1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Актове на български език ( 0 структури и 60602 документа )
Решение за одобряване на подновяване на дейността на Societatea de asigurare-reasigurare LIG Insurance SA
"Подготвително действие MEDIA International" - Покана за представяне на предложения за 2010 година - (2010/C 33/04)
(Дело C-378/10: Решение на Съда (трети състав) от 12 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Legfelsobb Birosag - Унгария) - искане за вписване в търговския регистър, подадено от VALE Epitesi Kft (Членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС - Свобода на установяване - Пр...
(преюдициално запитване от Bundesfinanzhof - Германия) - Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG -(Дело C-281/07)
(преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Consorzio Elisoccorso San Raffaele/Elilombarda s.r.l., Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca'Granda di Milano (Дело C-492/06) (1) (Обществени поръчки — Директива 89/665/ЕИО — Производство по ...
„ПРАВИТЕЛСТВЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198/2007 от 30 юли 2007 г. за установяване на процедура съгласно изискванията на член 5 от Регламент (ЕО) № 847/2004 на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. за преговорите и прилагането на споразуменията от...
26-ти годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2008 г.) Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2010 г. относно 26-ия годишен доклад на Комисията относно контрола върху прилагането на правото на Европей...
433-ата ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА КР ОТ 15 И 16 ФЕВРУАРИ 2007 Г. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски консултативен комитет за политиката на Общн...
435-А СИ ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 25 И 26 АПРИЛ 2007 Г. - Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Развитие на веригите за създаване на стойност и доставка в европейски и глобален контекст"
440-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 12-13 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно — „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за акредитация и наблюдение на пазара във връзк...
441-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 16 И 17 ЯНУАРИ 2008 Г. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Зелена книга за финансовите услуги на дребно на единния пазар" COM(2007) 226 окончателен
442-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 13 И 14 ФЕВРУАРИ 2008 Г. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Определяне на ролята и режима на колективните искове в областта на общностното право за защита на потребителя“ (2008/C 162/01)
445-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 28 И 29 МАЙ 2008 Г. - Становище на Европейския икономически исоциален комитет относно „Екологични методи на производство“ - (2008/C 224/01)
450-МА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 14 И 15 ЯНУАРИ 2009 - Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Социално и екологично измерение на вътрешния пазар"
450-МА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 14 И 15 ЯНУАРИ 2009Г. Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата бе...
455-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 15 И 16 юли 2009 г. - Становище на Европейския икономически и социален комитет относно "Интегриране на транспортните политики и политиките за устройство на територията за постигане на по-устойчив градски транспорт"(пр...
54то изменение на Насоките за отпускане на държавни помощи Решение на надзорния орган на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) за предлагане на подходящи мерки
59-то изменение на насоките за държавна помощ - Решение на Надзорния орган на ЕАСТ за предлагане на подходящи мерки
67-ма ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА КР ОТ 6 И 7 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. Становище на Комитета на регионите от 6 декември 2006 г. относно „Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент — Към устойчив винопроизводителен сектор в ЕС“
68-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 13 И 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. - Становище на Комитета на регионите относно план за политика относно законната миграция, борба срещу незаконната имиграция, бъдеще на европейската миграционна мрежа
70-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 6-7 ЮНИ 2007 Г. - Становище на Комитета на регионите относно "Демографското бъдеще на Европа"
71-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 10-11 ОКТОМВРИ 2007 Г.
74-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 9-10 АПРИЛ 2008 Г. Становище по собствена инициатива на Комитета на регионите „Да реформираме бюджета, да променим Европа“ (2008/C 172/01)
75-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 18-19 ЮНИ 2008 Г. - Становище на Комитета на регионите относно „Активното включване“ - (2008/C 257/01)
78-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 12-13 ФЕВРУАРИ 2008 Г. - Становище на Комитета на регионите относно "постигане на по-екологосъобразен транспорт"
78-ТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 12-13 ФЕВРУАРИ 2008 Г. Становище на Комитета на регионите относно "дипломация на градовете"
79-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 21 И 22 АПРИЛ 2009 Г. - Становище на Комитета на регионите относно "План за действие за градска мобилност"
79-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 21-22 АПРИЛ 2009 Г. Становище на Комитета на регионите относно "Енергетика: стратегически преглед и характеристики на сградите"
80-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 17 И 18 ЮНИ 2009 Г. - Становище на Комитета на регионите пакет „морски и брегови транспорт“ - (2009/C 211/10)
81-ВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА ОТ 5 ДО 7 ОКТОМВРИ 2009 Г. - Становище на Комитета на регионите относно „Конкурентоспособен железопътен товарен превоз“ - (2010/C 79/09)
81-ВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, ПРОВЕДЕНА ОТ 5 ДО 7 ОКТОМВРИ 2009 Г. - Становище на Комитета на регионите относно „Стратегия на ЕС за Дунавското пространство“ - (2010/C 79/01)
ALGERA ET A. СРЕЩУ ОБЩАТА АСАМБЛЕЯ НА ЕОВС - СЪЕДИНЕНИ ДЕЛА 7/56-3 ДО 7/57
ALLIUM CEPA
ALLIUMCEPAL.
ASTERIS ET A. СРЕЩУ КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - СВЪРЗАНИ ДЕЛА 97, 193, 99 И 215/86
AКТ НА СЪВЕТА от 26 май 1997 година за съставяне на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз на Конвенция за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавит...
BARBARA ERZBERGBAU ET A. СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - СЪЕДИНЕНИ ДЕЛА 3 ДО 18, 25 ET 26/58
BETA VULGARIS L. - SUGAR BEET
Bioscience
Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, Sofia Statni zemedelsky intervencni fond, Praha Direktoratet for FodevareErhverv, Kobenhavn Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrun...
bПредварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5120 - ArcelorMittal/Gonvarri/SSC Brazil)
Construction
Contracts and Commercial Law
Corporations
COSTA СРЕЩУ E.N.E.L.
CTАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА от 7 октомври 2009 година в приложение на член 7 от Директива 89/686/ЕИО на Съвета относно мярка за забрана, приета от полските власти, по отношение на следните типове лични помощни средства за плаване (средства за плаваемост): P...
Cтановище на Комитета на регионите относно „Укрепване на глобалния подход към миграцията: засилване на координирането, последователността и взаимодействието“ - (2009/C 211/05)
DA COSTA ET A. СРЕЩУ ХОЛАНДСКАТА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT of 12 April 2005 on the discharge for implementing the general budget of the European Union for the financial year 2003, Section I — European Parliament
Dispute Resolution
EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL СРЕЩУ KOSTER ET A.
Employment Law
Environmental Law
EPSO/AD/174/09 - Конферентни преводачи с полски език (AD 5 и AD 7)
EU Regulations and Directives
Europe and the European Union
European Legal Terms
F-Aurillac: Обслужване на редовни въздушни линии Обслужване на редовни въздушни линии между Орияк и Париж (Orly) Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съ...
F-Castres: Обслужване на редовни въздушни линии Обслужване на редовни въздушни линии между Castres (Mazamet) и Lyon (Saint-Exupery) от една страна между Rodez (Marcillac) и Lyon (Saint-Exupery) от друга страна Обявление за конкурентна тръжна процедура ...
Financial Matters
FIRMA SCHWARZE СРЕЩУ EINFUHR-UND VORRATSTELLE FЬR GETREIDE UND FUTTERMITTEL
FIRME I. NOLD, KG СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - ДЕЛО 18/57
FI-Хелзинки: Извършване на обществена услуга за редовни полети.Покана за участие в търг
F-Le Passage: Изпълнение на въздухоплавателни услуги по разписание - Обслужване на редовни въздушни линии между Ажен (La Garenne) и Париж (Orly) - Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, параграф 1, буква г) ...
F-Loudes: Обслужване на редовни въздушни линии между Льо Пюи на Веле (Loudes) и Париж (Orly) Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, пара- граф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета с оглед надел...
FOTO-FROST СРЕЩУ HAUPTZOLLAMT LЬBECK-OST
F-Perigueux: Обслужване на редовни въздушни линии Между Перигьо и Париж Обявление за конкурентна тръжна процедура от страна на Франция по силата на член 4, пара- граф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета с оглед наделегиране на обществени...
Franchising
Frontex - Европейска агенция за управлението на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Варшава) - Публикуване на окончателните отчети за финансовата година 2006
F-Париж: Обслужване на редовни въздушни линии - Обслужване на редовни въздушни линии между Страсбург, от една страна, и Прага и Виена, от друга страна - Обява за публичен конкурс, отправена от Франция съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент ...
Glitnir hf - Обявяване на допълнителните теми за обсъждане по време на събранието на кредиторите (2012/C 15/04)
HESSISCHE KNAPPSCHAFT СРЕЩУ MAISON SINGER ET FILS
I - СПИСЪК
III. ОСОБЕНИ ЮРИСДИКЦИИ - ТРИБУНАЛ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD. СРЕЩУ КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - ДЕЛО 48/69
Implementing the Community Lisbon programme - Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a paperless environment for customs and trade
Insolvency
Insurance
Intellectual Property, Information Technology, E-commerce
INTERNATIONAL FRUIT CO ET A. СРЕЩУ PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT
INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT СРЕЩУ EINFUHR UND VORRATSSTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL
I-Рим: Осъществяване на въздушни превози по планирани въздушни линии - Покана за търг, публикувана от Италия, съгласно член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета, за опериране на планирана въздушна линия между Cuneo Levaldigi и...
JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber) - 30 April 2009 in Case C-27/08
KROHN & CO. IMPORT-EXPORT СРЕЩУ КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - ДЕЛО 175/84
LIFE+ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2008 Г.
LIFE+ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2009 Г. - (2009/C 111/09)
LIFE+ Покана за представяне на предложения 2012 г.
MEDIA - Подпомагане на трансграничното разпространение на европейски филми и аудиови-зуални творби на видео (VHS и DVD)
MEDIA Mundus — Покана за представяне на предложения за 2011 г.
MEDIA Mundus - Покана за представяне на предложения за 2012 г. (2011/C 176/04)
MEDIA Mundus — Покана за представяне на предложения за 2013 г.
MERONI ET CIE СРЕЩУ ВЪРХОВНИЯ ОРГАН НА ЕОВС - ДЕЛО 9/56
MODUS VIVENDI от 20 декември 1994 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно мерките за изпълнение на актове, приети в съответствие с процедурата, постановена в член 189б от Договора за ЕО
Money Laundering
N. G. ALGEMENE TRANSPORT EN EXPEDITIE ONDERNEMING VAN GEND EN LOOS СРЕЩУ ХОЛАНДСКАТА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
N.V. ALGEMENE TRANSPORT EN EXPEDITIE ONDERNEMING VAN GEND EN LOOS СРЕЩУ ХОЛАНДСКАТА ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
OTTO SCHEER СРЕЩУ EINFUHR UND VORRASTELLE FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL
Oкончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/M.3868 - DONG/Elsam/Energi E2(съгласно член 15 от Решението 2001/462/EО, EОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно препоръките от страна на служителя по изслушването по някои производства п...
OТТЕГЛЯНЕ НА ОСТАРЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА
OТТЕГЛЯНЕ НА ОСТАРЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...