1 2 3 4 5 6 7 8
Общ съд ( 0 структури и 793 документа )
Дела T-118/11, T-123/11 и T-124/11: Определение на Общия съд от 4 юни 2012 г. - Attey и др./Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки с оглед ситуацията в Кот д'Ивоар - Изваждане на съответните лица от списъка - Жалба за...
Дела T-131/11, Т-132/11, Т-137/11, Т-139/11-Т-141/11, Т-144/11-Т-148/11, Т-182/11: Определение на Общия съд от 4 юни 2012 г. - Ezzedine и др./Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки с оглед ситуацията в Кот д'Ивоар - И...
Дело T-300/11, Определение на Общия съд от 18 януари 2012 г. — Otto/СХВП — Nalsani (TOTTO)
Дело T-100/08 P: Определение на Общия съд от 6 май 2010 г. - Керелов/Комисия (Обжалване - Публична служба - Наемане на работа - Конкурс на общо основание - Отказ на директора на Европейската служба за подбор на персонала (EPSO) да даде на кандидат свър...
Дело T-101/10: Определение на Общия съд от 19 март 2012 г. — Полша/ Комисия
Дело T-103/10 P(R)-R: Определение на председателя на Общия съд от 28 април 2010 г. - Парламент/U (Обезпечително производство - Публична служба - Длъжностни лица - Решение за уволнение - Определение на председателя на Съда на публичната служба на Европе...
Дело T-105/12: Определение на Общия съд от 11 октомври 2012 г. - Гърция/Комисия
Дело T-114/09: Определение на Общия съд от 22 март 2012 г. — Viasat Broadcasting UK/Комисия (Държавни помощи — Възстановяване на помощта — Отпадане на правния интерес — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)
Дело T-116/12: Определение на Общия съд от 20 септември 2012 г. — Tioxide Europe и др./Съвет
Дело T-125/08: Определение на Общия съд от 30 март 2012 г. — Atlantean/Комисия
Дело T-126/11 P: Определение на Общия съд от 8 март 2012 г. — Marcuccio/Комисия Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Социално осигуряване — Възстановяване на медицински разходи — Увреждащ акт — Мълчалив отказ — Задължение за мотивиране — Час...
Дело T-127/09: Определение на Общия съд от 28 февруари 2012 г. — Abdulrahim/Съвет и Комисия Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата ...
Дело T-134/12 R: Определение на председателя на Общия съд от 8 май 2012 г. - Investigacion y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Комисия (Обезпечително производство - Финансова помощ - Изследвания и развитие - Възстановяване на авансово заплатените...
Дело T-145/09: Определение на Общия съд от 6 септември 2012 г. - Bredenkamp и др./Комисия (Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки, приети по отношение на положението в Зимбабве - Заличаване от списъка на засегнатите лица - Ж...
Дело T-145/10: Определение на Общия съд от 26 юни 2012 г. — Solae/ СХВП — Delitaste (alpha taste)
Дело T-153/10: Определение на Общия съд от 28 февруари 2012 г. — Schneider Espana de Informatica/Комисия Митнически съюз — Внос на цветни телевизионни приемници, сглобени в Турция — Последващо събиране на вносни мита — Молба да не се пристъпва към посл...
Дело T-163/09: Определение на Общия съд от 13 декември 2010 г. — Martinet/Комисия
Дело T-163/10: Определение на Общия съд от 20 април 2012 г. - Entegris/СХВП - Optimize Technologies (OPTIMIZE TECHNOLOGIES)
Дело T-163/12 R: Определение на председателя на Общия съд от 23 април 2012 г. - Ternavsky/Съвет (Обезпечително производство - Обща външна политика и политика на сигурност - Ограничителни мерки по отношение на Беларус - Замразяване на финансови средства...
