1 2 3 4 5 6
Международни споразумения ( 0 структури и 550 документа )
АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна
ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВОмежду Кот д'Ивоар, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна
ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския...
ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените мексикански щати, от друга страна, във връзка с при...
ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария след присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността
ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Кралство Испания и Португалската република към Общността
Декларация на правителството на Малта в съответствие с член 5 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общн...
ДОГОВОРЕНОСТ между Европейската общност, от една страна, и Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външни...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за адаптиране на търговските аспекти на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватска, от друга страна, за да се вземат предвид резултатите...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към споразумението за асоцииране между Европейската икономическа общност и Турция
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Алжирската демократична и народна република
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Арабска република Египет
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Ливан
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Република Тунис
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Хашемитско кралство Йордания
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южноафриканската република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Бъл...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария в резултат на присъединяването на Република Гърция към Общността
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария относно премахването на съществуващите и предотвратяването на нови количествени ограничения, които оказват въздействие върху износа или на мерки с...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия относно премахването на съществуващите и предотвратяването на нови количествени ограничения, които оказват влияние върху износа, или на мерки с равност...
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, вследствие на присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия в резултат на присъединяването на Република Гърция към Общността
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Република Австрия, Република Финландия и Кралство Швеция към Европейския съюз
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия относно премахването на съществуващите и недопускането на налагането на нови количествени ограничения върху износа или на мерки, които имат еквивалент...
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ относно валидността по отношение на Княжество Лихтенщайн на Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 година
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини, 2005 г.
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини, 2005 г.
КООРДИНАТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА МОЛБИТЕ ЗА НАМЕСА НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТОКИ, ЗА КОИТО СЕ ПОДОЗИРА, ЧЕ НАРУШАВАТ НЯКОИ ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С КОРАБНО ГОРИВО ОТ 2001 г.
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РИБАТА ТОН В АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ПО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
МЕЖДУНАРОДНА ХИМИЧЕСКА КОРПОРАЦИЯ СРЕЩУ AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO
МЕЖДУНАРОДНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАХАРТА ОТ 1992 Г.
МЕЖДУНАРОДНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ
МЕЖДУНАРОДНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТРОПИЧЕСКИЯ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ОТ 2006 Г.
МЕЖДУНАРОДНО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ЗЕХТИН И ТРАПЕЗНИ МАСЛИНИ, 1986 ГОДИНА
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Меморандум за разбирателство за изменение на Меморандума за разбирателство относно Кодекса за поведение на членовете на Управителния съвет
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Европейската общност за атомна енергия и Комисията на Европейските общности и правителството на Канада относно сътрудничеството в областта на изследването и развитието на ядрения синтез
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Европейската общност и Ислямска република Пакистан относно търговските спогодби за достъп до пазара на текстилни продукти
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Европейската общност и Националната туристическа администрация на Китайската народна република, относно визите и свързаните с тях въпроси за туристически групи от Китайската народна република
МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО между Европейската общност и Република Индия относно търговските спогодби за достъп до пазара на текстилни продукти
МОНРЕАЛСКИ ПРОТОКОЛ ЗА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ, ПОДПИСАН НА 16 СЕПТЕМВРИ 1987 Г.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ EPSO/AD/232/12
ПАРИЧНО СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Княжество Монако
Покана за представяне на мнения съгласно член 1, параграф 2 от част I на Протокол № 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд относно продажбата на правата на община Narvik на концесионна електроенергия на Narvik...
Поправка на Временно споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, от друга страна (Официален вестник на Европейския съюз L 57 от 28 февруар...
ПРОТОКОЛ - към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Бъл...
ПРОТОКОЛ за изменение на Споразумението за сътрудничество между европейската икономическа общност и кралство тайланд относно производството, предлагането на пазара и търговията с маниока
ПРОТОКОЛ за определяне на риболовните възможности и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания за периода от 1 август 2008 г. до 31...
