1 2
Консолидирани версии ( 0 структури и 103 документа )
ВТОРА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 13 декември 1976 година за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица ...
ДИРЕКТИВА (91/439/ЕИО) НА СЪВЕТА ОТ 29 ЮЛИ 1991 ГОДИНА ОТНОСНО СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите
ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба
ДИРЕКТИВА 2002/21/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 март 2002 година относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива)
ДИРЕКТИВА 2003/87/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 13 ОКТОМВРИ 2003 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С КВОТИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 96/61/ЕО НА СЪВЕТА
ДИРЕКТИВА 2003/96/ЕО НА СЪВЕТА от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамката на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията
ДИРЕКТИВА 2004/39/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмя...
ДИРЕКТИВА 2004/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива ...
ДИРЕКТИВА 2005/60/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 октомври 2005 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (текст от значение за ЕИП)
Директива 2006/115/EО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост
ДИРЕКТИВА 2008/128/ЕО НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2008 година за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни - (кодифицирана версия)
ДИРЕКТИВА 2008/68/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари
Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и...
ДИРЕКТИВА 2010/13/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийн...
ДИРЕКТИВА 2011/87/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 ноември 2011 година за изменение на Директива 2000/25/ЕО във връзка с прилагането на етапи на пределните стойности на емисиите по отношение на трактори с тясна колея (текст от значение за ...
ДИРЕКТИВА 90/425/ЕИО НА СЪВЕТА от 26 юни 1990 година за ветеринарните и зоотехническите проверки, прилагани във вътрешнообщностния обмен с някои живи животни и продукти с оглед изграждането на вътрешния пазар
ДИРЕКТИВА 92/12/ЕИО НА СЪВЕТА от 25 февруари 1992 година относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти (Консолидирана версия)
ДИРЕКТИВА 92/65/ЕИО НА СЪВЕТА от 13 юли 1992 година за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определ...
ДИРЕКТИВА 92/83/ЕИО НА СЪВЕТА от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки
ДИРЕКТИВА 94/80/ЕО НА СЪВЕТА от 19 декември 1994 година за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в общински избори от гражданите на Съюза, пребиваващи в държава-членка, на която не са граждани
ДИРЕКТИВА 96/22/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1996 година относно забрана на употребата на определени вещества с хормонално или тиростатично действие, и на бета-агонисти в животновъдството, и за отмяна на Директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО
ДИРЕКТИВА 96/62/EО НА СЪВЕТА от 27 септември 1996 година относно оценката и управлението на качеството на околния въздух
Директива 97/68/EO на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 година за сближаване законодателствата на държавите-членки във връзка с мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горен...
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 15 юли 1991 година относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни, и за изменение на Директиви 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО и 90/675/ЕИО
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 15 юни 1991 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (Консолидирана версия)
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 19 декември 1977 година относно взаимопомощта между компетентните органи на държавите-членки в областта на прякото данъчно облагане и облагане на застрахователните премии (77/799/ЕИО)
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 20 март 1970 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха с емисии от моторните превозни средства
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 23 декември 1991 година относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда (Консолидирана версия)
Директива на Съвета от 24 юни 1980 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно работното пространство, достъпа до мястото на водача и до вратите и прозорците на селскостопански или горски колесни трактори
Директива на Съвета от 26 май 1986 година относно задно монтирани защитни конструкции при преобръщане на селскостопански и горски колесни трактори с тясна колея
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 26 юни 1964 година относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 26 юни 1990 година относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 28 януари 1991 година относно изискванията за ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността(91/68/ЕИО)
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 30 април 1968 година относно общ метод за определяне на средните ставки, предвидени в член 97 от Договора (68/221/ЕИО)
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2008
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - 2008
КОНСОЛИДИРАНИ ТЕКСТОВЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за задържане и процедурите за предаване между държавите-членки (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1255/96 НА СЪВЕТА от 27 юни 1996 година отменящ временно автономните митни сборове по Общата митническа тарифа за определени индустриални и селскостопански продукти (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1936/2001 НА СЪВЕТА от 27 септември 2001 година за определяне на мерки за контрол, приложими към риболовните дейности спрямо някои запаси от далекомигриращи видове
РЕГЛАМЕНТ (Евратом, EОВС, EИО) № 549/69 НА СЪВЕТА от 25 март 1969 година относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, втори параграф на член 13 и член ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3600/92 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 1992 година относно определяне на подробни правила за изпълнението на първия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара н...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 104/2000 НА СЪВЕТА от 17 декември 1999 година относно общата организация на пазарите на рибни продукти и аквакултури (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2008 година за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета(Текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1234/2007 НА СЪВЕТА от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1301/2006 НА КОМИСИЯТА от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос - консолидирана версия
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1394/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 ноември 2007 година относно лекарствените продукти за модерна терапия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004 (текст от значение за ЕИП) (ОВ L 324, 10.1...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1418/2007 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2007 година относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Реше...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1451/2007 НА КОМИСИЯТА от 4 декември 2007 година относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1490/2002 на КОМИСИЯТА от 14 август 2002 година относно определяне на допълнителни подробни правила за изпълнение на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 на Директива 91/414/ЕИО на Съвета и относно изменение...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1606/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 174/2005 НА СЪВЕТА от 31 януари 2005 година за налагане на ограничения върху оказването на помощ, свързана с военни действия в Кот д'Ивоар
