1 2 3
Съд на публичната служба ( 0 структури и 284 документа )
Дело F-100/10: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 29 февруари 2012 г. — AM/Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Социална сигурност — Осигуряване за злополука и професионално заболяване — Член 73 от Правилника — Отказ инсул...
Дело F-105/11: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 юни 2012 г. - Davids/Комисия (Публична служба - Срочно наети служители - Срочно нает служител на постоянна длъжност - Неподновяване на срочния трудов договор - Право на преценка н...
Дело F-109/10: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 22 май 2012 г. — AU/Европейска комисия
Дело F-11/11: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 8 февруари 2012 г. — Bouillez и др./Съвет Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2010 г. — Отказ за повишаване — Съпоставяне на заслугите на длъжн...
Дело F-113/10: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 февруари 2012 г. — AT/EACEA (Публична служба — Срочно нает служител — Доклад за оценка — Окончателен характер — Срок за обжалване — Просрочие — Предсрочно прекратяване на срочен д...
Дело F-114/10: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. — Bowles, Larue и Whitehead/ЕЦБ (Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Обща корекция на заплатите — Метод за изчисление — Предварителни данни — Икономическа и фина...
Дело F-119/10: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 29 ноември 2011 г. — Di Tullio/Комисия (Публична служба — Срочно наети служители — Отпуск за национална служба — Член 18 от Условията за работа на другите служители — Професионален в...
Дело F-121/10: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. — Heath/ЕЦБ (Публична служба — Служители на ЕЦБ — Пенсионноосигурителна схема — Пенсионен план — Годишно увеличение на пенсиите — Хармонизирани индекси на потреб...
Дело F-123/10: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 1 февруари 2012 г. — Bancale и Buccheri/Комисия (Публична служба — Срочно наети служители — Вътрешни конкурси — Условия за допускане — Професионален опит, придобит след получаване на...
Дело F-132/07: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 20 януари 2011 г. — Strack/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Членове 17, 17а и 19 от Правилника — Молба за разрешение за оповестяване съдържанието на документи — Молба за ...
Дело F-18/09: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 ноември 2011 г. — Merhzaoui/Съвет („Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Класиране в степен — Местни служители, назначени за длъжностни лица — Член 10 от приложение XII...
Дело F-19/10: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 28 март 2012 г. — Marsili/Комисия (Публична служба — Конкурс на общо основание — Невключване в списъка с резерви — Оценка от устния изпит — Състав на конкурсната комисия)
Дело F-20/09: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 ноември 2011 г. — Juvyns/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2008 г. — Съпоставяне на заслугите — Процедура, основана на атестационнт...
Дело F-23/11: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 8 февруари 2012 г. — AY/Съвет
Дело F-27/10: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 март 2011 г. — Begue и др./Комисия (Публична служба — Договорно наети служители — Надбавка за работници, които редовно полагат дежурства — Членове 55 и 56б от Правилника — Регламен...
Дело F-28/10: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 март 2011 г. — Mioni/Комисия (Публична служба — Договорно наети служители — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Условия, предвидени в член 4 от приложение VII към Правилник...
Дело F-31/10: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 юни 2012 г. - Guittet/Комисия (Публична служба - Бивше длъжностно лице - Социално осигуряване - Злополука - Прекратяване на производството по прилагане на член 73 от Правилника - П...
Дело F-36/10: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 март 2012 г. — Rapone/Комисия
Дело F-36/11: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 28 март 2012 г. — BD/Комисия (Публична служба — Договорно наети служители — Договор, чийто срок не е продължен — Член11 а от Правилника — Конфликт на интереси — Отношение на доверие —...
Дело F-4/11: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 10 юли 2012 г. - AV/Комисия (Публична служба - Срочно нает служител - Наемане на работа - Медицинска резерва - Прилагане с обратна сила на медицинската резерва - Становище на комисията...
Дело F-41/10: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 25 септември 2012 г. - Bermejo Garde/ЕИСК (Публична служба - Длъжностни лица - Психически тормоз - Искане за съдействие - Право на оповестяване - Преназначаване - Интерес на службата)
Дело F-41/11: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 юни 2012 г. - Mocova/Комисия (Публична служба - Срочно наети служители - Неподновяване на срочен договор - Право на преценка - Член 8 от Условията за работа на другите служители на...
Дело F-42/10: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 16 май 2012 г. - Skareby/Комисия ("Публична служба - Задължение за съдействие - Членове 12а и 24 от Правилника - Психически тормоз от страна на прекия началник")
Дело F-50/11: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 18 април 2012 г. - Buxton/Парламент (Публична служба - Длъжностни лица - Предоставяне на точки за заслуги - Атестационен доклад - Работа при непълно работно време - Равно третиране)
Дело F-51/10: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 25 септември 2012 г. - Bermejo Garde/ЕИСК (Публична служба - Длъжностни лица - Наемане - Обявяване на свободна длъжност - Акт, засягащ интересите на служителя - Правен интерес - Езико...