РАМКОВА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ТЮТЮНА НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
Рамкова програма "Основни права и правосъдие" Конкретна програма "Наказателно право" Взаимно свързване на наказателните регистри
Рамкова програма "Основни права и правосъдие" Специална програма "Наказателно правосъдие" Оперативни грантове
Рамкова програма "Сигурност и гарантиране на свободите" Специална програма "Предотвратяване и борба с престъпността" Оперативни грантове
Рамкова програма за основни права и правосъдие Специална програма "Наказателно правосъдие" Грантове за дейности
Рамкова програма за основни права и правосъдие Специална програма "Наказателно правосъдие" Оперативни грантове
Рамкова програма за сигурност и гарантиране на свободите Специална програма "Предотвратяване и борба с престъпността"
Рамкови партньорства
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2001/500/ПВР НА СЪВЕТА от 26 юни 2001 година относно прането на пари, идентифицирането, проследяването, замразяването, изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2001/888/ПВР НА СЪВЕТА от 6 декември 2001 година за изменение на Рамково решение 2000/383/ПВР за повишаване на защитата чрез наказателни и други санкции срещу подправката във връзка с въвеждането на еврото
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2003/577/ПВР НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2004/68/ПВР НА СЪВЕТА от 22 декември 2003 година относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2004/757/ПВР НА СЪВЕТА от 25 октомври 2004 година за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2005/212/ПВР НА СЪВЕТА от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2005/214/ПВР НА СЪВЕТА от 24 февруари 2005 година относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2005/222/ ПВР НА СЪВЕТА от 24 февруари 2005 година относно атаките срещу информационните системи
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2005/667/ПВР НА СЪВЕТА от 12 юли 2005 година за укрепване на наказателно-правната рамка за прилагане на законите срещу замърсяването от корабите
Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 година за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация
Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 година за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите-членки на Европейския съюз
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/675/ПВР НА СЪВЕТА от 24 юли 2008 година за вземане предвид присъдите, постановени в държавите-членки на Европейския съюз в хода на новообразувани наказателни производства
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/841/ПВР НА СЪВЕТА от 24 октомври 2008 година относно борбата с организираната престъпност
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/909/ПВР НА СЪВЕТА от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целит...
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/913/ПВР НА СЪВЕТА от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2008/947/ПВР НА СЪВЕТА от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация соглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции
Рамково решение 2008/978/ПВР на Съвета от 18 декември 2008 година относно европейската заповед за предаване на доказателства с цел получаване на предмети, документи и данни, които да се използват в производства с наказателен характер
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2009/299/ПВР НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година за изменение на рамкови решения 2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на при...
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2009/315/ПВР НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2009/829/ПВР НА СЪВЕТА от 23 октомври 2009 година за прилагане между държавите-членки на Европейския съюз на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задър...
РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2009/948/ПВР НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 година относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно борбата срещу тероризма
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за задържане и процедурите за предаване между държавите-членки (Консолидирана версия)
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно съвместните екипи за разследване
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 15 март 2001 година относно правното положение в наказателния процес на жертвите от престъпления
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 19 юли 2002 година относно борбата с трафика на хора
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 22 юли 2003 година относно борбата с корупцията в частния сектор
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 27 януари 2003 година относно защита на околната среда чрез наказателното право
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 28 май 2001 година относно борбата с измамата и подправянето на платежните средства, различни от парите в брой
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 28 ноември 2002 година за укрепване на наказателноправната рамка за противодействие на подпомагането на незаконното влизане, транзит и престой
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 29 май 2000 година относно засилване на защитата срещу фалшифициране на пари чрез наказателни и други санкции, с оглед пускането в обращение на еврото
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за Многостранна ядрена програма за околната среда в Руската федерация
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за научно и технологично сътрудничество между Европейските общности и Конфедерация Швейцария
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за научно и технологично сътрудничество между Европейските общности и Кралство Норвегия
Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия
Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО между Европейската икономическа общност и Споразумението от Картахена и страните-членки по него, а именно Република Боливия, Република Колумбия, Република Еквадор, Република Перу и Република Венесуела
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Федеративна република Бразилия
1 2 3 4 5 6