1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Общ съд ( 0 структури и 1852 документа )
Дела T-168/10 и T-572/10: Решение на Общия съд от 19 септември 2012 г. - Комисия/SEMEA и Commune de Millau (Арбитражна клауза - Договор за безвъзмездно отпускане на средства за дейности, свързани с местното развитие, изразяващи се в извършването на под...
Дела T-178/10, T-263/10 и T-265/10: Решение на Общия съд от 21 юни 2012 г. - Испания/ Комисия (Оперативни програми на Кохезионния фонд и на ЕФРР, управлявани от Испания - Искане за междинно плащане - Наличие на доказателства, указващи важни недостатъци...
Дела T-29/10 и T-33/10: Решение на Общия съд от 2 март 2012 г. — Нидерландия и ING-Groep/Комисия
Дело C-480/09 P: Решение на Съда (втори състав) от 16 декември 2010 г. — AceaElectrabel Produzione SpA/Европейска комисия, Electrabel SA (Обжалване — Държавни помощи — Помощ, обявена за съвместима с общия пазар — Условие получателят първо да възстанови...
Дело T-10/11 P: Решение на Общия съд от 29 ноември 2011 г. — Birkhoff/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Семейни надбавки — Надбавка за дете на издръжка — Дете, засегнато от болест, която го възпрепятства да се издържа — Отказ да ...
Дело T-101/11: Решение на Общия съд от 8 май 2012 г. - Mizuno/СХВП - Golfino (G) (Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността "G + " - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, пар...
Дело T-107/08: Решение на Общия съд от 30 ноември 2011 г. — Transnational Company „Kazchrome“ и ENRC Marketing/Съвет и Комисия (Дъмпинг — Антидъмпингово мито върху вноса на силикоманган с произход от Китайската народна република и Казахстан — Жалба за ...
Дело T-108/09: Решение на Общия съд от 19 май 2010 г. - Ravensburger/СХВП - Educa Borras (MEMORY) (Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Словна марка на Общността MEMORY - Абсолютно основание за отказ - Описателен характе...
Дело T-11/05: Решение на Общия съд от 19 май 2010 г. - Wieland- Werke и др./Комисия (Конкуренция - Картели - Сектор на медни водопроводни тръби - Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО - Продължаващо нарушение с много проявни форми - Пр...
Дело T-110/10: Решение на Общия съд от 13 юни 2012 г. - Insula/Комисия (Клауза за подсъдност - Договор за финансиране на научно-изследователски проекти - Договор El Hierro - Липса на оправдателни документи и несъответствие на част от декларираните разх...
Дело T-110/11: Решение на Общия съд от 22 май 2012 г. - Asa/СХВП - Merck (FEMIFERAL) (Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за регистрация на словна марка на Общността "FEMIFERAL" - По-ранна национална словни марки "Feminatal" и национа...
Дело T-111/08: Решение на Общия съд от 24 май 2012 г. - MasterCard и др./Комисия (Конкуренция - Решение на сдружение на предприятия - Пазар на услугите по акцептиране на транзакциите, извършени с дебитни карти, карти с отложено плащане и кредитни карти...
Дело T-111/10: Решение на Общия съд от 29 март 2012 г. — Португалия/ Комисия (ЕФРР — Намаляване на финансова помощ — Оперативна програма за модернизация на икономическата структура в Португалия — Липса на конкретни и проверими задължителни цели — Оправ...
Дело T-113/06: Решение на Общия съд от 21 март 2012 г. - Marine Harvest Norway и Alsaker Fjordbruk/Съвет. Дъмпинг - Внос на сьомга с произход от Норвегия - Определяне на производството на Общността - Подобен продукт - Съставяне на представителната изва...
Дело T-114/11: Решение на Общия съд от 7 ноември 2012 г. — Giordano/Комисия
Дело T-115/06: Решение на Общия съд от 21 март 2012 г. — Fiskeri og Havbruksn?ringens Landsforening и др./Съвет. Дъмпинг — Внос на сьомга с произход от Норвегия — Правило за по-малкото мито — Изчисляване на минималните вносни цени и на фиксираните мита
Дело T-117/08: Решение на Общия съд от 31 март 2011 г. — Италия/ ЕИСК (Езиков режим — Обявление за свободна длъжност за генерален секретар на ЕИСК — Публикуване на три официални езика — Информация относно обявлението за свободна длъжност — Публикуване ...