Дело F-56/05: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. — Strobl/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Кандидати, включени в списък с резерви преди влизането в сила на новия правилник — Класиране в...
Дело F-58/10: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 18 септември 2012 г. - Allgeier/FRA (Публична служба - Задължение за съдействие - Член 24 от Правилника - Психически тормоз - Административно разследване)
Дело F-61/10: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 16 май 2012 г. - AF/Комисия (Публична служба - Длъжностни лица - Искане за съдействие - Психически тормоз и дискриминационно третиране - Грешка в преценката)
Дело F-63/10: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 юни 2012 г. - BL/Европейска комисия (Публична служба - Бивше длъжностно лице - Социално осигуряване - Злополука - Прекратяване на производството по прилагане на член 73 от Правилни...
Дело F-63/11: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 13 юни 2012 г. - Macchia/Комисия (Публична служба - Срочно наети служители - Непродължаване на срочен договор - Право на преценка на администрацията - Задължение за полагане на грижа ...
Дело F-66/11: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юни 2012 г. - Cristina/Комисия (Публична служба - Конкурс на общо основание - Решение на конкурсната комисия за недопускане до изпитите - Способи за защита - Съдебна жалба, подаден...
Дело F-70/05: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. — Mische/Комисия (Публична служба — Назначаване — Успешна кандидатура на конкурс, публикуван преди влизането в сила на новия правилник, но приключен след това — К...
Дело F-71/10: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 5 юни 2012 г. - Cantisani/Комисия (Публична служба - Договорно наети служители - Конферентен преводач - Членове 12а и 24 от Правилника - Психически тормоз - Конфликт на интереси - Иск...
Дело F-72/10: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. — da Silva Tenreiro/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Член 7, параграф 1 от Правилника — Член 29, параграф 1, букви a) и б) от Правилника...
Дело F-74/10: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. — Kimman/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Член 43 от Правилника — Член 45 от Правилника — Процедура за оценяване за 2009 г. — Класиране на дадено ниво...
Дело F-80/10: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. — AJ/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Членове 43 и 45 от Правилника — Атестационен доклад — Явна грешка в преценката — Мотивиране)
Дело F-81/10: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 14 юли 2011 г. — Praskevicius/Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Член 45 от Правилника — Явна грешка в преценката — Точки за заслуги — Съпоставяне на заслугит...
Дело F-83/10: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 5 юни 2012 г. - Giannakouris/Комисия (Публична служба - Длъжностни лица - Възнаграждение - Семейни надбавки - Надбавка за образование - Условия за предоставяне - Приспадане на подобна...
Дело F-83/11: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юни 2012 г. - Cristina/Комисия (Публична служба - Конкурс на общо основание - Решение на конкурсната комисия за недопускане до изпитите - Способи за защита - Съдебна жалба, подаден...
Дело F-84/10: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 5 юни 2012 г. - Chatzidoukakis/Комисия (Публична служба - Длъжностни лица - Възнаграждение - Семейни надбавки - Надбавка за образование - Условия за предоставяне - Приспадане на подоб...
Дело F-89/10: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 септември 2011 г. — Bovagnet/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за образование — Такси за обучение — Понятие)
Дело F-91/11: Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 24 май 2012 г. - Alionescu/Комисия (Публична служба - Назначаване - Конкурс на общо основание - Решение за удължаване на срока за записване - Липса на административна жалба - Явна...
Дело F-93/05: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. — Mische/Парламент (Публична служба — Назначаване — Назначаване и едновременно прехвърляне в друга институция — Класиране в степен при прилагане на новите, по-неб...
Решение на Съда на публичната служба (3-ти състав) от 8 октомври 2008 г. - Barbin/Парламент - Дело F-44/07
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 1 февруари 2007 г. - Rossi Ferreras/Комисия
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 1 февруари 2007 г. - Tsarnavas/Комисия
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 септември 2009 г. - Behmer/Европейски парламент
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 септември 2009 г. - Behmer/Парламент
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 септември 2009 г. - Behmer/Парламент - Дело F-124/07
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2008 г. — Buckingham и др./Комисия - Дело F-116/06 - Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване, наричано „от втори кръг“ — Процедура за повишаване за 2005 г. — Предоставяне на точк...
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2008 г. — Reali/Комисия - Дело F-136/06 - Публична служба — Договорно наети служители — Назначаване — Класиране в степен — Професионален опит — Диплома — Еквивалентност - (2009/C 32/98)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 декември 2008 г. — Schell/Комисия - Дело F-83/06 - Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Точки за предимство — Общи разпоредби за изпълнение на член 45 от Правилника - (2009/C 32/95)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 септември 2008 г. - Bui Van/Комисия - Дело F-51/07
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 септември 2008 г. - Smadja/Комисия - Дело F-135/07
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 11 септември 2008 г. - Spee/Europol - Дело F-121/06
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 май 2010 г. — Pel?ez Jimeno/Парламент (Дело F-13/09)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 март 2009 г. - Arpaillange и др./Комисия - Дело F-104/06
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 март 2009 г. - Hambura/Парламент - Дело F-4/08
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 12 март 2009 г. - Lafleur Tighe/Комисия - Дело F-24/07
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. - Basili/Комисия Дело F-108/06
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. - N/Комисия (Дело F-95/05) (Публична служба - Срочно наети служители - Назначаване - Длъжност "ръководител на администрацията" - Трети страни - Неблагоприятно становище на медиц...
