1 2 3 4 5 6
Подготвителни актове ( 0 структури и 573 документа )
Proposal for a COUNCIL DECISION on conclusion of the Protocol between the European Union and the Islamic Republic of Mauritania setting out fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between...
БЯЛА КНИГА Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО Отговори на държавите-членки по годишния доклад на Сметната палата за 2010 Година COM(2012) 80 final SWD(2012) 24 final
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА 23-И ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ (2011 г.) /* COM/2012/0633 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2011 ГОДИНА ОТНОСНО ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ /* COM/2012/0375 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 29-ти годишен доклад относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на ЕС (2010 г.)
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 30-ти годишен доклад на Комисията до Европейския парламент относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на ЕС (2011 г.) /* COM/2012/0599 final */
Доклад на Комисията до Европейския Парламент и до Съвета относно гаранциите, които се обезпечават от общия бюджет Състояние към 31 декември 2010 г. /* COM/2012/0609 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Втори доклад относно въздействието на Директива 2006/48/EО и Директива 2006/49/EО върху икономическия цикъл /* COM/2012/0400 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Възможни предимства и недостатъци от съкращаването броя на категориите огнестрелни оръжия на две такива (забранени оръжия или оръжия, подлежащи на разрешителен режим) с цел по-добро функциониране на...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Възможно въздействие на бъдещото либерализиране на визовия режим с Република Молдова върху миграцията и сигурността в Европейския съюз Предварителна оценка /* COM/2012/0443 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад до Европейския парламент и Съвета относно дейността на централното звено на "Евродак" през 2011 г. /* COM/2012/0533 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад до органа за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета относно вътрешните одити, проведени през 2011 г. (член 86, параграф 4 от Финансовия регламент) /* COM/20...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2011 ГОДИНА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 300/2008 ОТНОСНО ОБЩИТЕ ПРАВИЛА В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ /* COM/2012/0412 final
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад за дейностите на Европейския съюз в областта на научните изследвания и технологичното развитие през 2011 година /* COM/2012/0279 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад за напредъка, постигнат през 2010 година от съвместните предприятия по съвместните технологични инициативи /* COM/2012/0190 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Годишен доклад относно политиките на Европейския съюз в областта на хуманитарната помощ и гражданската защита и тяхното изпълнение през 2011 г. /* COM/2012/0489 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ (ШИС II) юли 2011 г. - декември 2011 г. /* COM/2012/0334 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ (ШИС II) януари 2011 г. - юни 2011 г. /* COM/2011/0907 окончателен */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ШЕНГЕНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ (ШИС II) януари 2012 г. - юни 2012 г. /* COM/2012/0587 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за дейността на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2011 г.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Директива 2007/38/ЕО относно последващо оборудване с огледала на тежкотоварни превозни средства, регистрирани в Общността /* COM/2012/0258 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. относно статистиката на Общността за структурата и дейността на предприятията с чуждестранен контро...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за прилагането на член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море /* COM/2012/0370 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за транспонирането на Директива 2009/43/ЕО за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, в рамките на ЕС /* COM/2012/0359 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за транспонирането на Директива 2009/81/ЕО относно обществените поръчки в областта на отбраната и сигурността /* COM/2012/0565 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Защита на финансовите интереси на ЕС - Борба с измамите Годишен доклад за 2011 г. /* COM/2012/0408 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Изпълнение от страна на държавите членки на Директива 2005/47/ЕО на Съвета от 18 юли 2005 г. относно Споразумението между Общността на европейските железници (CER) и Европейската федерация на трансп...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Междинна оценка на Европейската научноизследователска програма по метрология - ЕНПМ /* COM/2012/0174 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА НАПРЕДЪКЪТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ПРОТОКОЛА ОТ КИОТО (доклад, подготвен съгласно изискването по член 5 от Решение 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за мониторинг ...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно гаранциите, които се покриват от общия бюджет Състояние към 30 юни 2011 г.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД И УПРАВЛЕНИЕТО МУ ПРЕЗ 2011 Г. /* COM/2012/0399 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЗЕМАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЗАЕМИ ПРЕЗ 2011 Г. /* COM/2012/0419 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението на Плана за действие за либерализиране на визовия режим от страна на Република Молдова /* COM/2012/0348 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно качеството на фискалните данни, отчетени от държавите-членки през 2011 г.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка /* COM/2012/0411 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка COM(2012) 57 final
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка /* COM/2012/0410 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА ЧЕРНА ГОРА В ИЗВЪРШВАНЕТО НА РЕФОРМИ /* COM/2012/0222 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно оценката на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Директива 94/80/ЕО за правото да избират и да бъдат избирани в общински избори на гражданите на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕО) № 762/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за предоставянето от държавите членки на статистика относно аквакултурите и за отмяна на Реглам...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила /* COM/2012/0528 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО РАЗРАБОТВАНЕТО НА ВИЗОВАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ВИС) ПРЕЗ 2012 г. (представен в съответствие с член 6 от Решение 2004/512/ЕО на Съвета) /* COM/2012/0376 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ Система за ранно предупреждение № 1-3/2012 /* COM/2012/0220 final - 2012/ () */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ Система за ранно предупреждение № 4-5/2012 /* COM/2012/0349 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ Система за ранно предупреждение № 11-12/2011
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на държавите членки през 2010 г. за постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов /* COM/2012/0368 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ПЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР) ФИНАНСОВА 2011 ГОДИНА
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ПЕТИ ФИНАНСОВ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 2011 БЮДЖЕТНА ГОДИНА /* COM/2012/0484 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ПРОГРАМА SAFA НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Първи доклад за въздействието на реформата от 2006 г. на схемата за специфични мерки в областта на селското стопанство за малките острови в Егейско море /* COM/2011/0919 окончателен */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Трети доклад относно мониторинга след либерализиране на визовия режим за държавите от Западните Балкани в съответствие с изявлението на Комисията от 8 ноември 2010 г. /* COM/2012/0472 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ относно прилагането на директива 2003/8/ЕО за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Годишен доклад относно Инструмента за стабилност за 2011 г. /* COM/2012/0405 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Доклад за 2011 година относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС /* COM/2012/0169 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Доклад относно междинната оценка на програмата „Еразмус Мундус“ II (2009 — 2013 г.)
