1
НОВИНИ ( 0 структури и 14 документа )
ЕС отпуска 129,8 млн. за реформи във висшето образование посредством международно университетско сътрудничество
Известие относно временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация във връзка с въвеждането или увеличението на износните мита върху суровините
Известие относно временно прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация за управлението на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал от Руската федерация за Европейския...
Известие относно временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация
Известие относно временното прилагане на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на Руската федерация във връзка със запазването на ангажиментите в областта на търговията с услуги, съдържащи се в действащо...
Информация за влизането в сила на Споразумението за подновяване на Споразумението за научно- технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия
Нова национална страна на разменни евромонети
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ 1. Служител „Общи съоръжения — операции“ и 2. Служител „Общи съоръжения — проекти“ РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР: EF-TA-12-06
Покана за представяне на предложения за 2012 г. — Програма „Европа за гражданите“ (2007—2013 г.)
Покана за проектни предложения в областта на енергетиката по програмата Интелигентна енергия — Европа (Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB L 310, 9.11.2006 г., стр. 15)
Покани за представяне на предложения по работната програма за 2013 г. в рамките на специалната програма „Капацитети“ за изпълнение на Седмата рамкова програма за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.)
Стратегия на ЕС за борба с наркотиците (2013-2020 г.)
ХЕРКУЛЕС II Покана за представяне на предложения — OLAF/2012/D5/07. Техническа помощ за откриване на наличието на цигари и тютюн
1