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. - Soares/Комисия Дело F-130/05 Публична служба - Длъжностни лица - Възстановяване на кариерата - Липса на доклад за атестиране - Сравнителна проверка на заслугите - Искане по ч...
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. - Sundholm/Комисия Дело F-42/06
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. - Van Neyghem/Комисия Дело F-73/06
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. - Wandschneider/Комисия (Дело F-65/05)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. - Wandschneider/Комисия Дело F-28/06 Публична служба - Длъжностни лица - Оценяване - Доклад за развитие на кариерата - Период на оценяване за 2004 г. - Жалба за отмяна - Мотиви ...
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 14 април 2011 г. - Clarke и др./СХВП (Дело F-82/08) (2011/C 252/103)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 14 април 2011 г. - Irmantas Simonis/Комисия (Дело F-113/07) (2011/C 252/100)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 14 декември 2010 г. — Bleser/Съд
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 14 октомври 2010 г. - W/Комисия - Дело F-86/091
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 април 2010 г. - Angelidis/Парламент - (Дело F-104/08) - (2010/C 148/92)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 април 2010 г. - Matos Martins/Комисия - (Дело F-2/07) - (2010/C 148/91)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 април 2010 г.- de Britto Patricio-Dias/Комисия - (Дело F-4/09) - (2010/C 148/93)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 март 2007 г. - Sanchez Ferriz/Комисия(Дело F-111/05) (1)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 март 2011 г. - Strack/Комисия (Дело F-120/07) (2011/C 252/102)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 15 юни 2010 г. — Lebedef-Caponi/Комисия (Дело F-45/09)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 17 февруари 2011 г. - Strack/Комисия (Дело F-119/07) (2011/C 252/101)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 18 октомври 2007 г. — Krcova/Съд на Европейските общности (Дело F-112/06) (1) (Публична служба — Длъжностно лице в срок за изпи- тване — Член 34 от Правилника — Освобождаване на длъжностно лице в с...
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 18 юни 2009 г. - Spee/Европол
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 февруари 2008 г. - Semeraro/Комисия (Дело F-19/06) (Публична служба - Длъжностни лица - Оценяване - Доклад за развитие на кариерата - Процедура за оценяване за 2004 година - Член 43 от Правилник...
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 май 2008 г. - Pascual-Garcia/Комисия (Дело F-145/06) (Публична служба - Общ конкурс - Условия за допускане - Необходим професионален опит - Отказ да се назначи кандидат от списъка с резервите - ...
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 24 април 2008 г. - Dalmasso/Комисия (Дело F-61/05) (Публична служба - Договорно наети служители - Назначаване - Класиране във функционална група - Искане за преразглеждане на класирането и на запл...
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 24 април 2008 г. - Longindis/Cedefop (Дело F-74/06) (Публична служба - Срочно наети служители - Възстановяване на служба - Комисия по жалбите - Състав и вътрешен правилник - Нелоялно поведение - Ув...
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 24 септември 2009 г. - Rebizant, Vlandas и Vocino/Комисия - Дело F-94/07
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 25 ноември 2008 г. - Христова/Комисия - Дело F-50/07
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 25 септември 2008 г. - Guido Strack/Комисия - Дело F-44/05
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 26 май 2011 г. - Kalmar/Европол (Дело F-83/09) (2011/C 252/109)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 26 май 2011 г. - Lebedef/Комисия (Дело F-40/10) (2011/C 252/111)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 26 юни 2008 г. - Joseph/Комисия (Дело F-54/07) (Публична служба - Договорно наети служители - Късно подадена жалба - Случайно събитие - Назна- чаване - Членове 3а, 3б и 85 от УРДС - Продължителност...
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 27 ноември 2008 г. - Klug/EMEA - Дело F-35/07
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 27 октомври 2010 г. - Birkhoff/Комисия - Дело F-60/09
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 28 октомври 2010 г. - Kay/Комисия - Дело F-113/05
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 28 октомври 2010 г. - Sorensen/Комисия - Дело F-85/05
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 28 юни 2007 г. - da Silva/Комисия(Дело F-21/06) (1)
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2009 г. - Aparicio, Simon и др./Комисия - Съединени дела F-20/08, F-34/08 и F-75/08
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2009 г. - Hau/Парламент - Дело F-125/07 - Дело F-125/07
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2009 г. - Kerstens/Комисия - Дело F-102/07
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2009 г. - Wenning/Европол - Дело F-114/07
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2009 г. - О/Комисия - Съединени дела F-69/07 и F-60/08
Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 януари 2009 г. - Petrilli/Комисия - Дело F-98/07
1 2 3