Дело T-119/09: Решение на Общия съд от 13 септември 2012 г. — Prot?g? International/Комисия
Дело T-12/12: Решение на Общия съд от 4 юли 2012 г. - Laboratoires CTRS/Комисия (Лекарствени продукти за хуманна употреба - Разрешение за търговия с лекарствения продукт "Orphacol" - Писмо, уведомяващо ищеца за намерението на Комисията да не издаде раз...
Дело T-121/08: Решение на Общия съд от 11 май 2010 г. - PC-Ware Information Technologies/Комисия Придобиване на софтуерни продукти и лицензи - Отхвърляне на офертата на оферент - Оферта с необичайно ниска стойност - Задължение за мотивиране)
Дело T-123/09: Решение на Общия съд от 28 март 2012 г. — Ryanair/ Комисия (Държавни помощи — Заем, предоставен на авиокомпания, който може да бъде отнесен към собствения ? капитал — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар — Пр...
Дело T-123/10: Решение на Общия съд от 30 ноември 2011 г. — Hartmann/СХВП (Complete) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „Complete“ — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Описателен характер — Мотивиране ...
Дело T-133/09: Решение на Общия съд от 28 юни 2012 г. - I Marchi Italiani и Basile/СХВП - Osra (B. Antonio Basile 1952) (Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Фигуративна марка на Общността "B. Antonio Basile 1952" - По-р...
Дело T-134/09: Решение на Общия съд от 28 юни 2012 г. - Basile и I Marchi Italiani/СХВП - Osra (B. Antonio Basile 1952) (Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Фигуративна марка на Общността "B. Antonio Basile 1952" - По-р...
Дело T-135/09: Решение на Общия съд от 14 ноември 2012 г. - Nexans France и Nexans/Комисия
Дело T-137/10: Решение на Общия съд от 7 ноември 2012 г. — CBI/ Комисия
Дело T-139/09: Решение на Общия съд от 27 септември 2012 г. - Франция/Комисия (Държавни помощи - Сектор на плодовете и зеленчуците - "Планове за действие в извънредни ситуации", с които се подпомага пазарът на плодовете и зеленчуците във Франция - Реше...
Дело T-14/09: Решение на Общия съд от 23 октомври 2012 г. - Vanhecke/Парламент (Привилегии и имунитети - Член на Парламента - Снемане на имунитета - Жалба за отмяна - Отпадане на правния интерес - Липса на основание за постановяване на съдебно решение ...
Дело T-14/10: Решение на Общия съд от 24 март 2011 г. — CheckMobile/СХВП (carcheck) (Марка на Общността — Заявление за словна марка на Общността „carcheck“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент...
Дело T-140/09: Решение на Общия съд от 14 ноември 2012 г. — Prysmian и Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Комисия
Дело T-148/08: Решение на Общия съд от 12 май 2010 г. - Beifa Group/СХВП - Schwan-Stabilo Schwanhauser (Пособие за писане) промишлен дизайн на Общността, представляващ пособие за писане - По-ранна национална фигуративна марка - Основание за обявяване н...
Дело T-149/09: Решение на Общия съд от 24 март 2011 г. — Dover/ Парламент (Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент — Контрол върху използването на надбавките — Надбавка за парламентарни сътрудници — Доказване...
Дело T-150/09: Решение на Общия съд от 10 октомври 2012 г. - Ningbo Yonghong Fasteners/Съвет (Дъмпинг - Внос на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китай - Статут на предприятие, функциониращо в условията на пазарна икономика...
Дело T-152/10: Решение на Общия съд от 7 декември 2011 г. — El Corte Ingles/СХВП — Azzedine Alaia (ALIA) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „ALIA“ — По- ранна фигуративна марка на Общността „ALAIA PAR...
Дело T-152/11: Решение на Общия съд от 24 май 2012 г. - TMS Trademark Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/СХВП - Comercial Jacinto Parera (MAD) (Марка на Общността - Производство за отмяна - Фигуративна марка на Общността "MAD" - Реално използване на м...
Дело T-154/10: Решение на Общия съд от 20 септември 2012 г. - Франция/Комисия (Държавни помощи - Помощ, за която се твърди, че е приведена в изпълнение от Франция под формата на неограничена мълчалива гаранция в полза на La Poste, произтичаща от статут...
Дело T-156/11: Решение на Общия съд от 18 септември 2012 г. - Since Hardware (Guangzhou)/Съвет (Дъмпинг - Внос на дъски за гладене с произход от Китай - Започване на процедура срещу едно-единствено дружество - Статут на предприятие, функциониращо в усл...