Дело T-164/09: Определение на Общия съд от 16 декември 2010 г. — Kitou/ЕНОЗД (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Регламент (ЕО) № 45/2001 — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)
Дело T-174/11: Определение на Общия съд от 21 март 2012 г. — Modelo Continente Hipermercados/Комисия. Жалба за отмяна — Държавни помощи — Схема за помощи, допускаща данъчна амортизация на финансовата репутация за придобиване на дялови участия в чуждест...
Дело T-175/10: Определение на Общия съд от 21 март 2011 г. - Milux/СХВП (FERTILITYINVIVO) (Марка на Общността - Представляване на жалбоподателя от адвокат, който не е трето лице - Недопустимост)
Дело T-180/11: Определение на Общия съд от 23 октомври 2012 г. — Chivas/СХВП — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIVE WITH CHIVALRY)
Дело T-181/11: Определение на Общия съд от 23 октомври 2012 г. — Chivas/СХВП — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH CHIVALRY)
Дело T-183/09: Определение на Общия съд от 27 април 2012 г. - Spa Monopole/СХВП - Club de Golf Peralada (WINE SPA)
Дело T-183/11: Определение на Общия съд от 27 февруари 2012 г. — MIP Metro/СХВП — Jacinto (My Little Bear) Марка на Общността — Производство по възражение — Отмяна на по-ранната национална марка — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за п...
Дело T-187/12: Определение на Общия съд от 13 септември 2012 г. - Ba?ler/СХВП (MAX)
Дело T-197/08: Определение на Общия съд от 11 май 2010 г. - Polson и др./Комисия
Дело T-198/10: Определение на Общия съд от 12 януари 2011 г. — Maximuscle/СХВП — Foreign Supplement Trademark (GAKIC)
Дело T-2/10: Определение на Общия съд от 15 декември 2010 г. — De Lucia/СХВП — Galbani (De Lucia La natura pratica del gusto)
Дело T-203/11: Определение на Общия съд от 18 юни 2012 г. - Transports Schiocchet - Excursions/Съвет и Комисия (Извъндоговорна отговорност - Транспортни услуги за превоз с автобуси между държавите членки - Регламент (ЕИО) № 684/92 - Достатъчно съществе...
Дело T-206/10: Определение на Общия съд от 12 юни 2012 г. - Vesteda Groep/Комисия (Държавни помощи - Схема за помощи, предоставени от Нидерландия в полза на дружества за социално жилищно строителство - Съществуващи помощи - Решение, с което се приемат ...
Дело T-211/11: Определение на Общия съд от 22 май 2012 г. - Timab Industries и CFPR/Комисия
Дело T-212/07: Определение на Общия съд от 24 октомври 2012 г. — Harman International Industries/СХВП — Becker (Barbara Becker)
Дело T-212/12: Определение на Общия съд от 27 септември 2012 г. — ?lands Industrihus/Комисия
Дело T-213/12 R: Определение на председателя на Общия съд от 4 септември 2012 г. — Elitaliana/Eulex Косово
Дело T-218/11 R: Определение на председателя на Общия съд от 27 февруари 2012 г. — Dagher/Съвет
Дело T-218/11: Определение на Общия съд от 17 февруари 2012 г. — Dagher/Съвет
Дело T-219/12 R: Определение на председателя на Общия съд от 24 октомври 2012 г. — Saobra?ajni institut CIP/Комисия
Дело T-219/12: Определение на Общия съд от 24 октомври 2012 г. — Saobra?ajni institut CIP/Комисия
Дело T-225/10: Определение на Общия съд от 21 март 2012 г. — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Комисия. Жалба за отмяна — Държавни помощи — Схема за помощи, допускаща данъчната амортизация на финансовата репутация за придобиване на значителни дялови учас...
Дело T-227/12 R: Определение на председателя на Общия съд от 24 октомври 2012 г. — Saobra?ajni institut CIP/Комисия
Дело T-227/12: Определение на Общия съд от 24 октомври 2012 г. — Saobra?ajni institut CIP/Комисия
Дело T-228/10: Определение на Общия съд от 21 март 2012 г. — Telefonica/Комисия. Жалба за отмяна — Държавни помощи — Схема за помощи, допускаща данъчната амортизация на финансовата репутация за придобиване на значителни дялови участия в чуждестранни др...