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1850/2006 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2006 година за определяне на подробни правила за сертифицирането на хмел и продукти от хмел
Регламент (ЕО) № 1907/2006 НА Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европеска агенция по химикали, за изменение на Директива 199...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1918/2006 НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2006 година за откриването и управлението на тарифна квота за маслиново масло с произход от Тунис
Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2004/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 ноември 2003 година относно регламентите, регулиращи статута на политическите партии на европейско ниво и правилата относно тяхното финансиране
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2042/2003 НА КОМИСИЯТА от 20 ноември 2003 година относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 216/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО н...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2187/2005 НА СЪВЕТА от 21 декември 2005 година за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд, за изменение на Регламент (ЕО) № 1434/98 и отмяна на Регламент (ЕО) № 88/98
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2400/96 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 1996 година относно вписването на някои означения в „Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания“, предвиден в Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета за защита на г...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2454/93 НА СЪВЕТА от 2 юли 1993 година относно определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 33/2008 НА КОМИСИЯТА от 17 януари 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 451/2000 НА КОМИСИЯТА от 28 февруари 2000 година за определяне на подробни правила за изпълнение на втория и третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 612/2009 НА КОМИСИЯТА от 7 юли 2009 година за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 726/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 31 март 2004 година за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по л...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 767/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 866/2004 НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно режим съгласно член 2 от Протокол № 10 от Акта за присъединяване от 2003 година
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 884/2006 НА КОМИСИЯТА от 21 юни 2006 година
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1925/2004 НА КОМИСИЯТА от 29 октомври 2004 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавена...
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2869/95 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 1995 година относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1653/2004 НА КОМИСИЯТА от 21 септември 2004 година относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за ня...
РЕГЛАМЕНТ (ЕОВС, ЕИО, ЕВРАТОМ) № 1860/76 НА СЪВЕТА от 29 юни 1976 година за определяне на условията на заетост на персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1000/2010 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2010 година за дерогация от регламенти (ЕО) № 2402/96, (ЕО) № 2058/96, (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 969/2006, (ЕО) № 1918/2006, (ЕО) № 1964/2006, (ЕО) № 27/2008, (ЕО) № 1067/2008 и (ЕО) № 828/2009 по отн...
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1017/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 ноември 2010 година за откриване на продажба на вътрешния пазар на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 107/2010 НА КОМИСИЯТА от 8 февруари 2010 година относно разрешителното за използване на Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното Kemin Europa N.V.) - (текст от значение за...
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1089/2010 НА КОМИСИЯТА от 23 ноември 2010 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 110/2010 НА КОМИСИЯТА от 5 февруари 2010 година за изменение за сто и двадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свъ...
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1261/2010 НА КОМИСИЯТА от 22 декември 2010 година за налагане на временно изравнително мито върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 158/2010 НА КОМИСИЯТА от 25 февруари 2010 година за определяне на предварителната помощ за 2010 г. за частно складиране на масло
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 404/2010 НА КОМИСИЯТА от 10 май 2010 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове колела от алуминий с произход от Китайската народна република
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 406/2010 НА КОМИСИЯТА от 26 април 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 479/2010 НА КОМИСИЯТА от 1 юни 2010 година относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на изпращаните от държавите-членки нотификации до Комисията в сектора на млякото и млечните прод...
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 53/2010 НА СЪВЕТА от 14 януари 2010 година за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС във води, коитоподлежат на ограничения...
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 595/2010 НА КОМИСИЯТА от 2 юли 2010 година за изменение на приложения VIII, X и XI към Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназн...
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 642/2010 НА КОМИСИЯТА от 20 юли 2010 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 874/2010 НА КОМИСИЯТА от 5 октомври 2010 година за разрешаване на лазалоцид А натрий като фуражна добавка за пуйки на възраст до 16 седмици (притежател на разрешителното Alpharma (Белгия) BVBA) и за изменение на Регламент (ЕО) № 2430/1999
Регламент 1210/2003/ЕО на Съвета от 7 юли 2003 година относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансови отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) 2465/96 (Консолидирана версия)
РЕГЛАМЕНТ № 2371/2002/ЕО НА СЪВЕТА от 20 декември 2002 година относно опазването и устойчивата експлоатация на риболовните ресурси в рамките на общата политика по рибарството
РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното ...
РЕШЕНИЕ № 1904/2006/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2006 година относно създаване на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство
РЕШЕНИЕ № 804/2004/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година относно създаване на програма за действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на Общността (програма Херкулес)
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 22 ноември 2006 година относно невключването на амониев сулфат, хексаконазол, натриев тетратиокарбонат и 8-хидроксиквинолин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и оттеглянето на разрешителни за продукти за растителн...
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 23 декември 2003 година относно създаване на изпълнителна агенция, "Изпълнителната агенция интелигентна енергия", за управлението на действията на Общността в областта на енергетиката чрез прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 н...
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 25 юни 1999 година относно процедурата за удостоверяване на съответствие на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с бетон, хоросан и тежък строителен разтвор
1 2