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 79/533/ ЕИО на Съвета във връзка с прикачни устройства и устройства за заден ход на колесни селскостопански или горски трактори
ДИРЕКТИВА 1999/61/ЕО НА КОМИСИЯТА от 18 юни 1999 година относно изменение на приложенията към Директиви 79/373/ЕИО и 96/25/ЕО на Съвета
ДИРЕКТИВА 1999/65/ЕО НА КОМИСИЯТА от 24 юни 1999година за изменение и допълнение на Директиви на Съвета 86/362/ЕИО и 90/642/ЕИО относно фиксирането на максимални количества пестицидни остатъци в и по зърнените култури и някои продукти от растителен про...
ДИРЕКТИВА 1999/66/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 юни 1999 година относно изисквания за етикет или друг документ, изготвени от снабдителя съгласно Директива 98/56/ЕО
ДИРЕКТИВА 1999/67/ЕО НА КОМИСИЯТА от 28 юни 1999 година за изменение на Директива 93/49/ЕИО на Комисията относно създаване на списък с условията, на които да отговарят декоративните растения и размножителният материал от декоративни растения, съгласно ...
ДИРЕКТИВА 1999/68/ЕO НА КОМИСИЯТА oт 28 юни 1999 година относно допълнителни разпоредби за списъци с видове декоративни растения, както се съхраняват от снабдителите, съгласно Директива 98/56/ЕО на Съвета
ДИРЕКТИВА 1999/71/ ЕО НА КОМИСИЯТА от 14 юли 1999 година за изменение и допълнение на приложенията към Директивите 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максимално допустими нива на пестицидни остатъци в и по зърнените к...
ДИРЕКТИВА 1999/76/ЕО НА КОМИСИЯТА от 23 юли 1999 година относно установяването на общностни методи за анализ за дозиране на натриев лазалоцид в храните за животни
ДИРЕКТИВА 1999/77/EO НА КОМИСИЯТА от 26 юли 1999 година шеста адаптация към техническия прогрес на Приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби на държавите-членки о...
ДИРЕКТИВА 1999/79/ЕО НА КОМИСИЯТА от 27 юли 1999 години за изменение на третата Директива 72/199/ЕИО на Комисията относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни
ДИРЕКТИВА 1999/8/EО НА КОМИСИЯТА от 18 февруари 1999 година за изменение на Директива 66/402/ЕИО на Съвета относно търговията със семена от зърнени култури
ДИРЕКТИВА 1999/9/ЕО НА КОМИСИЯТА от 26 февруари 1999 година за изменение на Директива 97/17/ЕО за прилагане на Директива 92/17/ЕИО на Съвета относно обозначението за енергопотребление на битовите съдомиялни машини
ДИРЕКТИВА 1999/97/ЕО НА КОМИСИЯТА от 13 декември 1999 година за изменяне на Директива 95/21/ЕО на Съвета относно прилагането, по отношение на кораби, които използват пристанищата на Общността и плават във водите под юрисдикцията на държавите-членки, на...
ДИРЕКТИВА 1999/98/ЕО НА КОМИСИЯТА от 15 декември 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива на Европейския парламент и на Съвета 96/79/ЕО относно защитата на пътуващите в моторни превозни средства в случай на челен удар
ДИРЕКТИВА 2000/1/ЕО НА КОМИСИЯТА от 14 януари 2000 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 89/173/ЕИО на Съвета по отношение на някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори
ДИРЕКТИВА 2000/32/EO НА КОМИСИЯТА от 19 май 2000 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес за двадесет и шести път на Директива 67/548/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на дър...
ДИРЕКТИВА 2000/41/EO НА КОМИСИЯТА от 19 юни 2000 година относно отлагането за втори път на датата, след която се забраняват експериментите на съставки или комбинации от съставки за козметични продукти върху животни
ДИРЕКТИВА 2000/56/ЕО НА КОМИСИЯТА от 14 септември 2000 година относно изменение на Директива 91/439/ЕИО на Съвета относно свидетелствата за управление
ДИРЕКТИВА 2000/57/EО НА КОМИСИЯТА от 22 септември 2000 година за изменение на приложенията към Директиви 76/895/EИО и 90/642/EИО на Съвета относно определянето на максимални количества на остатъци от пестициди във и върху на плодове и зеленчуци и някои...