Дело T-234/10: Определение на Общия съд от 21 март 2012 г. — Ebro Foods/Комисия. Жалба за отмяна — Държавни помощи — Схема за помощи, допускаща данъчната амортизация на финансовата репутация за придобиване на значителни дялови участия в чуждестранни др...
Дело T-236/10: Определение на Общия съд от 29 март 2012 г. — Asociaci?n Espa?ola de Banca/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Схема за помощи, допускаща данъчна амортизация на финансовата репутация за придобиване на значителни дялови участия в...
Дело T-240/11: Определение на Общия съд от 17 юли 2012 г. - L'Oreal/СХВП - United Global Media Group (MyBeauty TV) (Марка на Общността - Производство по възражение - Възстановими разходи пред СХВП - Разходи за представляване от служител - Член 85, пара...
Дело T-241/03 REV: Определение на Общия съд от 11 септември 2012 г. - Marcuccio/Комисия (Производство - Молба за преразглеждане - Последици от последващо решение на Общия съд - Ново обстоятелство - Липса - Недопустимост)
Дело T-242/10: Определение на Общия съд от 27 май 2011 г. - Danzeisen/Комисия (Жалба за отмяна - Регламент № 271/2010 - Жалба с отпаднал предмет - Липса на основание за постановяване на решение по същество)
Дело T-25/12: Определение на Общия съд от 3 октомври 2012 г. - 3M Pumps/СХВП - 3M (3M Pumps)
Дело T-260/12: Определение на Общия съд от 11 октомври 2012 г. - Гърция/Комисия
Дело T-261/11: Определение на Общия съд от 27 март 2012 г. — European Goldfields/Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Субсидия, която е предоставена от гръцките власти в полза на минното предприятие Elliniko Chrysos и се състои в продажба на ми...
Дело T-263/08: Определение на Общия съд от 15 ноември 2011 г. — Becker Flugfunkwerk/СХВП — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS) (Марка на Общността — Производство по възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за по...
Дело T-264/00: Определение на Общия съд от 12 юли 2012 г. — Compagnia Generale delle Acque/Комисия
Дело T-269/11 R: Определение на председателя на Общия съд от 15 ноември 2011 г. — Xeda International/Комисия (Обезпечително производство — Продукти за растителна защита — Активно вещество етоксихин — Невключване на етоксихин в приложение I към Директив...
Дело T-273/09: Определение на Общия съд от 19 март 2012 г. — Associazione „Giulemanidallajuve“/Комисия (Конкуренция — Картели — Злоупотреба с господстващо положение — Отхвърляне на жалба — Законен интерес — Общностен интерес — Отчасти явно недопустима ...
Дело T-28/09:Решение на Общия съд от 13 януари 2011 г. — Park/СХВП — Bae (PINE TREE) (Марка на Общността — Процедура по отмяна — Фигуративна марка на Общността „PINE TREE“ — Реално използване на марката — Член 50, параграф 1, буква а) и член 55, парагр...
Дело T-286/11 P: Определение на Общия съд от 15 ноември 2012 г. — Marcuccio/Комисия
Дело T-298/11, Определение на Общия съд от 18 януари 2012 г. — Ghost Brand/СХВП — Procter & Gamble International Operations (GHOST)
Дело T-30/10 R: Определение на председателя на Общия съд от 12 май 2010 г. - Reagens/Комисия (Обезпечително производство - Конкуренция - Решение на Комисията, с което се налага глоба - Банкова гаранция - Молба за спиране на изпълнението - Финансова вре...