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за прилагането на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни сред...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Напредък на интегрираната морска политика на ЕС
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно функционирането на процедурата за уведомяване съгласно Споразумението на СТО за техническите пречки пред търговията (Спора...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Прилагане на европейския механизъм за микрофинансиране "Прогрес" - 2011 г. /* COM/2012/0391 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Прилагането на Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE)
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Първи доклад относно прилагането на членове 13, 16 и 17 от Директива 2010/13/ЕС за периода 2009-2010 г. Насърчаване на европейскит...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛЕМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ Система за ранно предупреждение № 6-7/2012 /* COM/2012/0452 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, Доклад за пречките пред търговията и инвестициите за 2012 г.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА в съответствие с член 18 от Директива 2003/48/EО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Доклад за прилагането на дългосрочната национална схема за помощ за селското стопанство в северните региони на Финландия и Швеция съгласно решения на Комисията 2009/3067 и 2010/6050 за периода 2006-2010 година /* COM/2012/...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за мястото на облагане на доставките на стоки и услуги, в т.ч. ресторантьорски услуги, за пътниците на борда на кораби, въздухоплавателни съдове, влакове и автобуси, изготвен съгласно член 37, параграф 3 от Директива 2006/...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА за оценка на докладвания от Италия пред Комисията и Съвета напредък по събирането на допълнителния налог, дължим от млекопроизводителите за периода от 1995/1996 г. до 2001/2002 г. (съгласно член 3 от Решение 2003/530/EО на...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Доклад относно постигнатия напредък при прилагането на стратегията за развитието на митническия съюз /* COM/2011/0922 окончателен */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Експлоатация на реактора с висока плътност на неутронния поток през 2010 година /* COM/2012/0171 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за прилагането на разпоредбите относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози, мита, данъци и други мерки, в периода 2009—2010 г.
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за прилагането на Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета от 1 февруари 1993 г. относно надзора и контрола върху превози на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност и за прилагането на Регл...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно дейността на Европейския съвет за научни изследвания и постигането на целите, поставени в специфична програма "Идеи" за 2011 година /* COM/2012/0297 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Шести годишен доклад за 2011 г. относно осъществяването на помощ от Общността съгласно Регламент (ЕО) № 389/2006 на Съвета от 27 февруари 2006 година за създаване на инструмент за финансова подкр...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Годишен доклад за 2012 г. относно политиките на Европейския съюз за развитие и външно подпомагане и тяхното изпълнение през 2011 г. /* COM/2012/0444 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ОТНОСНО НЕПРИДРУЖЕНИ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА /* COM/2012/0554 FINAL */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно разработването на Европейската мрежа за миграцията /* COM/2012/0427 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Трети доклад относно наблюдението на развитието на железопътния пазар /* COM/2012/0459 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА ОБОБЩЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКА ГРУПА ПО АРХИВИТЕ АРХИВИТЕ В ЕВРОПА ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ЦИФРОВАТА ЕРА Втори доклад за напредъка до Съвета
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА Осми доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 866/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. и положението, произтичащо от прилагането му, обхващащ периода от 1 януари до 31 декември 2011 г. /* COM/2012/0251 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно клаузата за изключване (член 10 от приложение XI към Правилника за длъжностните лица) /* COM/2012/0476 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица на европейските институции и другите служители на Европейския съюз
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица на европейските институции и другите служители на Европейския съюз
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно петгодишната преоценка на многогодишните финансови насоки за управление на активите на ЕОВС при ликвидация и, при завършване на ликвидацията, за управление на активите на Изследователския фонд за въглища и стомана ...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно прилагането на член 263, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета във връзка с намаляването на сроковете /* COM/2012/0337 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 552/97 на Съвета във връзка с принудителния труд в Мианмар/Бирма
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ Доклад за прилагането и въздействието на Директивата относно правото на препродажба (2001/84/EC) /* COM/2011/0878 окончателен */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ COM(2012) 46 final
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И ДО КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Първи доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на рег...
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДОКЛАД ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯТА -2012 г. (изготвен в съответствие с член 140 , параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз) /* COM/2012/0257 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА за механизма за предупреждение Доклад, изготвен в съответствие с членове 3 и 4 от Регламента относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА относно прилагането през 2011 г. на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията /* COM/2012/0429 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТТА (19-и доклад относно "по-доброто законотворчество" за 2011 г.) /* COM/2012/0373 final */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Последваща оценка на събитието "Европейски столици на културата" за 2010 г. (Есен за областта Рур, Печ и Истанбул) /* COM/2011/0921 окончателен */
ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Фонд "Солидарност" на Европейския съюз Годишен доклад за 2011 година
ЗЕЛЕНА КНИГА Да осветим бъдещетоУскоряване на внедряването на новаторски технологии за осветление /* COM/2011/0889 окончателен */
Зелена книга към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания
ЗЕЛЕНА КНИГА Познания за морската среда 2020 - от картографиране на морското дъно до прогнозиране състоянието на океаните /* COM/2012/0473 final */
1 2 3 4 5 6