ДИРЕКТИВА 2000/71/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 ноември 2000 година относно привеждане в съответствие на измервателните методи към техническия напредък, определени в приложения І, ІІ, ІІІ и ІV от Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както е ...
ДИРЕКТИВА 2000/72/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2000 година за привеждане в съответствие към техническия напредък на Директива 93/31/ЕИО на Съвета относно стойките за паркиране на двуколесните моторни превозни средства
ДИРЕКТИВА 2000/74/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2000 година относно приспособяване към техническия напредък на Директива 93/29/ЕИО на Съвета относно идентификацията на устройствата за управление, сигнализаторите и индикаторите при двуколесни или трикол...
Директива 2000/80/ЕО на Комисията от 4 декември 2000 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, както и консолидирането на това приложение и включването на още ед...
Директива 2001/103/ЕО на Комисията от 28 ноември 2001 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, с цел в него да бъде включено като активно вещество 2,4-дихлорофе...
ДИРЕКТИВА 2001/11/ЕО НА КОМИСИЯТА от 14 февруари 2001 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 96/96/ЕО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с прегледите за проверка на техниче...
ДИРЕКТИВА 2001/116/ЕО НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2001 година за адаптиране към техническия прогрес на Директива 70/156/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни с...
Директива 2001/21/ЕО на Комисията от 5 март 2001 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, с оглед включването на амитрол, дикват, пиридат, тиабендазол като акти...
ДИРЕКТИВА 2001/28/ЕИО НА КОМИСИЯТА от 20 април 2001 година относно изменение на приложение І към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, с оглед включването на KBR 2738 (fenhexamid) като активна субс...
ДИРЕКТИВА 2001/3/ЕО НА КОМИСИЯТА от 8 януари 2001 година относно адаптиране към техническия прогрес на Директива 74/150/ЕИО на Съвета във връзка с типовото одобрение на колесни селскостопански или горски трактори и Директива 75/322/ЕИО на Съвета във вр...
Директива 2001/36/ЕО на Комисията от 16 май 2001 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита
Директива 2001/47/ЕО на Комисията от 25 юни 2001 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита по отношение на включването на активното вещество Paecilomyces fumosoro...
Директива 2001/49/ЕО на Комисията от 28 юни 2001 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, с цел в него да бъде вписано активното вещество DPX KE 459 (флупирсулф...
ДИРЕКТИВА 2001/58/ЕО НА КОМИСИЯТА от 27 юли 2001 година относно изменение и допълнение за втори път на Директива 91/155/ЕИО за определяне и установяване на подробни правила на системата за специална информация, отнасяща се до опасни препарати в изпълне...
ДИРЕКТИВА 2001/60/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 август 2001 година за привеждане в съответствие към техническия прогрес на Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаването на законовите, подзаконови актове и административни разпоредби н...
Директива 2001/87/ЕО на Комисията от 12 октомври 2001 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита с цел вписване на активните вещества ацибензолар-S-метил, цикланил...
ДИРЕКТИВА 2001/9/ЕО НА КОМИСИЯТА от 12 февруари 2001 година за привеждане в съответствие към техническия прогрес на Директива 96/96/ЕО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на прегледа за техническа изправ...
ДИРЕКТИВА 2001/90/EO НА КОМИСИЯТА от 26 октомври 2001 година за адаптиране към техническия прогрес за седми на Приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби на държав...
ДИРЕКТИВА 2001/91/EO НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2001 година относно адаптиране за осми път към техническия прогрес на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета относно сближаване на законите, подзаконовите актове и административните разпоредби н...
Директива 2001/99/ЕО на Комисията от 20 ноември 2001 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, с цел в него да бъдат включени като активни вещества глифозат и ти...
ДИРЕКТИВА 2002/1/ЕО НА КОМИСИЯТА от 7 януари 2002 година относно изменение на Директива 94/39/ЕО във връзка с храните за животни за поддържане функцията на черния дроб в случай на хронична чернодробна недостатъчност
ДИРЕКТИВА 2002/100/ЕО НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2002 година за изменение на Директива 90/642/ЕИО на Съвета по отношение на максимално допустимото съдържание на остатъчни количества от азоксистробин
ДИРЕКТИВА 2002/18/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 февруари 2002 година относно изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита с цел в него да бъде включен като активно вещество изопротурон
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...