Дело T-303/11: Определение на Общия съд от 30 ноември 2011 г. — Leopardi Dittajuti/СХВП — Llopart Vilaros (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)
Дело T-305/08: Определение на Общия съд от 14 февруари 2012 г. — Италия/Комисия
Дело T-31/12: Определение на Общия съд от 9 октомври 2012 г. - Region Poitou-Charentes/Комисия (Жалба за отмяна - Структурни фондове - Акт, който не подлежи на обжалване - Акт, който е отчасти информативен и отчасти подготвителен - Недопустимост)
Дело T-314/11: Определение на Общия съд от 24 май 2012 г. - Fortress Participations/СХВП - FIG и Fortress Investment Group (FORTRESS) (Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Оттегляне на искането за обявяване на недействит...
Дело T-315/10, Определение на Общия съд от 20 януари 2012 г. — Groupe Partouche/Комисия
Дело T-315/11: Определение на Общия съд от 24 май 2012 г. - Fortress Participations/СХВП - FIG и Fortress Investment Group (FORTRESS) (Марка на Общността - Производство за обявяване на недействителност - Оттегляне на искането за обявяване на недействит...
Дело T-318/10: Определение на Общия съд от 3 май 2012 г. - Consorzio del vino nobile di Montepulciano и др./Комисия
Дело T-319/08: Определение на Общия съд от 14 февруари 2012 г. — Grasso/Комисия
Дело T-327/09: Определение на Общия съд от 27 март 2012 г. — Connefroy и др./Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Липса на лично засягане — Недопустимост)
Дело T-329/08: Определение на Общия съд от 14 февруари 2012 г. — AJD Tuna/Комисия
Дело T-329/11: Определение на Общия съд от 4 юли 2012 г. - TME/ Комисия (Обществени поръчки за услуги - Процедура за възлагане на обществена поръчка за рехабилитацията на пречиствателната станция за отпадни води на Букурещ, съвместно финансирана от стр...
Дело T-330/08: Определение на Общия съд от 14 февруари 2012 г. — Ligny Pesca di Guaiana Francesco и др./Комисия
Дело T-330/11, Определение на Общия съд от 25 януари 2012 г. — MasterCard и др./Комисия (Жалба за отмяна — Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи относно проучване на разходите и предимствата за търговците, свързани с приемането н...
Дело T-337/09, Определение на Общия съд от 6 февруари 2012 г. — Colegio Oficial de Farmac?uticos de Valencia/Комисия
Дело T-339/11: Определение на Общия съд от 2 май 2012 г. - Испания/Комисия
Дело T-340/11: Определение на Общия съд от 17 октомври 2012 г. - Regie Networks и NRJ Global/Комисия (Иск за обезщетение - Държавни помощи - Погасителна давност - Вреда, подлежаща на обезщетяване - Иск, който е частично явно недопустим и частично явно ...
Дело T-341/10: Определение на Общия съд от 16 април 2012 г. - F91 Diddeleng и др./Комисия (Жалба за отмяна - Оставяне на жалба без разглеждане - Незапочване на производство за установяване на неизпълнение на задължения - Липса на обжалваем акт - Недопу...
Дело T-341/11: Определение на Общия съд от 23 март 2012 г. — Ecologistas en Accion/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Мълчалив отказ на достъп — Правен интерес — Изрично решение, прието след подаването на жалбата — Липса на осн...
Дело T-344/10: Определение на Общия съд от 4 май 2012 г. - UPS Europe и United Parcel Service Deutschland/Комисия (Държавни помощи - Липса на решение за прекратяване на производството по член 88, параграф 2 ЕО - Иск за установяване на неправомерно безд...
Дело T-345/12 R: Определение на председателя на Общия съд от 16 ноември 2012 г. — Akzo Nobel и др./Комисия
Дело T-350/09: Определение на Общия съд от 4 юли 2012 г. - ICO Satellite/Комисия (Жалба за отмяна - Срок за обжалване - Начален момент - Липса на извинима грешка - Явна недопустимост)
Дело T-360/10: Определение на Общия съд от 3 октомври 2012 г. - Tecnimed/СХВП - Ecobrands (ZAPPER-CLICK) (Марка на Общността - Срок за обжалване - Просрочие - Липса на случайно събитие - Липса на непреодолима сила - Право на достъп до съд - Явна недопу...