Дело T-157/10: Решение на Общия съд от 23 март 2012 г. — Barilla/СХВП — Brauerei Schlosser (ALIXIR). Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „ALIXIR“ — По-ранна национална словна марка „Elixeer“ — Относител...
Дело T-158/09: Решение на Общия съд от 10 октомври 2012 г. - Гърция/ Комисия (ФЕОГА - Секция "Гарантиране" - Разходи, изключени от финансирането - Уравняване на сметките на разплащателните агенции на държавите членки, що се отнася до разходите, финанси...
Дело T-158/10: Решение на Общия съд от 8 май 2012 г. - Dow Chemical/Съвет ("Дъмпинг - Внос на етаноламини с произход от САЩ - Окончателно антидъмпингово мито - Изтичане на срока на действие на антидъмпингови мерки - Преразглеждане - Вероятност от продъ...
Дело T-159/09: Решение на Общия съд от 18 юни 2012 г. - Biofrescos/Комисия (Митнически съюз - Замразени скариди с произход от Индонезия - Невалидни сертификати за произход - Последващо събиране на вносни мита - Молба за опрощаване на вносни мита - Член...
Дело T-160/10: Решение на Общия съд от 27 септември 2012 г. - J/ Парламент (Право на петиция - Петиция, отправена до Европейския парламент - Решение за оставяне без разглеждане - Жалба за отмяна - Задължение за мотивиране - Петиция, която не попада в о...
Дело T-161/06: Решение на Общия съд от 25 октомври 2012 г. — Arbos/ Комисия
Дело T-162/09: Решение на Общия съд от 19 април 2012 г. — W?rth и Fasteners (Shenyang)/Съвет
Дело T-163/08: Решение на Общия съд от 19 май 2010 г. - Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/СХВП (Golden Toast) (Марка на Общността - Заявка за словна марка на Общността Golden Toast - Абсолютно основание за отказ - Описателен характер - Член 7, параграф ...
Дело T-164/11: Решение на Общия съд от 19 септември 2012 г. - Reddig/СХВП - Morleys (Дръжка на нож) (Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Триизмерна марка на Общността - Дръжка на нож - Абсолютно основание за отказ - Зна...
Дело T-165/11: Решение на Общия съд от 12 юни 2012 г. - Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam/СХВП - Investimust (COLLEGE) (Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Словна марка на Общността COLLEGE - Абсолютн...
Дело T-166/10: Решение на Общия съд от 24 април 2012 г. — Samskip Multimodal Container Logistics/Комисия
Дело T-167/08: Решение на Общия съд от 27 юни 2012 г. - Microsoft/Комисия (Конкуренция - Злоупотреба с господстващо положение - Клиентски операционни системи за персонален компютър - Операционни системи за сървъри на работни групи - Отказ на предприяти...
Дело T-167/09 P: Решение на Общия съд от 6 март 2012 г. — Комисия/ Liotti
Дело T-169/08: Решение на Общия съд от 20 септември 2012 г. - DEI/ Комисия (Конкуренция - Злоупотреба с господстващо положение - Гръцки пазари за доставка на лигнитни въглища и на електроенергия на едро - Решение, с което се установява нарушение на чле...
Дело T-169/10: Решение на Общия съд от 24 май 2012 г. - Grupo Osborne/СХВП - Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността "TORO XL" - По-ранна фигуративна марка на Общнос...
Дело T-17/09: Решение на Общия съд от 22 май 2012 г. — Evropa?ki Dynamiki/Комисия
Дело T-170/09: Решение на Общия съд от 10 октомври 2012 г. - Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener и Shanghai Prime Machinery/Съвет (Дъмпинг - Внос на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китай - Статут на предприятие, функцио...
Дело T-170/11: Решение на Общия съд от 12 юли 2012 г. — Rivella International/СХВП — Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA)
Дело T-172/09: Решение на Общия съд от 10 октомври 2012 г. - Gem- Year и Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Съвет (Дъмпинг - Внос на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китай - Поддържане на жалбата от страна на общностната пром...
Дело T-172/10: Решение на Общия съд от 9 март 2012 г. — Colas/СХВП — Garc?a-Teresa Garate и Bouffard Vicente (BASE SEAL) Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „BASE- SEAL“ — По-ранни национални фигур...
Дело T-179/11: Решение на Общия съд от 22 май 2012 г. - Sport Eybl & Sports Experts/СХВП - Seven (SEVEN SUMMITS) (Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността "SEVEN SUMMITS" - По-ранна фигуративна марка на...
Дело T-18/05: Решение на Общия съд от 19 май 2010 г. - IMI и др./Комисия (Конкуренция - Картели - Сектор на медните водопроводни тръби - Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО - Продължено нарушение с множество проявни форми - Прекъсван...
Дело T-180/10: Определение на Общия съд от 6 септември 2012 г. - Nickel Institute/Комисия (Достъп до документи - Регламент (ЕО) № 1049/2001 - Класификация, опаковане и етикетиране на някои съединения на никелов карбонат като опасни вещества - Директиви...
Дело T-181/08: Решение на Общия съд от 19 май 2010 г. - Tay Za/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки по отношение на Мианмар - Замразяване на средства - Жалба за отмяна - Правно основание член 60 ЕО във връзка с член...
Дело T-183/10: Решение на Общия съд от 10 октомври 2012 г. - Sviluppo Globale/Комисия (Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Предоставяне на техническа помощ на сирийското правителство - Отхвърляне на кандидатура...
Дело T-184/11 P: Решение на Общия съд от 15 май 2012 г. — Nijs/Сметна палата
Дело T-19/05: Решение на Общия съд от 19 май 2010 г. - Boliden и др./Комисия (Конкуренция - Картели - Сектор на медните водопроводни тръби - Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО - Продължено нарушение с множество проявни форми - Глоби...
Дело T-190/10: Решение на Общия съд от 28 март 2012 г. — Egan и Hackett/Парламент (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Регистри на асистентите на бивши членове на Европейския парламент — Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, свър...
Дело T-191/11: Решение на Общия съд от 25 октомври 2012 г. — Automobili Lamborghini/СХВП — Miura Mart?nez (Miura)
Дело T-192/07: Решение на Общия съд от 9 март 2012 г. — Comite de defense de la viticulture charentaise/Комисия Конкуренция — Решение за отхвърляне на жалба — Липса на общностен интерес — Обхват на жалбата — Компетентност на органа, издал акта — Задълж...
Дело T-194/10: Решение на Общия съд от 8 ноември 2012 г. — Унгария/ Комисия
Дело T-20/05: Решение на Общия съд от 19 май 2010 г. - Outokumpu и Luvata/Комисия (Конкуренция - Картели - Сектор на медните водопроводни тръби - Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО - Глоби - Големина на съответния пазар - Отегчаващо...
Дело T-20/09 P: Решение на Общия съд от 8 юни 2011 г. - Комисия/ Marcuccio (Обжалване - Публична служба - Длъжностни лица - Пенсия за инвалидност - Жалба, уважена частично в първоинстанционното производство поради липса на мотиви на обжалваното решение...
Дело T-204/10: Решение на Общия съд от 5 октомври 2012 г. - Lancome/СХВП - Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS) (Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Словна марка на Общността "COLOR FOCUS" - По-ранна словна марка на Общно...
Дело T-205/10 Решение на Общия съд от 31 януари 2012 г. — Cerveceria Modelo/СХВП — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO)
Дело T-206/08 Решение на Общия съд от 31 януари 2012 г. — Испания/Комисия
Дело T-207/11: Решение на Общия съд от 9 март 2012 г. — EyeSense/СХВП — Osypka Medical (ISENSE) Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „ISENSE“ — По-ранна национална словна марка „EyeSense“ — Относително о...
Дело T-208/06: Решение на Общия съд от 30 ноември 2011 г. — Quinn Barlo и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на метакрилатите — Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Понятие за едно-единствен...
Дело T-209/10: Решение на Общия съд от 5 юли 2012 г. - Deutscher Ring/СХВП (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG) (Марка на Общността - Заявка за словна марка на Общността "Deutscher Ring Sachversicherungs-AG" - Абсолютни основания за отказ - Описателен...
Дело T-21/05: Решение на Общия съд от 19 май 2010 г. - Chalkor/Комисия (Конкуренция - Картели - Сектор на медните водопроводни тръби - Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО - Продължено нарушение с множество проявни форми - Глоби - Огр...
Дело T-210/02 RENV: Решение на Общия съд от 7 март 2012 г. — British Aggregates/Комисия
Дело T-212/09: Решение на Общия съд от 3 юли 2012 г. - Дания/ Комисия (ФЕОГА - Секция "Гарантиране" - Разходи, изключени от финансиране - Арабски култури - Необработване на площите)
Дело T-214/06: Решение на Общия съд от 5 юни 2012 г. - Imperial Chemical Industries/Комисия (Конкуренция - Картели - Пазар на метакрилатите - Решение за установяване на нарушение на член 81 ЕО и на член 53 от Споразумението за ЕИП - Участие в част от н...