Дело T-362/11, Определение на Общия съд от 18 януари 2012 г. — Stichting Greenpeace Nederland и PAN Europe/Комисия
Дело T-366/08: Определение на Общия съд от 14 февруари 2012 г. — Federcoopesca и др./Комисия
Дело T-369/11: Определение на Общия съд от 13 септември 2012 г. - Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon/Комисия и др. (Иск за обезщетение - Инструмент за предприсъединителна помощ - Трета държава - Национална обществена поръчка - Децентрализирано управлен...
Дело T-37/11: Определение на Общия съд от 19 юни 2012 г. — Унгария/ Комисия
Дело T-370/10 R: Определение на председателя на Общия съд от 24 януари 2011 г. — Rubinetterie Teorema/Комисия (Обезпечително производство — Конкуренция — Решение на Комисията за налагане на глоба — Банкова гаранция — Молба за спиране на изпълнението — ...
Дело T-373/08: Определение на Общия съд от 24 май 2011 г. - Nuova Agricast/Комисия (Извъндоговорна отговорност - Схема за помощи, предвидена в италианското законодателство - Схема, обявена за съвместима с общия пазар - Преходна мярка - Изключване на ня...
Дело T-374/07: Определение на Общия съд от 20 април 2012 г. - Pachtitis/Комисия (Публична служба - Назначаване - Конкурс на общо основание - Отхвърляне на молба за получаване на копие от въпросите и отговорите на тестовете за достъп - Липса на компетен...
Дело T-379/11: Определение на Общия съд от 4 юни 2012 г. - Huttenwerke Krupp Mannesmann и др./Комисия (Жалба за отмяна - Околна среда - Директива 2003/87/ЕО - Безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове считано от 2013 г. - Решение на...
Дело T-38/10 P: Определение на Общия съд от 17 декември 2010 г. — Marcuccio/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Извъндоговорна отговорност — Възстановяване на подлежащи на възстановяване съдебни разноски — Възражение за паралелна ж...
Дело T-381/08: Определение на Общия съд от 4 септември 2012 г. — DAI/Комисия
Дело T-381/11: Определение на Общия съд от 4 юни 2012 г. - Eurofer/Комисия (Жалба за отмяна - Околна среда - Директива 2003/87/ЕО - Безплатно разпределяне на квоти за емисии на парникови газове от 2013 година нататък - Решение на Комисията за определян...
Дело T-382/11: Определение на Общия съд от 9 юли 2012 г. - Pigui/ Комисия (Иск за установяване на неправомерно бездействие - Изразяване на становище - Искане за разпореждане - Явна недопустимост)
Дело T-385/10 R: Определение на председателя на Общия съд от 7 декември 2010 г. — ArcelorMittal Wire France и др./ Комисия (Обезпечително производство — Конкуренция — Решение на Комисията, с което се налага глоба — Банкова гаранция — Молба за спиране н...
Дело T-389/09: Определение на Общия съд от 10 януари 2011 г. — Labate/Комисия
Дело T-394/09: Определение на Общия съд от 14 декември 2010 г. — General Bearing/СХВП (GENERAL BEARING CORPORATION) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „GENERAL BEARING CORPORATION“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличи...
Дело T-395/11: Определение на Общия съд от 4 юни 2012 г. - Elti/ Делегация на Европейския съюз в Черна гора (Жалба за отмяна - Обществени поръчки за доставки - Процедура за възлагане на обществени поръчки - Цифровизация на общественото радио- и телевиз...
Дело T-397/11, Определение на Общия съд от 26 януари 2012 г. — Symfiliosi/FRA
Дело T-398/11: Определение на Общия съд от 19 март 2012 г. — Barthel и др./Съд. Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Отказ да се предостави на жалбоподателите обезщетение за работно време на смени — Срок за подаване на админ...
1 2 3 4 5 6 7 8