Дело T-214/07: Решение на Общия съд от 31 март 2011 г. — Гърция/ Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — Разходи, изключени от финансиране от страна на Общността — Обработваеми култури — Специфични мерки за малките острови в Егейско море относно някои ...
Дело T-214/08: Решение на Общия съд от 28 март 2012 г. — Rehbein/ СХВП — Dias Martinho (OUTBURST) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Общността „OUTBURST“ — По-ранна национална словна марка „OUTBURST“ — Реа...
Дело T-215/10: Решение на Общия съд от 4 октомври 2012 г. - Гърция/ Комисия (ФЕОГА - Секция "Гарантиране" - Разходи, изключени от общностно финансиране - Памук - Помощи за най-нуждаещите се лица - Развитие на селските региони - Ефективност на контрола ...
Дело T-216/09: Решение на Общия съд от 25 октомври 2012 г. — Astrim и Elyo Italia/Комисия
Дело T-220/10: Решение на Общия съд от 17 октомври 2012 г. - Комисия/EU Research Projects (Арбитражна клауза - Договор, сключен в рамките на специалната програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности в областта "Леснод...
Дело T-220/11: Решение на Общия съд от 19 септември 2012 г. - TeamBank/СХВП - Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit) (Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността "f@ir Credit" - По-ранна фигуративна ма...
Дело T-221/10: Решение на Общия съд от 8 март 2012 г. — Iberdrola/Комисия
Дело T-222/11: Определение на Общия съд от 6 септември 2012 г. - Rautenbach/Съвет и Комисия (Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки, приети по отношение на положението в Зимбабве - Заличаване от списъка на засегнатите лица -...
Дело T-227/09: Решение на Общия съд от 21 март 2012 г. — Feng Shen Technology/СХВП — Majtczak (FS). Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „FS“ — Недобросъвестност на заявителя — Член 51, пар...
Дело T-227/11: Решение на Общия съд от 12 юли 2012 г. — Wall/СХВП — Bluepod Media Worldwide (bluepod MEDIA)
Дело T-229/10: Решение на Общия съд от 15 юни 2011 г. - Graf- Syteco/СХВП - Teco Electric & Machinery (SYTECO) (Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността "SYTECO" - По-ранни фигуративни марки "TECO", които са...
Дело T-230/10: Решение на Общия съд от 6 март 2012 г. — Испания/Комисия
Дело T-231/11: Решение на Общия съд от 19 септември 2012 г. - Fraas/СХВП (Кариран мотив в тъмносиво, светлосиво, светлосиньо, тъмносиньо, охра и бежово) (Марка на Общността - Заявка за фигуративна марка на Общността, представляваща кариран мотив в тъмн...
Дело T-233/10: Решение на Общия съд от 25 май 2012 г. - Nike International/СХВП - Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN) (Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за словна марка на Общността "JUMPMAN" - По-ранна национална словна марка "JU...
Дело T-234/11 P: Решение на Общия съд от 19 юни 2012 г. - Arango Jaramillo и др./ЕИБ (Обжалване - Публична служба - Персонал на ЕИБ - Пенсии - Вноски по пенсионната схема - Отхвърляне на жалбата в първоинстанционното производство като явно недопустима ...
Дело T-236/09: Решение на Общия съд от 15 март 2012 г. — Evropa?ki Dynamiki/Комисия Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Предоставяне на външни услуги по разработване, проучване и поддръжка на информационни сист...
Дело T-237/08: Решение на Общия съд от 11 май 2010 г. — Abadia Retuerta/СХВП (CUVEE PALOMAR) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „CUVEE PALOMAR“ — Абсолютно основание за отказ — Марки за вина, включващи географски указания — Спора...
Дело T-238/09: Решение на Общия съд от 30 ноември 2011 г. — Sniace/Комисия (Държавни помощи — Споразумения за разсрочване на задължения — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с общия пазар — Задължение за мотивиране)
Дело T-242/11: Решение на Общия съд от 29 март 2012 г. — Kaltenbach & Voigt/СХВП (Марка на Общността — Международна регистрация — Искане за териториално разширяване на защитата — Фигуративна марка „3D eXam“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен х...
Дело T-243/07: Решение на Общия съд от 29 март 2012 г. — Полша/ Комисия. Земеделие — Обща организация на пазарите — Мерки, които трябва да бъдат приети поради присъединяването на нови държави членки — Акт за присъединяване от 2003 г. — Определяне на из...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...